Salafija

Salafija

Thursday 19 January 2017

Skyrius Nr. 49 - Vardas, išreiškiantis tarnystę kitai dievybei nei AllahAllah Išaukštintasis sako:

“Bet kai Jis jiems skiria gėrį (kūdykį), jie priskiria Jam lygiaverčius partnerius  prie to, ką Jis jiems davė. Išaukštintas yra Allah virš visko ką jie Jam priskiria.”(Al-Araf 7:190)

Ibn Hazm sakė:

“Islamo mokslininkai sutaria, kad vardo davimas, tokio kaip Abd Amr (Amr tarnas) arba Abdul-Ka’bah (Kabos tarnas), kuris nurodo asmens tarnystę kitam nei Allah yra draudžiamas, išskyrus vardą Abdul-Muttalib.”

Komentuodamas šią ają Ibn Abbas sakė:

“Kada Adomas lytiškai santykiavo su Ieva ir jį pastojo, Šėtonas juos prigąsdino sakydamas: ‘Aš esu tas, kurio dėka jūs buvot iškraustyti iš Rojaus. Paklusk man arba aš  padarysiu taip, kad tavo kūdikis gimtų su elnio ragais, kurie suplėšys tave tau begimdant, ir tavęs laukia kur kas daugiau. Pavadink savo kūdykį Abdul-Hārit (Al-Hārit tarnas). Tačiau jie nesutiko jam paklusti ir vaikas jiems gimė negyvas. Po to Ieva vėl pastojo ir šėtonas juos vėl prigrąsino, jie nepakluso jam ir kūdykis gimė negyvas. Ieva pastojo trečią kartą, jie jautė didelę meilę kūdykiui ir nusprendė paklusti šėtonui pavadindami kūdykį vardu Abdul-Hārit. Šis tvirtinimas “…jie priskiria Jam lygiaverčius partnerius  prie to, ką Jis jiems davė…”[1] yra taikomas šiam įvykiui.

(Perdavė Abū Hātim)

Ibn Abū Hātim perdavė autentiška perdavėjų grandine, kad Katādah sakė:

“Šioje eilutėje išreiškiama tai, kad jie priskyrė partnerius Viešpačiui paklusnume, bet ne garbinime.”

Taip pat Ibn Abū Hātim perdavė autentiška perdavėjų grandine, kad Mudžāhid pakomentuodamas šią ają (7:189) einančią prieš (7:190) “…jeigu Tu mums duosi gerą (sveiką) kūdykį…” sakė: “Tai reiškia, kad jie bijojo, jeigu jiems gims neišsivysčiusi  (su defektais) gyvybė.” 

Be to, Ibn Abū Hātim perdavė kitus perdavimus su tokia pačia reikšme apie Al-Hasan, Sa’īd ir kitus vardus (Vert. past. kuriems buvo priskiriama tarnystė).

Ibn Hazm trumpa biografija

Ibn Hazm yra kilnus Andalūzijos (Ispanija) mokslininkas. Jo pilnas vardas yra Abū Muchammed, Alī Ibn Achmed Ibn Hazm Az-Zāhirī i, iš Kordobos. Jis mirė 456 metais po Hidžros. Lai Allah būna jam gailestingas.

Skyriaus aktualumas Tauchydo knygai

Šis skyrius pabrėžia, kad skyrimas vaikui vardo, nurodančio tarnystę kitiems nei Allah, yra tolygus priskyrimui lygiaverčių partnerių Jam paklusnume, ir nedėkingumo ženklu Dievo Malonei.

Žodžių frazės ir reikšmės

 • Prie to, ką Jis jiems davė: Kūdykį, kurį jie pavadino Abdul-Hārit, nors jis yra niekieno kito tarnas, bet tik Dievo.
 • Islamo mokslininkai sutaria: Tikriausiai tai nurodo mokslininkų konsensusą (vienbalsį sutarimą)  šiuo klausimu.
 • Vardas, kuris nurodo asmens tarnystę kitam nei Allah yra draudžiamas: Šio draudimo priežastis yra tokia, kad tokie vardai susiejami su kitais vietoj Allah Jo viešpatavime ir Jo dievybėje. Be abejo visos sukurtos būtybės priklauso Viešpačiui ir yra Jo tarnai.

 • Išskyrus vardą Abdul-Muttalib: Islamo mokslininkai nesutaria ar šį vardą laikyti draužiamu ar ne. Jie nesutaria ar to vardo pradinė reikšmė yra susieta su tarnyste kažkam kitam, o ar paprasčiausiai jis identifikuoja asmenį, kuris buvo žinomas tuo vardu anksčiau, bet kuris nebuvo naudojamas pastaruoju metu. 
 • Pavadink savo kūdykį Abdul-Hārit (Al-Hārit tarnas): Al- Hārit buvo sataniškas vardas. Dėl to šėtonas norėjo, kad jie pavadintų kūdykį Abdul-Hārit ir kad jie būtinai atliktų politeizmą.
 • Jie jautė didelę meilę kūdykiui: Jie ilgėjosi susilaukti sveiko (gyvo) kūdykio. Šis jausmas buvo dalimi išbandymo skirto jiems abiems, tiek Ievai, tiek Adomui.
 • Jeigu jiems gims neišsivysčiusi  (su defektais) gyvybė: Jie bijojo, kad jiems gims žvėris (t.y. pusiau žmogus ir pusiau žvėris).

Bendra Korano eilutės reikšmė

Allah Išaukštintasis teigia, kad kai Jis atsakė į Ievos ir Adomo prašymą ir paskyrė jiems sveiką kūdykį, kurio jie prašė, jie nepadėkojo Allah už tai, kaip kad jie buvo pasižadėję anksčiau. Be to, jie pavadino savo vaiką Abdul-Hārit ir taip padarė jį tarnu kažkieno kito nei Allah. Išties tobulos padėkos Viešpačiui ženklas yra kai asmuo savo vardą Abd (tarnas) suriša nei su nieku kitu bet Allah. Tačiau jie davė vaikui vardą susietą su partneryste Viešpačiui įvardinimo (pavadinimo) forma, bet ne garbinimo. Gale eilutės Allah išdėsto, kad Jis yra aukščiau to, kad Jis neturi partnerių nei garbinime, nei įvardinime. 

Išvados:

 • Tai yra draudžiama asmeniui pavadinti savo vaiką vardu, kuris išreiškia tarnystę kitam nei Allah, tokiu kaip Abd Al-Hussein (Husseino tarnas), Abd Al-Rassūl (pasiuntinio tarnas) arba Abdul-Ka’ba (Ka’bos tarnas).
 • Politeizmą galima įvykdyti pasirenkant vardus, netgi jeigu asmuo ir neketino suteikti tam vardui tokios reikšmės.
 • Kuomet Allah apdovanoja asmenį su sveiku kūdykiu, tai yra malonė verta padėkos Jam.
 • Duodant vaikui vardą, išreiškiantį tarnystę Viešpačiui, yra tėvų dėkingumo ženklas Jam.

Išnašos:

[1] At-Tirmidhi (3077) ir Al-Hākim (2/545) klasifikavo perdavimą autentišku (sachych).Papildomi šaltiniai Anglų kalba:No comments:

Post a Comment