Salafija

Salafija

Wednesday, 8 January 2014

Al-Hasan Al-Basree (110 H) : Al-Hadžaž bin Yusef yra bausmė nuo Allah

Dauguma grupių, egzistuojančių šiandieną, stengiasi įpiršti savo nuomonę dawos srityje, ir palaikyti tuos , kurie rodo pirštais į vadovus (prezidentus įvairiose šalyse). Jie juos kaltina dėl įvairiausių katastrofų, laikydami juos atpirkimo ožiais už visas nelaimes, kurios aptiko ummą (musulmonų tautą) , reformuodami jų metodiką revoliucijomis ir keisdami valdžią. Visa tai yra Šarijos ignoravimas ir Allah perduotos dieviškosios išminties ignoravimas, ir toks požiūris yra iš klaidingos akydos.

Ibn Sa'd  perdavė Tabaqaat al-Kubraa (7/163-165):
Grupė musulmonų atėjo pas Al-Hasan Al-Basree siekdami verdikto apie pasipriešinimą prieš Al-Hadžaž (tironišką ir despotišką vadovą). Jie pasakė: “ O Abu Sa’id ! Ką jūs pasakytumėt apie kovą prieš šį smurtautoją, kuris nelegaliai pralieja kraują ir atimą turtą , ir daro tą ir aną? “ Tai Hasan jiems atsakė: “ Aš laikausi nuomonės, kad prieš jį nebūtų kovojama. Jeigu tai yra jums bausmė iš Allah, tai jūs to nesustabdysite su savo kardais. Jeigu tai yra išbandymas nuo Allah, tai būkite kantrūs su tuo iki Allah nuosprendis jus pasieks, ir Jis yra pats Teisingiausias.” Tuomet jie paliko Hasan, nesutiko su jo nuomone ir kovojo prieš Al-Hadžaž, ir Al-Hadžaž juos visus išžudė. Al-Hasan sakydavo: “ Jeigu tik žmonės turėtų kantrybės išbandymuose su nedoru vadovu, tai nereiktų labai ilgai laukti iki kol Allah jiems palengvintų išeitį. Bet jie visada skuba griebtis kardo, dėl to jie ir lieka įsitvėrę jo. O Allah! Net vienai dienai tai neatnešė nieko gero.”

Al-Hasan Al-Basree (d.110H) buvo perduota , kaip yra minima Manhaj us-Sunnah iš Šeik-ul-Islam (4/528):

“Iš tikrųjų, Al-Hadžaž yra bausmė nuo Allah. Tai nesipriešinkite Allah bausmei savomis rankomis. Bet jūs privalote nusileisti ir paklusti, rodyti nuolankumą, nes Allah Aukščiausias teigia,” Ir iš tikrųjų Mes juos nubaudėme, bet jie nepakluso nuolankiai savo Viešpačiui, nei jie meldėsi Dievo gailestingai.” (Al-Mu’minun 23:76)

Taip pat Adaab Hasan Al-Basree, Al-Hasan Al-Basree  iš Ibn Al-Džawzee, (pp. 119-120):

“ Žinokite - lai Allah jums atleidžia - kad karalių smurtas yra atsilyginimas (niqmah) , pelnyta bausmė iš Allah Aukščiausiojo. Ir Allah paskirta pelnyta bausmė neturėtų būti sutikta su kardu, bet ji turėtų būti sutikta su taqwa ir išpirkta maldomis ir atgailavimu, su besigraužiančia sąžine ir nuodėmių vengimu. Iš tikrųjų, kai Allah bausmės yra pasitinkamos kardais, jos yra daug sunkesnės. Ir Malik bin Deenaar pasakojo man, kad Al-Hadžaž sakydavo,” Žinok, kad kaskart kai jūs  atliekate nuodėmę, Allah jus nubaus per jūsų valdovą (sultaan)”. Ir man taip pat buvo pasakyta, kad asmuo paklausęs Al-Hadžaž:” Ar tu darai tai su Muhammed’o (sallalahi walaihi wasalam) Ummah? Tai jis atsakė: “ Priežastis, kodėl aš esu bausmė Irako žmonėms nuo Allah yra tokia, kad jie įvedė į religiją naujoves ir apleido savo pranašo (aleihis salam) įsakus.”

Visos grupės, kurios atsirado 20 amžiuje, reikšdamosis rektifikuoti-išgryninti ummą , nuklydo savo metodika reformoms ir neteisė pagal Allah savo sampratoje, savo metodikoje  ir savo iššūkiuose. Jie klaidingai mąsto , kad nuvertę vieną vadovą, ar vieną valdžią jiems pavyks įvesti Dievo teisę, arba kad jie tai gali pasiekti per politines partijas, kurios organizuoja protestus ir revoliucijas užmerkdamos akis į tą faktą, kad Musulmonai yra nutolę nuo tokio islamo, kuris davė garbę ir pergalę Kompanionams, ir kad jų islamas buvo apjuodintas inovacijomis (naujovių įvedimu religijoje), nuklydimais, užsienio filosofijomis, ideologijomis akydos srityje, ibados, manhadžo  ir sijaasah srityse. Visa tai suteršė jų islamą, Allah pagalba ir palaikymas neturėjo to paties efekto kaip kad tyram islamui, su tyrumu akydoje, ir Tauhidu, kuriuo pasižymėjo  Kompanionai.

Tų grupių veiksmai išgryninti ummą yra paremti metodika , kuri prieštarauja Knygai, Sunnai ir salafiams, kurių įsitikinimus ir metodiką Allah padarė teisingu kriterijumi visuose religiniuose reikaluose.

No comments:

Post a Comment