Salafija

Salafija

Monday 15 May 2017

Skyrius Nr.56 - Nepasitenkinimas dieviškuoju dekretu (lemtimi)

Skyrius Nr.56 - Nepasitenkinimas dieviškuoju dekretu (lemtimi)


Allah Aukščiausiasis sako:

"Jie sako: 'Jeigu tik mes būtumėm galėję kažką padaryti kitaip, mes (kai kurie iš mūsų) nebūtumėm žuvę štai čia.' Sakyk: 'Netgi jeigu jūs būtumėt buvę savo namuose, jeigu jums lemta buvo žūti, jūs būtumėt iškeliavę į savo mirties lovas.' Taip jau nutiko dėl to, kad Allah jus išbandytų su tuo, kas (slypi) jūsų krūtinėse ir padarytų jūsų širdis tyromis. Ir Allah yra Tas, Kuris žino, kas jūsų krūtinėse." (Koranas Al-Imrān 3:154)

Skyriaus aktualumas Tauchydo knygai

Šiame skyriuje dėstoma, kad paklusnumas Allah nulemtam dekretui yra vienas iš monoteizmo įvykdymo sąlygų. Jame pabrėžiama, kad išlygos "jeigu" vartojimas neduoda jokios naudos ir dar daugiau tai parodo, kad asmuo (naudojantis žodį "jeigu") yra nepatenkintas dieviškuoju dekretu (tuo, ką Allah nulėmė), ir tai sumažina tokio asmens tikėjimą monoteistine doktrina.

Žodžių frazės ir reikšmės

 • Jie sako: Įvardis 'jie' čia reiškia kai kuriuos veidmainius, kurie buvo Uhud mūšio liudininkais.

 • Jeigu tik mes būtumėm galėję kažką padaryti kitaip: Jeigu mes būtumėm turėję pasirinkimą.

 • Čia: Uhud mūšio lauke.

 • Kas (slypi) jūsų krūtinėse: Tai yra, kiek yra nuoširdumo ar veidmainiškumo jūsų širdyse.

 • Padarytų jūsų širdis tyromis: Tai yra išskirti tarp jų intencijų (ketinimų).

 • Allah yra Tas, Kuris žino, kas jūsų krūtinėse: Viešpačiui nereikia testuoti (išbandyti) žmonių tam, kad Jis žinotų jų tikrąsias intencijas. Išties Jis nori išviešinti žmonių tikrąsias intencijas per jų veiksmus ir tokiu būdu apdovanoti arba nubausti juos atitinkamai. 

Bendra Korano eilutės reikšmė

Allah Šlovingiausias mums perduoda apie tai, kas buvo užslėpta veidmainių širdyse Uhud mūšio metu, tai yra apie jų skundimąsį dieviškuoju dekretu ir jų nepasitenkinimą su tuo, kas jiems buvo nulemta Dievo. Jie sakė, kad jeigu jie būtų turėję pasirinkimą, jie nebūtų išsiruošę į mūšį ir išties išvengę pralaimėjimo, ir nei vienas iš jų nebūtų žuvęs. Allah paneigia jų klaidingus tvirtinimus pabrėždamas, kad tai, kas juos ištiko, jiems buvo nulemta ir  niekada jie to nebūtų išvengę, netgi jeigu jie būtų pasilikę namuose. Todėl rodymas tokio gailėjimosi ir kartojimas išlygos (sąlygos)  "jeigu" neduoda absoliučiai jokios naudos. 

Korano eilutės aktualumas skyriui

Tai yra draudžiama naudoti išlygą "jeigu", kuri išreiškia skundimąsį (nepasitenkinimą) nulemtiems reiškiniams. Tokios išlygos yra dažnai vartojamos veidmainių.

Išvados:

 • Tai yra draudžiama naudoti išlygą "jeigu", kuri išreiškia skundimąsį (nepasitenkinimą) dieviškaja lemtimi, nes toks pareiškimas parodo asmens nepasitenkinimą dieviškuoju dekretu ir iššaukia sielvartą. Tačiau neklaidinga yra vartoti išlygą "jeigu" su intencija išreikšti apgailestavimą neatlikus paklusnumo veiksmų, kadangi toks gailėjimasis išreiškia žmogaus norą daryti gera. 
 • Paklusimas dieviškajam dekretui yra žmogui privalomas (t.y. vienas iš reikalavimų ir įsakų), ir negali būti rodomas nepasitenkinimas juo.
 • Atsargumo laikymasis niekada neapsaugo žmogaus nuo to, kas jam jau buvo nulemta Dievo. 
 • Tam, kam yra dieviškai nulemta būti nužudytam tam tikroje vietoje, jis neišvengiamai atsidurs toje vietoje, netgi jeigu jis ir bandys  (stengsis iš visų jėgų) išvengti to. 

******

Allah, Išaukštintas tebūna Jis, sako:

"Tie, kurie kalbėjo apie savo brolius sėdėdami (namuose): 'Jeigu jie būtų pasiklausę mūsų (t.y. paklusę mums), jie nebūtų buvę nužudyti'. Sakyk: 'Tai apsisaugokite patys save nuo mirties, jei jūs tokie teisūs'." (Al-Imrān 3:168)

Žodžių reikšmės ir frazės

 • Savo brolius: Čia 'broliai' reiškia musulmonus, kurie kovėsi vardan Allah. Musulmonai vadinami veidmainių broliais, remiantis esamu veidmainių statuso apibūdinimu, arba dėl to, kad jie yra tos pačios kilmės.

 • Sėdėdami namuose: Susilaikydami nuo kovojimo, kuris yra  vardan Allah. 

 • Jeigu jie būtų pasiklausę mūsų (t.y. paklusę mums): Jeigu jie būtų pasilikę namuose.

 • Sakyk: Allah liepia savo Pranašui () pakalbėti su tais veidmainiais.

 • Jei jūs tokie teisūs: Jeigu jūs esate teisūs tvirtindami, kad pasilikimas namuose apsaugo žmogų nuo mirties.

Bendra Korano eilutės reikšmė

Allah, išaukštintas tebūna Jis, papeikia veidmainius už nepasitenkinimą Jo dieviškuoju Dekretu (nutarimu dėl jų lemties), kadangi jie tvirtino, kad tie, kurie išsiruošė su Pranašu () ir buvo nužudyti Uhud mūšio metu, jie nebūtų buvę nužudyti jeigu jie būtų paklausę jų patarimo nevykti į kovą kartu su Pranašu (). Paneigdamas jų tvirtinimus Allah iškviečia juos apsisaugoti save pačius nuo mirties, jeigu jie yra sąžiningi savo pateiktu tvirtinimu ir jie gali apsaugoti nuo mirties tuos, kuriems buvo nulemta numirti. Nereikia net sakyti, kad jie bejėgiai apsisaugoti nuo mirties ir taip pat jie negali apsaugoti nuo to kitų.

Korano eilutės aktualumas skyriui

Tai yra tipiškas veidmainių bruožas vartoti išlygą 'jeigu', išreiškiančią nepasitenkinimą dieviškai nulemtais dalykais.

Išvados:

 • Musulmonai yra įspėti prieš sakymą 'jeigu', išreiškiantį asmens nepasitenkinimą (skundimąsį) dieviškuoju dekretu (lemtimi) ir asmens sielojimasį dėl bėdos.
 • Susitaikymas su Dieviškuoju dekretu yra vienas iš religijos pagrindų, kai nesusitaikymas yra bruožas būdingas veidmainiams.
 • Musulmonams yra leidžiama ginčytis su veidmainiais ir panašiais neteisingais  žmonėmis tam, kad paneigti jų klaidingą argumentaciją ir nepagrįstus tvirtinimus.

*****
Abū Hureira (رضي الله عنه) perdavė, kad Allah Pasiuntinys () sakė:

Tvirtai laikykitės to, kas jums duoda naudos (pomirtiniame gyvenime) ir siekite pagalbos iš Allah, ir nepraraskite širdies, ir jei jus ištiks bėda, tai nesakykite 'jeigu aš būčiau daręs kitaip, taip nebūtų nutikę', bet sakyk 'Allah padarė taip, kaip Jis nulėmė kad būtų', ir sakymas 'jeigu' atveria vartus šėtonui." [1]

Žodžių reikšmės ir frazės

 • Ir siekite pagalbos iš Allah: Siekite pagalbos tiktai iš Allah visais atvejais.

 • Nepraraskite širdies: Niekada neapleiskite tai, ko siekimas jums atneša naudos, priklausomai nuo fakto, kad tai iš anksto buvo nulemta, ir nepasiduokite silpnumui ir vangumui (tingumui). 

 • Bet sakyk 'Allah padarė taip, kaip Jis nulėmė kad būtų': Kadangi, ką Allah nulėmė, be abejonės išsipildys ir musulmonų pareiga yra susitaikyti su dieviškaja lemtimi (t.y. rodyti paklusnumą). 

 • 'Jeigu' atveria vartus šėtonui: Galutinis faktas yra tas, kad    vartojant išlygą 'jeigu' yra išreiškiamas pasigailėjimas, apgailestavimas, liūdesys ir skundimasis (nepasitenkinimas) dieviškaja lemtimi. 

Bendra chadiso reikšmė

Šiame chadise Pranašas () liepia musulmonams būti entuziastingiems atliekant veiksmus, kurie atneša naudos, siekti dieviškosios pagalbos jų pačių pastangomis tų veiksmų atlikime ir tikėtis dieviškojo atpildo (už tai). Jis () taip pat uždraudė jiems būti nerangiems, kadangi toks bruožas stabdo žmogų atlikti tai, kas naudinga. Kadangi žmogus yra jautrus šio gyvenimo nelaimėms, jam lemta rodyti ištvermingumą ir pakantumą, ir nereikšti gailėjimosi sakant 'jei aš būčiau daręs taip ir taip' arba 'jei aš nebūčiau daręs taip ir taip'. Tokie išsireiškimai neduoda naudos, išties jie atveria duris šėtonui įtakoti žmogų ir sukelti jam liūdesį (sielvartą). 

Chadiso aktualumas skyriui 

Šis perdavimas parodo, kad išlygos 'jeigu' vartojimas yra draudžiamas nelaimės atveju, ir chadisas pabrėžia, kad to darymas sąlygoja blogas pasėkmes.

Išvados:


 • Musulmonai yra raginami stengtis daryti tai, kas naudinga abiejuose gyvenimuose - šiame ir pomirtiniame, ir tai turi būti siekiama tik teisėtais būdais.
 • Musulmonams yra privalu siekti dieviškosios pagalbos atliekant naudingus veiksmus jų pačių pastangomis ir draudžiama jiems yra pasikliauti tik jų pačių pastangomis (jėgomis) ir sugebėjimais.
 • Musulmonams yra draudžiama būti nerangiems, bedarbiams  ir susilaikyti nuo siekimo teisėtais būdais to, kas duoda naudos.
 • Chadisas  įrodo dieviškosios lemties tikrumą ir patvirtina tai, kad siekimas teisėtais būdais to, kas duoda naudos, niekada neprieštarauja žmogaus tikėjimui dieviškuoju dekretu (lemtimi).
 • Musulmonams yra privalu būti kantriems išbandymų (nelaimių) metu.
 • Ištiktiems sielvarto musulmonams yra draudžiama vartoti išlygą 'jeigu', kuri nurodo nepasitenkinimą dieviškuoju dekretu. Chadisas taip pat pabrėžia iš tokių išlygų vartojimo išsirutuliojančias blogas pasėkmes. 
 • Musulmonai yra įspėti prieš sataniškas insinuacijas (šnibždesius).


Išnašos:

[1] Muslim (2664) ir Achmed (2/366, 370).

(Puslapiai 395 - 401)


Papildomi šaltiniai:No comments:

Post a Comment