Salafija

Salafija

Thursday 18 May 2017

Skyrius Nr. 57 - Draudimas keikti arba niekinti vėją

Skyrius Nr. 57 - Draudimas keikti arba niekinti vėją


Ubay Ibn Ka'b (رضي الله عنه) perdavė, kad Allah Pasiuntinys () sakė:

"Nepeikite vėjo, bet kada jūs matote tai, kas jums nepatinka, sakykite: 'O Allah! Mes prašome Tavęs gėrio iš to vėjo - gėrio, kurį jis atneša ir gėrio, kurį atlikti jis buvo įsakytas. Mes siekiame prieglobsčio pas Tave nuo to vėjo blogybių - blogybių, kurios yra tame vėjyje ir blogio, su kuriuo jis buvo įsakytas'." [1]

Skyriaus aktualumas Tauchydo Knygai

Vėjas yra valdomas Dievo paliepimu, todėl autorius apšviečia mus, kad kernojimas prieš vėją yra tolygus kernojimui (burnojimui) prieš Allah, Kuris disponuoja jį. Atitinkamai, tokio nusikaltimo atlikimas pažeidžia asmens tikėjimą monoteistine doktrina.

Trumpa Ubay Ibn Ka'b (رضي الله عنه) biografija 

Pilnas perdavėjo vardas yra Ubay Ibn Ka'b Ibn Qays Al-Ansārī. Jis buvo žinomas savo nuostabiu Korano recitavimu kompanionų tarpe. Ubay buvo Badr mūšio liudininku  ir visų kitų mūšių, kuriuose dalyvavo pranašas, liudininku ir taip pat jis dalyvavo Al-Akaba susitarime. Sakoma, kad jis mirė Umar Ibnul-Khattāb (رضي الله عنه) valdymo metais (kai jis buvo kalifu) arba Utsmān Ibn Affān (رضي الله عنه) valdymo metais, t.y. 30 Hidžros metais. Lai Allah būna patenkintas jais.

Žodžių frazės ir reikšmės

Šiame chadise pranašas draudžia musulmonams peikti vėją paprasčiausiai dėl to, kad jis yra vienas iš Allah paklusniųjų kūrinių. Todėl tas, kas keikia vėją yra laikomas tokiu, kuris prakeikė Allah ir toks poelgis parodo, kad asmuo yra nepatenkintas Dievo nulemtu dekretu (nutarimu). Dar daugiau, Pranašas () apšviečia musulmonus, kad jie prašytų Allah - vėjo  Iniciatoriaus ir Kūrėjo - to, kas yra gėris iš to vėjo ir siektų prieglobsčio pas Jį nuo jo blogio. Šios manieros atspindi žmogaus tikrąją tarnystę Dievui, išaukštintas tebūna Jis. Be abejo, tai yra bruožas tų, kurie yra ištikimi monoteistinei doktrinai.

 Chadiso aktualumas skyriui

Šis chadisas aiškiai parodo, kad musulmonams yra draudžiama peikti vėją (ar tai kernoti prieš jį). 

Išvados:

  • Burnoti (kernoti) prieš vėją yra draudžiama paprasčiausiai dėl to, kad vėjas yra Dievo sukurta būtybė ir Jam paklustantis kūrinys, ir toks vėjo koneveikimas yra adresuojamas jo Iniciatoriui ir Vienam, Kuris jį nukreipia.
  • Musulmonai turėtų visuomet sugrįžti pas Allah ir siekti prieglobsčio pas Jį nuo blogio patirto iš Jo būtybių.
  • Vėjams yra įsakyta daryti gėrį arba sukelti blogį, priklausomai nuo  Dievo Valios.
  • Kada musulmonas mato kažką neapkenčiamo, jis yra nukreiptas kartoti naudingus pasisakymus (du'ā -maldavimus), kurių dėka jie būtų apsaugoti (Dievo) nuo blogio.

Išnašos:

 [1] At-Tirmidzi (2253), kuris klasifikavo chadisą stipriu (sachych) ir Achmed (5/123).

(Puslapiai 403-405)
Papildomi šaltiniai:
No comments:

Post a Comment