Salafija

Salafija

Friday, 11 November 2016

Fadžr maldos vertingumas ir svarba, atliekant ją su bendruomene (kongregacijoje ir mečėtėje)Imamas Mālik (رحمه الله) perdavė iš Ibn Šihāb, kuris perdavė iš Abu Bakr ibn Suleimān ibn Abi Hathmah, jog Umar ibn al-Khattāb (رضي الله عنه) pasigedo Suleimān ibn Abi Hathmah per Fadžr maldą; ir kad ryte 'Umar ibn al-Khattāb (رضي الله عنه) buvo nuėjęs į turgų, o Suleimān namas buvo tarp turgaus ir Pranašo (ﷺ) Mečetės. Todėl, jis (Umar) prasilenkė su Aš-Šifā bint Abdillāh, Suleimān motina ir jis jai pasakė: "Aš nemačiau Suleimān per Fadžr maldą." Ji atsakė: "Jis praleido visą naktį maldoje ir jį apėmė miegas." Umar (رضي الله عنه) atsakė, sakydamas: "Mano dalyvavimas Fadžr maldoje man yra labiau mylimas už tai, kad aš stovėčiau visą naktį maldoje." [1]

Šiame dialoge Umar (رضي الله عنه) pabrėžia, kad dalyvavimas Fadžr maldoje yra daug vertingesnis už stovėjimą maldoje per visą naktį.
Tai yra be galo svarbu stengtis suprasti ir priimti šį tobulą, išbaigtą ir nuoširdų Umar (رضي الله عنه) patarimą ir sekti jo pavyzdžiu, rodant susirūpinimą ir gerą valią tikintiesiems. Jo pavyzdys tikrinant, kas ateina į mečėtę atlikti maldų, klausinėjimas apie juos, įsidėmėjimas žmonių ir ieškojimas jų, patarimo davimas juos suradus ir perspėjimas, rodo didelį jo rūpestį Dievo garbintojams. Umar (رضي الله عنه) sekė Pranašo (ﷺ) pavyzdžiu darydamas tai. Šito pavyzdys yra šiame perdavime:

Ubaiy ibn Ka'b (رضي الله عنه) sakė: Allah Pasiuntinys (ﷺ) vedė Fadžr (Subh) maldą ir po to pasakė: 'Ar tas-ir-tas dalyvavo maldoje?' Jie atsakė: 'Ne.' Tada jis (ﷺ)  pasakė: 'Ar tas-ir-tas dalyvavo maldoje?' Jie atsakė: 'Ne.' Tuomet jis (ﷺ) tarė: 'Iš tiesų, šios dvi maldos (Fadžr ir 'Išā') yra pačios sunkiausios maldos veidmainiams.' [2]

Al-Misvuar ibn Makhramah (رضي الله عنه) perdavė: Aš nuėjau pas Umar (رضي الله عنه) tą naktį, per kurią jis buvo padurtas, prikelti jo Fadžr (rytinei) maldai. Jis (Umar (رضي الله عنه)) atsakė: 'Na'am (taip), neturi asmuo nieko bendro su islamu, jei jis apleidžia maldą.' Jis (رضي الله عنه) atsistojo ir atliko Fadžr maldą, kai kraujas liejosi jam iš žaizdos. [3]Umar (رضي الله عنه) pavyzdys rodo, kad nėra priežasties apleisti Fadžr maldos, netgi esant tokioje būsenoje kaip jo ir nurodo, kokią didelę vertę ir svarbą turi malda musulmono gyvenime.

Privalomų Fadžr ir 'Išā maldų vertingumas, atliekant jas su bendruomene - mečėtėje:

Utsmān ibn Affān (رضي الله عنه) perdavė: "Aš girdėjau Allāh Pasiuntinį (ﷺ) sakant: "Tas, kas atliko 'Išā (vėlyvąją nakties maldą) kongregacijoje, jam bus užskaityta taip, kad jis būtų besimeldęs pusę nakties. Ir tas, kuris atliko Fadžr (rytinę maldą) kongregacijoje, jam bus užskaityta tarsi jis meldėsi visą naktį." [4]

Šiame perdavime pabrėžiama didelė svarba atlikti 'Išā ir Fadžr maldas mečėtėje su bendruomene ir šių maldų vertingumas, ir aukštas jų statusas.
Abu Hurairah (رضي الله عنه) perdavė: Allah Pasiuntinys (ﷺ) sakė: "Jokios kitos maldos nėra sunkesnės veidmainiams už Fadžr ir 'Išā' maldas. Bet jei tik jie žinotų jų vertę, jie ateitų atlikti jas, netgi jeigu dėl to jiems reiktų atšliaužti."[5]

Abdullaah ibn Dža'far sakė: Umar ibn al-Khattāb (رضي الله عنه) atėjo į Sa'īd ibn Jarbū' (رضي الله عنه) namus jo aplankyti, kada jis prarado regėjimą. Umar (رضي الله عنه) liepė jam: 'Neapleisk bendruomeninės (maldos Penktadieniais), nei maldos (kasdieninės bendruomenėje) Allah Pasiuntinio (ﷺ) mečėtėje'. Vyras (Sa'īd (رضي الله عنه)) atsakė: 'Aš neturiu gido (kuris nuvestų mane į mečėtę)'. Umar (رضي الله عنه) tarė: 'Mes tau nusiuntėme gidą.' Taigi, (Umar (رضي الله عنه)) nusiuntė jam jauną berniuką, kuris buvo  iš belaisvių. [6]

Tai rodo Umar ibn al-Khattāb (رضي الله عنه) rūpinimąsi žmonėmis ir jo paslaugumą, jo supratimą apie maldos atlikimo svarbą mečėtėje.

Šeicho Abdur-Razzāk Al-Abād Al-Badr perdavimo paaiškunimas: 


Šėtonas užriša tris mazgus miegančiam asmeniui. Jis siekia, kad tikintysis neatsikeltų maldai:

Abu Hurairah (رضي الله عنه) perdavė, kad Allah Pasiuntinys (ﷺ) sakė: "Kada vienas iš jūsų miegate, šėtonas užmezga (užriša) tris mazgus galinėje galvos dalyje ir sako ties kiekvienu rišamu mazgu: 'naktis - ilga, todėl - miegok.' Todėl, jeigu jūs atsibundate ir prisimenate Allah (dhikr), vieną iš tų mazgų jūs taip atrišate; tuomet, jeigu jūs atliekate apsiprausimą (vudu), taip yra atrišamas kitas mazgas; ir jeigu jūs atliekate maldą, visi mazgai yra atrišami ir jūs pradedate rytą aktyvus ir patenkintas (geroj dvasioj). Jeigu ne, tai jūs pradedate rytą blogoj dvasioj ir aptingę. [7]

Todėl yra svarbu prisiminti Allah atsikėlus. Kaip pavyzdį pateiksime vieną du'ā:

الْحَمْدُ للهِ  الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Alchamdu lilliahil-liadzyj  achjānā bia'da mā 'amiātanā va 'ileijhin-nušūr.

Šlovė Allah, Kuris mus prikelia, po to kai mus numarino ir pas Jį mes būsim sugrąžinti. [8]Būkite akylūs su rytine Fadžr malda ir darykite viską, kad atsikeltumėte ją atlikti:

Abdullāh ibn Mas'ūd (رضي الله عنه) perdavė, sakydamas: 'Pranašo  (ﷺ) akivaizdoje buvo paminėtas asmuo, kuris miegojo visą naktį iki pat ryto (t.y. iki kol pakilo saulė). Jis (ﷺ) pasakė: 'Tai yra žmogus, į kurio ausis nusišlapino Šėtonas,' ar tai jis (ﷺ) pasakė: 'į kurio ausį nusišlapino Šėtonas.' [9]

Atkreipkite dėmesį į Pranašo (ﷺ) paminėtą bausmę tiems, kurie nesielgia pagal tai, kas mokoma Korane ir bausmę tiems, kurie nerūpestingi privalomų maldų atžvilgiu:

Perdavė Samura bin Džundab: Pranašas (ﷺ) pasakojo apie sapną, kurį jis buvo susapnavęs: "Asmuo, kurio galva buvo sutraiškyta akmeniu, buvo iš tų, kuris mokėsi Korano, bet niekad nesielgė pagal tai, ką išmoko, ir jis miegojo nepaisydamas privalomų maldų." [10]


Šeichas Abdur-Razzāk Al-Abād Al-Badr apie Fadžr maldos svarbą ir vertingumą:

Išnašos:

[1] Perdavė Imamas Mālik savo Muvuatta'; al-Albānī klasifikavo perdavimą autentišku (Sachych) Miškāt patikrinime,1/338.

[2] Perduota Abu Dāvūd ir an-Nasā'ī. Al-Albānī klasifikavo jį geru (Chasan, priimtinu) Abu Dāvūd Sachyche, Nr. 563.

[3] Perdavė Imamas Mālik savo Muvuatta'; al-Albānī klasifikavo perdavimą autentišku (Sachych) Irvuā' al- Ghalyl, Nr. 209.

[4] Perdavė Muslim.

[5] Al-Bukchārī ir Muslim.

[6] Perdavė al-Hākim savo Mustadrak'e, 3/559.

[7] Perdavė al-Bukchārī (1142) ir Muslim.

[8] Al-Bukchāri, Al-Askalāni, Fathul-Bāri 11/113; Muslim 4/2083.

[9] Perdavė al-Bukchārī ir Muslim.

[10] Sachych al-Bukchārī (1143).

***


No comments:

Post a Comment