Salafija

Salafija

Friday, 22 April 2016

Korano laikymas tam tikra "muzikos" forma arba jo apibūdinimas "muzikaliu"
Vardan Allah, Pačio Gailestingiausio, Pačio Maloningiausio

Iš unikalių darbų vieno iš vėlesniųjų mokslininkų, Šeicho Bakr Abū Zaid رحمه الله, yra vertingas jo 700-puslapių "blogos kalbos" žodynas pavadinimu "Mu'džam al-Manāhī al-Lafstijjah", kuriame jis įvardino ir paneigė neteisingus, netinkamus, ir/ar neleistinus žodžius ir frazes naudojamas kai kurių žmonių.

Toje knygoje (žodyno psl. 117), jis mini, kaip kai kurie žmonės vartoja Koranui terminą "muzika" ar "muzikalus", ar  jam turint muziškus tonus ar ritmus, ir jis pakomentavo:

Šie apibūdinimai yra nepriimtini dėl trijų priežasčių:

[1] Tai yra tvirtinimas esant panašumui tarp Korano eilučių ir neleistinų muzikinių instrumentų.

[2] Muzika yra meno forma, kuri veda žmones į nepaklusnumą  ir nepadorumą, tai kaip ji gali būti prilyginama Tauriajam Koranui, pasaulių Valdovo Kalbai, tam kas veda į imān (tvirtinimus, veiksmus, ir religijos tikėjimą) ir Tiesų Kelią?!

[3] Allah Išaukštintasis paneigė tokią idėją, kad Koranas yra poezija ir išlaisvino jį nuo tokių epitetų, tai kaip tada jis (Koranas) gali turėti panašumo su balsais ir muzikantų instrumentais?! (Su tuo, kas yra dar blogiau)

Arabai įsisavino tokias prieštaraujančias frazes iš knygų, apie kurias islamo mokslininkai yra įspėję (kaip pavyzdžiui Sajjid Kutb knygą pavadinimu "Tsilāl"). Taip pat yra tikimasi, kad tie, kurie klausosi neišmanančių ir nerūpestingų angliškai kalbančių pamokslautojų, irgi atsisakys tokių frazių ir išsiskirs savo kalbėjimu apie Allah su pagarba.

Ir Allah žino geriausiai.


Vertimas ir komentavimas (Anglų Kalba) studento Mūsa Ričardson (Moosaa Richardson)

Iš Anglų Kalbos išvertė Nora Umm Youcef

http://www.bakkah.net/en/referring-to-the-quran-as-form-of-music-describing-musical.htmReferring to the Quran as a Form of “Music” or Describing it as “Musical”In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Ever Merciful…
From the unique writings of the late scholar, Shaykh Bakr Aboo Zayd (may Allaah have Mercy on him), is a beneficial 700-page dictionary of “bad language” called ”Mu’jam al-Manaahee al-Lafthiyyah” in which he identified and refuted incorrect, inappropriate, and/or impermissible words and phrases that some people use.
In this book (p.117), he included how some people refer to the Quran as “music” or “musical”, or having musical tones or rhythms, and commented:
These are unacceptable descriptions because of three issues:
[1] This is claiming a likeness between Quranic Verses and impermissible musical instruments.
[2] Music is an art form that draws people into disobedience and wickedness, so how could it resemble the Magnificent Quran, the Speech of the Lord of all the worlds, that which guides to eemaan (statements, actions, and beliefs of faith) and the Straight Path?!
[3] Allaah the Exalted has refuted the idea of the Quran being poetry and exonerated it above that (claim), so how could it (the Quran) then resemble the voices and instruments of musicians?! (something far worse)
As the Arabs who have picked up these kinds of repugnant phrases from books that the scholars have been warning against (like Sayyid Qutb’s “Thilaal” for example), it is also hoped that those who have lent their ears to certain ignorant and reckless preachers in the English language would also abandon the use of these kinds of phrases and distinguish themselves as people who speak about Allaah and His Book with respect.
And Allaah knows best.
Translation and commentary by Moosaa RichardsonNo comments:

Post a Comment