Salafija

Salafija

Thursday, 19 February 2015

Ar Imtum Žinias Iš Bet Ko?الحمد لله رب العالمين والصلاة  والسلام على رسوله الأمين وبعد:

"Žinios yra religijos (tikėjimo) dalis, todėl būk atsargus iš ko imi savo." - Ibn Siryn رحمه الله.

Šeichas Ahmed Bazmūl حفظه الله  teigia:
...Tai yra labai svarbu, nes žinios yra religija (arab. dyn), nes su ja žmogus bus prikeltas Paskutiniojo Teismo dieną... Musulmonas privalo siekti ir imti savo religiją iš Achlus-Sunnah, iš salafių (arab. as-Salafijūn), būdamas tikras, kad žinios yra teisingos ir jausdamas dievobaimingumą (arab. takvua).

Imamas Mālik teigė, kad nepakanka to, kad kažkas yra pamaldus ir yra žinomas dėl Zuhd [1], išoriškai akivaizdžių garbinimo veiksmų, kad iš jo siektumėm žinių…ir jie (to laikmečio žmonės) neėmė iš jų, nes  jie nebuvo laikomi tais iš kurių reiktų imti žinias, jie buvo tik garbintojai. Šiomis dienomis mes matome kaip kažkas turi barzdą, islamišką rubą aukščiau čiurnų ir jis laikomas savo rajono mufčiu. Tai yra klaida!”

[1] Zuhd žodžio reikšmė

Perduodama, kad Ibrāhīm b. Ad-ham – lai Allāh تعالى  būna jam gailestingas – pasakė: 

‘’Zuhd - atitrūkimas nuo materializmo, žemiškųjų gėrybių, asketizmas - yra trijų tipų: 
  1. privalomas zuhd; 
  2. teisingas - dorybingas zuhd;
  3. zuhd dėl saugumo. 

Privalomasis zuhd – vengti to, kas charām (draudžiama).
Teisingas - dorybingas zuhd – būti abejingu - nesavanaudišku leistiniems dalykams (žemiškiems dalykams). 
Zuhd dėl saugumo – vengti abejotinų dalykų (to, kas kelia abejones).


Yra draudžiama atsakyti, jei paklaustasis nežino atsakymo. Taipogi, yra draudžiama (charām) klausti to, kuris nežino... turi būti klausiama mokslininko... jei jūs turite medicininę problemą, ar eisite pas mechaniką? Jeigu iškiltų problema su automobiliu, ar eitumėte pas ūkininką… ne, mes kreiptumėmės į tokį asmenį, kuris yra specialistas atitinkamoje srityje... taigi, kai klausimas yra susijęs su religija, mes privalome kreiptis į religijos mokslininką. Neteisinga yra klausti bet ko ar elgtis taip, kaip visi elgiasi.”

'’ Kai vieną dieną Abu Dardā  رضي الله عنه  nuėjo į mečetę (Pranašo صلى الله عليه وسلم  bendražygių “tabi’yn"[2] laikais) ir pamatė žmones besimeldžiant skirtingai nei, kad atitinka sunnos reikalavimus, jis رضي الله عنه  grįžo namo piktas ir jo žmona (Ummudh-Dardā') , pamačiusi jį tokioje būsenoje paklausė, kas jį taip supykdė. “ Jis atsakė: 'Prisiekiu Allāh تعالى, aš nematau nieko iš Pranašo صلى الله عليه وسلم laikų išskyrus tai, kad jie meldžiasi kartu (turima omeny, kad jie apleido didžiąją Sunnos dalį).’ Tai toks buvo jo tvirtinimas, dar labai mažai laiko praėjus nuo  Pranašo  صلى الله عليه وسلم  mirties. Tai ką kalbėti apie dabar? 1400 metu po to, ar didžiosios masės seka Sunna? Ar didžiosios daugumos žinios teisingos? Ne! Iš tikro, mes turėtume sekti mokslininkais!”


[2] Tabi’yn - yra pasekėjų karta, kuri buvo po Sachabos - Pranašo صلى الله عليه وسلم  bendražygių. Jie yra laikomi antra geriausia karta. 

Tabi’yn yra tas, kuris pasižymi šiomis trijomis savybėmis: 

1) matė bent jau vieną iš Sachabių – Pranašo صلى الله عليه وسلم  bendražygių;

 2) buvo teisingame kelyje (t.y. jo tikėjimas ir veiksmai buvo tokie kaip ir achlius - sunna val džamā’a); 


3) mirė tokioje būsenoje. 

Puikus tabi’yn pavyzdys yra imamas Abu Hanyfa رحمه الله ir kiti.


Paminėsime dar kelis privalumus:

*Labai svarbus pastebėjimas yra tas, kad mes privalome palikti tokius asmenis ir neimti iš jų religijos žinojimo, nors jeigu tas asmuo  ir yra iš Achlus-Sunna, tačiau jam būdingi sektanto (hizbio) ar surūrio (surūrija sektos atstovas) bruožai.

*Apgaulingas principas “pasiimti tai kas teisinga (gerai)  ir palikti tai kas neteisinga (blogai)”, pasitelkiant savimi ir įpareigojant save būti tyrinėtoju ir imtis tokios atsakomybės naršytis įvairiausių žmonių skirtingų įsitikinymų gausybėje, paskiriant save kritiku nuspręsti ką pasiimti ir ką atmesti, pačiam nesuvokiant, kad jis pats yra neišmanantis šių reikalų, kad jis pats negali savęs apsaugoti nuo tokios fitnos (išbandymų) ir apskritai sėdėti kartu su Achlul-Bida (Inovacijų Žmonėmis) nėra iš Achlus-Sunnah (Sunnos Žmonių) manchadžo.

Šeichas Abu Muchammed Ahmed Subei’y حفظه الله  pasakė:

Bendras teiginys “eik pas, kreipkis į išmanančius” nenukreipia žmogaus tiesos keliu. Mes turime įvardinti asmenis kaip Salafiai darė – kai prasidejo fitna - kaip minima Sachich Muslim chadisų rinkinyje:


 “Įvardink mūms savo žmones.” 

Todėl įvardink, kas tie patikimieji žinių perdavėjai, į kuriuos nukreipi jaunimą? Yra būtina, kad mes įvardintume: Šeichas Rabī’ bin Hādī al-Madkhalī, Šeichas ‘Ubeid al-Džābirī, Šeichas Sālih al-Fauzān ir kiti, kurie yra tiesos kelyje, kad žmonės nebūtų pasimetę (nežinomybėje) ir neišprusę. 


No comments:

Post a Comment