Salafija

Salafija

Monday 28 March 2016

Skyrius Nr. 39 - Allah Vardų ir Atributų Nepripažinimas
Skyrius Nr. 39

Allah Vardų ir Atributų Nepripažinimas

Allah Šlovingasis sako:

"...kai jie netiki į Patį Gailestingiausiąjį. Sakyk, 'Jis mano Valdovas; nėra kitos dievybės išskyrus Jį. Pasikliaunu aš Juo, ir pas Jį mano sugrįžimas'." (Koranas, Ar-Ra'd: 30)

Remiantis Islamiška Doktrina, monoteizmas susideda iš trijų didžiųjų elementų, be kurių Tikėjimas nėra išugdomas:


 • Tauchydur-Rubūbijjah (Tikėjimas Allah Vienumu Jo Vadovavime)


 • Tauchydul-Uliūhijjah (Tikėjimas Allah Vienumu Jo Garbinime)


 • Tauchydul-Asmā' va As-Sifāt (Tikėjimas Visais Allah Vardais ir Atributais)


Šiame skyriuje rašytojas plėtoja trečiąjį monoteizmo elementą; t.y. tikėjimą visais Allah Vardais ir Atributais, su tikslu pademonstruoti nuostatus dėl nepripažinimo šio didžiojo elemento.


Žodžių reikšmės ir frazės


 • Kai jie: Kureišių netikintieji.


 • Netiki į Patį Gailestingiausiąjį: Nepripažįsta to Vardo, tačiau jie tiki Dievu - Allah. 'Pats Gailestingiausias' yra vienas iš Allah Vardų, ir 'Gailestingumas' yra vienas iš Jo Atributų.
 • Sakyk: O Muchammedai! Paneik netikinčiųjų nepripažinimą Allah Vardo 'Pats Gailestingiausias' sakydamas, {...Jis yra mano Valdovas, nėra kitos dievybės (vertos garbinimo) išskyrus Jį. Pasikliaunu aš Juo, ir pas Jį mano sugrįžimas.}


 • Jis yra mano Valdovas: Pats Gailestingiausias, visa šlovė Jam, yra mano Valdovas netgi jeigu jūs ir netikite Juo.


 • Nėra kitos dievybės išskyrus Jį: Nėra kitos dievybės vertos garbinimo išskyrus Jį.


 • Pasikliaunu aš Juo: Aš pasiduodu Allah Valiai ir pasitikiu tik Juo.


 •  Ir pas Jį mano sugrįžimas: Visi žmonės sugrįš pas Allah ir Jis yra Vienintelis Kuriam jie turėtų atgailauti.Bendras Korano eilutės paaiškinimas

Allah, šlovinamas ir aukštinamas tebūna Jis, kritikuoja Kureišių netikinčiuosius dėl Jo Vardo 'Pats Gailestingiausias' nepripažinimo. Toliau Jis liepia Savo Pasiuntiniui صلى الله عليه وسلم paneigti tą jų nepripažinimą ir atvirai pareikšti jo tikėjimą Juo-Allah, Jo Vardais ir Atributais, ir kad Jis yra Vienas vertas garbinimo. Asmeniui yra privaloma pasikliauti tik Allah, siekti išeities pas Jį savo reikaluose ir visuomet sugrįšti pas Jį dėl atgailavimo.

Ši eilutė pabrėžia, kad Allah Vardų ir Atributų nepripažinimas yra netikėjimo veiksmas.

Išvados:


 • Bet kurių Allah Vardų ir Atributų neigimas / nepripažinimas yra netikėjimo veiksmas.


 • Tikėti Allah Vardais ir Atributais yra privaloma.


 • Tai yra taip pat privaloma pasikliauti Allah ir sugrįšti pas Jį atgailaujant.


 • Tai yra prievolė skirti visus garbinimo veiksmus tik Allah Vieninteliui.*****

Alī رضي الله عنه sakė:

"Sakyk žmonėms tai, kas jiems yra suvokiama; ar tave tenkintų, jeigu būtų meluojama apie Allah ir Jo Pasiuntinį?"

(Perduota Al-Bukchāri [1] jo Autentiškame Chadisų Rinkinyje)


Al-Bukchāri Profilis

Imamas Muchammed Ibn Ismā'īl Al-Bukchāri buvo pavadintas pagal miesto pavadinimą, esantį Rytuose pavadinimu Bukchara. Al-Bukchāri Autentiška Perdavimų Knyga yra laikoma pačia patikimiausia knyga po Kilniojo Korano.


Bendras Chadiso Paaiškinimas

Tikinčiųjų Vado, Alī Ibn Abū Tālibرضي الله عنه, kalifato laikais padidėjo musulmonų dvasininkų, žinomų savo pasakėlių propagavimu. Todėl jis kreipėsi į tuos dvasininkus, kad jie nekalbėtų eiliniams žmonėms bet tik tai, ką jų protas geba suvokti. Pakanka jiems būti susipažinusiems su (jiems naudingais) religijos stulpais, tokiais kaip Islamo Doktrinos Monoteizmu, tai kas yra leistina ir draudžiama. Dar daugiau, Alī رضي الله عنه patarė tiems musulmonų dvasininkams nekalbėti eiliniams žmonėms apie neaiškius ar mįslingus dalykus, dėl kurių žmonės atmestų tiesą iš jų negebėjimo suprasti.

Išvada:


 • Jeigu tai ir yra tiesa, bet koks mįslingas ar neaiškus dalykas neturėtų būti sakomas eiliniam žmogui, prisibijant to, kad jo įsitikinimai galėtų būti pažeisti (sukrėsti blogąja prasme).


*****

Ibn Tāvūs perdavė iš savo tėvo, kad Ibn Abbas رضي الله عنه pamatė vyrą drebantį iš nepripažinimo, kada jis išgirdo perdavimą apie Kilniuosius Allah Atributus. Todėl Ibn Abbas رضي الله عنه pasakė:

"Kodėl šitie žmonės bijosi tokių dalykų? Jie pripažįsta tai, kas yra aišku (ko reikšmė yra aiški, apibrėžta) ir nuklysta nuo tai, kas yra nespecifiška (ir dėl to jie tai atmeta ar neteisingai interpretuoja)."

(Perduota Abdur-Razzāk)


Profiliai


 • Abdur-Razzāk Ibn Hammām As-San'ānī رحمه الله  buvo žinomas kaip imamas ir hafiz. Jis turėjo daugybę kompiliacijų (rinkinių, užrašų). Jis mirė 211 metais po Hidžros; tebūna Allah jam gailestingas. • Abdullāh Ibn Tāvūs Al-Jemāny رحمه الله yra patikimas, kilnus ir atsidavęs perdavėjas. Jis mirė 132 metais po Hidžros; tebūna Allah jam gailestingas.


Žodžių reikšmės ir frazės


 • Šitie žmonės: Kai kurie eiliniai žmonės, kurie lankydavosi religiniuose susibūrimuose (sesijose).


 • Kas yra nespecifiška: Reikalai, kurie jiems atrodo neaiškūs.Bendras Chadiso Paaiškinimas

Ibn Abbas رضي الله عنه kritikavo kai kuriuos eilinius žmones, kurie dalyvaudavo tose didaktinėse (pamokomosiose) sesijose. Jis sukritikavo jų rodomą baimę išgirdus bet kokį chadisą apie Kilmingus Allah Vardus ir Atributus, ir nepripažinimą jų. Tokia jų reakcija rodo, kad jų tikėjimas buvo nepilnavertis, nes jie neįtikėjo viskuo, kas buvo autentiškai pateikta Pranašo صلى الله عليه وسلم, nepaisant to ar jiems tai atrodė suprantama ar ne. Tie žmonės atsisakė religinės prievolės tikėti Korano eilutėmis, kurių reikšmė jiems yra nežinoma, nors tai yra gerai žinoma, kad visas Koranas yra nenuginčijama tiesa. Dar daugiau, kai kurie iš tų žmonių interpretuoja Korano eilutes su tokia reikšme, kuri nebuvo ketinama Aukščiausiojo Allah, tai jie numiršta atlikę tokią baisią nuodėmę.


Chadiso svarba šiam skyriui

Prieš tai minėtas Alī رضي الله عنه perdavimas teigia, kad turėtų būti pamokslaujama žmonėms taip, kad jiems būtų suvokiama ir suprantama. Autorius cituoja šią tradiciją, kurioje pabrėžiama, kad religiniai tekstai su Allah Vardais ir Atributais nėra draudžiami. Atvirkščiai, šie tekstai privalo būti adresuojami eiliniams žmonėms, nepaisant išreikšto kitų žmonių nepripažinimo. Be to ankstyvais islamo metais, mokslininkai formuluodavo Korano eilutes ir perdavimus su Allah Vardais ir Atributais, su jų esama verte eilinių žmonių akivaizdoje ir tų, kurie buvo pasižymintys.

Išvados:


 • Tai yra leidžiama ištarti eilutes ir chadisus su Allah Vardais ir Atributais žmonėms (eiliniams ir ne) su tikslu juos šviesti.


 • Tas, kuris neigia ar nepripažįsta bet kokius autentiškus tekstus susijusius su Allah Vardais ir Kilniais Atributais, toks žmogus yra tarp pralaimėjusiųjų anapus.


 • Šis perdavimas taip pat kritikuoja tuos, kurie atmeta bet kokį autentišką tekstą su Kilniais Allah Atributais.


*****

Kuomet Kureišiai išgirdo Allah Pasiuntinį صلى الله عليه وسلم tariantį Vardą Ar-Rachmān (t.y. Pats Gailestingiausias), jie paneigė tokį vardą, todėl Allah apreiškė: {...kai jie netiki į Patį Gailestingiausiąjį...} (Koranas, Ar-Ra'd: 30)

Bendras Chadiso Paaiškinimas

Kuomet pirmą kartą buvo užrašyta "Vardan Allah, Pačio Maloningiausiojo, Pačio Gailestingiausiojo" Hudaibijos sutarties dokumente, politeistai pasakė, "Mes nežinome 'Pačio Maloningiausiojo', todėl formuluotė bus 'Tavo Vardu, O Allah'." [2] Ta proga, Allah apreiškė šią ają {...kai jie netiki į Patį Gailestingiausiąjį...} (Koranas, Ar-Ra'd: 30) Taip pat yra sakoma, kad kuomet politeistai išgirdo Allah Pasiuntinį صلى الله عليه وسلم sakantį sudžiūde:

"Tu esi Pats Maloningiausiasis! Tu esi Pats Gailestingiausias!" Jie pasakė: 'Tas žmogus teigiąs, kad jis šaukiasi Vieno (Dievo) kai jis šaukiasi dviejų: Pačio Maloningiausiojo ir Pačio Gailestingiausiojo'."

Tai yra kitas atvejis dėl šios eilutės apreiškimo. Ir galbūt yra daugiau nei vienas atvejis šios vienos ajos apreiškimui.

Išvados:


 • Tradicija patvirtina tikrumą priskyrimui Gražių Vardų ir Didingų Atributų Allah, Išaukštintas tebūna Jis. • Gražiųjų Vardų gausa nereiškia gausos Vienam įvardintam (kitaip tariant, gausybė Gražiųjų Vardų nereiškia, kad pagal tą gausybę tiek ir dievų). Šauktis Allah Jo Vardais ir Atributais teisėtumas.
[1] Al-Bukchāri (127)
[2] Al-Bukchāri (2731-2732)

Visi tauchydo skyriai


No comments:

Post a Comment