Salafija

Salafija

Sunday 22 January 2017

Skyrius Nr. 50 - Kreipimasis į Allah Jo Gražiausiais VardaisKreipimasis į Allah Jo Gražiausiais Vardais

Skyrius Nr.50 

Autorius Sālich Al-Fauzān 

Allah Išaukštintasis sako:

“Ir Viešpačiui priklauso patys geriausi vardai, todėl kreipkis į Jį su jais. Palik draugiją tų, kurie yra nuklydime, kas liečia Jo Vardus. Jiems bus atlyginta už tai, ką jie darė.” (Al-Arāf 7:180)

Ibn Abū Hātim perdavė iš Ibn Abbas (رضي الله عنه), kad jis sakė: 
“Frazė: ‘…kurie yra nuklydime, kas liečia Jo Vardus…’ reiškia tuos žmones, kurie priskiria partnerius Viešpačiui Jo gražiausiais Vardais.”

Ibn Abbas (رضي الله عنه) taip pat teigė, kad tie žmonės pavadino vieną iš savo stabų Al-Lāt, išgaudami tą vardą iš žodžio Al-Iliāh, arabiško žodžio reiškiančio “Dievas”. Ir jie pavadino kitą dievaitį Al-Uzzā iš arabiško žodžio Al-Azyz, kuris reiškia “Išaukštintas Galia”, ir  Al-Azyz yra vienas iš Allah Gražiausių Vardų. Komentuodamas šią Korano eilutę Al-A’maš (رحمه الله) sakė: “Jie neteisėtai įtraukia (priskiria) tokius vardus Viešpačiui, kurie yra nederami (netinkami ir nepriklauso Jam).”

Skyriaus aktualumas tauchydo knygai

Rašydamas šį skyrių autorius nori paneigti paklydimus tų, kurie siekia artumo su Allah per mirusiuosius. Dar daugiau, autorius nori pabrėžti, kad teisėtas būdas siekiant artumo su Allah yra tiesiogiai kreiptis į Jį Jo nuostabiausiais Vardais ir dieviškaisiais Atributais.

Al-A’maš (رحمه الله) trumpa biografija

Jis yra Suleimān Ibn Mahrān iš Kufos. Jis buvo fakyh ir patikimas ir dievobaimingas chafyz. Jis mirė 147 metais po Hidžros. Lai Allah jam būna gailestingas.

Žodžių frazės ir reikšmės

 • Gražiausi (nuostabiausi, geriausi) Vardai: Vardai, kurie pasiekė aukščiausią grožio laipsnį ir jiems neprilygsta niekas. 
 • Kreipkis į Jį su jais: Kreipkis į Allah ir siek artumo su Juo per Jo Gražiausius Vardus (t.y. kreipkis į Jį panaudodamas tuos vardus).
 • Kurie yra nuklydime, kas liečia Jo Vardus: Tuos, kurie iškreipia Jo Gražiausius Vardus. Tokie žmonės arba jie atmeta tuos Vardus arba jų reikšmes, arba jie įvardina jais kitas sukurtas būtybes. Jie pavadina kitus Allah Vardais lygiai taip pat, kaip jie pavadino vieną iš savo stabų Al-Lāt, paimdami jį iš arabiško žodžio Al-Iliāh, kuris reiškia “Dievas”.
 • Jiems bus atlyginta už tai, ką jie darė: Tai yra siaubingas grasinimas, kad jie neišvengs bausmės.
 • Jie neteisėtai įtraukia (priskiria) tokius vardus Viešpačiui, kurie yra nederami (netinkami ir nepriklauso Jam): Jie pridėjo prie Allah Vardų kitus, nors nei Allah Pats, nei Jo Pasiuntinys nepriskyrė jų Jam.

Bendra Korano eilutės reikšmė

Šioje eilutėje Allah Aukščiausiasis teigia, kad Jo Vardai siekia patį aukščiausią grožio ir tobulumo laipsnį. Dėl to Jis liepia Savo tarnams kreiptis į Jį ir siekti artumo iš Jo, vartojant pačius Gražiausius Jo Vardus. Be to Alah liepia Savo tarnams nesusieti savęs su tais, kurie iškraipo šiuos garbingus Vardus ir kurie ydingai nuklysta nuo tiesos. Tų žmonių laukia neišvengiama bausmė.

Išvados:

 • Ši eilutė įrodo, kad Allah Vardai ir Atributai atitinka Jo Didybę.
 • Allah Vardai yra gražūs.
 • Iš žmonių yra reikalaujama, kad jie kreiptųsi į Allah ir siektų artumo su Juo, naudojant Jo Gražiausius Vardus.
 • Žmonėms yra draudžiama iškreipti bet kurį gražų Allah Vardą: paneigiant juos ar pakeičiant jų reikšmes, ar paskiriant juos kitoms sukurtoms būtybėms.
 • Iš musulmono yra reikalaujama, kad jis nusisuktų nuo neišmanėlių ir tų, kurie yra paklydime, kas liečia gražius Allah Vardus.
 • Šioje eilutėje yra rimtas grasinimas tiems, kurie išdarko Allah Vardus arba Atributus.

(Knygos puslapiai 375-377)Papildoma medžiaga Anglų kalba:


*****Allah dieviškieji vardai ir atributai 

Skyrius Nr. 51

Autorius Muchammed Ibn Abdul-Wahhāb

Vertė į Anglų kalbą Sameh Strauch


51.1 Allah Išaukštintasis sako:

“Ir Viešpačiui priklauso patys gražiausi vardai, todėl kreipkis į Jį su jais. Palik draugiją tų, kurie neigia Jo Vardus. Jiems bus atlyginta už tai, ką jie darė.” (Al-Arāf 7:180)

Allah Šlovingiausiasis šioje eilutėje skelbia, kad Jo vardai yra patys gražiausi ir kad Jis yra pats Tobuliausias ir Išbaigtas visuose Savo dieviškuose atributuose. Po to Jis mums liepia, kad mes turėtumėm kreiptis į Jį panaudojant tuos vardus tam, kad mūsų prašymai ir maldos būtų atsakytos ir kad į jas būtų atsakyta greitai. Aukščiausiasis Allah mums liepia vengti tų žmonių, kurie nepripažįsta Jo vardų arba kurie sąmoningai išdarko jų reikšmes tam, kad jie patenkintų savo iškreiptą Tauchydo supratimą. Po to Allah Visa-Galintis ir Pats Galingiausias įspėja mus apie teisėtą bausmę Prisikėlimo dieną tiems, kurie neigia Jo vardus ir atributus.

Tauchydo aktualumas skyriui

Ši Korano eilutė įrodo, kad tai yra draudžiama paneigti bet kokius dieviškuosius  Allah vardus ir atributus. Į šį paneigimą įeina Allah vardų priskyrimas sukurtoms būtybėms arba sukurtų būtybių vardų priskyrimas  Jam, kadangi tai yra širkas atliekamas su Jo vardais ir atributais.

Svarbios pasatabos

1. Trys situacijos, kurių dėka tikintysis gali patekti į Rojų paminėdamas dieviškuosius vardus:

 1. Ištariant juos žodžiais;
 2. Suvokiant jų reikšmes;
 3. Kreipiantis tais vardais į Allah.

2. Kai kurie Allah vardai yra ištariami po vieną, tokie kaip Al-Hakym (Teisėjas). Kiti Jo vardai yra ištariami kartu, tokie kaip As-Samy' (Visa Girdintis) ir Al-Basyr (Visa Matantis). Ir kiti Jo vardai gali būti ištariami tiktai juos paminint drauge, tokius kaip An-Nāfi' (palankus, duodantis naudą) ir Adh-Dhārr (skiriantis žalą, kančias), kadangi Dievo Išbaigtinumas nėra aiškiai nusakomas nebent su šia (vardų) kombinacija. Ištariant Allah vardą Adh-Dhārr vieną, jis neturės kilnios (teigiamos) prasmės, nebent šalia jo bus minimas Allah vardas An-Nāfi'. 

3. Trečioji taisyklė yra tokia, kad mes nepriskiriam Viešpačiui tokių  vardų ir atributų, kurie nėra paminėti Korane arba autentiškuose Pranašo (ﷺ) perdavimuose. Mes atmetame visus vardus ir atributus, kuriuos atmetė Allah ir Jo Pasiuntinys (ﷺ), ir mes išliekame nebylūs apie dalykus, susijusius su Jo vardais ir atributais, apie kuriuos mes neturime žinių.

4. Tai yra draudžiama parinkti Viešpačiui vardus iš veiksmažodžių naudojamų Korane, kurie apibūdina Jo veiksmus. Todėl mes neturėtume kreiptis į Jį Al-Mun'im (skiriančio malones), nors Korane ir kalbama apie Jo ni'am (malones). Nei mums yra leistina vadinti Jį As-Sattār (uždengiančiu), netgi jeigu Jis yra apibūdinamas kaip As-Sattyr (kurio šaknis yra paimta iš to paties veiksmažodžio) autentiškame perdavime; ir kas taip daro yra klaidingas. 

5. Dieviškųjų Allah vardų ir atributų paneigimas yra penkių tipų:

 1. Vadinant stabus Allah vardais  arba vadinat juos vardais išgautais iš jų (t.y. Allah vardų), taip kaip darė pagonys Kureišiai, kada jie pavadino vieną iš savo dievaičių Al-Lāt, kurio vardą jie išgavo iš žodžio "Allah" šaknies;
 2. Priskiriant Viešpačiui vardus, kurie neatitinka Jo Didybės, kaip tai daro krikščionys, kada jie kreipiasi į Jį kaip į Tėvą, arba kai filosofai vadina Jį  Jėga ar Galia, ir panašiai;
 3. Priskiriant Viešpačiui atributus, kurie neatitinka Jo Didybės, tokius kokius Jam priskyrė žydai sakydami, kad Allah ilsėjosi septintą dieną (šeštadienį). 
 4. Pakeičiant dieviškųjų Allah vardų ir atributų reikšmes ir paneigiant jų tikrąsias reikšmes, kaip tai darė džehmitai (1), kurie teigė kad Allah yra Visa Girdintis, bet Jis negirdi ir kad Jis yra Gyvenantis, bet Jis negyvena (2);
 5. Sulyginant Allah atributus su tais iš Jo kūrinijos, kai išties mes turėtumėm pripažinti tik tai, kas neišreiškia panašumo tarp jų (t.y. tarp Allah ir Jo kūrinijos). 

51.2 Ibn Abbas (رضي الله عنه) sakė: "Tie, kurie iškreipia (neteisingai interpretuoja) arba neigia Jo vardus atlieka širką." (Užrašė Ibn Abi Hātim)


Skyriaus aktualumas tauchydui 

Šis perdavimas įrodo, kad Ibn Abbas (رضي الله عنه) buvo nuomonės, kad  Allah vardų priskyrimas stabams konstatuoja Jo vardų paneigimą ir tai yra patvirtinta, kad tie kurie taip daro yra kalti širko atlikimu.

51.3 Al-A'maš sakė, kad jie priskirdavo Viešpačiui vardus, kurie Jam nepriklausė.

Skyriaus aktualumas tauchydui 

Šis perdavimas yra įrodymas, kad Al-A'maš laikėsi nuomonės, kad vadinti Allah vardais, kurie Jam nepriklauso (nėra Jo vardai) yra neigimas Jo tikrųjų vardų, ir tai yra patvirtinta, kad tai yra širkas neigti Allah vardus.


Išnašos:

(1) Džehmitai yra nuklydusi sekta ir jie iškreipė islamo religiją. Ši sekta praktiškai nebeegzistuoja, jų klaidingus įsitikinimus perėmė kiti.

(2) Kad Allah vardai yra tik vardai, be jokios reikšmės ar prasmės.


(Knygos puslapiai 319- 322)


Trečias Knygos leidimas 2010m.

Visi tauchydo skyriaiNo comments:

Post a Comment