Salafija

Salafija

Thursday, 21 April 2016

Verdiktas dėl našydų (dainų) - Šeichas Al-Albani رحمه الله

[53] Klausimas: Koks verdiktas yra dėl našydų (dainų), kurie paplitę jaunimo gretose ir kurie yra vadinami "islamiškais našydais"?

Atsakymas:

Jeigu našyduose yra islamiškas turinys, jie nėra akomponuojami styginiais ar muzikiniais instrumentais, tokių kaip duff, būgnu ir jo tipais, tuomet juose nėra problemos.

Tačiau, svarbi sąlyga privalo būti išaiškinta jų leidžiamumui. Tai yra tai, kad juose neturėtų būti to, kas prieštarauja religijai, kaip kad ėjimas į ekstremalumą ir panašius dalykus. Taip pat, yra dar viena sąlyga, kad tai nepavirstų pastoviu užsiėmimu. Kadangi, pastovus jų klausymasis atitraukia juos nuo Korano recitavimo - autentiškos Sunnos, kurią skatino atlikti Pranašas صلى الله عليه وسلم.

Visa tai taip pat juos atitraukia nuo vertingų žinių siekimo ir davos -kvietimo į Allah religiją, Kuris yra Vienas be jokių defektų.

Kas liečia al-duff (būgno) panaudojimą našyduose, tai jo naudojimas leidžiamas tik tarp (vienų) moterų, atskirai nuo vyrų. Ir jis yra leidžiamas tik per Yd šventes ir tik vestuves.

Ref:[Al-Asālah Žurnalas, Leidinys Nr.2]

Pastaba:

Tačiau šeichas Sālech Al-Fauzan حفظه الله visiškai uždraudė būgno naudojimą, žiūrėti čia:

Fatva apie būgno 'al-duff' naudojimą

Taip pat žiūrėkite - Keturių Imamų verdiktas dėl muzikos:

Keturių Imamų nutarimas dėl muzikos

*****

[62] Klausimas: Daugelis musulmonų jaunimo mainosi tarpusavyje ir dalinasi įrašais su juose esančiais našydais, kuriuos jie vadina islamiškais. Kokia yra teisinga nuomonė šiuo klausimu?

Atsakymas: Jeigu tose dainose (našyduose) nėra panaudojami styginiai ir muzikiniai instrumentai, tai bendrai aš sakau, kad juose nèra žalos - su sąlyga, kad juose nėra dalykų prieštaraujančių Religijai, tokių kaip prašymas pagalbos iš kitų nei Allah (atvejais, kada tik Allah Vienintelis gali padėti) Istighātsa ir tokių kaip siekimas priartėti prie Allah (tavuassul) per Jo sukurtus objektus (kūriniją).

Taipogi nėra leistina laikyti jų Religijos dalimi, nes tai atitolina jaunimą nuo Allah Knygos (Korano) recitavimo ir jo apmąstymo. Allah Pasiuntinys صلى الله عليه وسلم  skatino daugelyje autentiškų perdavimų sakydamas: "Recituokite Koraną ir skanduokite jį (t.y. recituokite jį gražiai ir melodingai), iki kol ateis kiti žmonės, kurie tai darys paskubomis ir neskirdami tam pakankamai laiko. Todėl skanduokite jį (gražiai)."

Kurie pažvelgs į Kompanionų gyvenimą, jie pastebės, kad jų gyvenime nebuvo tokių dainų (našydų), nes jie buvo realybių vyrai, ir ne pramogų vyrai.


Ref: Šeicho Al-Albani رحمه الله fatva iš Žurnalo Al-Asālah, Leidinys Nr. 17

Į Anglų Kalbą išvertė Isma’eel Alarcon
Į Lietuvių Kalbą išvertė Nora Umm Youcef

 http://salaf-us-saalih.com/category/islam/nasheed/

https://abdurrahman.org/2015/04/23/ruling-on-the-nasheeds-songs-shaykh-al-albaani/


Ruling on the Nasheeds (Songs) – Shaykh al-Albaani

April 23, 2015
[53] Question: What is the ruling on the nasheeds (songs) that are circulating amongst many of the youth and which they call “Islaamic nasheeds?”
Answer:
If these nasheeds possess Islaamic meanings, and there aren’t any stringed or musical instruments accompanying them, such as the Duff, the drum and its types, then there is no problem with it.
However, an important condition to its permissibility must be clarified. And it is that they must be free of anything that opposes the Religion, such as going to extremes and its sorts. Also, there is another condition.
And it is that it must not be taken as a (habitual) practice. This is since it turns those who (constantly) listen to it away from reciting the Qur’aan, which the authentic Sunnah of the Prophet encourages.
Likewise, it turns them away from seeking beneficial knowledge and calling towards Allaah (i.e. da’wah), the One free of all defects.
As for using the duff with the nasheed, then it is permissible for the women when it occurs (solely) amongst them, apart from the men. And it is permissible during the time of ‘Eed and marriage only.
[Al-Asaalah, Issue #2]
[62] QuestionMany of the Muslim youth exchange and pass around tapes that have songs (nasheeds) on them, which they call Islaamic. What is the correct opinion on this matter?
Answer: If these songs (nasheeds) are void of stringed and musical instruments, then generally I say that there is no harm in them on the condition that they are free from things that are in opposition to the Religion, such as asking for help from other than Allaah (Istighaathah) and seeking a way of getting close to Allaah (tawassul) through the creation.
Also it is not permissible to take them as part of the Religion for this would turn the Muslim youth away from reciting the Book of their Lord and reflecting on it. And that is what Allaah’s Messenger, sallAllaahu ‘alayhi wa sallam, urged us with in many authentic ahaadeeth, such as his saying: “Recite the Qur’aan and chant it (i.e. recite it in a nice melodious manner), before there comes a people that will rush through it and not take their time with it. So chant it (nicely).
And whoever reflects on the condition of the Companions, will find that they did not have the likes of these songs (nasheeds) in their lives, for they were men of realities and not men of entertainment.
[Al-Asaalah, Issue #17]
Fataawaa of Shaikh Al-Albaanee (rahimahullaah)
From Al-Asaalah Magazine Issues 1-21 
Translated and Arranged by: Isma’eel AlarconNo comments:

Post a Comment