Salafija

Salafija

Sunday, 31 May 2015

Prievolė sunaikinti nereikalingus laikraščius su juose išspausdintomis Korano eilutėmis ir "dikr"
(Part No. 24; Page No. 342)

Klausimas:

Karts nuo karto mes aptinkame Korano eilutes laikraščiuose ir dienynuose. Mes taip pat randame užrašą-"Vardan Allah, Pačio Aukščiausiojo, Pačio Gailestingiausio"- užrašytą pradžioje lapo ar laiško. Ką mums reiktų daryti su tomis Korano eilutėmis perskaičius tokį  laikraštį ar laišką? Ar mums reiktų suplėšyti juos ar sudeginti, ar ką daryti?

Atsakymas:

Perskaičius tokius popierius ar laikraščius, jūs turėtumėte juos kaupti, sukaupus sudeginti ar pakasti juos švarioje žemėje, tam kad išsaugoti ajatus (Korano eilutes) ir Allah تعالى Vardus ir Atributus, kad jie nebūtų panaudojami degraduojančiu ir įžeidžiančiu būdu. Tai yra neleistina išmesti jų į šiukšliadėžę ar naudoti juos turguose, įvynioti į juos daiktus, naudoti juos kaip staltiesę ant stalo valgymui ar panašiai, nes toks panaudomas yra laikomas išniekinančiu. Mes meldžiame Allah suteikti mums sėkmę.Saturday, 30 May 2015

#Fatva: Ar Krikščioniui galima liesti "muschaf" (Koraną)?

(Part No. 24; Page No. 340)

Klausimas:

Koks yra verdiktas, jeigu krikščionis liečia "muschaf" ir Korano prasmių vertimą? 

Atsakymas:

Šis klausimas yra prieštaringas tarp islamo mokslininkų. Tai yra gerai žinoma tarp mokslininkų, kad liesti Taurųjį Koraną krikščioniui, žydui ir visiems kitiems netikintiesiems yra uždrausta; kadangi Allah Pasiuntinys صلى الله عليه وسلم uždraudė neštis Koraną į priešų šalis, sakydamas: {kad jis (Koranas) nepakliūtų į jų rankas (t.y. į priešų rankas)} Visa tai parodo, kad taip jiems jis nebus prieinamas, paliečiamas, bet jie gali klausytis jo recitavimo. Allah تعالى sako:
{Ir jei bet kas iš "mušrikūn" (politeistų, stabų garbintojų, pagonių ir tų, kurie netiki vienu Tikru Dievu -Allah) siekia pas jus prieglobsčio, tai duokite jiems prieglobstį, tai jis galės klausytis Allah Žodžių (Korano)} Reiškia, kad jis bus recituojamas jiems, tai jie galės išgirsti jo recitavimą, bet jis (Koranas) neturėtų būti jiems duodamas. Tačiau, kai kurie islamo mokslininkai laikosi nuomonės, kad ne-musulmonams liesti Koraną yra leistina, jei yra didelė galimybė, kad "kafir" (netikintysis) priims islamą tai darydamas. Jie pagrindė šią nuomonę paminėdami Pranašo صلى الله عليه وسلم žinią Herkuliui, Romėnų Karaliui, kurioje jis paminėjo Allah تعالى pasakymą:

{Sakyk (O Muchammad صلى الله عليه وسلم): "O Rašto žmonės (žydai ir krikščionys): Sutarkime žodžiu, kuris yra teisingas tarp mūsų ir jūsų."}

(Part No. 24; Page No. 341)

Jie teigė, kad ši didinga aja (eilutė) yra iš Allah Knygos ir kad jis parašė ją Herkuliui. Tačiau, teisinga nuomonė yra ta, kad tai nėra įrodymas. Iš tikro, tai parodo, kad tai yra leistina užrašyti eilutę ar dvi iš Allah Knygos. Kas liečia Korano knygos davimą; tai šiuo klausimu nėra autentiškų jo صلى الله عليه وسلم perdavimų. Ir kas liečia Korano prasmių vertimą, tai  nėra žalos  liesti tokią knygą, nes tai yra "tafsir" -paaiškinimo knyga ir ne Koranas. Taip pat, jeigu "kafir"-netikintysis ar musulmonas, neturintis "tachara" (nėra apsiprausęs, tyras), liečia tokią knygą, tai yra priimtina, nes tokiai knygai nėra taikoma tokia pati taisyklė kaip Koranui. Dar daugiau, taisyklė dėl Korano yra ribota iki jeigu jis yra užrašytas tik Arabų kalba ir neturintis "tafsyr" (paaiškinimo). Bet jeigu į knygą įeina vertimas, tuomet tokiai knygai bus taikoma tokia pati taisyklė kaip ir  "tafsyr'ui". Musulmonui, neturinčiam "tacharos" ar "kafir"- netikinčiajam yra leistina neštis "tafsir" knygą, nes tokia knyga nelaikoma Koranu. 

Ibn Bāz fatva


Friday, 29 May 2015

#Koranas - "muschaf" turėtų būti liečiamas tik musulmonų
Klausimas:

Yra keletas ne-muslumonų, kurie dirba spaustuvėje, kurioje yra  spausdinamas Koranas ir jie liečia jį. Koks yra verdiktas šiuo klausimu, jeigu yra musulmonų, kurie galėtų atlikti šį darbą?

Atsakymas:

Jeigu yra galimybė užkirsti jiems kelią, jūs turėtumėte tai padaryti, jeigu jūs turite valdžią tam. "Muschaf" neturėtų būti liečiamas ne-musulmonų. Tačiau, jeigu jūs nieko negalite dėl to padaryti, jūs neturėtumėte stabdyti tų žmonių ir jūs nesate dėl to kaltas, iš tikro, kaltė yra tos šalies, kuri leido tiems žmonėms atlikti tokį darbą.

Ibn Bāz fatva

Thursday, 28 May 2015

Korano #recitavimas turinčioms menstruacinį ciklą ar pogimdyvinį kraujavimą
(Part No. 24; Page No. 344)

Klausimas:

Gerbiamas Šeiche, aš pripratau recituoti keletą Sūrų (Korano skyrių) iš "muschaf" prieš einant miegoti. Tačiau, aš negaliu recituoti jų, kada aš sergu mėnesinėmis. Ar galima man užsirašyti tas Sūras ant lapo popieriaus?

Atsakymas:

Moteris, kuri turi mentruacinį ciklą ar pogimdyvinį kraujavimą, jai yra leistina recituoti Koraną, remiantis viena iš teisingesnių dviejų islamo mokslininkų nuomonių, kadangi nėra įrodymų draudimui. Korano recitavimas turi būti neliečiant "muschaf" (Korano). Joms yra leidžiama, kuomet yra būtinybė, laikyti "muschaf" tiesiogiai neliečiant jo, t.y. per medžiagos gabalėlį ar panašiai. Ta pati taisyklė taikoma ir ant lapo užrašytoms Korano eilutėms. Mes meldžiame Allah suteikti mums sėkmę. Amyn.

Ibn Bāz fatva.


Wednesday, 27 May 2015

Koranas turėtų būti liečiams tik asmenų, kurie yra "tahir"


Klausimas:

Koks yra verdiktas asmeniui, kuris yra be "vudu", dėl Korano lietimo arba jo ėmimo, jei to asmens kūnas yra švarus?

Atsakymas:

Musulmonui yra neleistina liesti "muschaf"-Korano be "vudu", remiantis dauguma dominuojančių islamo mokslininkų  "Džiumhur" nuomone, įskaitant Keturis Imamus (Abu Hanifa, Malik, Al-Šafi'y ir Achmed رضي الله عنهما). Dar daugiau, tokia nuomonė buvo ir sachabių (Pranašo صلى الله عليه وسلم  Kompanionų), jie laikėsi nuomonės, kad niekam nėra leistina liesti "muschaf", išskyrus "tahir"(ritualiai švariems, tyriems). Yra Sachich (autentiškas) Chadisas šiuo klausimu, kurį perdavė Amr Ibn Hazm  رضي الله عنه, kad Pranašas صلى الله عليه وسلم :

(Part No. 24; Page No. 337)

{"Parašė Jemeno žmonėms: "Niekas neturėtų liesti Korano išskyrus tą, kuris yra 'tahir' (rituališkai švarus, tyras)."}

Šis Chadisas yra patikimas ir turi keletą perduotų eilučių palaikančių viena kitą. Atitinkamai, musulmonas liečiantis "muschaf" turėtų būti "tahir". Tokia pati taisyklė taikoma ir kuomet Koranas yra nešamas iš vienos vietos į kitą - asmuo turi būti "tahir". Bet, jeigu Knyga liečiama ar nešama per įpakavimą, apvalkalą, ar nešant už pakabos, tuomet tame nėra nieko blogo. Tačiau, tiesiogiai liesti nesant "tahir" yra draudžiama, remiantis pačia teisingiausia nuomone, kurios laikėsi "Džiumhur". Kas liečia recitavimą, tai asmeniui esančiam minimaliai  "hadat" (rituliškai nešvariam, kuriam reikalingas apsiprausimas) galima recituoti Koraną iš atminties arba skaityti jį neliečiant "muschaf" kartu su asmeniu, kuris gali jį pataisyti ar priminti vietomis, kada reikia. Tačiau, asmuo, esantis didelioje nešvarumo būsenoje - "džiunūb", tokiam negalima recituoti jo, kadangi buvo perduota Achmed su geru "sanad" (perdavėjų grandine) nuo A'išos رضي الله عنها , jog Pranašas صلى الله عليه وسلم išėjęs iš išvietės recitavo dalį Korano ir po to pasakė:

{"Taip daryti yra galima asmeniui, kuris nėra "džiunūb", nes "džiunūb" asmeniui negalima recituoti net vieno ajato (Korano eilutės)."}

(Part No. 24; Page No. 338)

Tai reiškia, kad asmuo esantis "džanaba" būsenoje (neapsiprausęs po lytinio suėjimo) negali skaityti iš "muschaf", ar netgi iš atminties iki kol neišsimaudys, apsipraus. Asmeniui, esančiam minimalioje nešvarumo būsenoje ("hadat"), yra leistina recituoti iš atminties neliečiant "muschaf".

Kas liečia moterį, kuri serga mėnesinėmis ar yra pogimdyminio kraujavimo periode, šiuo klausimu islamo mokslininkų nuomonės išsiskiria. Kai kurie iš jų priskiria ją tolygią tiems, kurie yra "džiunūb" ir draudžia Korano recitavimą. Kiti mokslininkai yra nuomonės, kad jai galima recituoti iš atminties, neliečiant Korano, kadangi menstruacinio ciklo ir pogimdyminio kraujavimo periodai yra daug ilgesni nei "džianaba". "Džiunūb" gali iš karto išsimaudyti ir recituoti Koraną. Tačiau, mėnesinis ciklas gali tęstis dešimt dienų ar daugiau ir pogimdyminis periodas gali būti labai ilgas. Teisinga nuomonė yra ta, kad Korano recitavimas iš atminties yra nedraudžiamas. Tai yra svariausia iš visų nuomonių, kadangi buvo autentiškai perduota dviejuose "Sachich" chadisų rinkiniuose (al-Bukchari ir Muslim), kad Pranašas صلى الله عليه وسلم pasakė A'šai رضي الله عنها , kada jai prasidėjo menstruacinis periodas Hadž'o metu:

{"Atlik viską, ką atlieka piligrimas, išskyrus "tavaf" (ėjimą aplink Kabą), iki kol tu patapsi tyra."}

Piligrimas recituoja Koraną ir kadangi Pranašas صلى الله عليه وسلم nepadarė tai  išimtimi, tai parodo recitavimo leistinumą moterims, jų periodų metu. Panašiai, jis صلى الله عليه وسلم sakė Asmai, Umais dukrai, kada ji pasigimdė  Muchammed, Abu Bakr sūnų, Mikate (vietoje, kur  įžengiama pradėti Hadž ir Umrą)  per Atsisveikinimo Hadž'ą.

(Part No. 24; Page No. 339)

Atitinkamai, visa tai parodo, kad serganti mėnesinėmis moteris ir moteris per pogimdyminį periodą, gali recituoti Koraną neliesdamos jo. Bet, kas liečia chadisą, kurį perdavė Ibn Umar رضي الله عنه, kuriame Pranašas صلى الله عليه وسلم teigė:
{"Mėnesinėmis serganti moteris ar "džiunūb" negali recituoti nieko iš Korano." } yra silpnas "da'if" Chadisas (kuris nepasiekia "chasan" statuso, dėl perdavimo grandinės silpnumo ar vieno iš perdavėjų), kadangi į grandinę "sanad" įeina Musa ibn `Utbah ir Ibn `Ajjaš, perdavimas Musos ibn `Utbah, ir mokslininkai klasifikavo Musos perdavimus silpnais "Da'if". Mokslininkai teigia, kad jo "sanad" yra geras, kada perduodama iš Levant žmonių (regiono, apimančio Siriją, Libaną, Jordaniją ir Palestiną), jo gimtosios šalies, bet yra silpnas, kada perduodama iš Hidžaz žmonių. Šis Chadisas perduotas iš Al-Hidžaz žmonių, todėl jis yra laikomas silpnu "da'if". 

Ibn Bāz fatva.

Tuesday, 26 May 2015

Korano recitavimas neatlikus "vudu"- apsiprausimoKlausimas:

Ar yra leistina recituoti Koraną neatlikus "vudu"-apsiprausimo? Kas yra tie "tyrieji"?

Atsakymas:

Tai yra leidžiama recituoti Koraną esant be "vudu", neapsipraususiam, su sąlyga neliesti "muschaf" - Korano, bet yra leidžiama jį recituoti iš atminties. Tačiau, yra neleidžiama liesti Korano ("muschaf") nebent asmuo yra "tachara" stovyje, t.y. atlikęs ritualinį apsiprausimą. "Tyrieji" yra minimi Allah تعالى Pasakyme:

(Part No. 24; Page No. 336)

{“Kurios (tos Knygos, kuri yra su Allah تعالى) niekas negali liesti, bet tyrieji.”}

Yra tie, kurie yra "tahir" (rituališkai tyri) nuo didžiojo ir mažojo "hadat"(rituališkas nešvarumas, kuris padaro apsiprausimą negaliojančiu), anot kai kurių islamo mokslininkų. Tačiau, teisinga nuomonė yra ta, kad čia turima omeny angelus. Kas liečia asmenį, kuris yra "džunūb" (didžiajame nešvarumo stovyje), jam yra negalima nieko recituoti iš Korano, ar tai būtų iš atminties ar laikant "muschaf" rankose, remiantis autentišku Ali رضي الله عنه  chadisu, kuriame jis sakė:

{“Nebuvo nieko kas galėjo sutrukdyti Pranašą صلى الله عليه وسلم  nuo Korano recitavimo, išskyrus buvimas "džanaba" būklėje ("džanaba"-didis ritualinius nešvarumas susijęs su lytinėmis išskyromis).”}

Ibn Bāz fatva.
Monday, 25 May 2015

Verdiktas pasninkauti ar ne, priklausys nuo nėštumo persileidimo stadijos


(Part No. 9; Page No. 73)

Fatvos Nr. 16842

Klausimas Nr.2:

Mano žmonos nėštumas buvo dviejų mėnesių Ramadano pradžioje,  ji atpasninkavo 15 dienų ir tada ji pradėjo kraujuoti (ne-pogimdyminis kraujavimas) iš viso septynias dienas, bet ji tęsė visą tą laiką pasninką ir maldą. Po to, ji persileido ir nepasninkavo likusį Ramadano pasninką. Ar jos pasninkas iki persileidimo yra galiojantis, nepaisant kraujavimo? O, ar jai reikės kompensuoti tas dienas (t.y. atpasninkauti tas dienas)? Prašau informuoti mus su teisėta teisinga nuomone, lai Allah apdovanoja jus.

Atsakymas:

Ši moteris patyrė ne-pogimdyminį kraujavimą, tame nėra diskusijos. Ji pasielgė teisingai, kad ji pasninkavo ir atliko maldas; ir jeigu yra tiksliai taip kaip minėjote, jos pasninkas ir maldos iki persileidimo yra galiojantys ir jai nereikia už tai kompensuoti. Po persileidimo, vis dėlto, verdiktai gali būti skirtingi priklausomai nuo laiko, kada įvyko persileidimas. Jie yra suskirstyti pagal šias keturias nėštumo stadijas:

Pirmoji:

Jeigu įvyko persileidimas esant šiom dviem stadijom: "nutfa"- vyro ir moters lytinių išskyrų susiliejimo stadija, kuri yra 40 dienų nuo embriono įsitvirtinimo gimdoje, ir "alaka" - krešulio stadija, kada kraujas sukrešėja per kitas sekančias keturiasdešimt dienų ir visa tai  pasiekia aštuoniasdešimt dienų, tokiu atveju, nėra taisyklių, kurių reiktų laikytis, ir mokslininkų nuomonės neišsiskiria šiuo klausimu.  Moteris turėtų tęsti pasninką ir maldą, tarsi jai nieko nenutiko.

(Part No. 9; Page No. 74)

Antroji:

Jeigu persileidimas įvyko trečioje stadijoje, mažo gumulo stadija, kai embrionas patampa mėsos gumulu, su pradėjusiais formuotis organais, stadija besitęsianti 40 dienų nuo 81-mosios nėštumo dienos iki 120-tosios dienos, tuomet yra du atvejai:

1-Jeigu mažas gumulas neturi aiškių formų ir neaptinkami žmogaus bruožai, ir medseserys nepatvirtina, kad tai yra žmogaus formavimosi pradžia, tuomet verdiktas dėl šio abortavusio mėsos gumulo yra toks pat, kaip ir dėl persileidimo pirmosiose dviejose stadijose, tai yra, nėra taisyklių, kuriomis reiktų sekti. 

2-Jeigu mažas mėsos gumulas turi išbaigtus žmogiškus bruožus ir aiškius žmogiškus bruožus, tokius kaip ranka, pėda, arba neryškius bruožus, arba medseserys patvirtina, kad tai yra gyvybės pradžios formavimasis, šiuo atveju, vaisiaus abortavimąsį lydės pogimdyminis kraujavimas ir tai yra taip pat ženklas "Idda" pabaigos ("Idda"- moters laukiamasis periodas po skyrybų ar likus našlei).

(Pastaba. Pasninkas yra uždraustas per pogimdyminį kraujavimą.)

Trečioji:

Jeigu persileidimas įvyksta ketvirtoje stadijoje, t.y. kai jau vaisiui yra įpūsta siela, jau po penkto mėnesio pradžios arba po 120-tos nėštumo dienos, tada yra du atvejai:

1-Jeigu kūdikis neverkia po persileidimo ar gimdymo, tuomet taikomas verdiktas šiai situacijai ir toks pat kaip ir antrojoje stadijoje su mažu mėsos gumulu, ir taip pat, vaisius turėtų būti nuplautas ir įvyniotas į drobulę ir atlikta laidotuvių malda "Džanaza". Taip pat, jam turėtų būti išrenkamas vardas,  ir surengta "Akika"- aukojamas gyvulys.

(Part No. 9; Page No. 75)

2-Jeigu vaisius po gimdymo verkia, visos taisyklės susiję su kūdikio gimimu privalo būti sekamos, tarp kurių yra tos taisyklės, kurias paminėjome prieš tai pirmu atveju. Pridursime, kad naujagimis turi teisę į paveldėjimą ar palikimą, t.y. jis gali paveldėti arba jam gali būti skiriamas palikimas ir t.t.

Ir Allah žino geriausiai.

Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Nariai Salich Al-Fauzan, Abdul-Azīz Al Al-Šeich, Bakr Abu Zeid.


Sunday, 24 May 2015

Žodžio #I‘tikaf apibrėžimas, jo vykdymo tikslas ir atsakymai susiję su I'tikaf

Klausimas:

Koks yra verdiktas liečiantis I'tikaf (asmens atsiribojimas nuo žmonių, liekant mečėtėje garbinti Allah)? Koks yra šio termino islamiškas apibrėžimas pagal šariją? Ar  į jį įeina miegojimas ir valgymas mečėtėje? Ar yra leistina tai daryti?
  
Atsakymas: 

Be abejonės, I'tikaf yra garbinimo veiksmas, kuris priartina asmenį prie Allah  تعالى. Jį geriau atlikti yra Ramadano mėnesį, nei per kokį kitą mėnesį. Allah تعالى sako:

"Ir neturėkite lytinių santykių su jomis (savo žmonomis) kuomet jūs atliekate I'tikaf (atsiribojate maldoms ir maldavimams mečėtėje palikdami kasdienybę)  mečėtėse."

(Part No. 61; Page No. 70)

Pranašas صلى الله عليه وسلم  atlikdavo I'tikaf per paskutines dešimt Ramadano dienų. Kartą, jis صلى الله عليه وسلم neatliko I'tikaf Ramadano metu ir vietoj to atliko jį Šavval mėnesį. I'tikaf tikslas yra atsiduoti save šlovinimui, pasišvęsti garbinimui ir pasilikti vienumoje su Allah تعالى, kas yra "šar'y"- teisėtas atsiskyrimas. Kai kurie islamo mokslininkai davė tokį I'tikaf apibrėžimą: Visiškas ryšio nutraukimas su būtybėmis, kad palaikyt garbinimo ryšį su Kūrėju. Tai yra visų reikalų atsisakymas, kurie gali nukreipti asmenį nuo Allah  تعالى  paklusnumo ir šlovinimo. Atlikti I'tikaf yra leistina Ramadano mėnesį ir kitais mėnesiais, kaip jau minėjome. Bet tai yra geriau, kai I'tikaf atliekamas kartu su pasninku. Tačiau, tai yra priimtina atlikti I'tikaf be pasninko, remiantis stipriausia iš dviejų pareikštų islamo mokslininkų nuomonių. Šiuo atveju, yra autentiškas perdavimas dviejuose autentiškuose "Sachich" Chadisų Rinkiniuose (t.y. Al-Bukchari ir Muslim), kuriuose Umar رضي الله عنه sakė:

{"O Allah Pasiuntiny, aš priesiekiau (daviau įžadą) Džahilijos laikais (prieš-islaminio neišmanymo laikotarpiu) atlikti I'tikaf Al-Masdžid Al-Haram (Šventojoje Mekos Mečėtėje) vienai nakčiai". Pranašas صلى الله عليه وسلم atsakė jam: "Ištesėk savo pažadą". Tai jis atliko vienos nakties  I'tikaf.} 

Yra gerai žinoma, kad naktis nėra tas metas, kada pasninkaujama, iš tikro tai yra dienos metu. Dar daugiau, tai yra priimtina miegoti ir valgyti mečėtėje asmeniui, kuris atlieka I'tikaf ar ne. Tai yra pagrįsta daygybe chadisų ir "atsâr" (perdavimais iš kompanionų) ir kitais, kurie apibūdino Ahl-ul-Saffa* būseną. 

*Ahl-ul-Saffa - Islamo svečiai, kurie neturėjo šeimų, pinigų, nei tų, kurie psirūpintų jais, ir kurie pasilikdavo mečėtės kampe, užsirezervavę tą vietą sau kaip pastogę, prieglobstį. 

Tačiau, švara mečėtėje ir rūpinimasis tuo, kas gali padaryti ją nešvaria, pavyzdžiui paliktos maisto atliekos, tai turi būti kreipiamas dėmesys ir prižiūrima, kad būtų švaru. Apie tai Pranašas صلى الله عليه وسلم pasakė:

 {"Man buvo parodyti 'ummos'** apdovanojimai (už skirtingus darbus), netgi už dėmės taškelio pašalinimą mečėtėje."}

**turima omeny: mano tautos, kurios Tauchydas yra teisingas ir vienas.

(Perdavė Abu Davūd (Part No. 61; Page No. 71) ir At-Tirmidhi ir klasifikuojamas kaip  Sachich [autentiškas] pagal  Ibn Khuzeima) 

Panašiai, A'išos رضي الله عنها chadise:

"Allah pasiuntinys (صلى الله عليه وسلم) liepė statyti mecėtes įvairiose vietovėse ir palaikyti jas švarias ir iškvėpintas."

 (Perduota Penkių Chadisų Rinkėjų-Kompiliuotojų {Imamo Achmed, Abu Davūd, At-Thirmidhi, An-Nasa'i ir Ibn Madžà}, išskyrus An-Nasa'i per gerą "sanad" {perdavėjų grandinę})

Įvairios vietovės čia reiškia kiekvienos genties atskirą vietovę ir gentis miestuose. 

Aš prašau Allah vesti mane ir jus teisingu keliu ir semtis naudingo žinojimo ir elgtis pagal tai ir reformuoti mūsų širdis ir veiksmus, nes Jis yra Visa-Girdintis ir Visa-Žinantis. 


Šaltinis: Islamo Mokslo Tyrimų Žurnalas.

Saturday, 23 May 2015

Pasninkas Al-Muharram mėnesį ir Ašūros dieną


Vardan Allah Maloningojo Gailestingojo

Šlovė Allah, Pasaulių Valdovui, taika ir palaima mūsų Pranašui Muchamedui, jo šeimos nariams ir visiems jo bendražygiams.


Al-Muharram mėnuo – tai pirmas mėnulio metų mėnuo ir jis taip pat yra vienas iš 4 uždraustųjų mėnesių, pagal Allah تعالى  nustatymą. Visagalis Allah pasakė:  “Iš tiesų, mėnesių skaičius metuose pagal Allah nustatymą yra dvylika mėnesių. Taip buvo įrašyta Allah Rašte ir tądien, kai Jis sukūrė padanges ir žemę. Keturi iš jų mėnesiai yra uždrausti (šventi): tokia yra tikroji religija, todėl nesielkite jų metu neteisingai darydami bloga sau...” 
(Sura At Tauba 9:36)

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّہُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثۡنَا عَشَرَ شَہۡرً۬ا فِى ڪِتَـٰبِ ٱللَّهِ يَوۡمَ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضَ مِنۡہَآ أَرۡبَعَةٌ حُرُمٌ۬‌ۚ ذَٲلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ‌ۚ فَلَا تَظۡلِمُواْ فِيہِنَّ أَنفُسَڪُمۡ‌ۚ وَقَـٰتِلُواْ ٱلۡمُشۡرِڪِينَ كَآفَّةً۬ ڪَمَا يُقَـٰتِلُونَكُمۡ ڪَآفَّةً۬‌ۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ 

Allah Pasiuntinys صلى الله عليه وسلم  pasakė :

“Laikas sugrįžo įgavęs tą formą, kurią turėjo tą dieną, kai Allah sukurė padanges ir žemę. Metai susideda iš dvylikos mėnesių, keturi iš jų yra uždraustieji (šventieji) mėnesiai. Trys iš jų: Zul-Kaa’dah, Zul-Hidždža ir Al-Muharram - jie seka vienas paskui kitą, o ketvirtas yra Radžab Mubar, užimantis savo vietą tarp Džumada Sanija ir Šab’an mėnesių.” 
(Al Bukchari 3197)

Apie pageidautiną pasninkavimą šį mėnesį yra perduota nuo Abdullah ibn Amr, jog Pranašas صلى الله عليه وسلم  pasakė:

“Geriausias pasninkas, po Ramadano mėnesio pasninko, yra pasninkas Allah mėnesį - Al-Muharram.” (Muslim 1163)

Kas nors gali paklausti: Jeigu savanoriškas pasninkas Muharram mėnesį yra pats geriausias, tai kodėl nėra perdavimų iš bendražygių, kad Pranašas صلى الله عليه وسلم  pasninkavo tą mėnesį uoliai, kaip sakykim pavyzdžiui Ša’bano mėnesį, apie kurį A’iša رضي الله عنها  yra pasakius: 

“Nei viename iš mėnesių Pranašas صلى الله عليه وسلم  nepasninkavo taip uoliai kaip Ša’bano mėnesį.” 
(Žr. Bukchari 1970 ir Muslim 1156)

Atsakymą į tai davė Imamas Navavi:

“Viena iš priežasčių, dėl kurios Pranašas صلى الله عليه وسلم  nepasninkavo taip uoliai Muharram mėnesį kaip Ša’ban mėnesį, gali būti ta, kad žinios apie Muharram mėnesio kilnumą buvo jam atsiūstos jo gyvenimo pabaigoje.” 
(Žr. Šarh Sahih Muslim 8/232)

Muharam mėnuo yra kilnus dar ir tuo, jog jame yra Ašūros diena.

AŠŪRA DIENOS PASNINKO KILNUMAS

Ašūros diena - tai diena kai Allah išgelbėjo Pranašą Mūsą (Mozę) عليه السلام  ir pražudė faraoną ir jo kariuomenę.

Abu Katada perdavė, jog pranašas صلى الله عليه وسلم  pasakė:
“Aš tikiuosi, jog pasninkas Ašūros dieną padės išpirkti nuodėmęs praeitų metų”. 
(Muslim 1162)

 Imamas At-Tibi pasakė: “Žodis “tikiuosi” susietas su žodžiais “ kad Allah”,reiškia, jog duotas pažadas bus įvykdytas (pastaba t.y. pažadas atleisti praeitų metų nuodėmes) 
(Žr. “Al-Kašif an hakaik As-Sunan” 5/1608)


KELINTA MĖNESIO AL-MUHARRAM DIENA YRA AŠŪRA DIENA?

Muchammed Ibn Siryn sakė:

 “Salafiai neišsiskyrė nuomonėse tame, jog Ašūra – tai 10 Muharram mėnesio diena, išskyrus Ibn Abbas, kuris sakė: “Tai 9-oji diena.” 
(Žr. Liataif al ma’arif 109)

Teisingiausia nuomonė išvedama yra ta, kad Ašūra yra 10-oji Muharram mėnesio diena. (Žr. “Šarh Sahih Muslim” 8/12 ir “Fathul-Bari” 4/671)

AR REIKIA PASNINKAUTI DIENOMIS PRIEŠ IR PO AŠŪROS

Nežiūrint į tai, jog nėra problemos tame, jei nebus pasninkaujama dieną prieš ar po Ašūros, visgi geriausia yra pasninkauti Muharram mėnesio 9-tą ir 11-tą dieną. Visų pirma, tai pageidaujama dėl tos priežasties, kad nepritapti prie žydų, kurie pasninkauja TIK tą dieną, o antra, tai dėl tikslumo, tam kad nepadaryti klaidos ir nepraleisti šios didžiosios  Muharram mėnesio dienos. 

Imamas Ibn Kajjim pasakė: “…geriausias pasninkas su Ašūros diena yra pasninkas dieną prieš ir po jos…” 
(Žr. Zadul - ma’ad 2/76)

AR AŠŪROS DIENA YRA ŠVENTĖ?

Abu Musa al-Ašari رحمه الله pasakė: 

“Ašūros diena žydams buvo šventė ir dėl to Pranašas صلى الله عليه وسلم  pasakė: 
“O jūs - pasninkaukite tą dieną.” 
(Žr. al-Bukchari 2005, Muslim 1131)

Imamas Ibn Radžab pasakė: 
“Šiame chadise yra nurodomas draudimas padaryti Ašūros dieną šventės diena. Pasninko atlikimas tą dieną nurodo, jog tai nėra šventės diena.” 
(Žr. “Liataif al-ma’arif” 112)


Išvertė sesuo Selma.

برك الله فيك

Friday, 22 May 2015

Kaip praleisti "Leilat-ul-Kadr"- Dekreto Naktį?Fatvos Nr. 2392

Klausimas Nr. 8:

Kaip praleisti "Leilat-ul-Kadr"- Dekreto Naktį; ar garbinimas tą naktį yra atliekamas maldomis, Korano recitavimu, Pranašo صلى الله عليه وسلم  biografijos skaitymu, pamokų ir lekcijų klausymu, o ar tos dienos šventimu mečėtėje?

(Part No. 10; Page No. 414)

Atsakymas:

Pirmiausia: Paskutines dešimt Ramadano dienų, Allah Pranašas صلى الله عليه وسلم ypač skyrė dėmesį savo garbinimo veiksmams ir jų atlikimui, daug labiau nei bet kokiu kitu metu; maldai, Korano recitavimui ir prašymams-maldavimams. Al Bukchari ir Muslim perdavė nuo A'išos رضي الله عنها, {kuomet prasidėdavo paskutinės Ramadano dienos, Pranašas صلى الله عليه وسلم neidavo miegoti, jis صلى الله عليه وسلم prikeldavo savo šeimyną (maldai) ir susiverždavo "Izar"- apsiaustą (t.y. dėjo pastangas atlikti garbinimo veiksmus ir susilaikė nuo lytinių santykių)}.

Achmad and Muslim perdavė: {Allah Parnašas صلى الله عليه وسلم labai stengėsi atlikti garbinimo veiksmus per paskutines dešimt Ramadano dienų, nei bet kokiu kitu metu}. 

Antra: Pranašas صلى الله عليه وسلم skatino "Leilat-ul Kadr"- Dekreto Naktį neužmigti ir atlikti "Kijam" maldą (Nakties Maldą - neprivalomą), daryti tai iš tikėjimo ir tikėti apdovanojimu.

Abu Hureira رضي الله عنه  perdavė, Pranašą صلى الله عليه وسلم  sakantį:

{Tas, kuris praleis Dekreto Naktį ("Leilat-ul-Kadr") besimeldžiant Nakties Maldą ("Kijam"),  tikėdamas ("Iman" būsenoje) ir tvirtai tikintis susilaukti atpildo iš Allah ("Ichtisab"), tokiam asmeniui bus atleistos jo ankstesnės nuodėmės}.
(Perduota grupės chadisų rinkėjų išskyrus Ibn Madžà).

 Šis Chadisas pabrėžia, kad tai yra nustatyta neiti miegoti ir praleisti naktį besimeldžiant.

Trečia: Sakymas vienos iš pačių geriausių du'a Dekreto Naktį yra du'a, kurią Pranašas صلى الله عليه وسلم  išmokė A'išą  رضي الله عنها. At-Tirmidhi perdavė ir įvertino šį chadisą autentišku, kad A'iša رضي الله عنها  sakė:

"Aš sakiau:'o Allah Pasiuntiny, jeigu aš žinočiau, kuri naktis yra "Leilat-ul-Kadr", tai ką man reiktų sakyti tą naktį?' Jis atsakė: 'Sakyk: Allahumma innaka ‘afuvvun tuhib-ul-‘afva fa‘ffu ‘anny [O Allah! Jūs esate Visa-Atleidžiantis ir Jūs mylite atleidimą, todėl atleiskite man]. {اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي}' "

Pilnas Chadisas Arabų Kalba:

(Part No. 10; Page No. 415)

Ketvirta: Teigti, kuri Ramadano naktis yra "Leilat-ul-Kadr" - Dekreto Naktis, tam reikia specifinio įrodymo, tačiau nelyginė mėnesio naktis yra labiau tikėtina, nei kitos iš paskutiniųjų dešimt naktų. 27-toji mėnesio naktis yra labiausiai tikėtina būti Dekreto Naktimi, remiantis chadisų perdavimais šia tema.

Penkta: Kas liečia inovacijas -"bida'a", tai jos yra neleistinos Ramadano metu ar kokiu kitu metu. Yra autentiškas perdavimas Pranašo صلى الله عليه وسلم :

"Tas, kuris atliks veiksmą, kuris nėra islamo dalis, tai toks veiksmas bus nepripažintas."

Kitame perdavime: 

"Tas, kuris įves tai, kas nėra iš islamo, bus nepripažinta."

Mūms yra žinoma, kad nėra jokio pagrindo švesti šventes Ramadano naktimis. Iš tikrųjų, geriausias pamokymas-kelias yra Muchammedo صلى الله عليه وسلم  ir blogiausi reikalai yra tie, kurie naujai išrasti religijoje.

Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Narys Abdullah Ibn Ka'ud