Salafija

Salafija

Thursday 12 May 2016

Skyrius Nr. 42 - Nepasitenkinimas priesaika, ištarta minint Allah Vardą

Knygos autorius šeichas Salech Al-Fauzān
Ibn Umar رضي الله عنه perdavė, kad Pranašas صلى الله عليه وسلم sakė:

"Neprisiekinėkite protėviais. Bet kuris, prisiekiantis Allah vardu, privalo sakyti tiesą, ir asmuo, kuriam yra prisiekiama Allah Vardu, privalo būti patenkintas tuo. O tas, kuriam to nepakanka, nėra iš Jo (Allah) tikrųjų tarnų."

(Perduota Ibn Mādža (2110) su gera (chasan) perdavėjų grandine)

Tauchydo svarba šiam skyriui

Šiame skyriuje autorius pabrėžia, kad nepasitenkinimas priesaikomis Allah Vardu oponuoja pilnaverčiam tikėjimui monoteizmu, nes šis nepasitenkinimas parodo, kad žmogus deramai nešlovina Allah, Paties Aukščiausiojo ir Didingiausiojo.

Žodžių reikšmės ir frazės


  • "Neprisiekinėkite protėviais" reiškia draudimą prisiekti savo protėviais, nes priešislaminiu periodu žmonės jais prisiekdavo. Pranašas صلى الله عليه وسلم uždraudė prisaikdinimą kitkuo nei Allah.


  • "Privalo sakyti tiesą" reiškia, kad asmuo, prisiekiantis Dievu (Allah), privalo sakyti tiesą iš pagarbos šiai iškilmingai priesaikai. Be to, kalbėti tiesą yra privaloma, netgi jei asmuo ir neliudijo Allah vardu.


  • "Privalo būti patenkintas tuo" reiškia, kad iš pagarbos priesaikai vardan Allah asmuo privalo būti patenkintas. Toks elgesys turi būti taikomas teisiniuose reikaluose ir bet kokiose kitose situacijose.


Bendra chadiso reikšmė

Pranašas صلى الله عليه وسلم uždraudė musulmonams prisiekti savo protėviais, nes tokia priesaika išreiškiamas garbinimas asmenų, kuriais yra prisiekiama. Nereikia nei sakyti, kad garbinimas yra skiriamas išskirtinai tik Viešpačiui, visa šlovė Jam. Toliau, Pranašas صلى الله عليه وسلم liepė prisiekiantiesiems Allah vardu kalbėti tiesą, nes kalbėti tiesą yra viena iš musulmonams paskirtų prievolių, ir tai yra ypač stipriai  akcentuojama, kai prisiekiama Viešpačiu. Be to, Pranašas صلى الله عليه وسلم liepė asmenims, prisiekiantiesiems Allah vardu, būti patenkintiems tokia priesaika bet kokiose situacijose, ar tai būtų ginčai ar kas kita. Jis صلى الله عليه وسلم grasino tiems, kurie nėra patenkinti priesaikomis, atliktomis vardan Allah, kad jie nebus tikrųjų Viešpaties tarnų tarpe, nes jie Jo nešlovino taip, kaip pridera.

Chadiso aktualumas skyriui

Chadise išryškinamas dieviškasis grasinimas tiems, kurie nepatenkinti priesaikomis, atliktomis vardan Allah.

Išvados:


  • Chadise minimas ryškus grasinimas tiems, kurie nepatenkinti priesaikomis, atliktomis vardan Allah.


  • Prisiekus Allah vardu privaloma kalbėti tiesą.

  • Prisiekus Allah vardu draudžiama meluoti.


  • Musulmonai turėtų gerai galvoti apie vienas kitą (vengti įtarinėjimo - vert. past.), nebent išaiškėja akivaizdūs dalykai.


  • Privaloma tikėti asmeniu, kuris prisiekia Allah tol, kol jis yra žinomas kaip doras tikintysis.

No comments:

Post a Comment