Salafija

Salafija

Sunday 14 June 2015

Ramadano privalumai ir kaip turėtų būti sutinkamas šis mėnuo

Šeichas Salich Al-Fauzān

Visa šlovė priklauso Allah تعالى, Kuris padarė Ramadano mėnesį mums įmanomu, ir lai taika ir ramybė būna mūsų Pranašui Muchammad, jo šeimos nariams, bei jo kompanionams; tiems, kurie atranda laimę pasninkaudami ir melsdamiesi Ramadano mėnesį.

Toliau tęsiant...

Iš tiesų, Allah تعالى  išskyrė Ramadano mėnesį iš kitų mėnesių eile dorybių ir Jis pažymėjo šį mėnesį daugybe malonių (kuriuos tarnas gali nusipelnyti). Allah Aukščiausiasis sako:

"Ramadano mėnesį buvo apreikštas Koranas, kaip orientyras žmonėms, taip pat kaip aiškus kelrodis (gidas) ir knyga, pagal kurią galima teisti tarp gėrio ir blogio. Kurį iš jūsų užtiks šitas mėnuo (namuose), tegul jis praleidžia jį pasninkaudamas, o kas serga arba kelyje, - tai kitų dienų sąskaita (t.y. atpasninkauti  praleistas dienas kitomis dienomis).” (Koranas, Al-Bakara 2:185)


Kaip matome, šioje tauriojoje ajoje Allah تعالى paminėjo du nuostabius bruožus Ramadano mėnesiui.

Pirmasis iš bruožų yra tas, kad Koranas buvo atskleistas šitą mėnesį išvesti žmoniją iš daugybės tamsos kelių į šviesą ir priversti juos suprasti ir atskirti tiesą nuo melo, vadovaujantis šia nuostabia knyga; kurioje yra vedimas žmonių išsitiesinimui (išgryninimui) ir pergalei pasiekti ir  tai, kame jie ras laimę šiame gyvenime ir kitame.

Antrasis Ramadano mėnesio bruožas yra prievolė pasninkauti, kurią nustatė Allah تعالى Muchammedo صلى الله عليه وسلم  tautai:

Kurį iš jūsų užtiks šitas mėnuo (namuose), tegul praleidžia jį pasninkaudamas.” (Koranas, Al-Bakara 2:185)


 Ramadano mėnesio Pasninkas yra vienas iš Islamo stulpų, ir viena iš prievolių, kurią Allah تعالى padarė privaloma musulmonams ir visi musulmonai pripažįsta šią prievolę; ir kas neigia prievolę pasninkauti - tas yra netikintysis.

Todėl, kas yra nekeliaujantis ir sveikas - jam yra privaloma pasninkauti Ramadano mėnesį, visą mėnesį; kaip kad Allah تعالى  pasakė:

“Kurį iš jūsų užtiks šitas mėnuo (jam esant jo namuose), tegul praleidžia jį pasninkaudamas". (Koranas, Al Bakara 2:185)

Ši aja aiškiai parodo, kad nėra jokios alternatyvos dėl pasninko, arba pasninkauti šį mėnesį arba atpasninkauti praleistas dienas vėliau (dėl pateisinamos priežasties pagal Šariją). Išimtis yra taikoma senyvo ar pagyvenusio amžiaus žmonėms, kurie nebepajėgia pasninkauti nei Ramadano mėnesį nei veliau arba tam, kuris serga mirtina liga; tiems asmenims yra  taikoma kita taisyklė, kuri bus išaiškinta vėliau in-ša-Allah.

Ir iš malonių šiame mėnesyje yra tai, kas buvo patikslinta mūsų Pranašo صلى الله عليه وسلم  autentiškuose pardavimuose, vienas iš tokių yra perdavimas, kurį perdavė Abu Huraira رضي الله عنه, kad Pranašas صلى الله عليه وسلم  pasakė: 

" Prasidėjus Ramadano mėnesiui Rojaus vartai yra atidaromi ir Pragaro durys yra uždaromos, ir velniai yra surakinami grandinėmis". (Bukchari Nr. 1898 ir Muslim Nr. 1079).

Taigi, šis chadisas parodo nuostabius bruožus šio palaiminto mėnesio.

Pirmasis: Šio mėnesio laikotarpiu Rojaus vartai yra atverti ir tai yra dėl milžiniško kiekio gerų darbų, kurie atliekami šį mėnesį, tai tie veiksmai, kurie buvo nustatyti šiam mėnesiui ir tai yra tie darbai, kurie ir yra priežastis, dėl ko asmuo įleidžiamas į Rojų, kaip kad Allah Aukščiausiasis sako:

" Ženkite į Rojų už tai, ką nuveikėte." (Koranas,  16:32)

Antrasis:  Pragaro durys yra uždaromos šio mėnesio laikotarpiu, nes yra padaroma nedaug nuodėmių, kurios yra priežastis dėl ko žmogus patenka į Ugnį; kaip Allah Aukščiausiasis sako:

" Ir tas, kuris peržengė visas ribas ir pasirinko šį gyvenimą (t.y. šio gyvenimo malonumus), tai iš tikrųjų Pragaras jam bus prieglauda". (Koranas, 79:37-39)

Aukščiausiasis الله pasakė:

"O kas nepaklūsta Allah ir jo Pasiuntiniui, to laukia amžina Pragaro Ugnis." (Koranas, 72:23)

Trečiasis: Šį mėnesį velniai yra surakinami, reiškia, kad jie yra suvaržyti ir supančioti grandinėmis ir jie negali sugundyti musulmonų, bei įvilioti juos į nuodėmę, ir nukreipti juos nuo gerų darbų darymo, kaip kad jie tai galėdavo daryti ne šiame mėnesyje (bet kuriuo metu, išskyrus Ramadano mėnesį).

Šėtonų suvaržymas šį mėnesį nuo jų blogų veiksmų yra malonė tik musulmonams, kad jie turėtų galimybę daryti gerus darbus ir jiems būtų atleistos jų nuodėmės.

Taipogi iš aibės malonių šį mėnesį yra gerų darbų atlygio padauginamas. Buvo pranešta, kad savanoriški garbinimo veiksmai prilygsta savo verte privalomiesiems  garbinimo veiksmams, ir kad už kiekvieną privalomą garbinimo veiksmą atlyginama kaip už septyniasdešimt privalomų veiksmų. Ir kas pamaitina pasninkaujantį žmogų (kuris nutraukia pasninką tuo maistu), tam bus atleistos jo nuodėmės, jo kaklas bus išlaisvintas nuo ugnies, ir jis gaus tokį pat atlygį, kaip ir pasninkaujantis žmogus, nė kiek nesumažindamas pasninkautojo atlygio.

Visos šios gėrybės ir malonės ir galimybės yra suteikiamos musulmonams įžengti į šį palaimintą mėnesį, dėl to musulmonams pridera sutikti šį mėnesį su laime, malonumu ir džiaugsmu. Ir jie turėtų garbinti ir šlovinti Allah تعالى  kai pasiekia šį mėnesį ir prašyti Allah تعالى  Jo pagalbos pasninkaujant ir pasitempiant ir stengiantis gerų darbų daryme.

Iš tiesų tai yra nuostabus mėnuo ir dosnus metas aplankantis musulmonų bendruomenę.

Mes prašome Allah تعالى  apdovanoti mus Savo malonėmis ir galimybėmis; iš tiesų Jis yra tas, kuris girdi ir atsako į maldavimus, ir visas šlovinimas skiriamas Jam, Valdovui-kuris sukūrė viską kas egzistuoja.


Išvertė sesuo Rasa  برك الله فيك


No comments:

Post a Comment