Salafija

Salafija

Sunday 29 December 2013

Skyrius Nr. 20 - Šventųjų - religingų asmenų kapo perdėtas gerbimas tolygus stabmeldysteiSkyrius Nr. 20

Šventųjų - religingų asmenų kapo perdėtas gerbimas tolygus stabmeldystei

Imam Malik perdavė savo chadisų rinkinyje pavadinimu Al-Muvatta, kad pranašas صلى الله عليه وسلم yra pasakęs:

“O Allah! Niekada nedaleisk mano kapui patapti stabu, kuris būtų šlovinamas”.

Šiame skyriuje autorius įspėja musulmonus apie perdėtos pagarbos rodymą mirusiojo kapui. Visa tai prieštarauja tikrajam tikėjimui ir veda politeizmo link, kadangi numirėlis patampa šlovinimo objektu vietoj Allah. Pranašas صلى الله عليه وسلم  bijojo dėl savo tautos, kad nebūtų peržiangiamos ribos ir, kad dėl perdėtos pagarbos  jis nebūtų garbinamas, ir jo kapas nepataptu stabu, taip kaip nutiko žydams ir krikščionims su jų pranašais. Jiems nutiko taip todėl, kad jie perdėtai gerbė juos iki jie pavirto stabais, šlovinamais vietoj Allah subhana wataalia. Pranašas Muhammed صلى الله عليه وسلم  paaiškino, kad toks politeistinis elgesys iššaukia Dievo rūstybę ir, kad dėl šios priežasties krikščionys ir žydai susilaukė Dievo prakeikimo.

 Dievo rūstybė sustiprėja ant tų žmonių , kurie paverčia savo pranašų kapus į mečetes.أَفَرَءَيۡتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلۡعُزَّىٰ (١٩)

“Ar jūs nepamąstote apie Al-Lat ir Al-Uzza?”(53:19)

Mudžahid ir Abul-Jawza, Ibn Abbas perdavimuose rašoma:

“Al-Lat buvo vyras, kuris patarnaudavo piligrimus savo paruoštu maistu ( užkanda iš miltų , sumaišytų su vandeniu ir sviestu). Po jo mirties žmonės pasilikdavo prie jo kapo gėdėti siekdami apdovanojimo. Jie pasišvesdavo, atsiduodavo  tam kapui.”

Šis chadisas parodo, kad Al-Lat šlovinimas prasidėjo nuo perdėtos pagarbos jam ir jo kapui. Visa tai sąlygojo pastatyti statulą jo garbei ir ją dievinti vietoj Allah.

Taip pat Abul-Jawza perdavė iš Ibn Abbas: 

“ Dievo pranašas papeikė-prakeikė moteris, kurios lanko kapus ir priima kapus už šlovinimo vietą. Jis taip pat prakeikė tuos , kurie stato ant kapų mečetes ir degina žvakutes ir lempas ant jų.” ( Patvirtinta taip pat  Abu Dawud, At-Tirmidi, Ibn Majah ir An -Nasa’i)


Pranašas صلى الله عليه وسلم  prakeikė moteris, kurios dažnai lanko kapus ir elgiasi juose ne pagal islamišką konduktą, moralą. Tai yra tokia moteris, kuri yra nekantri, raudojanti, aimanuojanti ar rėkianti. Moteriai yra uždrausta lankytis kapinėse ir dėl to, kad ji sielvarto būsenoje gali būti nemąstanti ir nederamai apsirengusi, gundanti. Taip pat pranašas صلى الله عليه وسلم  prakeikė tuos, kurie priima kapus kaip šlovinimo vietą, ar uždega žvakes ar lempas ant jų. Tokia perdėtos pagarbos praktika mirusiajam yra uždrausta, nes tai veda politeizmo link. Remiantis šiuo perdavimu, kapų puošimas yra neleistinas tam , kad kapas nepataptu šventu garbinamu paminklu.

Išvados  • Perdėtos garbės rodymas kapams ar paminklams yra didelė nuodėmė.
  • Perdėtas pranašo kapo gerbimas gali privesti prie to kapo garbinimo - šlovinimo vietoj Allah.
  • Kapų ir kapinių puošimas yra draudžiamas tam, kad jie nepataptų vieta, kurioje meldžiamasi ir šlovinama, nes tai veda į politeizmą.
  • Žvakių ar lempų degimas ant kapo yra draudžiamas.
  • Allah užsirūstina pagal Jam atitinkamą Didybę.
  • Meldimosi kapuose ar prie kapo uždraudimo pagrindinė priežastis yra užkirsti visus galimus kelius vedančius į politeizmą.

Visi tauchydo skyriai


No comments:

Post a Comment