Salafija

Salafija

Thursday, 29 September 2016

Ar turėčiau melstis 8 ar 20 Raka’at(ų) per Taravych maldą Ramadano metu? – Šeichas Mukbil ibn Hady al-Vaadi’y (رحمه الله)Klausiantysis:

Pas mus yra daug mečečių, kai kuriose iš jų žmonės meldžiasi  8 raka’at(us), kitose - 20. Kai kuriose iš jų jie yra pratęsiami ir kai kuriose iš jų sutrumpinami. Taigi, kuri mečetė elgiasi teisingai, t.y. taip kaip elgėsi pranašas Muchamedas (ﷺ)?

Šeichas  Mukbil ibn Hady al-Vaadi’y (رحمه الله):

Jei galite melstis mečetėje, kurioje meldžiamasi per paskutiniąją nakties pusę arba per nakties paskutinįjį trečdalį,  ir joje atliekama 11 raka’at(ų) ar 13 raka’at(ų),  kaip buvo paminėta  A’išos chadise: „ Pranašas niekada nedidindavo  Raka’at(ų) skaičiaus nei Ramadano metu, nei po Ramadano  -  nesimelsdavo daugiau, nei 11 raka’at(ų).” Taip pat buvo pranešta, kad 13 raka’at(ų). Tai yra mano patarimas jums, kad jūs atidėtumėte Taravych maldą iki pusės nakties arba paskutinio  nakties trečdalio, iš tiesų, Pranašas (ﷺ) sakė:
„Tas, kuris bijosi, kad neatsikels nakties pabaigoje, tegul jis meldžiasi  Vitr nakties pradžioje, bet tas, kuris galvoja, kad jis sugebės atsikelti nakties pabaigoje, lai jis meldžiasi Vitr nakties pabaigoje, kadangi malda, atikta nakties pabaigoje yra paliudyta.” (Perdavė Muslim) 

Taip pat, kai  Umar ibn al-Khattāb (رضي الله عنه) išėjo laukan ir rado Ubay bin Ka’b besimeldžiantį su žmonėmis, Umar  (رضي الله عنه) pasakė: „Kokia tai gera naujovė, bet miegas yra dar geresnis už tai, ką jie siūlo”.

Todėl mano patarimas  sunnos žmonėms (Ahlus Sunna) – jei jie gali eiti į mečetę, kurioje meldžiamasi vidurnaktį arba per paskutinįjį nakties trečdalį, ir tai - mečetė, kurioje meldžiamasi pagal sunną, 11 raka’at(ų)  ir jie prailgina maldą pagal savo galimybes, taip yra geriau, atsižvelgiant į tai, kad malda yra pasirinktinė ir neprivaloma.

Pasiuntinys (ﷺ) sakė: „Iš tiesų, aš pradedu maldą ir ketinu ją prailginti, bet vietoj to, aš ją sutrumpinu išgirdęs vaiko verksmą. Aš tai darau iš gailesčio jo motinai”. Pranašas (ﷺ) taip pat paklausė Mu’ād  (رضي الله عنه): “O Mu’ād, ar jūs išbandote žmones?” Pranašas (ﷺ) taip pat sakė: „Jei kuris iš jūsų veda žmones maldoje, jis turėtų ją sutrumpinti dėl jų tarpe esančių silpnų, ligotų ir tų, su poreikiais.” Tai taikoma privalomai maldai. Kalbant apie papildomą, tokią kaip pavyzdžiui Taravych maldą, tada nėra taikoma tas pats, kas taikoma privalomai maldai. Asmuo gali melstis tiek, kiek  pajėgia (iš  Taravych maldos), jis gali pailsėti ir toliau melstis likusius  ra’kat(us) ar eiti namo. Ir jei jis gali melstis namie, tai yra geriau, nes Pranašas (ﷺ) yra pasakęs, po to kai jis (ﷺ) meldėsi kartu su žmonėmis  per dvi ar tris Ramadano naktis: „Geriausia žmogaus malda yra namuose, išskyrus privalomą maldą”.Kai kurie islamo mokslininkai teigia, kad Taravych meldimasis mečetėje patapo įtvirtinta sunna, kad būtų oponuojama Ši’itams, kurie išties laiko, kad Taravych malda yra naujovė (inovacija).

Mes nesam Ši’itais ir netrokštame sutikti su jų atliekamais veiksmais, mes norime atlikti veiksmus, atitinkančius Pranašo (ﷺ) chadisus. Tačiau jei asmuo prisibijo, kad jis užmigs ar užsiims kitais reikalais namuose, ar, kad jo vaikai jį užims, tada jam patariu eiti į mečetę. 

Klausiantysis:

Meldžiausi mečetėje, kurioje atliekama 20 raka’at(ų) . Ar turėčiau užbaigti su Imamu 20 rakatų, kad sekčiau juo, o ar turėčiau melstis  su jais tik 8 rakatus, po to atskirai atlikčiau Vitr ir pasišalinčiau?

Šeichas  Muqbil ibn Hady al-Vaadi’y (رحمه الله):

Aš patariu mestis su juo 8 rakatus ir tada melstis Vitr vienam, arba tęsti su juo turint ketinimą atlikti Vitr. Galbūt jūs taip pat galite melstis du raka’at(us) su jais, o Vitr atlikti pats vienas. Patarčiau taip. Pirmenybė teikiama sunnai. Allah Pasiuntinys (ﷺ) yra pasakęs: „Melskitės taip, kaip matote mane besimeldžiantį”. 


No comments:

Post a Comment