Salafija

Salafija

Wednesday, 9 April 2014

Musulmone, Būk Atsargus Iš Ko Imi Religiją!


Didingas Taabi’ee Muhammad ibn Sireen رحمه الله (D.110AH) pasakė:
“Iš tikrųjų žinojimas yra religija, todėl žiūrėkite iš ko jūs ją imate."

Šeichas Saalih al-Fawzaan حفظه الله, lai Allaah  عَزَّوَجَلَّ  tausoja jį mūms, pasakė: 
“Individai, kurie priskiria save prie darančiųjų davą, jūs privalote juos patikrinti; kur jie studijavo ir iš kur jie sėmėsi žinių ir iš kur jie yra kilę ir kokia yra jų akyda (įsitikinimai). 

Allaah عَزَّوَجَلَّ pasakė korane:

"Argi yra taip, kad jie nežinojo savo pranašo, kad nereiktų pripažinti jo?" 
(Sura al-Mu'minūn: 69) 
Tai yra privaloma atsižvelgti į jų veiksmus ir jų įtaką žmonėms ir ką gero jie atnešė, ir koks buvo rezultatas kuomet jie rektifikavo (išskaidrino) savo veiksmus. Taigi, šie dalykai turi būti išstudijuoti apie juos prieš būnant apgautiems jų teiginių ar išorinių pasirodymų. Šis reikalas yra privalomas, ypač šiuo metu, kada pagausėjo kvieslių į fitnas (išbandymus, inovacijas)."

Šeichas Muchammed Bazmūl حفظه الله, lai Allaah عَزَّوَجَلَّ tausoja jį mūms, pasakė vienoje iš savo paskaitų pavadinimu 
"Tai yra ne iš Salafijos": 
"Imti žinias iš bet ko, pirmiausia neatsižvelgus į jų santykį su Sunnah, tai nėra iš salaf metodikos. Buvo sakoma: "Iš tikrųjų, šis žinojimas yra tavo religija, todėl žiūrėk iš ko jos sieki."
Pranašas , صلى الله عليه وسلم, pasakė apie žmones, kurie pasirodys prieš pat šio pasaulio pabaigą: 

"Kviesliai prie pragaro vartų, tas, kuris paklus jiems, jie jį nutrenks į jį (pragarą)." Pranašas, صلى الله عليه وسلم, vadino juos du’aat.

Daugybė klausimų kyla pas brolius, kurie yra uždaryti kalėti ir kurie klausia - iš kurių asmenų jiems neimti žinių ir dauguma jų prašo "užbaninimo sąrašo", tam kad jie laikytųsi nuo jų toliau. Aš esu jiems sakęs daugybę kartų, kad tokių, kurie yra Allah Knygos, ir Pranašo, صلى الله عليه وسلم , Sunnos ir salaf metodikos oponentai, jų yra nesuskaičiuojamai daug.

Pranašas, صلى الله عليه وسلم, pasakė: 

“Žydai susiskaldys į 71 sektą, Krikščionys susiskaldys į 72 sektas, ir mano Ummah susiskaldys į 73 sektas, visos iš jų pragaran išskyrus vieną. Kas ta viena sekta, o Allah pasiuntiny? Jis atasakė: Džmaa'ah (t.y. Tie, kurie laikosi įsikibę tiesos netgi jeigu jų mažas skaičius)." Kitame perdavime jis صلى الله عليه وسل, pasakė: "Tie, kurie laikosi to, ko laikausi aš ir ko laikosi mano Kompanionai šiandiena."

Šis chadisas aiškiai parodo mažą žmonių skaičių, kurie laikosi teisingo tikėjimo ir kad kurie oponuojantys tiesai, jų skaičius yra daug didesnis palyginus su jais; taigi tų, kurie oponuoja šios ummos salafių teisingam tikėjimui ir atsineša naujas ideologijas yra didelis skaičius.

Dėl šios priežasties aš visuomet patariu broliams išmokti Sunnos mokslinčių vardus ir mokintis iš jų knygų ir audio įrašų, ir jeigu jie abejoja vienu ar kitu individu ar knyga, tuomet: palik tai, kas tau sukelia dvejones iškeisdamas į tai, kas nesukelia dvejonių ir tvirtai laikykis tų mokslinčių, kurie yra žinomi savo teisingu tikėjimu ir kurie yra žinomi savo aiškia akyda ir manhadžu. 
Aš paminėsiu jums keletą svarbių akydos ir manhadžo knygų, kurios jūms duotų daug naudos perskaičius, išstudijavus ir pritaikius tas žinias praktikoje. Aš taip pat paminėsiu keletą vardų iš dabartinių mokslinčių, kurie yra žinomi savo tvirtu teisingu tikėjimu jau daugybę metų, kurie per tą laiką ir pražilo bemokindami Allah عَزَّوَجَلَّ Knygos ir Allaah Pasiuntinio صلى الله عليه وسلم  Sunnos.  

Keletas Svarbių Knygų Anglų Kalba, Kuriose Paaiškinama Akyda ir Salaf Metodika:

 Usoolus Sunnah (Foundations of the Sunnah) by the Imam of Ahlus Sunnah, Ahmad bin Hanbal رحمه الله (D. 241AH).
 The Creed Of The Salaf And The People Of Hadeeth by Imam Abu Uthmaan as- Saboonee رحمه الله (D. 449AH)
 Explanation Of The Creed by Imam Abu Muhammad Barbahaaree رحمه الله (D. 329AH). Its commentary by Shaykh Fawzaan is now available also in two volumes.
 Sharhus Sunnah by Imam Muzani رحمه الله (D. 264AH) with commentary by Shaykh Ahmad Najmee رحمه الله.
 Foundations Of The Sunnah And Tenets Of The Deen by Ibn Abee Haatim رحمه الله (D. 327AH).
 The Aqeedah of Imam Bukhari رحمه الله (D. 256AH)
 The Aqeedah Of The Four Imams by Muhammad Khumayyis
 Mountains Of Knowledge
 The books of Shaykhul Islaam ibn Taymiyyah رحمه الله (Died 728AH) such as
Aqeedatul Wasitiyyah along with the books of his student Ibnul Qayyim al- Jawziyyah رحمه الله (Died 751AH).
 The books of Shaykhul Islaam Muhammad ibn ‘Abdul Wahhaab رحمه الله (Died 1206AH) such as: The Three Fundamental Principles along with its explanations by Ibn ‘Uthaymeen رحمه الله, Ibn Baz رحمه الله and Shaykh ‘Ubayd al Jaabiree حفظه الله. Also Removal Of The Doubts with commentary by Ibn ‘Uthaymeen رحمه الله. Also Kitab at-Tauheed with commentary by Shaykh ‘Abdur Rahman Sa’dee رحمه الله, Shaykh Saalih al-Fawzaan حفظه الله, Shaykh Saalih Aali Shaykh حفظه الله and others.
 All the books of the four great Imams of our time: Shaykh ‘Abdul Aziz bin Baz رحمه الله, Shaykh Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaymeen رحمه الله, Shaykh Muhammad Nasiruddeen al-Albaani رحمه الله, and Shaykh Muqbil bin Haadee al-Waadi’ee رحمه الله.
 The books of the flag bearer of Jarh Wat Ta’deel in our time, Shaykh Rabee’ ibn Haadee al-Madkhalee, حفظه الله  such as Methodology Of The Prophets In Calling To Allaah, Methodology Of Criticizing Individuals, Books and Groups, abidvi šios knygos išverstos į anglų kalbą.

Skirkite didelį dėmesį šioms salafių ir Sunnos imamų knygoms, ir atsisakykite tokių knygų, kurios jums nėra žinomos arba kurios yra inovacijos žmonių knygos. 
Ibn Qudaamah رحمه الله  (D. 600AH) pasakė: “Tai yra sunnah boikotuoti inovatorius, atitolinti save nuo jų, paliekant debatus apie religiją, ir paliekant nuošaly jų knygas ir neklausyti jų kalbos, ir kiekviena išrasta naujovė religijoje yra bidah.” Lum’atul ‘Itiqaad psl. 33

Allah pakelia žinojimo žmonių (ulemos) statusą sakydamas:

 يفرع الله اذلني آمونا مكنم و اذلني وتوأا العلم دراجت

“Allah suteiks aukštą laipsnį tiems, kurie tikėjo, ir kuriems buvo skirtas žinojimas." (Surah al-Mujaadilah:11)

Ir Jis sako:

إنما يخشى الله نم بعهدا العلامء

"Tiktai tie iš tarnų, kurie pasižymi žiniomis, yra tie, kurie iš tikro bijo Allah." (Surah al-
Faatir:28)

Susipažinkime su šių laikų kai kurių mokslinčių vardais, kurie yra dar gyvi ir kurie jau yra mirę, ir kurie yra gerai žinomi savo salafija.

 Shaykh ‘Abdur Rahman bin Nasir as-Sa’dee رحمه الله (D. 1376AH)
 Shaykh Haafidh al Hakamee رحمه الله (D. 1377AH)
 Shaykh ‘Abdur Rahman ibn Yahyaa al Mu’alimee رحمه الله (D. 1386AH)
 Shaykh Muhammad Amin Shinqitee رحمه الله (D. 1393AH)
 Shaykh Muhammad ibn Ibrahim Aali Shaykh رحمه الله  (D. 1398AH)
 Shaykh Humood bin ‘Abdillah at-Tuwayjiree رحمه الله (D. 1413AH)
 Shaykh Muhammad Amman al Jaamee رحمه الله (D. 1416AH)
 Shaykh Badee’ud Deen Sindee رحمه الله (D. 1416AH)
 Shaykh Hammad al-Ansaari رحمه الله (D. 1418AH)
 Shaykh ‘Umar Falata رحمه الله (D. 1419AH)
 Shaykh ‘Abdul Aziz bin Baz رحمه الله (D. 1420AH)
 Shaykh Muhammad Nasiruddeen al-Albaani رحمه الله (D. 1420AH)
 Shaykh Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaymeen رحمه الله (D. 1421AH)
 Shaykh Muqbil bin Haadee al-Waadi’ee رحمه الله (D. 1422AH)
 Shaykh Ahmad bin Yahyaa an-Najmee رحمه الله (D. 1429AH)
 Shaykh Muhammad ibn ‘Abdul Wahhaab al-Bannaa (الله رحمه) (D. 1430AH)
 Shaykh ‘Abdullah al-Ghudayaan رحمه الله (D. 1431AH)
 Shaykh ‘Abdullah al-Aqeel رحمه الله (D. 1432AH)
 Shaykh Zayd bin Muhammad al-Madkhalee رحمه الله (D. 1435H)

Mokslinčiai, kurie yra dar gyvųjų tarpe ( lai Allah juos tausoja mūms):
Keletas salaf mokslinčių iš Saudo Arabijos:

 Shaykh Saalih al-Fawzaan حفظه الله
 Shaykh Saalih al-Luhaydan حفظه الله
 Shaykh ‘Abdul Aziz Aali Shaykh حفظه الله
 Shaykh Rabee’ bin Haadee al-Madkhalee حفظه الله
 Shaykh ‘Ubayd ibn ‘Abdillah al-Jaabiree حفظه الله
 Shaykh ‘Abdul Muhsin al-‘Abbad al-Badr حفظه الله
 Shaykh Muhammad bin Haadee al-Madkhalee حفظه الله
 Shaykh ‘Abdullah bin ‘Abdur Raheem al-Bukharee حفظه الله
 Shaykh Saalih bin Sa’d as-Suhaymee حفظه الله
 Shaykh Alee Nasir al-Faqeehee حفظه الله
 Shaykh Muhammad Bazmool حفظه الله
 Shaykh Ahmad Bazmool حفظه الله

Keletas salaf mokslinčių iš Kuveito:

 Shaykh Muhammad al-Anjaree حفظه الله
 Shaykh Tariq as-Subay’ee حفظه الله
 Shaykh Ahmad as-Subay’ee حفظه الله

Iš Jemeno:

 Shaykh ‘Abdul Aziz al-Bura’ee حفظه الله
 Shaykh Muhammad ibn ‘Abdul Wahhaab al-Wassaabee حفظه الله
 Shaykh Muhammad al-Imam حفظه الله

Iš Egipto:

 Shaykh Hasan ibn ‘Abdul Wahhaab al-Bannaa حفظه الله
 Shaykh Khalid ‘Abdur Rahman حفظه الله
 Shaykh Muhammad Sa’eed Raslaan حفظه الله
 Shaykh Khalid Uthman (Abu ‘Abdul ‘Alaa) حفظه الله


Išmokite šiuos vardus ir mylėkite tuos žmones! Jie yra religijos sergėtojai su Allah عَزَّوَجَلَّ Valia ir jie yra Pranašo صلى الله عليه وسلم paveldėtojai.Vertė Nora.
www.troid.ca
www.bakkah.net

Sąrašas patikimų studentų ir islamo centrų šioje nuotraukoje:


Būkite Atsargūs Iš Ko Imate Žinias !

 Šeicho Achmed ibn Bazmūl Lekcija


Šeichas حفظه الله paminėjo, kad žinoti apie sektas ir grupes yra labai svarbu. Tai yra paimta iš Muchammed ibn Siryn رحمه الله teiginio žinojimas yra religijos reikalas, todėl būk atsargus iš ko jos sieki. Štai koks svarbus yra šis reikalas.  Žinios, kurias imame iš kažko ar įgauname jų, besiklausydami kažkieno ar mokinamės pas kažką, bus mūsų religija-tai kas turės vertės Teismo Dieną, su kuom asmuo pasitiks Allah   عَزَّوَجَلَّ, todėl yra labai svarbu, kad asmuo siektų žinių pas tuos, kurie yra žinomi savo išprusimu ir žinojimu. Ir iš tų, kurie yra žinomi savo dievobaimingumu ir savo dorumu, todėl kad ko jis pasisems iš jų bus jo kelias į pomirtinį gyvenimą. Todėl, būk atsargus iš ko sieki religijos žinojimo reiškia, kad musulmonas privalo ieškoti ir imti žinias iš Ahlus Sunnah, salafių, kurie seka salaf-us-salih ir antra, kad jis sieks religijos iš to, kuris turi tas žinias ir yra žinomas savo giliu žinojimu, ir kuris yra žinomas savo tiesumu ir žinomas savo dievobaimingumu. Šis žinojimas yra tavo religija, todėl būk akylus iš ko jo sieki. 


Tada Šeichas Achmed bin Bazmūl حفظه الله pabrėžė, kad Imamas Malik رحمه الله "Sachych Imam Muslim" pristatyme paminėjo, kad Medinoje buvo šimtas vyrų, kurie anot kitų buvo laikomi garbintojais ir teisingais, ir susilaikančiais nuo 'dunijos'-gyvenimiškų gėrybių, tačiau nei vienas asmuo neimdavo religijos žinojimo iš jų. Šis  Imamo Malik رحمه الله pasakymas reiškia, kad nepakanka žmogui būti žinomam savo pamaldumu ir susilaikymu nuo šio gyvenimo, ir žinomam savo išoriniu religiniu elgesiu, kad būtų galima imti religines žinias iš tokio žmogaus. Nors ir tie žmonės buvo žinomi šiomis savybėmis ir kiti žmonės juos laikė tokiais, tačiau niekas neimdavo iš jų religinių žinių, nes tai buvo ne jų afera. Iš jų aferos buvo garbinimas ir tiesumas religijoje, bet religijos žinojimas nebuvo iš jų aferos. Jis pasakė, jeigu mes spręstume pagal tai, kaip brolis nešioja drabužius ir kokio ilgio yra jo barzda, mes pamanytume, kad jis yra šiuolaikinis mokslinčius savo gyvenamoje aplinkoje  ir tai yra didelė klaida.

Tada Šeichas  Achmed bin Bazmūl حفظه الله teigė, kad be abejonės tai yra privaloma išmokti ilmi šar'y, islamo mokslo ir tai yra pagrįsta Korano eilute, Allaah  عَزَّوَجَلَّ sako: "Klauskite žmonių, kurie žino, jeigu jūs nežinote." Ir tai pagrįsta Pranašo Muchammed صلى الله عليه وسلم teiginiu, kad "siekti žinojimo yra kiekvieno musulmono pareiga, kuri yra privaloma." Kartą pas Imamą Malik رحمه الله atėjo žmogus ir pasakė, “Aš noriu siekti žinių" ir Imamas Malik رحمه الله pasakė jam pradėti nuo to, kas jam yra reikalinga nakčiai ir dienai, kadangi jis turėjo omenyje, kad žinojimo sričių yra daug ir kad jos yra plačios, ir svarbu yra tai, kas tau reikalinga yra tavo nakčiai ir tavo dienai. Ir žinoma, pirmiausia ko tau reikia yra Tauchydas, kadangi jis yra pagrindu visiems veiksmams. Ir tada tau reikalinga tahara, teisingu būdu apsivalyti save ir tau reikalingos teisingos manieros maldai atlikti ir panašūs į tai dalykai.
Visa tai buvo suprasta ir paaiškinta, ir aišku, kad žmogui reikia to, ko jam reikia dienai ir nakčiai yra Tauchydas ir tahara (apsiprausimas, apsivalymas) maldai. Tada mes matome klaidas tų, kurie nori, kad  musulmonai įsitrauktų, neturėdami religinio žinojimo, į politinius reikalus,  ir tai darytų remiantis hizbių metodika ar partizanyste, ar ginant širko žmones (politeistus), ar inovatorius (bidos žmones). Mes žinome, kad tie žmonės, kurie kviečia į tai, nėra tie žmonės iš kurių mūms reiktų imti žinojimą.

Šeichas Achmed bin Bazmūl حفظه الله tuomet paminėjo, kad tikroji šios ummos silpnumo problema ir pažeminimas yra religijos neišmanymas. Tai nėra fizinis ummos (musulmonų bendruomenės) silpnumas, kaip kad teigia kai kurie žmonės, ar Ummah yra silpna dėl to, kad netikintieji kuria sąmokslą prieš ją. Šeichas حفظه الله sako - ne, ummos silpnumas yra vidinis, nes Ummah nežino savo religijos. Ši Ummah  nepalaiko Allah عَزَّوَجَلَّ , todėl Allah عَزَّوَجَلَّ nepalaiko jos. Allah عَزَّوَجَلَّ Korane sako: "Jeigu jūs palaikysite Allah, Allah palaikys jus ir padarys jūsų pėdą įsitvirtinusią." Jis حفظه الله pasakė, kad islamo mokslinčiai sako, kad "palaikyti Allah عَزَّوَجَلَّ "reiškia mokintis religijos, ahkaam-religinių nuostatų, praktikuoti religiją ir studijuoti ją.  Jis  حفظه الله sako, kad tai yra ne tai ką propaguoja kiti asmenys, sakydami, kad mūms reiktų susikoncentruoti ant materialistinių dalykų ir kad jeigu mes žinotume netikinčiųjų rezgiamus sąmokslus ir strategijas ir jų politinius planus, ir jeigu mes turėtume surengę sistemą, kurioje būtų surinkti  įvairiausi lyderiai, tai visa tai išspręstų mūsų problemas. Jis  حفظه الله pasakė-ne, tai yra aišku, kad pažeminimas yra iš mūsų pačių. Remiantis Pranašo صلى الله عليه وسلم chadisu, kad jeigu tu įsivelsi į 'yną', kas reiškia nelegali transakcija (sandėris), kažkokios formos palūkana, tai reiškia, kad musulmonas įžengs į tai, kas yra draudžiama, kas liečia tas transakcijas ir seks tų karvių uodegomis, kas reiškia-leisis į gyvulininkystę ir į panašius reikalus ir duos tiems reikalams daugiau svarbos negu pomirtiniam gyvenimui ir paliks džihadą vardan Allah  عَزَّوَجَلَّ, nei jį pritaikys savyje ar saviems reikalams. Jis حفظه الله pasakė, kad pasiruošimas džihadui yra dviejų tipų: rūchi ir maddi. Rūchi reiškia dvasinį pasiruošimą ir maddi reiškia materialistinį pasiruošimą. Dėl šios priežasties mes galime pamatyti Usamos bin Laden įvairiausias klaidas, kur jis yra neteisus manydamas, kad džihadas yra tik materialistinis pasiruošimas ir jis visiškai pamiršo apie dvasinį jo pasiruošimą ir jis taip pat visiškai pamiršo kitus islamiškus reikalus. Ir ką jis darė, neturi nieko bendro su sunnah ir  islamu, ir jis neišmanė ar nepaisė šių dalykų, ir islamo mokslinčiai atsiliepė neigiamai jo atžvilgiu. Taigi, kada musulmonai ar Ummah neišmanys savo religijos ir leisis į tidžarą ir uždraustus komercinius reikalus ir paliks džihadą ir mėgausis gyvenimu, tuomet Allah عَزَّوَجَلَّ užtrauks jiems nešlovę, pažeminimą. Ir Jis عَزَّوَجَلَّ nepanaikins to pažeminimo iki kol jie nesugrįš atgal į teisingą religijos supratimą ir praktikavimą.  Mokslinčiai sako, sugrįžimas į religiją yra jos mokymasis, jos praktikavimas, pagal tai kas išmokta, ir jos platinimas. Jis حفظه الله sako, tai nėra per sprogdinimus ir individų žalojimą, kurių rankos neatliko nieko blogo ar kažko panašaus, bet per sugrįžimą į religiją, jos laikymąsi ne tik teoriškai bet ir fiziškai, ir tos religijos perteikimą kitiems, informuojant kitus ar koreguojant kitus.

Šeichas Achmed bin Bazmūl حفظه الله toliau tęsė, kad mes tai žinome ir suprantame. 
Tačiau yra labai svarbus dalykas, kurį mes privalome suprasti ir tai yra tai, kad yra draudžiama kalbėti bet kam, kuris neturi žinojimo. Tai yra, jeigu asmuo yra džahil (neišmanėlis), jam yra draudžiama kalbėti apie 'dyn' -religiją. Ir tai yra kažkas labai aiškaus iš Korano eilutės: "Nekalbėkite apie dalykus, kurių neišmanote, iš tikrųjų kas liečia klausą, širdį ir kalbą, apie visus šiuos dalykus jie bus paklausti."Allaah عَزَّوَجَلَّ mini uždraustus dalykus, po jau paminėtų išorinių ir vidinių al favaahiš, ir paminėtų kitų dalykų, ir Jis عَزَّوَجَلَّ sako 'ir priskirti Allah tai, kas jam nedavė tokios teisės (auteriteto ar galios) ar, kad jūs atliekate širk'. Toliau Jis عَزَّوَجَلَّ sako, jūs sakote apie Allah dalykus, apie kuriuos jums yra uždrausta sakyti, kuomet jūs neišmanote. Jis حفظه الله pasakė, kad mokslinčiai iš to paaiškina, kad kalbėti apie Allah عَزَّوَجَلَّ neišmanant yra blogiau už širk (politeizmą). Kalbėti apie Allah عَزَّوَجَلَّ neturint ilm-žinojimo yra blogiau už širką, dėl dviejų priežąsčių ir viena iš jų yra, kad kalbėti apie  Allah عَزَّوَجَلَّ be išmanymo yra kažkas bendro, kažkas kas padarys įtakos visiems, nors tai liečia jį patį. Todėl yra uždrausta kalbėti apie Allah عَزَّوَجَلَّ be išmanymo, nežinojimo. Yra vienas Pranašo صلى الله عليه وسلم perdavimas, kuriame vienas iš jo kompanionų   buvo su kitais jo kompanionais رضي الله عنهما kelionėje ir jis buvo sužalotas. Ir kai jis رضي الله عنه buvo sužalotas, jis taip pat patyrė seksualinį išsiliejimą, kuomet jo būsena yra laikoma džunūb, ir tuo metu buvo labai šalta tamsi naktis ir jis رضي الله عنه norėjo sužinoti, ar jis turėtų atlikti wudu (apsiplovimą) ar tajjamūm, ir jis رضي الله عنه paklausė jų ar jam galima tai daryti, ir jie atsakė - ne, kad reikia atlikti pilną ghusl (pilnai apsiplauti vandeniu visą kūną), ir jis رضي الله عنه tai padarė, ir numirė. Tai kuomet ta žinia pasiekė Pranašą صلى الله عليه وسلم , jis pasakė: " Jie jį nužudė, jie jį nužudė, lai Allah juos nužudo. Kodėl jie nepasiklausė jeigu neišmanė? Iš tikrųjų vaistas nuo neišmanėliškumo yra klausti." Visa tai parodo, kad neišmanėliui yra draudžiama kalbėti.
Šeichas Achmed bin Bazmūl حفظه الله sako, jeigu mes suvokiame šį reikalą, jeigu yra klausiama asmens, kuris nežino, ir jeigu jis negali atsakyti, jam yra haram atsakyti. Jūs privalote žinoti, kad jeigu musulmonas nežino, jam yra draudžiama klausti tų, kurie irgi nežino. Jam yra draudžiama klausti apie religinius dalykus (dyn) tų, kurie nežino. Jam šių dalykų reikia klausti alimo, mokslinčiaus, to, kuris išmano ir tai yra tai, ką Muchammed Ibn Siryn رحمه الله turėjo omenyje, kuomet jis sakė, šis reikalas yra religijos žinojimo reikalas, todėl būk atsargus iš ko tu sieki tos religijos (dyn).
Jis حفظه الله taip pat pasakė, mūsų kasdieniniame gyvenime, mes susiduriame su sveikatos problemomis, argi mes kreipsimės dėl to pas mechaniką? Ir jeigu mūsų automobilis suges, argi mes eisime pas ūkininką? Ir jeigu mes norime sukonstruoti namą statybai, argi mes eisime pas valytoją? Ne. Mes eisime pas tuos, kurie yra specialistai toje srityje. Taigi kuomet kyla klausimų religijoje, mes turime kreiptis pas ulemą, pas islamo mokslinčius. Ir negalima sakyti, kad eik ir klaus bet ko, ar daryk taip, kaip daro visi, tai yra didžiausia klaida. Abu Darda  رضي الله عنه perdavė, kuomet buvo Utman  رضي الله عنه kalifato laikai, ir jis nuėjo melstis į mečetę ir jis   رضي الله عنه pamatė kai kuriuos tabijyn (bendražygius رضي الله عنهما) besimeldžiančius, bet jie رضي الله عنهما meldėsi ne pagal sunną. Jų malda neatitiko sunnah maldos. Abu Darda رضي الله عنه parėjo namo piktas. Ir kuomet Umm Darda jį pamatė, ji pasakė : "Kodėl tu esi piktas, kas tau sukėlė pyktį?" Jis رضي الله عنه atsakė: "Vardan Allah, aš nematau nieko panašaus į tai, ką mes būtume  darę pranašo  صلى الله عليه وسلم laikais, išskyrus tai, kad musulmonai tik meldžiasi drauge. Reiškia, kad daugybė sunnų, daugybė praktikų, kurias jie atlikdavo Pranašo  صلى الله عليه وسلم laikais, jie jų nebeatliko ir kas beliko buvo tik tai, kad jie meldėsi kartu. Toks buvo Abu Darda رضي الله عنه teiginys, kurį jis رضي الله عنه pasakė tokiu laiko tarpu, kuris buvo artimas pranašo  صلى الله عليه وسلم laikams ir tuo metu buvo dar daugybė sachabių, kurie dar buvo gyvi, ir kada dar buvo daugybė tabijyn, tai ką kalbėti apie dabar, praėjus apie 1400 metų, ar žmonės ir bendrosios masės laikosi Sunnos? Ar bendrosios masės žino ir išmano religiją? Ar bendrosios masės yra rodiklis, kuriuo mes sektume? Ne! Bet mes turėtume sekti ulema Rabbanijyn, mokslinčiais, kurie žino Dievo Religiją. Mes neturėtume sekti tuo, kuo sekė ir laikėsi mūsų motinos, tėčiai, giminaičiai, mes turėtume sekti ir laikytis tai, kuo seka ir laikosi mūsų islamo mokslinčiai. Žmonės, kurie seka bendrosiomis masėmis yra neteisūs, jie turėtų sekti Pranašu صلى الله عليه وسلم ir tokiu, kuris mus veda tiesiai (ar nukreipia tiesiu keliu). Tai yra faktas, kad islamo mokslininkai laikosi tai, ko laikėsi Pranašas صلى الله عليه وسلم.
Toliau Šeichas Achmed bin Bazmūl حفظه الله teigė, kad žmonės yra dviejų tipų. Awwam - paprasti žmonės, kurie neišprusę religijoje ir tullabul ilm ir al ulema, kurie yra kartu, tullabul ilm studentai ir ulema. Ulema ir studentai yra dviejų tipų. Ulema, kurie tikrovėje nėra mokslinčiai, yra tie, kurie yra hizbiai (sektantai) arba inovatoriai arba partizanai arba politikai arba tie, kurie organizuoja sukilimus nuversti valdžią ir sprogdina įvairiausius pastatus ar panašius dalykus, kurie įvedinėja naujoves religijoje, ir kurie turi klaidas akydoje (įsitikinimuose) ir manchadže. Iš tokių negalima imti jokių žinių. 
Antrasis tipas yra tie tullabul ilm studentai ir ulema, kurie laikosi Sunnos, salafiai, kurie laikosi salaf-us-salih kelio. Jie laikosi Sunnos kelio ir salaf-us-salih kelio. Šie asmenys ir mokslinčiai yra tie, pas kuriuos jūs turite eiti, jie yra jūsų žinių šaltinis. Jie yra asmenys iš kurių jūs turėtumėte siekti žinių, bet jūs niekada neimkite jų teiginių vietoj ulemos teiginių, vietoj mokslininkų. Tai jeigu mes vėl kartosimės, bendrosios masės awwam, iš jų negalima siekti religijos žinojimo, kaip tik jos turi būti mokinamos, nes jos yra neišprusę. Ir tie asmenys, kurie yra laikomi mokslinčiais, bet jų metodika yra neteisinga, jų akyda (įsitikinimai) ir manchadžas yra neteisingi, jie įsivėlę į sijasą ar politiką, ar hizbiją, ar slaptus reikalus ar panašaus pobūdžio reikalus, iš jų negalima siekti žinių, nes realiai tai jie yra dalis tų žmonių, kurie priklauso toms 72 sektoms, kurioms buvo pažadėtas Pragaras. 

Iš tiesų, iš ko turėtų būti imamos žinios yra tullabul ilm and ulema, kurie laikosi Sunnos ir kurie eina salaf-us-salih keliu. Tačiau mes pabrėžiame, kad ulemos žodžiai yra viršesni už studentų žodžius ir mes negalime laikyti studento žodžių aukščiau už mokslininko. Pavyzdžiui, Kibar ulema - didysis mokslininkų organas, kuriam priklauso Rabee bin Haadee al Madkhaalee حفظه الله ir jeigu jis kažką pasako, tuomet mes priimame iš jo, ką jis حفظه الله mums sako ir ką sako visi didieji alimai ir mokslinčiai. 

Ir tai nėra teisinga priimti tai, ką sako studentas (kuris mokėsi pas alimą ar šeichą) vien dėl to, kad jis yra salafis, nebent jis pateikė tam aiškius įrodymus, kuriuos pražiūrėjo mokslinčiai. Bendrai kalbant, tai yra didelė klaida pasirinkti  studento nuomonę vietoj mokslinčiaus vien dėl to, kad jis yra salafis.
Šeichas Achmed bin Bazmūl حفظه الله pasakė, šis svarbus reikalas yra apie sugrįžimą pas žinojimo žmones, sugrįžimas pas juos kaip pas žinių šaltinį ir mūms yra žinomi du pasakojimai iš Pranašo  صلى الله عليه وسلم, kurie susiję šia tema. Vienas pasakojimas yra apie vieną vyrą iš Bani Izrael, gyvenusio prieš mus, kuris nužudė 99 žmones ir ieškojo būdo atgailauti pas Allah عَزَّوَجَلَّ, ir jis sutiko Allah garbintoją (arab. Aabid), įsidėmėkite-jis buvo garbintojas, ne alimas, ne mokslinčius. Jis paklausė to garbintojo, kuris buvo atsiskyręs nuo visų ir meldėsi: "Aš nužudžiau 99 žmones. Ar yra koks nors būdas man prašyti Allah عَزَّوَجَلَّ atleidimo? Tai tas neišmanėlis garbintojas jam pasakė: "Ne." Todėl jis nužudė jį užbaigdamas šimtu. Po to jis nuėjo pas mokslinčių ir pasakė jam, kad jis nužudė 100 žmonių ir paklausė jo, ar yra koks būdas atgailauti už tai. Alimas jam pasakė atgailauti ir prašyti Allah عَزَّوَجَلَّ atleidimo. Jis sakė, kad žinoma, tu gali daryti taubą, t.y. atgailauti, tačiau tu esi apsistojęs toje vietoje, kurioje yra daug blogio ir tai yra tavo sprendimas, ar tu pasirinksi eiti ten, kur yra dorybingi žmonės ir kurie šlovina Allah عَزَّوَجَلَّ, ir tau nuėjus pas juos, tu taip pat galėsi šlovinti Allah عَزَّوَجَلَّ kartu su jais. Taigi, iš šio pasakojimo mes matome aiškiai, koks yra skirtumas tarp alimo ir garbintojo. 

Antrasis pasakojimas yra apie du individus, vienas iš jų buvo dorybingas ir kitas buvo nuodėmiautojas. Ir kiekvieną kartą, kuomet jiedu prasilenkdavo, dorybingasis pakoreguodavo ir patardavo nuodėmiautojui, bet šis nepriimdavo patarimo. Taigi, vieną dieną dorybingasis žmogus pasakė jam: "Vardan Allah, Allah tau neatleis." Tada Allah عَزَّوَجَلَّ pasakė: "Kas toks drįsta kalbėti vietoj Manęs ar už Mane, iš tiesų aš jam atleidau ir tavo gerus darbus padariau beverčiais."

Taigi dorybingasis asmuo būdamas neišmanėlis leidosi į sritį, apie kurią gali kalbėti tik Allah عَزَّوَجَلَّ, kad Jis عَزَّوَجَلَّ neatleis vienam iš savo tarnų. Todėl Allah عَزَّوَجَلَّ pašalino ar pavertė to pamaldaus žmogaus gerus darbus į nieką ir atleido tam, kuris nebuvo pamaldus. Taigi prieiname prie to, koks svarbus yra žinojimas, ir pirmiausia, tai yra siekti to žinojimo ir kaip svarbu yra sugrįžti pas ulema siekti to žinojimo? Neklauskite bet ko ir kiekvieno, bet klauskite Raazikyna fil ilm, tų kurie yra tvirti žinojime. 


Užbaigdamas Achmed bin Bazmūl حفظه الله pasakė, kad kai kas gali sakyti, o kas čia blogo imti žinias iš hizbių (sektantų) ir inovatorių, jeigu jie turi kažko naudingo, ką gali mūms duoti.  Aš tik išsirinksiu tai kas gera ir paliksiu tai kas bloga. Šeichas حفظه الله pasakė, kad tame yra keletas  blogų dalykų.
Pirmas yra toks, kad Pranašas صلى الله عليه وسلم perspėjo prieš tuos ulema (mokslinčius), kurie yra velnio vedami ir kurie yra neišmanėliai, jis صلى الله عليه وسلم  perspėjo dėl ėmimo žinių iš tokių mokslinčių. Ir chadise, kuriame jis صلى الله عليه وسلم sako: 
"Kad Allah nepasiima žinojimo po to, kai Jis jį davė, išplėšdamas jį iš jų širdžių, bet Jis pasiima jį (žinojimą) su mirtimi išsimokslinusių žmonių, mokslininkų, iki kol nebeliks nei vieno iš jų, bet tik neišmanėliai, kurie iškraipys jį (žinojimą, tiesą) ir pateiks verdiktus remiantis savo asmenine nuomone ir klaidins kitus ir jie eis pragaištingu keliu ir ves kitus į pragaištį."

Antras dalykas yra tai, kad Allah ir Pranašas صلى الله عليه وسلم įsakė saugoti savo religiją. Ir asmuo, kuris eina ir sėdi su inovatoriumi ar hizbiu, tai jis taip neapsaugoja savo religijos.

Trečia, tai hizbiai ir inovatoriai yra asaaghir, iš kurių pranašas صلى الله عليه وسلم uždraudė imti religijos žinojimą ir jis صلى الله عليه وسلم pabrėžė, kad vienas iš pasaulio pabaigos ženklų yra, kuomet žmonės sieks žinojimo iš asaaghir ir jis pasakė, kad asaaghir yra inovatoriai.

Ketvirta, tai yra faktas, kad inovatorius  neoponuos jums. Jūs matysite, kad jis jūms duoda geriausia, bet jis jus žingsnis po žingsnio pasiglemš ir toks yra jų būdas nuo seno.


Ir penkta, asmuo, kuris teigia "aš tik pasiimsiu iš viso to tai kas gera ir paliksiu tai kas bloga" yra neišmanėlis. Taigi, toks asmuo negali apsaugoti savęs nuo fitnos (pavojaus). Dėl visų šių paminėtų priežąsčių ir jų yra kur kas daugiau, labai svarbu yra tai, kad jūs siektumėt religijos žinojimo iš tų, kurie yra gerai žinomi savo išprusimu toje srityje ir kad mes negalime klausti ar imti to žinojimo iš bet kokių asmenų. Ir Šeichas حفظه الله užbaigė sakydamas hadza va salallahu va nabijinah Muchammed.Transponavo Umm Jusef iš Šri Lankos, į Lietuvių kalbą vertė Nora.

Šaltinis

Monday, 7 April 2014

Išgelbėtos Sektos Charakteristikos - Šeichas Abdullaah Al-Bukhaaree (hafidahullaah)

Bismilliah Al-Chamdulilliah wa salatu wa saliamu ‘alia rasulullaah


Apačioje esanti  santrauka yra be galo pelninga porcijos dalis aukšto lygio patarimo, kurį šeichas perdavė prieš keletą metų. 

Šeichas ‘Abdullaah al-Bukchari حفضه الله  pasakė:

Ši Išgelbėta Sekta, kuri taip pat yra Paremtoji ir Nugalėtojų Grupė, tie kurie yra po šia palaiminta dava, jie yra atpažįstami  savo išsiskiriančiomis charakteristikomis ir ženklais. Mes paminėsime svarbiausias iš jų santraukoje.

Trumpai tariant, Išgelbėtos Grupės žmonės yra po Pranašo saaw manchadžu (t.y. laikosi to manchadžo) ir jo kompanionų رضي الله عنهما manchadžu, gyvenusių po jo. Ir jie nėra po nieku kitu daugiau. Tai yra tik santrauka, glaustas atsakymas.

Detaliau šeichas حفضه الله  paminėjo devynis punktus:


1. Viena iš pagrindinių bruožų išskiriančių Išgelbėtą Grupę ir tuos, kurie prisijungė prie jų yra tai, jog jie yra tie, kurie įtvirtino tarnystę tik vieninteliui Allah عَزَّوَجَلَّ. Ir jie nuoširdžiai įtvirtino religiją (deen) savyje dėl Allah  عَزَّوَجَلَّ . Jie garbina vienintelį Allah  عَزَّوَجَلَّ  ir nepriskiria jam nieko, kas gali būti su juo garbinama.


2. Jie išskiria Pranašą saaw sekime (arab. ittiba). Jie seka Allah Pasiuntiniu saaw.


3. Jie yra ištikimi ir tvirtai laikosi  Salaf -us-Saleh رضي الله عنهما supratimo (įsitikinimų), kurie yra teisingi ir dorybingi proseneliai. Ir mes jau pateikėme  įrodymus (adila), dėl jų patvirtinimo, kuriuose mums yra paliepta sekti Salaf-us-Saleh keliu ir  uždrausta eiti prieš juos ir tai, kuo jie tikėjo ir laikėsi.


4. Saugotis ir įspėti prieš bid'ah ir Inovatorius, prieš nuodėmę ir nuodėmiautojus.


5. Al-Vaasatijah (laikymasis vidurinio kurso šioje religijoje) tarp dviejų kraštutinumų- al ghulū (kuomet peržiangiamos ribos) ir džafaa' (nerūpestingumo).


6. Jie laikosi tiesos (hakk) ir yra ištikimi jai.


7. Jie yra tokie trokštantys ir kruopštūs ir susirūpinę vienytis šiame labiausiai harmoningame kelyje, kuris yra tiesos pagrindu-laikantis Allah Knygos ir Sunnos. Ir jūs pastebėsite, kad jie yra nusistatę prieš susiskaldymą ir skirtumus. Jie kviečia žmones susivienyti, būti mandagiais ir maloniais vienas kitam ir rasti tarpusavyje harmoniją, ir taip pat jie yra prieš susiskaldymą ir prieš skirtumus (t.y. prieš vienyjimasi su tais, kurių įsitikinimai oponuoja salaf-us-salih įsitikinimams, kurių akyda skiriasi nuo jų akydos). Ir visa tai jie daro vedami tiesos, ir  patys sakydami tiesą. Taigi jie kviečia vienytis vardan tiesos, panaudodami tiesą kviesti tieson. Jie kviečia ne į bet kokį vienijimasi (į kokį kviečia bidos žmonės-Ikhwanul Muslimyn, kurie kviečia vienytis remiantis įsitikinimais ir idėjomis, kurios yra pagrįstos melu). Ir jie įspėja  prieš  susiskaldymą ir skirtingus įsitikinimus, remiantis  tiesa ir pateikdami tą tiesą.


8. Jie pastoviai užsiima žinių siekimu, tokių žinių, kurios praturtina jų širdis ir duoda joms peno. Jie mokosi   šios religijos (Deen) ir jie platina tas žinias žmonių tarpe ir kviečia juos į ją, ir kuomet jie visa tai daro -moko, platina ir kviečia - jie yra kantrūs, kuomet juos ištinka sunkumai ir kuomet jie patiria žalą (ar skriaudą).


9. Jie panaudoja tas žinias praktikoje, t.y. ne tik kad jie turi tas žinias ir jų nepritaiko.

Ir viso to įrodymus mes aptinkame  apreiškimuose (Korano ir Sunnos) ir Pranašo saaw syroje (jo gyvenimo pavyzdžiuose)  ir jo kompanionų رضي الله عنهما elgesyje, ir šios religijos Imamų pavyzdžiuose. Jie visi yra įrodymas, viso to ką mes paminėjome. Iš visų tų įrodymų, aš išsirinkau tiktai vieną puikų chadisą, kuris išsamiai apima viską ką mes jau paminėjome-tai Al Irbaad ibnu Saarijah رضي الله عنه chadisas, kurį mes esame anksčiau paminėję. Vis dėl to, inša Allah bus naudos dar kartą jį paminėti.

Al Irbaad bin Saarijah رضي الله عنه pasakė:

Vieną dieną, po ankstyvos ryto maldos, Allah Pasiuntinys saaw  mus įspėjo. Įspėjimas buvo nuoširdus ir iškalbingas, nuo kurio širdis virpėjo ir akys plūdo ašaromis. Vienas vyras iš mūsų tarpo pasakė, “Iš tikrųjų, tai tarsi įspėjimas atsisveikinimo proga, taigi ką tu mums patartum, o Allah Pasiuntiny saaw?” Jis saaw atsakė:

"Aš patariu jums bijotis Allah عَزَّوَجَلَّ ir paklusti ir klausyti tų, kurie jums vadovauja, netgi jei tai būtų vergas. Iš tiesų, tas kuris iš jūsų ilgiausiai gyvens, bus liudininku daugybės skirtingų dalykų. Taigi, jūsų pareiga yra sekti mano sunnah ir sunnah teisingai vadovaujančiųjų kalifų (khuliafaa), kurie bus po manęs. Įsikąskit į ją (sunną) savo krūminiais dantim. Ir saugokitės naujai įvestų dalykų religijoje, juk iš tiesų kiekvienas naujai įvestas dalykas religijoje yra bid'ah ir kiekviena bid'ah yra paklydimas."


Įsigilinkite kruopsčiai į šį didį chadisą, kuris apima visas charakteristikas šios kilnios metodikos, kuris išskiria iš visų Išsigelbėjusią Grupę.


1. Tai apima Pranašo saaw patarimą mums su Takva, ir siekdami  Takvos jūs pasieksite Ubūdijah-garbinimo Allah عَزَّوَجَلَّ vienintelio. Takva (angl. Taqwa) - paklusnumas Allah عَزَّوَجَلَّ savo elgesiu, tikėjimas ir viltis, kad Allah عَزَّوَجَلَّ atleidžiantis paliekant nepaklusnumą dėl baimės Jam.


2. Tai apima Pranašo saaw paliepimą mums laikytis jo sunnos, tai reiškia, jog jūs turit išskirti Pranašą saaw sekime, ir tik jis saawturi būti sekamas šioje Religijoje (Deen).


3. Ir tai apima Pranašo saaw patarimą mums sekti sunnah teisingųjų kalifų ir tai yra paliepimas sekti jų supratimu (teisingais įsitikinimais), taip kaip suprato religiją Salaf-us-Saleh, kaip jau buvo minėta anksčiau.


4. Tai apima ir Pranašo saaw įspėjimą prieš bidą. Ir mes turime saugotis bidos ir įspėti apie bidą ir jos  žmones.


5. Tai, kad jūs suprantate Sunną (visą religiją) taip, kaip suprato ją Salaf-us-Saleh. Tai yra būdas kaip jūs patapsite  vienais iš tų žmonių tarpo, kurie visada stovėjo pasirinkę vidurį, nepuldami į vieną ar kitą kraštutinumą. Taip kaip paminėta Pranašo  saaw pasakyme:


“Bet kuris, kuris iš jūsų pragyvens ilgesnį gyvenimo tarpą, bus liudininku daugybės skirtumų.’’ -Šie skirtumai yra dėl vieno ar kito kraštutinumo-Ghulū ir Džafaa.


6. Įspėjimas prieš susiskaldymą, tą susiskaldymą ir tuos nuomonių skirtumus, kurie yra peiktini. Tai yra paimta iš Pranašo saaw pasakymo: “Bet kuris, kuris pragyvens ilgai bus liudininku daugybės skirtumų…” Taigi, tas kuris tvirtai laikosi Allah Pasiuntinio saaw sunnos, jis yra išgelbėtas nuo nuomonių skirtumo ir susiskaldymo. Ir tame taip pat yra paliepimas būti vieningais tiesoje (laikantis tiesos, vienyjantis vardan tiesos), kur taip pat yra paimta iš Pranašo  saaw  teiginio: Jūs privalote sekti mano sunnah ir sunnah teisingiausiai valdančiųjų kalifų, kurie  valdys po manęs. Įsikąskit į ją (sunną) savo krūminiais dantimis.
Mano mielieji, jūms yra gerai žinoma, jog šios charakteristikos ir šie gražūs skiriamieji bruožai yra Išgelbėtos Grupės bruožai, ir jų neįmanoma pritaikyti, neturint apie tai naudingų žinių. Šeichas Ibnu Taimyja رحمه الله  pasakė:
 “Visas gėris, išgryninimas ir tobulumas yra apriboti naudingomis žiniomis ir teisingais veiksmais.”

Taigi jeigu kas nors nori gėrio ir išgryninimo  ir permainų (reformos), tai yra teisingas noras, kuris turi būti įgyvendinamas pagal ribotą ir nustatytą tvarką, remiantis teisingomis žiniomis ir veiksmais…


Anksčiau, šeichas Abdullah Bukhari حفضه الله  yra pasakęs: 


“Išgelbėtoji grupė yra patenkinta savo Viešpačiu-Allah عَزَّوَجَلَّ, Islamu -kaip savo religija ir Muchammedu saaw kaip savo Pranašu ir Pasiuntiniu.”
Išvertė Sesuo Selma.
Barak Allahu fyki už vertimą.