Salafija

Salafija

Sunday 3 July 2016

Skyrius Nr. 43 - Sakymas: „Jei Allah panorės ir jei tu panorėsi" (arba „Su Allah Valia ir su tavo“)
Kutailah رضي الله عنه perdavė:

Atėjo žydas pas Pranašą صلى الله عليه وسلم ir tarė: „Jūs (musulmonai) priskiriate lygiaverčius Viešpačiui, kai sakote „jei Allah panorės ir jei tu panorėsi.“ Jūs taip pat sakote „vardan Ka'bos“ (prisiekinėdami). Dėl to Pranašas صلى الله عليه وسلم įsakė jiems, kad šie prisiekinėdami sakytų „vardan Ka'bos Valdovo“. Jis صلى الله عليه وسلم taip pat jiems liepė sakyti „jei Allah panorės, o tik tada, jei Muchamedas panorės“. “ [1]

(Perduota An-Nasā'ī, kuris autorizavo chadisą autentišku - sachych)

Tauchydo svarba skyriui

Šio skyriaus tema yra įtraukta į skyrių (Nr. 41), kuriame buvo nagrinėjama Korano aja „Tai nepriskirkite lygiaverčių Viešpačiui...“ (Sūra Al-Bakara 2:22). Mes jau parodėme jo aktualumą Tauchydui.

Kutailah

Kutailah Bint Saijfy Al-Džiuhanijjah yra kompanionė.

Žodžių reikšmės ir frazės


 • „Jūs (musulmonai) priskiriate lygiaverčius Viešpačiui“ reiškia, kad kai kurie musulmonai atlieka mažojo politeizmo veiksmus.


 • „Jei Allah panorės ir jei tu panorėsi - toks posakis duoda suprasti, kad yra priskiriami lygiaverčiai partneriai Viešpačiui Jo sprendimuose (valioje).


Bendra chadiso reikšmė

Žydas pranešė Pranašui (صلى الله عليه وسلم), kad kai kurie musulmonai atlieka specifinius mažojo politeizmo veiksmus, ištardami tam tikras frazes, vedančias į jį (politeizmą). Pranašas (صلى الله عليه وسلم) patvirtino tai, ką žydas jam pranešė, todėl jis (صلى الله عليه وسلم) nurodė musulmonams prisiekti tiktai Allah vardu, o taip pat liepė jiems sakyti „jei Allah panorės, tada - jei tu panorėsi, nes tarno valia (norai) yra priklausomi nuo Allah Valios.

Chadiso aktualumas skyriui

Chadisas iliustruoja, kad frazė „jei Allah panorės ir tu panorėsi yra posakis, vedantis prie mažojo politeizmo.

Išvados:


 • Posakis „Jei Allah panorės ir tu panorėsi yra posakis, iššaukiantis mažąjį politeizmą. Taip pat prisiekinėjimas kažkuo kitu nei Allah yra laikomas mažuoju politeizmu, kadangi Pranašas (صلى الله عليه وسلم) patvirtino, ką jam žydas sakė. Žydams yra pažįstami mažojo politeizmo veiksmai.


 • Musulmonai turėtų bandyti rimtai suprasti kalbėtojo tikrąsias intencijas (tikruosius ketinimus) - ar jos motyvuojamos jo paties norais (užgaidomis, troškimais), ar ne.


 • Musulmonai yra skatinami priimti tiesą, netgi jeigu ji sakoma ir tų asmenų, kurie nėra islamo religijos pasekėjai.


 • Mažasis politeizmas neišmeta musulmono iš islamo rėmų.

 • Musulmonai privalo susilaikyti nuo žodžių ir frazių, kurie prieštarauja islamiškai monoteizmo doktrinai bei vartoti kitus žodžius, kuriuose nebūtų partnerystės susiėjimo su Allah.

 • Jeigu islamo mokslininkas paskelbia kažkokį dalyką draudžiamu, jis pasiūlo, kuo tai pakeisti, jeigu yra tokia galimybė.


 • Draudimas prisiekti kitų, nei Allah, vardais, yra toks bendras, kad į jį įeina ir prisiekimas Ka'ba, kuri yra Šventasis Allah Namas (Būstas) Žemėje.


 • Chadisas įrodo absoliučios Allah Valios tikrumą ir tai, kad kiekvienas Allah tarnas turi savo individualią valią. Tačiau žmogaus valia be abejonės priklauso nuo Allah Valios.
*****

Ibn Abbas (رضي الله عنه) perdavė:

Žmogus tarė Pranašui (صلى الله عليه وسلم): „Jei Allah panorės ir (jei) tu panorėsi. Į tai Pranašas (صلى الله عليه وسلم) atsakė: „Ar tu mane laikai lygiaverčiu Viešpačiui? Sakyk: jei tik Allah panorės. [2]

(Perdavė An-Nasā'ī)

Žodžių ir frazių reikšmės


 • Ar tu mane laikai lygiaverčiu Viešpačiui yra retorinis klausimas pamąstymui.


 • (Laikyti) lygiaverčiu reiškia priskirti Viešpačiui partnerystę.


Bendra chadiso reikšmė

Šiame perdavime Pranašas (صلى الله عليه وسلم) išreiškia nepritarimą Allah valios poravimui su kitų, naudojant jungtuką „ir, nes taip išreiškiama lygiavertė partnerystė tarp Allah ir Jo sukurtos būtybės. Pranašas (صلى الله عليه وسلم) pareiškė, kad absoliuti valia priklauso Vienam Allah.

Chadiso aktualumas skyriui

Tokių frazių kaip „Jei Allah panorės ir (jei) tu panorėsi sakymas yra laikomas lygiavertiškumo priskyrimo Viešpačiui veiksmu ir yra draudžiamas remiantis šia (Korano) eilute:


„...tai nepriskirk lygiaverčių Viešpačiui, kai žinai (kad nėra nieko panašaus į Jį)“. (Sūra Al-Bakara 2:22)

Išvados


 • Draudžiama vartoti tokius posakius kaip „Jei Allah panorės ir (jei) tu panorėsi bei panašius į juos, kuriais Viešpačiui priskiriama partnerystė.


 • Asmuo, kuris priskiria lygiaverčius Viešpačiui (netgi mažojo politeizmo forma) yra laikomas tokiu, kuris priskiria konkurentus (ar varžovus) Jam.


 • Musulmono pareiga yra atmesti ir paneigti blogį.


 • Allah Pasiuntinys (صلى الله عليه وسلم) apsaugojo islamo monoteistinę doktriną nuo išdarkymo ir užkirto visus kelius į politeizmą.*****

At-Tufail, A'išos motinos brolis, papasakojo:

Aš sapnavau, kad atėjau pas grupę žydų ir tariau jiems: „Jūs iš tiesų būtumėte geri žmonės, jeigu nesakytumėte, kad Ezra (Uzair) yra Allah sūnus. Tada jie man atsakė: „Jūs, musulmonai, taip pat būtumėte geri žmonės, jeigu nesakytumėte: „Panorėjus Allah'ui ir Muchamedui. Po to aš prasilenkiau su krikščionimis ir tariau jiems: „Jūs iš tikrųjų būtumėte geri žmonės, jeigu nesakytumėte: „Mesijas (Jėzus) yra Allah sūnus. Tai jie man atsakė: „Jūs (musulmonai) irgi būtumėte geri žmonės, jeigu nesakytumėte:  „Panorėjus Allah'ui ir Muchamedui. Kitą rytą aš papasakojau apie savo sapną keliems asmenims ir nuėjęs pas Pranašą (صلى الله عليه وسلم) papasakojau ir jam. Jis paklausė manęs: „Ar tu kam nors jau sakei apie tai? Aš atsakiau: „Taip. Vėliau Pranašas (صلى الله عليه وسلم) pašlovino Allah ir pravedė pamokslą tardamas: „At-Tufail susapnavo sapną, apie kurį jis pasipasakojo kai kuriems iš jūsų. Jūs tvirtindavote, ir niekas manęs nuo to tvirtinimo draudimo nestabdė, tik tas ir tas (t.y. drovumas). Todėl nesakykite: „Panorėjus Allah'ui ir Muchamedui, bet sakykite „Panorėjus Allah'ui Vienam. [3]

(Perduota Ibn Mādža)

At-Tufail

Pilnasis chadiso perdavėjo vardas yra At-Tufail Ibn Abdullāh Ibnul-Hārith Ibn Sakhbarah Al-Azdī. Jis buvo vienas iš Pranašo (صلى الله عليه وسلم) kompanionų ir jis perdavė tik šį chadisą. Lai Allah būna patenkintas juo.

Žodžių ir frazių reikšmės


 • Jeigu nesakytumėte, kad Ezra (Uzair) yra Allah sūnus reiškia: jūs būtumėte nuostabūs žmonės, jei nevykdytumėte politeizmo priskirdami Ezrą Dievui kaip sūnų. Žydai vadino Ezrą „Allah sūnumi, nes jis mintinai mokėjo Torą, ar dėl to, kad buvo sakoma jam esant pranašu. 


 • Jeigu nesakytumėte  „Panorėjus Allah'ui ir Muchamedui reiškia: žydai ir krikščionys At-Tufail sapne ginčijosi su juo dėl šio posakio, kurio vartojimas yra kai kurių musulmonų atliekamas mažasis politeistinis veiksmas.


 • Jeigu nesakytumėte: „Mesijas (Jėzus) yra Allah sūnus reiškia, kad krikščionys atlieka politeizmą priskirdami Jėzų, Marijos sūnų, kaip sūnų Dievui, remdamiesi tuo, kad Jėzus gimė be tėvo.


Bendra chadiso reikšmė

Šiame chadise At-Tufail (رضي الله عنه) teigia susapnavęs, kad prasilenkė su grupėmis žydų ir krikščionių, kuriuos jis sukritikavo dėl jų atliekamų politeistinių veiksmų priskiriant Allah Aukščiausiajam sūnus. Tiek žydai, tiek ir krikščionys ginčijosi, kad kai kurie musulmonai vykdo mažojo politeizmo veiksmus vartodami tam tikrus posakius. Sekantį rytą At-Tufail atpasakojo savo sapną Pranašui (صلى الله عليه وسلم). Todėl Pranašas (صلى الله عليه وسلم) pravedė pamokslą ir papeikė tuos, kurie tokius politeistinius posakius naudoja. Jis jiems patarė naudoti frazes, nesusietas su politeizmu.

Chadiso aktualumas skyriui

Chadisas pabrėžia, kad tokių ir panašių posakių kaip  „Panorėjus Allah'ui ir Muchamedui ar „Su Allah Valia ir su Muchamedo vartojimas yra laikomas mažojo politeizmo veiksmu.

Išvados


 • Chadisas parodo sapnų reikšmingumą tada, kai Pranašui (صلى الله عليه وسلم) esant gyvam buvo įvedamos taisyklės.


 • Posakių „Su Allah valia ir su tavo arba  „Panorėjus Allah'ui ir tau bei panašių į juos vartojimas yra laikomas mažojo politeizmo veiksmu.


 • Nors žydai ir krikščionys laikosi tikėjimo, kuriame išpažįstamas didysis politeizmas, jie mokosi apie mažąjį politeizmą tam, kad pasiginčytų su musulmonais.


 • Vienas iš islamiškų ritualų pradedant pamokslą yra pašlovinti Allah ir išaukštinti Jį.


 • Labiau pageidautina priskirti absoliučią Valią Vieninteliam Allah, nors leistina sakyti ir „Jei panorės Allah, o tada jei panorės tas ir tas...“.


Išnašos:

[1] An-Nasā'ī (7/6) Nr. 3773, Achmad (6/371-372), Al-Baihakī (3/216), Al-Hākim (4/297) klasifikuotas sachych, ir Ad-Dahabī tam pritarė.

[2] An-Nasā'ī "Amal Al-Jaum val Leijla (Maldavimai, atliekami dieną ir naktį) (988) ir Achmad "Al-Musnad" (1/214, 283, 347).

[3] Ibn Madža (2118) ir Achmad (5/393).

Taip pat skaitykite: Širkas ir jo tipai

Nuoroda į "Concise Commentary On The Book Of Tawhīd", autorius Sālih Al-Fawzān, Anglų Kalba PDF, psl. 341 -346


No comments:

Post a Comment