Salafija

Salafija

Tuesday, 3 February 2015

Kokie yra požymiai tų, kurie seka inovacijomis religijoje (bida)?
Nebūtinai visi šie požymiai turi pas žmogų būti, gali užtekti, jog pas jį yra vienas iš šių požymių ir jis vistiek bus iš tų, kurie seka inovacijomis. Požymiai sekantys:
 Pirmasis požymis. Tie kurie seka bida, jie šmeižia tuos  žmones, kurie seka chadisais ir Sunna. Jie tai daro tam, kad atskirtų žmones nuo Sunnos. Šiais laikais tiesos priešai elgiasi taip pat, jie ima šmeižti kiekvieną žmogų, kuris pradeda laikytis Korano ir Pranašo صلى الله عليه وسلم  sunnos ir  daro jie tai- duodami jam kokias nors įžeidžiančias pravardes.
Antrasis požymis žmonių sekančių bida yra toks, kad jie nerūpestingai atsiliepia  apie tai, kas yra rekomenduojama  sunna ir netgi  apie tai kas yra vadžyb (privaloma ) religijoje. Jie nekreipia dėmesio nei  į savo žodžius nei į veiksmus. Kažką gal pasako iš sunnos, bet prie viso to nekreipia dėmesio į Allah تعالى žodžius  “tai ka davė jums Allah تعالى -imkit, o tai nuo ko sulaikė - susilaikykit.”
Treačiasis požymis. Jie nepriskiria savęs madhabui, t.y salafių  keliui (pirmųjų pasekėjų). Jie neįspėja ir nenurodo tų, kurie skleidžia bidą (įvedinėja naujoves religijoje). Nebent pasako ką nors vos vos truputėlį, bet ir tai būna labai retai. Už tai labai dažnai pasisako apie tuos, kurie yra religijos priešai.
Ketvirtasis požymis. Jie neargumentuoja savo žodžių, kaip taisykle besiremiančia išvadomis iš Šarijos. Jie remiasi kokiomis tai savo knygomis, kokiais tai straipsniais, bet ne Šarija. Jie to arba nežino, arba jeigu ir žino jie iškreipia Šarijos nuostatus. Jie traktuoja juos pagal savo ideologiją, pagal savo norus ir savo įgeidžius. Jie nori priverst paklust Šariją  savo aplinkybėms, savo interesams, savo politikai.(Vertėjo pastaba, t.y. pritaiko Šariją savo norams, taip kaip jiems geriau ir patogiau. Jie patys interpretuoja tekstus kaip nori, o ne taip kaip juos aiškino salaf us salih). Todėl labai retai galima pamatyti, kad inovatoriai sakytų " Allah تعالى pasakė...","pasakė pranašas صلى الله عليه وسلم...", "pasakė pranašo bendražygiai رضي الله عنهما..."O kur daugiau gali būti tiesa, jeigu ne šiuose pasakymuose “pasakė Allah تعالى..”, “pasakė pranašas  صلى الله عليه وسلم…”, “pasakė bendražygiaiرضي الله عنهما …”
Penktasis požymis. Inovatoriai nemato nieko blogo tame, jog ummah (musulmonų tauta) susikaldžiusi į grupes, sektas ir partijas. Jie sako įvairius pranešimus, kurie yra paremti nepatikimais šaltiniais, jog tai nieko tokio, kad ummah susiskaldžiusi, jog kiekvienas eina savo keliu link Allah تعالى. Ir kad jie visi yra teisingam kely, jog svarbiausia visiems susijungti ir nekalbėti apie tarpusavy  esančius skirtumus. Tu tylėk apie mus, o mes tylėsim apie jus. (Jų iššūkis yra : “Susijunkime remiantis tuo, dėl ko mes sutariame ir palikime skirtumus nuošaly”.)
Pas juos nėra tokio principo, jog reikia apvalyti religiją nuo tų visų inovatorių, nuo tų kurie seka širku, nuo šmeižikų. Nėra pas juos to. Pagal juos “tegul būna daug kelių” , tegul kiekvienas daro tai ką jis daro. Tai yra inovatoriui būdingas  požymis. Iš tikrųjų, tai vienas iš svarbiausių požymių.
Šeštasis požymis. Jie mano, jog  kalbos apie politiką, apie vadovus, apie kažkokius tai islamo priešus ir jų planus, ir panašius reikalus, visa tai yra pagrindas ir pats pagrindinis reikalas. O kalbas apie akydą, apie tauhydą, apie žmonių pataisymą, jų įsitikinimų pataisymą, apie paklusimą Sunnai ir Koranui, visa tai jie laiko nesvarbiu reikalu.
Septintasis požymis. Jų nejungia tauhydas kaip religijos pagrindas, jų nejungia teisingas manhadžas. Tai nėra tikslas jungiantis juos. Kas žmones turi apjungti? Teisinga akyda, tauhydas, t.y.  tai kas mus jungia, daro mus broliais. Jie jungiasi dalykais, kurie yra kažkokios  dalys religijoj, šarijatas ar politika. Ne tauhydas, ne Sunna, o politika arba kokie tai kariniai veiksmai, kažkokių tai karinių pajėgų įvedimas. Aš nenoriu kalbėt apie džihadą todėl, kad tai nieko bendro su džihadu neturi. Kaip ten bebūtų, jie tai vadina džihadu ir juos tai jungia. Nesvarbu koks žmogaus įsitikinimas, tauhydas ar ne tauhydas, seka jis sunna ar neseka, svarbu kad jis kariauja ir viskas. Žodžiu jų nejungia pagrindiniai pamatai, kas yra laikoma religijos pagrindu.
Pažiūrėkite į bet kurią paklydusią grupę. Kas juos jungia? Jų nejungia tauhydas ir sunna. Taip, juos jungia dalykai, kurie susiję su religija, bet tai jau yra kas? Tai yra atskiros religijos dalys, tai gali būti pavyzdžiui kokie nors garbinimo (ibada) dalykai, źikr. Gal būt juos jungia davos darymas, bet ir tai ta dava daroma neteisingai arba juos apjungia dar kitokie bendri interesai. Bet jų nejungia pagrindai.
Aštuntasis požymis. Kitas “ahlul bida”-inovacijos žmonių  požymis yra toks, kad jiems pats sunkiausias dalykas yra klausyti ajatus ar chadisus apie kokius tai neleidžiamus dalykus, tai su kuo jie nesutinka. Pavyzdžiui, chadisas apie tai jog ummah susiskaldys į grupes, visi bus į ugnį, išskyrus tuos kurie seką pranašu صلى الله عليه وسلم  ir jo bendražygiais رضي الله عنهما. Nepakeliama jiems yra klausytis šio chadiso. Nemėgsta jie jo  ir nenori suprasti jo prasmės. Jeigu tu recituoji jiems ajatą (čia kalbtėtojas recituoja Korano ištrauką) - “nebūkite iš daugiadievių tarpo, tų kurie susiskaldė savo religijoje…kiekviena partija džiaugiasi savo paklydimais…”. Jie nemėgsta šito klausytis ir tokių temų. Pabėga nuo to, arba pradeda kaip nors pagal save tai aiškinti.
Devintasis požymis. Šie žmonės neparodo atsidavimo, kai reikia ginti tauhydą, sunną, islamą, bet jie yra labai atsidavę, kai reikia ginti kokius nors žmones, partijas ir jos lyderius. Jie stipriau gina kokius nors partijos narius, su kuriais jie patys kartu sėdi, vietoj to, kad gintų tauhydą ir sunną. Nei jie gina akydą.
Dešimtasis požymis. Kaip taisyklė jų (ahlul bidā wal havā-inovacijų ir įgeidžių žmonių) požymis yra kad jie nemaldauja žinių... reikšmingumo. Jie išjuokia žmones turinčius žinias, išjuokia tuos, kurie seka jais, ir išsityčioja iš jų. Jeigu tau yra būdingas toks požymis, tai tu turi vieną iš “ahlul bida”  požymių. Dar daugiau, jie netgi stengiasi žmones nukreipti nuo žmonių turinčių žinias, nuo tų kurie seka jais. Jų lozungai : ”kiek gi galima mokintis” ir “kokiu tikslu mes musulmonai imsim mokintis? “ Tarsi mes jau dabar išėjom iš neišmanymo ir tapom žinančiais, ir mes turim tiek mokytojų ir tiek išmanančių žmonių , jog koks dar reikalas yra mokintis? Arba jie sako: ”Nu kiek gi galima valyti religija, akydą, apsivalyti nuo inovatorių.."  arba sako:  “Žinios ir žinios, nu ir ką tos žinios, ar jos sugeba nuversti taghūt (arab. taghūt, reiškia tai, kas yra šlovinama, stabai, dievaičiai ir netikros dievybės), ar tos žinios sugeba nuversti tuos taghūt valdytojus?”  arba jie sako apie mokytojus: "Nu ką ten tie ulema (patikimi islamo mokslininkai)…ulema, kurie sėdi ir nagrinėja menstruacijas ir pogimdyvinius kraujavimus..” arba sako dar blogiau apie juos: ”tai agentai, slaptų tarnybų agentai, kurie stengiasi  užlaikyti ummą (musulmonų tautą) nuo džihado arba nuo to, kad nenuverstų valdytojų.." arba sako: " tie mokytojai  nesupranta kokia yra realybė..bet mes suprantam realybę”. Jie studijuoja laikraščius, žurnalus, televiziją… ir jie jau supranta taip? Jie supranta klausydamiesi radijo. O va, ulema nežino ir t.t. Visa tai yra kažkokia nesąmonė.
Bet jeigu  islamo mokslininkas  išleidžia kokią nors fatvą (sprendimą), kuri jiems įtinka, tai kas tada nutinka? Štai kas...jie ima visur platinti tą fatvą ir girti tą mokslininką, nors iki tol jie jį neigė. Bet jeigu kas nors iš mokytojų duoda fatvą, kuri prieštarauja jai, tai jie iš karto kur tik įmanoma ima juodinti tą mokslininką, nepalikdami jam jokių vertybių, nesiskaitydami su jo padėtimi, jog tai alimas, jog tai imamas..nors iki tol vadino jį imamu..Tai yra žmonių sekančių bida viena iš  tikrųjų savybių.

Kaip elgtis su bidos žmonėm? Tai yra irgi svarbi žinojimo (išmanymo) dalis , kaip į juos reaguoti. Yra keletas principų, kaip į juos reaguoti, kuriuos kai kurie žmonės šiandien praleidžia iš savo akivaizdos. Visų pirma, jeigu žmogaus daroma bida, nepasiekia kufr (netikėjimo) lygio -širko lygio, kas išveda žmogų į netikėjimą, tai tas žmogus vis dar lieka musulmonu, vadinasi jis turi musulmono teises. Ir mes privalom tai žinoti. Žinoma, tame yra tam tikri apibudinimai, tam tikros sąlygos, bet žmogus lieka musulmonu ir jo teisės lieka kaip musulmono. Antra, ne kiekvienas žmogus, kuris daro bidą yra inovatorius. Apie tai jau buvo kalbėta (turima omeny kitą audio paskaitą). Sekantis, ne kiekvieną atliekantį bidą asmenį reikia boikotuoti, ignoruoti ir pan. Taip kaip ir tą kuris daro nuodėmę, ne kiekvieną reikia ignoruoti, boikotuoti. Todėl kad boikotas atliekamas tada, kai tame yra naudos arba tikimasi, jog tas nuodėmiautojas pats pasitaisys. Arba kuomet stengiamasi apginti visuomenę nuo jo. Jeigu yra tokie tikslai ..broliai tai kas vyksta šiandien, žmonės kurie eina vienu keliu, seka vienu manhadžu, kas vyksta...tai vyksta dėl prastų manierų, dėl neišmanymo, jeigu tik koks brolis..tavo brolis suklydo kokiam tai klausime, pradeda jam reikšti nenusakomą griežtumą. Dėl tos klaidos vadina jį nesąžiningu, nuodėmiautoju, inovatorium, paskelbia jam boikotą, dar daugiau nusisuka nuo jo ir pradeda jį juodinti ir galvoja, jog tokiu būdu jie gina salafyją. Ne broliai, tai neteisinga. Jeigu žmogus suklydo dėl kokio nors dalyko, argi  yra priežastis tokiam elgesiui (reakcijai)? Tai yra neteisinga, tai yra nesilaikymas įstatymų, iš tikrųjų, tai nusikaltimas, tai yra neišmanymas teisingųjų kartų pasekėjų. Argi mes nepasiųsti, kad būtume malonūs? Tam, kad duoti patarimą, kad gelbėti žmones? Ar tam, kad juos naikinti? Ir spausti juos, ir skandinti...Ypač jeigu žmogus yra sunnos sekėjas ir kažkur kažkokiam klausime suklydo… 
Kitas svarbus punktas, ne visi inovatoriai vienodi, mes su jumis apie tai jau kalbėjome. Bida prasideda nuo nuodėmės, paskui seka didelė nuodėmė, paskui gal netgi kufr, t.y. jeigu jau bida nevienoda, tai ir inovatoriai nevienodi, reiškia ja sekantys žmonės taip pat yra nevienodi savo lygiu. Vieni yra arčiau sunnos, kiti toliau nuo jos. Ir pagrindinis principas broliai, prerogatyva- tai įvertinti turi žmonės turintys žinias (tie, kurie išmano šiuos reikalus). Tai nėra prerogatyva jaunų žmonių, kurie neturi nei žinių, nei dievobaimingumo, nei objektyvumo, nei teisingumo. Šiandien dauguma žmonių dar nieko nežino apie religiją, o jau pradeda kalbėti apie neigimą (refutacijas), šitą paneigė, aną paneigė, ir tam davė džarh (kritika) ir anam davė džarh. Ne, tai neteisingas kelias. Taip. Žmogus turi turėti žinių, paneigimas (kritikavimas) yra būtinas, tačiau tai daryti gali tik žmogus turintis žinių. Tai yra svarbus principas broliai,  kuriuo mes ir pabaigsim šį pokalbį... švelnumas, žmonių šaukimas į tiesą palaipsniui..Allah تعالى  siųsdamas Mozę ir Haruną pas faraoną, kuris buvo kafir (bedievis), stojęs prieš Allah تعالى , ką Jis pasakė ? "..ir sakykite faraonui švelnų žodį.."  , ”..ir galbūt jis prisimins arba ims baimintis..”. Tačiau tai nereiškia, jog religijoj nėra vietos griežtam žodžiui, sprendžiamam žodžiui, ne - žinoma yra, bet tai turi būti paremta išmintimi. Jeigu tame yra nauda, tai yra vieta ir griežtam žodžiui, bet iš tiesų esmė yra švelnumas, jeigu tas švelnumas niekaip neprieštarauja principui -priešiškumui inovatoriams. Žodžiu, tai reikia apjungti vieną su kitu. Kam duota išmintis, tam duota didi gerovė.Vertė sesuo Selma iš audio pamokos pravestos Abu Jahja Krimski -“Žmonių sekančių inovacijomis požymiai “- Признаки последователей бид'а | Абу Яхья Крымский1 comment:

  1. This particular is usually apparently essential and moreover outstanding truth along with for sure fair-minded and moreover admittedly useful My business is looking to find in advance designed for this specific useful stuffs… sekabet

    ReplyDelete