Salafija

Salafija

Tuesday 27 December 2016

Skyrius Nr. 45 - Titulo “visų karalių karalius” arba “teisėjas iš visų teisėjų” vartojimas ir panašių titulų į juos vartojimas


Abū Hureira perdavė, kad Allah Pasiuntinys (ﷺ) sakė:
“Pats baisiausias (niekingiausias) iš pa(si)vadinimų Dievo nuožiūra yra “karalius iš visų karalių”, nes nėra Viešpatautojo išskyrus Allah.”

Sufjān sakė: “Toks pa(si)vadinimas  kaip  Šahanša (kuris taip pat reiškia karalių karalius).”

Kitame perdavime, Allah Pasiuntinys (ﷺ) sakė:
“Prisikėlimo Dieną, pats bjauriausias ir blogiausias žmogus Dievo nuožiūra…”. [1]

Šiame skyriuje iliustruojama, kad tokio pa(si)vadinimo (išsireiškimo) ar titulo vartojimas, kuriame  yra asocijacija susijusi su šlovinimu, kuris priklauso tik Allah Vienam, tai toks veiksmas yra  politeistinis. 

Sufjān trumpa biografija

Jo pilnas vardas yra Sufjān ibn Ujajnah ibn Maijmūn Al-Hiliāli. Jis yra patikimas hafiz ir fakyh. Gimė Kufoje 107 metais po Hidžros ir gyveno Mekoje. Sufjān mirė 198 metais po Hidžros. Lai Allah jam būna gailestingas. (amyn)

Žodžių reikšmės ir frazės

  • Panašių titulų į juos vartojimas: tokių kaip valdovų valdovas, sultonų sultonas, šeimininkų šeimininkas (savininkas).
  • Pa(si)vadinimų: būti žinomam šiuo pavadinimu ar titulu, ir būti patenkintam tuo. Kituose perdavimuose minima, kad pasivadinti save tokiu titulu, duoti (pačiam) sau tokį titulą.
  • Nėra Viešpatautojo išskyrus Allah: šis teiginys perspėja (įspėja) tuos, kurie yra patenkinti tokiu titulu kaip ‘karalių karalius’ ar panašiu į jį, kuris demonstruoja tai, kad tas asmuo save priskiria kaip lygiavertį (partnerį) Viešpačiui suteikdamas sau tokį unikalų atributą, kuris priklauso tik Allah Vienam.
  • Šahanša: tai yra persiškas titulas, kuris  reiškia ‘karalių karalius’.
  • Kitame perdavime: kitoje versijoje užrašytoje imamo Muslim jo autentiškame Chadisų rinkinyje (knygoje).

Bendra Chadiso reikšmė

Šiame perdavime Pranašas (ﷺ) tvirtina, kad blogiausias asmuo Dievo nuožiūra yra tas, kuris yra patenkintas vadintis (ar būti pavadintu) vardu ar titulu, kuris  išimtinai pabrėžia Allah didybę (kilnybę)  ir viršenybę (pranašumą), tokiu kaip ‘karalių karalius’ ar panašiu pavadinimu ar titulu, nes toks veiksmas veda prie sulyginimo su Allah. Be to, asmuo, turintis tokį titulą, priskiria save arba jis yra priskirtas kitų į partnerystę su Allah. Todėl, asmuo turintis tokius titulus (įvardinimus) yra pasibjaurėtinas ir iš visų šlykščiausias Dievo akivaizdoje.

Šis perdavimas įrodo, kad tai yra draudžiama vadinti save ar kitus ‘teisėjų teisėjas’ ar panašiai. Ši taisyklė taikoma išvedant analogišką dedukciją iš verdikto su titulu ‘karalių karalius’.  

Išvados:

  • Tai yra draudžiama asmeniui vadinti save ar kitus ‘teisėjų teisėjas’ ir panašiais pavadinimais.
  • Musulmonų pareiga yra rodyti pagarbą Allah geriausiems tobuliausiems vardams.
  • Musulmonai yra skatinami būti droviais ir pasirinkti vardus (įvardinimus) ir titulus  tinkamus žmonėms.

Išnašos:

[1] Al-Bukchāri (6205, 6206) ir Muslim (2143).


*****


Papildomi šaltiniai Anglų  kalba (Audio): 


No comments:

Post a Comment