Salafija

Salafija

Monday 8 June 2015

Inovacijos atliekamos Ša'bān mėnesį

Nei vienas iš chadisų apie 15-ąją Ša'bân naktį negali būti naudojami kaip įrodymasŠeichas Al Utsaimyn رحمه الله  sakė: "Kas yra teisinga tai, kad visi chadisai apie 15-ąją Ša'bân naktį negali būti naudojami kaip įrodymas, ir juose yra sufabrikuoti dalykai." (Likā Al-Bāb Al-Maftūh 115)


Dauguma žinojimo žmonių yra nuomonės, kad visi perdavimai susiję su 15-aja Ša'bân naktimi yra silpni


Ibn Radžab رحمه الله  baigdamas cituoti chadisą, kuriame minimi 15-tosios Ša'bân privalumai, pasakė: "...ir yra nemažai chadisų kitų nei šis, kuriuose yra minimi 15-tosios Ša'bân privalumai. Iš tiesų, kas liečia tuos chadisus yra skirtingų nuomonių apie juos, bet dauguma mokslininkų laiko juos silpnais." (Latā if Al-Ma'ārif, psl. 136)


Abu Šāma (kuris mirė 665 Hidžra metais) komentuodamas apie maldą, kuri atliekama 15-tąją Ša'bân naktį, paminėjo: "Nėra nei vieno susijusio su tuo perdavimo ar chadiso, kuris nebūtų silpnas arba sufabrikuotas." (Al-Bā'it Alia Inkār Al-Bid'i val Havādit, psl. 34)


Ibn Dihja Al-Kalbī (miręs 633H) sakė: "At-Ta'dyl va At-Tadžryh žmonės (t.y. chadisų ulema) yra pasakę: " Nėra nors vieno chadiso susijusio su Ša'bân 15-taja, kuris būtų Sachych (autentiškas)"." (Mā Vud'a va Istibân fī Fadā'il Šarh Ša'bân, psl. 43)

Šimto rakatų malda, kuri atliekama 1-ąją ir 27-tąją Radžab mėnesio naktį ir 15-tąją Ša'bân naktį, yra inovacija 


Islamo Šeichas Ibn Taimijja رحمه الله sakė: "Kas liečia išradimą maldos, kuri susideda iš specifinio skaičiaus rakatų, kuriuose yra recituojamas specifinis ajatų skaičius specifiniu laiku ir ji atliekama kongregacijoje kaip savanoriška malda ir kaip šios maldos: Salā ar-Raghā'ib, kuri atliekama per pirmąjį Radžab penktadienį - Džumu'a, arba Al-Alfijja (t.y. šimto rakatų malda, per kurią recituojama sura Al-Ikhlās 1000 kartų), kuri atliekama Radžab mėnesio pradžioje arba per 15-tąją Ša'bân'o, arba 27-tą Radžab naktį ir kitos panašios maldos, kurios nebuvo patvirtintos islamo imamų konsensusu, kaip kad yra teigiama patikimų ulema (islamo mokslininkų). Nei vienas neišrastų tokios maldos išskyrus neišmanėlį ir inovatorių." (Al-Fatāvā Al Kubrā, vol. 2, psl.239) 

15-tosios Ša'bân išskyrimas pasninkavimui neturi jokio pagrindo, iš tikrųjų tai yra Makrū (nemėgiama)


Šeichas Islam Ibn Taimijja رحمه الله sakė: "...kas liečia 15-tosios Ša'bân išskyrimą pasninkavimui, tai tam nėra jokio pagrindo. Iš tikrųjų, išskirti šią dieną pasninkui yra Makrū (nemėgiama)." (Iktida as-sirāt al-mustakym, psl. 302)

Šeichas al-Utsaimyn رحمه الله sakė: "...15-tosios Ša'bân išskyrimas pasninkavimui neturi jokio pagrindo.  Iš tikrųjų, išskirti šią dieną pasninkui yra Makrū (nemėgiama)." (Madžmū Fatava va Rasa'il li Šeich Al Utsaimyn vol.7, psl. 205)

Garbinimas Ša'bân 15-tąją neturi jokių privalumų


Abu Bakr Muchammad ta-Tartūši minėjo:
"Ibn Vadā perdavė iš Zaid Ibn Aslam, kuris teigė: 'Mums nėra žinoma nei iš vieno mūsų šeicho ar Fikh mokslininko, kuris pripažintų Ša'bân vidurį, nei pripažintųn Makhūl chadisą, nei jie laikė šį mėnesį turintį daugiau privalumų už mėnesius.' (Abu Bakr Muchammed Ibn Al Valyd at-Tartūši Al-havadit val bida, psl. 94) 

Buvo pasakyta Ibn Mulaikai: "Iš tikrųjų, Zijād An-Numairī teigia, kad atpildas už vidurio Ša'bân mėnesio naktį yra toks pat kaip ir už Lailatu al-Kadr.' Ir jis į tai atsakė: 'Jeigu aš girdėčiau jį taip sakant ir po ranka turėčiau lazdą, aš jam trenkčiau."

Šeichas alimas Ibn Bāz رحمه الله paminėjo šį perdavimą savo "Madžmū Fatava va Makālat Mutnuvijja", psl. 191, v.1.

Lailatu al-Kadr yra Ramadano mėnesį ir ne Ša'bân 15-tosios naktį


Ibn Katir رحمه الله sakė: "Aukščiausiasis Allah skelbia apie Koraną, kad Jis apreiškė jį šventąją naktį ir kad ši naktis buvo Lailatul-Kadr, Allah تعالى sako: "Iš tiesų, Mes apreiškėme jį (Koraną) Al-Kadr naktį." [Al-Kadr]

Ir kad tai įvyko Ramadano mėnesį, Allah تعالى sako: "Ramadano mėnesį, kurio metu buvo apreikštas Koranas." [Al Bakara:185]

Ir tas, kuris sako, kad Koranas buvo apreikštas 15-tąją Ša'bân - kas buvo priskiriama Ikrimai, kad jis taip sakė - tai be abejonės toks asmuo klydo ir nuklydo toli nuo tiesos, kadangi Korane teigiama, kad Lailayul-Kadr yra Ramadano mėnesį." (Tafsir Ibn Katir, vol. 7, psl. 245)

Švesti 15-tąją Ša'bân naktį yra inovacija ir tam nėra jokio pagrindo


Šeichas Islam Ibn Taimijjah رحمه الله  kalbėdamas apie daromas inovacijas Ša'bân mėnesį sakė: "... ir tą naktį praleisti kaip šventę, per kurią yra ruošiamas maistas ir išpuošiama vieta. Tai yra iš išrastų švenčių (festivalių), kurioms švesti nėra pagrindo (tam nėra įrodymų nei Korane, nei autentiškoje Sunnoje, kad pateisintų tokius veiksmus)." (Iktidā as-Sirāt Al-Mustakym, psl. 302)

Šeichas Utsaimyn رحمه الله taip pat sakė, kada buvo kalbama apie inovacijas atliekamas Ša'bân mėnesį: "... laikyti 15-tąją Ša'bân švente, per kurią ruošiamas maistas." (Madžmū Fatavā Rasā'il li Šeich al-Utsaimyn, vol. 7, psl. 205) 

Tas, kuris nepasninkavo nuo Ša'bân mėnesio pradžios, jam nėra leistina pasninkauti kitą šio mėnesio pusę


Šeichas Ibn Bāz رحمه الله  komentuodamas chadisą -"Kuomet Ša'bân mėnuo pasiekia savo vidurį - nepasninkaukite" - sakė: "Tai yra autentiškas (Sachych) Chadisas, tai kuris nepasninkavo Ša'bân mėnesio pradžioje, tai ne jam pasninkauti antrą mėnesio pusę, remiantis šiuo autentišku chadisu." (Fatāvā Nūr Alia ad-Darb li Ibn Bāz, vol. 16, psl. 467)No comments:

Post a Comment