Salafija

Salafija

Tuesday 29 March 2016

Skyrius Nr. 40 - Allah Malonės neigimasSkyrius Nr. 40

Allah Malonės neigimas

Allah Išaukštintasis sako:

"Jie atpažįsta Allah malonę; vėliau jie ją paneigia. Ir dauguma jų yra netikintieji." (Koranas, An-Nahl: 83)

Interpretuodamas šią eilutę Mudžāhid pasakė, ką ji reiškia: "Tai nutinka kada žmogus sako, 'Šitie pinigai priklauso man; Aš paveldėjau tai iš protėvių'." Aun Ibn Abdullāh panašiai sakė: "Kai kurie žmonės sako, 'Jeigu tai nebūtų dėka to ir to, tas ir tas nebūtų nutikę'." Priduriant prie to Ibn Kutaibah sakė: " Kai kurie žmonės sako, 'Mes gavome tokią ir tokią dovaną/malonę dėka mūsų stabų (dievybių)'."

Šiame skyriuje autorius išryškina privalumą padorumo rodymui Rubūbijjai (Allah Vienumui Jo Vadovavime) vengiant išsireiškimų, kuriuose slypi politeizmas, tokių kaip priskyrimas palaiminimų/malonių kitiems nei Allah, kas yra prieštaringa tobulam monoteistiniam tikėjimui.

Profiliai


  • Mudžāhid Ibn Džabr Al-Makkī yra Kilniojo Korano didis egzegetas. Jis buvo atsidavęs imamas ir vienas iš Ibn Abbās رضي الله عنه mokinių (pasekėjų). Jis mirė 104 metais po Hidžros; tebūna Allah jam gailestingas.  • Pilnas Aun vardas yra Aun Ibn Abdullāh Ibn Utbah Ibn Mas'ūd Al-Hudhalī. Jis buvo patikimas ir atsidavęs mokslininkas, kuris numirė 120 metais po Hidžros; tebūna Allah jam gailestingas.  • Pilnas Ibn Kutaibah vardas yra Abdullāh Ibn Muslim Ibn Kutaibah Ad-Dīnūrī. Jis yra hafiz, kuris išleido daugybę islamiškų veikalų, jis mirė 276 metais po Hidžros; tebūna Allah jam gailestingas.


Žodžių reikšmės ir frazės


  • Jie atpažįsta Allah malonę: Netikintieji gerai žino, kad Allah yra visų malonių pildytojas/tiekėjas.  • Aš paveldėjau tai iš protėvių: Tas, kuris kartoja bet kokias prieš tai paminėtas frazes ar panašias į jas, yra nedėkingas Allah malonėms. Toks žmogus yra dieviškųjų malonių nepripažintojas, kadangi jis priskiria jas kitiems nei Jam-Allah. Ta Korano aja kalba apie visus prieš tai paminėtus komentarus iš Mudžāhid, Aun, ir Kutaibah.


Bendras Korano eilutės paaiškinimas

Šioje eilutėje Allah pamini politeistus atpažįstančius Allah malones paminėtas sūroje An-Nahl (Bitės) ir kitose Korano sūrose (skyriuose), tačiau atpažindami tai jie neigia tas malones priskirdami jas kitiems vietoj Allah, jie priskiria jas savo netikroms dievybėms, savo protėviams ir panašiai. Taip politeistai yra sau prieštaraujantys.

Išvados:


  • Politeistai pripažįsta Tauchydur-Rubūbijjah (Tikėjimą Allah Vadovavimo Vienumu). Tai yra privaloma priskirti visas malones tik Allah Vienam, Išaukštintas ir Išgarbintas būna Jis.  • Musulmonai yra įspėjami dėl malonių priskyrimo kitiems nei Allah, kadangi tai yra laikoma priskyrimo kitų lygiagrečiai prie Allah (ar vietoj Allah) Jo Išskirtiniame Vadovavime.  • Tai yra privaloma rodyti padorumą Allah Vadovavimo Vienumui, ir tai yra draudžiama pasikliauti dalykais, priemonėmis.*****

Komentuodamas kudsī chadisą perduotą Zaid Ibn Khālid, kuriame Allah sako: "Šįryt, kai kurie mano tarnai išliko tikrais tikinčiaisiais ir kai kurie tapo netikinčiais..." Abul Abbās pasakė:

"Yra keletas vietų ir Korane ir Sunnoje, kuriose Allah, Išaukštintas būna Jis, pasmerkia tuos, kurie priskiria Jo malones kitiems ir priskiria Jam lygiaverčius partnerius. Be to, kai kurie salaf sakė: 'Malonių priskyrimas kitiems nei Allah gali būti prilyginamas tokiems išsireiškimams kaip 'Kelionė buvo saugi vardan gero vėjo ir patyrusio kapitono', ir kitiems panašiems išsireiškimams dažnai kartojamiems daugybės žmonių.

Abul-Abbās رحمه الله

Abul-Abbās yra pravardė Islamo Šeicho Achmed Ibn Taimijjah رحمه الله.

Pastaba

Viršuje paminėtas Kudsī Chadisas yra detaliai paaiškintas  Skyriuje Nr. 29 - Lietaus siekimas per žvaigždes (ar per mėnulio fazes)

Bendras Chadiso Paaiškinimas

Kuomet laivai plaukia saugiai dėl gero vėjo, su Allah paliepimu, kai kurie žmonės priskiria saugę kelionę vėjui ir kapitono apsukrumui pamiršdami savo Valdovą, Kurio Malonės dėka laivai plaukė jūra. Tai yra panašu į lietaus priskyrimą žvaigždėms.

Verdiktas dėl Allah Malonių Priskyrimo kitiems

Tam yra keletas detalių sprendimų:

1-Kartojimas prieš tai paminėtų išsireiškimų, kurie yra atliekami tik su intencija, priskiriant tas malones kitiems laikantis tikėjimo, kad tas vėjas, kapitonas ir panašiai elgiasi dėka Allah Valios (Jo Paliepimo), tai toks tikėjimas priskiriamas mažąjam politeizmui, nes Allah Malonė yra priskiriama kitiems nei Jis, kai yra privaloma tai priskirti tik Allah Vienam.

2-Kartojimas tokių išsireiškimų tikint, kad kas įvyksta yra dėl jų valios ir be Allah Valios (Paliepimo), tai yra didysis politeizmas (Širkas).

Tai kas paminėta pirmąjame punkte dažnai cirkuliuoja iš  Musulmonų liežuvių, todėl jie turėtų būti apdairūs.

Visi tauchydo skyriai


No comments:

Post a Comment