Salafija

Salafija

Saturday, 23 January 2016

Koranas Nėra Sukurtas - tai Allah Kalba!

Apie asmenis, kurie sustoja ties terminu “Koranas yra sukurtas”Paimta iš knygos "Al-Ha'ija Paaiškinimas" pagal Abū Bakr Bin Abi Davūd As-Sidžistāni [M. 316 H]
Paaiškinimas Dr. Salih bin Fauzān Al-Fauzān 

Ir nebūkite iš tų, kurie nepasirenka jokios pozicijos Korano atžvilgiu [1], kaip buvo su Džahm [2] pasekėjais, [3]  ir jie buvo “asdžahu” (t.y. jie buvo perdėtai atlaidūs). (psl. 57-59)

[1] Autoriaus teiginys “Ir nebūkite iš tų, kurie nepasirenka jokios pozicijos Korano atžvilgiu”: Džahmijja sektos pasekėjai yra tie, kurie aiškiai teigė, kad Koranas yra sukurtas, jie yra Džahmijjos vadai. Taip pat iš jų tarpo buvo ir tie, kurie teigė: “Aš nesakau, kad jis (Koranas) yra sukurtas ar nesukurtas, geriau aš susilaikau teigti kažką!” Toks žmogus yra nebilus velnias! Kadangi, jeigu jis yra neryžtingas (neapsisprendęs,“svyruojantis”) ar yra nenorintis (prieštaraujantis) sakyti, kad Koranas nėra sukurtas, tuomet jis supainios kitus žmones manyti, kad jis yra sukurtas. Todėl, tai yra absoliučiai privaloma, kad jis padarytų savo poziciją aiškia ir nepasiliktų neapsisprendęs (be nuomonės).

Kuomet inovacijų žmonės sako, kad Koranas yra sukurtas, nebūkite neryžtingi (padaryti jiems aiškią savo poziciją, tikėjimą). Jeigu jūs liekate tylus, reiškiasi jūs juos palaikote, nors jūs aiškiai ir neteigiat, kad Koranas yra sukurtas. Todėl yra neleistina likti tylėt tokioje situacijoje (būti pasyviam).

Tokia yra “Vākifa” metodologija, tų kurie nesako ar Koranas yra sukurtas ar nesukurtas, kas yra laikoma tiesos išryškinimo dangstymu. Taipogi, ši metodologija veda į tikimybę, kad galbūt Džahmijjos pozicija yra teisinga, nes tokiais atvejais jų teiginys nėra paneigtas, išviešintas, ir matomas.

Todėl asmuo, kuris dvejoja ar Koranas yra sukurtas ar ne, ir yra pasyvus (nenorintis pasirinkti nei vieno iš šių dviejų teiginių), todėl be abejonės jis yra Džahmis. Jeigu ne, tai jis būtų atskleidęs savo pasirinkimą (jo pozicija būtų žinoma), atvirai teigiant, kad “Koranas nėra sukurtas.” Tačiau, jis slepiasi po metodologija nepriimdamas  pozicijos.

Realybėje tokia metodologija yra blogesnė už Džahmijjos, kadangi (Džahmijjos pasekėjai) viešai išreiškia savo poziciją (įsitikinimus), jų nukrypimas buvo gerai žinomas. Bet kas liečia tokį asmenį, jis paklaidina kitus žmones savo netikru religingumu, ir netgi dėl tokio jo religingumo jis net negali ištarti žodžio apie šį reikalą. Todėl nepasirinkti pozicijos yra trūkumas. Atvirkščiai, asmuo privalo atvirai paviešinti tokio teiginio (kad Koranas yra sukurtas) klaidingumą.

[2] “Kaip buvo su Džahm  pasekėjais”: Autorius priskyrė juos prie Džahm Bin Safvān pasekėjų, nes jeigu jie nebūtų iš Džahm pasekėjų, tai jie nebūtų likę pasyvūs priimdami aiškią poziciją. Atvirkščiai, jie būtų atvirai (viešai) nuneigę juos, paskelbdami tai žmonėms. Kuomet Džahmijja sektos atstovai pamatė, kad žmonės nesutinka su jų teigimu (kad Koranas yra sukurtas), jie ėmėsi strategijos nepriimti jokios pozicijos tam, kad galėtų užslėpti savo melą (klaidingus įsitikinimus). Dėl šios priežasties Imamas Achmed رحمه الله buvo paklaustas apie pozicijos nepasirinkimą (ar Koranas yra sukurtas ar ne), tai jis atsakė: 

“ Jeigu Džahmitai nebūtų pasakę tai, ką jie pasakė (kas liečia jų teigimą, kad Koranas yra sukurtas), tai mes net nebūtume prabilę apie tai, ar Koranas sukurtas ar ne. Tačiau po to kai jie pasakė tokį prieštaringą teiginį, mums pasidarė privaloma paskelbti tokio teiginio klaidingumą ir paneigti jį.” 
Toks yra Imamo Achmed رحمه الله  tvirtinimas, kas liečia būti pasyviam (nenorinčiam) kalbėti prieš tokią poziciją, kad Koranas yra sukurtas.


[3]  Ir jie buvo “asdžahu” (t.y. jie buvo perdėtai atlaidūs). “Al-Isdžiā” reiškia atlaidumą ir švelnumą. Taigi jie buvo super atlaidūs šiam rimtam reikalui. Kai kuriose “Al-Hā’ija” kopijose, vietoj veiksmažodžio “Ašdžiahu” (t.y. jie buvo perdėtai atlaidūs) yra naudojamas veiksmažodis “Asmahu” , iš žodžio “Simā” (t.y. atleisti ir toleruoti), kas reiškia, kad jie toleravo tą ir aną. Nepaisant to, kuris terminas buvo naudojamas, ar jie buvo pernelyg atlaidūs ar  toleruojantys, esmė tame, kad jie neatmetė Džahmitų tvirtinimo, jie tiktai rodė atlaidumą Džahmijjos pozicijai, nesukritikuodami ir nepaneigdami jų tvirtinimo, iš tikrųjų, jie atsisakė priimti akivaizdžią poziciją šiuo klausimu.

Ir nesakykite, kad Koranas yra sukurtas, turint omeny: jo recitavimą, kadangi recituojama Allah Kalba yra aiški
 (psl. 60-62)

Tai yra trečioji (neteisinga) metodologija šiuo klausimu.

Pirmoji Metodologija: Viešai (atvirai) teigia, kad Koranas yra sukurtas.

Antroji Metodologija: Atlaidumas arba pasyvumas: kurie nesako ar Koranas sukurtas, ar nesukurtas.

Trečioji Metodologija: kurie sako: ”Korano diktacija (tarsena) yra sukurta.” Asmuo laikantis tokios pozicijos sakytų: “Mano Korano recitavimas yra sukurtas.”

Realybėje, tai yra nesąžininga apgaulė  aplinkui tvirtinimą, kad Koranas yra sukurtas. Tai yra neleistina jums sakyti “Mano Korano recitavimas yra sukurtas”, nei jums yra leistina sakyti, kad  “Jūsų recitavimas yra nesukurtas.” Iš tikro, jus privalote detaliai išdėstyti, ką jūs ketinote pasakyti.

Jeigu jūs sakote, “Mano Korano recitavimas yra sukurtas” ir nepaaiškinate detaliai, tada toks yra Džahmijjos būdas (bruožas). Atvirkščiai, jeigu jūs sakote, “Mano recitavimas yra nesukurtas”, tada toks teiginys  yra irgi būdingas Džahmijja sektos  metodologijai. Taip yra todėl, nes kada jūs sakote: “Mano Korano recitavimas yra nesukurtas” tada jūs įtraukėte savo veiksmus į Allah veiksmus ir taip jūs padarėte savo veiksmus nesukurtais. Šita metodologija yra būdinga Kadarijja sektai, tiems kurie neigia Dieviškąjį Dekretą (Allah paskirtą Likimą), ir kurie teigia, kad tarnai  (žmonės) yra patys savo veiksmų išradėjai ir kūrėjai.

Todėl detalus paaiškinimas yra absoliučiai būtinas. Pavyzdžiui jūs klausiate:”Ką jūs norite pasakyti šiuo teiginiu “Mano Korano recitavimas yra sukurtas”. Ar jūs turite omenyje savo recitacijos ištarimą, o ar jūs turite omeny tai, kas buvo ištarta ir parecituota (patį Koraną)?

Jeigu jūs turite omenyje tai, kas buvo ištarta, tada tai nėra sukurta. Tai yra Allah Kalba. Ir jeigu jūs turite omeny savo faktišką tarimą, kurį jus išgaunate (ištariate) per liežuvį, tai jis yra sukurtas. Kadangi jūsų liežuvis, balsas ir iškalba yra sukurti. Tačiau, kas yra ištarta, ir perduota per recitaciją (pati žinia), nėra sukurta. Jums yra privaloma detaliai paaiškinti tai.

Inovacijų žmonės trokšta neapibrėžtinumo. Jie nori, kad jūs sakytumėt: “Mano Korano recitavimas yra sukurtas arba nesukurtas.” Tokiu apgaulingu būdu jie žengia paskleisti netiesą ir paklydimą. Todėl jūs privalote aiškiai išdėstyti ką jūs ketinote pasakyti šiais žodžiais; ir užkirsti kiekvieną kelią kuris veda į pragaištį.

Dėl šios priežasties, sunnos žmonės sako: “Balsas yra recituotojo balsas, kuomet kalba yra Kūrėjo Kalba.”

Reiškia: tai kas yra sakoma yra Allah Kalba. Kas liečia ištarimą ir dikciją (tarseną), tai yra sukurto asmens kalba; jo balsas ir pranešimas yra sukurti. Dėl šios priežasties žmonių balsai ir recitavimai skiriasi (nes jie yra sukurti ir sklinda iš sukurtų būtybių). Yra žmonių, kurių balsai yra gražūs ir tokių, kurių netokie jau gražūs. Yra tokių, kurie yra geri, kai kitų nėra tokie jau geri. Tai yra įrodymas, kad balsai yra sukurti. Recitatoriai skiriasi vienas nuo kito. Kai kuriems iš jų yra duotas nuostabus balsas, kai kitiems yra duota mažiau negu tai. Kas liečia Allah Kalbą, tai yra privalu, kad ji būtų pačiame aukščiausiame tobulumo lygyje.

Asmuo privalo pilnai suprasti, kad Pranašo صلى الله عليه وسلم  sunnah nenorėjo nagrinėti šio klausimo. Tačiau inovacijų žmonės privertė Musulmonus įžengti į šį reikalą. Todėl tai pasidarė būtina išviešinti šį reikalą ir padaryti jį aiškiu. Bet realybėje tai yra didžiulė bėda užgriuvusi Ummą (musulmonų tautą). Kad taip nebūtų, Allah تالى siuntė islamo mokslininkus tam, kad jie išaiškintų padėtį, ir kad ji nebūtų miglota daugeliui žmonių.

Todėl nuklydimo žmonės turi tris metodologijas susijusias su šiuo reikalu:

Pirmoji Metodologija: Yra Džahmijja sektos atstovai, kurie teigia, kad Koranas yra sukurtas.

Antroji Metodologija: Yra Vākifa sektos pasekėjai, tie kurie nepriima jokios pozicijos (nesako ar Koranas sukurtas, ar nesukurtas).

Trečioji Metodologija: Yra Laftijja sektos atstovai, kurie teigia, kad: “Mano Korano recitavimas yra sukurtas arba nesukurtas.”

Todėl mes atsakome jiems sakydami: jums yra privaloma paaiškinti šį reikalą detaliai. Jeigu jūs turite omeny tarimą su savo balsu, tuomet jis yra sukurtas. Tačiau jeigu jūs turite omenyje tai, kas yra ištarta arba parecituota, tai yra Allah Kalba ir ji nėra sukurta. Dėl to Pranašo صلى الله عليه وسلم  perdavimas byloja:

“Pagražinkite Koraną savo balsais.” [Perduota Abū Davūd]

Tai yra reikalaujama iš recitatoriaus, kad jis pegražintų savo balsą recituodamas Koraną. Allah Pranašas صلى الله عليه وسلم  žavėdavosi kuomet Koranas buvo recituojamas gražiu balsu. Jis klausydavosi Ubeij bin Ka’b رضي الله عنه recitavimo kada jis melsdavosi naktį. Taip yra todėl, nes Allah jam paskyrė nuostabų balsą. Todėl Pranašas صلى الله عليه وسلم  klausydavosi jo. Taip pat, vieną kartą jis صلى الله عليه وسلم  paprašė Abdullah bin Mas’ūd رضي الله عنه  parecituoti jam. Jis صلى الله عليه وسلم  jam pasakė: “Aš myliu klausytis Korano recitavimo iš kitų nei savęs.” [Al-Bukchari]


Taigi Ibn Mas’ūd رضي الله عنه  recitavo Allah Pasiuntiniui صلى الله عليه وسلم  nuo suros A-Nisā pradžios. Pranašas صلى الله عليه وسلم  mėgdavo klausytis gražaus balso recituojančio Koraną. Be abejo, nuostabus balsas yra Allah Dovana (Malonė skirta jam).


No comments:

Post a Comment