Salafija

Salafija

Friday 19 June 2015

Sprendimai susiję su zakatu

Šeichas Salich Al Fauzān

Visa šlovė priklauso Allah, Valdovui visko, kas egzistuoja. Šlovė Jam yra anapus ir šiame gyvenime. Jis تعالى  padaro vienus turtingais ir kitus vargšais. Jis pažadėjo tam, kuris dalina, bijosi Allah تعالى  ir tiki į  al-Husną ( geriausią apdovanojimą), kad Jis تعالى  padarys sklandų kelią į palengvėjimą. Ir Jis تعالى  grasina tam, kuris yra šykštus, nuslepia ir neigia al-Husną, kad Jis تعالى  nuties jam sklandų kelią į sunkumus. Lai Allah تعالى  dovanoja malones Muchammadui, jo šeimos nariams ir jo kompanionams, kurie atidavė save ir savo turtus Allah تعالى  kelyje ir jie griebėsi už Islamo tvirtai neabejodami; ir lai jiems būna palaiminga taika.

Tęsiant toliau:

Bijokitės Allah Išaukštintojo ir žinokite, kad ir ką jūs aukojate iš zakato (privalomajai labdarai) ar kitokiai labdarai su tyromis intencijomis ir iš legalių pajamų, tada tai yra gerai investuota paskola, kurią jūs paskolinote savo Viešpačiui ir jūs rasite ją (savo investiciją) susikaupusią dvigubai ir padaugintą daug kartų. Juk tai yra ilgalaikė santaupa; pelningas kapitalas ir didelis pelnas. Juk tame, ką Allah تعالى  jums suteikė Dunijoje (šiame gyvenime) iš jūsų turto padidinimo, taip pat papildė ir malonėmis jame. Todėl nelaikykite našta tai, kokią zakato sumą jūs sumokate. Kai kurie žmonės, kurie valdo milijonus, mano, kad zakatas jiems yra per didelis. Jie nemato, koks Allah تعالى buvo dosnus jiems aprūpindamas juos tais milijonais; ir kad Jis تعالى  gali akies mirksniu atimti iš jų tuos milijonus ir paversti juos varguoliais, bei skurstančiaisiais; ar pasiimti jų sielas, kai jie yra savo gyvenimo klestėjime, kad jie paliktų (savo turtus) užnugaryje kitiems, ir tai būtų atsakomybė jiems (kaip jie panaudojo įgytus turtus) ir kitiems iš to būtų nauda.

Tada žinokite, kad Allah -Pašlovintasis ir Išaukštintasis- patikslino Zakato mokėjimo vietas, kurios yra neleidžiamos, nei kas nors bus apdovanotas už tai, jei jie ten sumokės. Jis, Išaukštintasis, pasakė:

﴾إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَـٰكِينِ وَٱلۡعَـٰمِلِينَ عَلَيۡہَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُہُمۡ وَفِى ٱلرِّقَابِ﴿

"Išties sadaka-šelpimas (šioje ajoje turima omeny Zakatą) yra tik neturtėliams ir vargšams, ir tiems, kas renka jas ir dalina (lėšas), ir, pritraukti širdis, kurios nuožulnios (islamui) ir atviros išlaisvinti vergus, ir tuos, kurie įsiskolinę, ir tiems Allah kelyje (mudžahidūn), ir keleiviams; pareiga paskirta Dievo; ir Allah - Žinantis, Išmintingas!" (Koranas, 9:60)

Taigi, bet kuris, kuris turi tai, ko jam pakanka ir turi perteklių (daugiau nei jis sunaudoja) metus laiko arba jis gauna pajamų iš uždarbio arba iš kur kitur, kas patenkina jo poreikius, tada jis yra laikomas turtingu ir jam nėra leistina priimti (zakato), nei tas, kuris jam sumoka (zakatą) bus apdovanotas už tai, jam nėra leidžiama priimti Zakato išmoką. Taip pat, bet kuris, kuris turi galimybę užsidirbti savo išlaidoms ir galimybės užsidirbti jam yra įmanomos, tada jam yra neleidžiama imti zakato ir mokėtojui nebus atlyginta už tai, jei jis sumokės savo zakatą jam, ir tokiam žmogui yra neleidžiama priimti išmokos. Taigi, yra neleidžiama tam, kuris moka zakatą, mokėti savo zakatą kitiems, išskyrus tuos, kuriems jis priklauso. Tam paremti yra Chadisas, kuris pažymi, kad zakatas yra neleidžiamas nei turtingiems nei stipriems, kurie gali patys užsidirbti. (Perduota Abu Davūd ir an-Nasa’i).


Panašiai, yra neleidžiama paskirstyti zakato "gerumo projektams", tokiems kaip Mečečių statybai, mokyklų ir panašiai. Šie projektai turėtų būti finansuojami tik iš Baitul-Māl (Viešojo Finansinio Sektoriaus) arba iš savanoriškų įmokų fondo. Nes zakatas yra Allah تعالى teisė. Jis patikslino, kam tai gali būti išmokėta. Ir yra neleidžiama, kad zakatas būtų išmokėtas tam, kuriam jis nepriklauso, nei asmeniui pasisavinti jį  pačiam sau, kad pats iš to pasipelnytų žemiškuose reikaluose; nei išleisti zakatą žalingiems dalykams; nei išsaugoti  savo turtą panaudojant jį komercijai, pažeidžiant neturtingo asmens teisę gauti išmoką, kurią jis privalo išmokėti; nei jam leidžiama yra nuslėpti nuo jo zakatą, ar nepranešti jam apie jį, jei asmuo turi teisę į jį. Nei jam yra leidžiama išmokėti jį savo palikuonims, nei savo žmonoms ar bet kuriam iš tų, kuriuos jis privalo išlaikyti.

Taigi, bijokites Allah, o Allah tarnai, ir vadovaukitės išmokėdami ir padalindami zakatą taip, kaip ir visus likusius garbinimo veiksmus, kaip kad Allah knyga ir Allah Pasiuntinio صلى الله عليه وسلم  Sunnah reikalauja.

Ir žinokite, o Allah tarnai, bet kuris, kuris neišdalina zakato Allah Knygoje nustatytiems gavėjams, tai iš tiesų neatneš jam naudos nei jis išsilaisvino iš šios pareigos. Nes Allah Pašlovintasis ir Išaukštintasis pasakė:

"Išties sadaka-šelpimas (šioje ajoje turima omeny Zakatą) yra tik neturtėliams ir vargšams, ir tiems, kas renka jas ir dalina (lėšas), ir, pritraukti širdis, kurios nuožulnios (islamui) ir atviros išlaisvinti vergus, ir tuos, kurie įsiskolinę, ir tiems Allah kelyje (mudžahidūn), ir keleiviams; pareiga paskirta Dievo; ir Allah - Žinantis, Išmintingas!" (Koranas, At Tauba, 9:60)

Tai yra išsireiškimas, kuris žymi apribojimą; jis apriboja sprendimą ties tuo, kas išvardinta ir neigia teisę tiems, kurie nepaminėti. Jei asmuo išmokės savo prievolę vienam iš aštuonių paminėtų gavėjų, tada tai jam bus pakankama ir iš jo nebus reikalaujama išmokėti likusiesiems. Tam yra įrodymas, kai Pranašas صلى الله عليه وسلم  pasakė Mu’ād رضي الله عنه , kai jis siuntė jį į Jemeną: 

" Tai išmokyk juos, kad Allah paskyrė jiems labdarą, kuri turi būti paimta iš jų turtingųjų ir padalinta jų varguoliams". (Al-Bukchāri ir Muslim) 

Kadangi jis sustojo ties varguolių paminėjimu, tai įrodo leidimą apriboti jo mokestį vargšui ir faktą, kad to pakanka.

Ir visa šlovė priklauso Allah, Viešpačiui visko, kas egzistuoja ir lai palaima ir ramybė būna mūsų Pranašui, jo šeimos nariams ir kompanijonams.Išvertė:برك الله فيك

No comments:

Post a Comment