Salafija

Salafija

Monday 7 April 2014

Išgelbėtos Sektos Charakteristikos - Šeichas Abdullaah Al-Bukhaaree (hafidahullaah)

Bismilliah Al-Chamdulilliah wa salatu wa saliamu ‘alia rasulullaah


Apačioje esanti  santrauka yra be galo pelninga porcijos dalis aukšto lygio patarimo, kurį šeichas perdavė prieš keletą metų. 

Šeichas ‘Abdullaah al-Bukchari حفضه الله  pasakė:

Ši Išgelbėta Sekta, kuri taip pat yra Paremtoji ir Nugalėtojų Grupė, tie kurie yra po šia palaiminta dava, jie yra atpažįstami  savo išsiskiriančiomis charakteristikomis ir ženklais. Mes paminėsime svarbiausias iš jų santraukoje.

Trumpai tariant, Išgelbėtos Grupės žmonės yra po Pranašo saaw manchadžu (t.y. laikosi to manchadžo) ir jo kompanionų رضي الله عنهما manchadžu, gyvenusių po jo. Ir jie nėra po nieku kitu daugiau. Tai yra tik santrauka, glaustas atsakymas.

Detaliau šeichas حفضه الله  paminėjo devynis punktus:


1. Viena iš pagrindinių bruožų išskiriančių Išgelbėtą Grupę ir tuos, kurie prisijungė prie jų yra tai, jog jie yra tie, kurie įtvirtino tarnystę tik vieninteliui Allah عَزَّوَجَلَّ. Ir jie nuoširdžiai įtvirtino religiją (deen) savyje dėl Allah  عَزَّوَجَلَّ . Jie garbina vienintelį Allah  عَزَّوَجَلَّ  ir nepriskiria jam nieko, kas gali būti su juo garbinama.


2. Jie išskiria Pranašą saaw sekime (arab. ittiba). Jie seka Allah Pasiuntiniu saaw.


3. Jie yra ištikimi ir tvirtai laikosi  Salaf -us-Saleh رضي الله عنهما supratimo (įsitikinimų), kurie yra teisingi ir dorybingi proseneliai. Ir mes jau pateikėme  įrodymus (adila), dėl jų patvirtinimo, kuriuose mums yra paliepta sekti Salaf-us-Saleh keliu ir  uždrausta eiti prieš juos ir tai, kuo jie tikėjo ir laikėsi.


4. Saugotis ir įspėti prieš bid'ah ir Inovatorius, prieš nuodėmę ir nuodėmiautojus.


5. Al-Vaasatijah (laikymasis vidurinio kurso šioje religijoje) tarp dviejų kraštutinumų- al ghulū (kuomet peržiangiamos ribos) ir džafaa' (nerūpestingumo).


6. Jie laikosi tiesos (hakk) ir yra ištikimi jai.


7. Jie yra tokie trokštantys ir kruopštūs ir susirūpinę vienytis šiame labiausiai harmoningame kelyje, kuris yra tiesos pagrindu-laikantis Allah Knygos ir Sunnos. Ir jūs pastebėsite, kad jie yra nusistatę prieš susiskaldymą ir skirtumus. Jie kviečia žmones susivienyti, būti mandagiais ir maloniais vienas kitam ir rasti tarpusavyje harmoniją, ir taip pat jie yra prieš susiskaldymą ir prieš skirtumus (t.y. prieš vienyjimasi su tais, kurių įsitikinimai oponuoja salaf-us-salih įsitikinimams, kurių akyda skiriasi nuo jų akydos). Ir visa tai jie daro vedami tiesos, ir  patys sakydami tiesą. Taigi jie kviečia vienytis vardan tiesos, panaudodami tiesą kviesti tieson. Jie kviečia ne į bet kokį vienijimasi (į kokį kviečia bidos žmonės-Ikhwanul Muslimyn, kurie kviečia vienytis remiantis įsitikinimais ir idėjomis, kurios yra pagrįstos melu). Ir jie įspėja  prieš  susiskaldymą ir skirtingus įsitikinimus, remiantis  tiesa ir pateikdami tą tiesą.


8. Jie pastoviai užsiima žinių siekimu, tokių žinių, kurios praturtina jų širdis ir duoda joms peno. Jie mokosi   šios religijos (Deen) ir jie platina tas žinias žmonių tarpe ir kviečia juos į ją, ir kuomet jie visa tai daro -moko, platina ir kviečia - jie yra kantrūs, kuomet juos ištinka sunkumai ir kuomet jie patiria žalą (ar skriaudą).


9. Jie panaudoja tas žinias praktikoje, t.y. ne tik kad jie turi tas žinias ir jų nepritaiko.

Ir viso to įrodymus mes aptinkame  apreiškimuose (Korano ir Sunnos) ir Pranašo saaw syroje (jo gyvenimo pavyzdžiuose)  ir jo kompanionų رضي الله عنهما elgesyje, ir šios religijos Imamų pavyzdžiuose. Jie visi yra įrodymas, viso to ką mes paminėjome. Iš visų tų įrodymų, aš išsirinkau tiktai vieną puikų chadisą, kuris išsamiai apima viską ką mes jau paminėjome-tai Al Irbaad ibnu Saarijah رضي الله عنه chadisas, kurį mes esame anksčiau paminėję. Vis dėl to, inša Allah bus naudos dar kartą jį paminėti.

Al Irbaad bin Saarijah رضي الله عنه pasakė:

Vieną dieną, po ankstyvos ryto maldos, Allah Pasiuntinys saaw  mus įspėjo. Įspėjimas buvo nuoširdus ir iškalbingas, nuo kurio širdis virpėjo ir akys plūdo ašaromis. Vienas vyras iš mūsų tarpo pasakė, “Iš tikrųjų, tai tarsi įspėjimas atsisveikinimo proga, taigi ką tu mums patartum, o Allah Pasiuntiny saaw?” Jis saaw atsakė:

"Aš patariu jums bijotis Allah عَزَّوَجَلَّ ir paklusti ir klausyti tų, kurie jums vadovauja, netgi jei tai būtų vergas. Iš tiesų, tas kuris iš jūsų ilgiausiai gyvens, bus liudininku daugybės skirtingų dalykų. Taigi, jūsų pareiga yra sekti mano sunnah ir sunnah teisingai vadovaujančiųjų kalifų (khuliafaa), kurie bus po manęs. Įsikąskit į ją (sunną) savo krūminiais dantim. Ir saugokitės naujai įvestų dalykų religijoje, juk iš tiesų kiekvienas naujai įvestas dalykas religijoje yra bid'ah ir kiekviena bid'ah yra paklydimas."


Įsigilinkite kruopsčiai į šį didį chadisą, kuris apima visas charakteristikas šios kilnios metodikos, kuris išskiria iš visų Išsigelbėjusią Grupę.


1. Tai apima Pranašo saaw patarimą mums su Takva, ir siekdami  Takvos jūs pasieksite Ubūdijah-garbinimo Allah عَزَّوَجَلَّ vienintelio. Takva (angl. Taqwa) - paklusnumas Allah عَزَّوَجَلَّ savo elgesiu, tikėjimas ir viltis, kad Allah عَزَّوَجَلَّ atleidžiantis paliekant nepaklusnumą dėl baimės Jam.


2. Tai apima Pranašo saaw paliepimą mums laikytis jo sunnos, tai reiškia, jog jūs turit išskirti Pranašą saaw sekime, ir tik jis saawturi būti sekamas šioje Religijoje (Deen).


3. Ir tai apima Pranašo saaw patarimą mums sekti sunnah teisingųjų kalifų ir tai yra paliepimas sekti jų supratimu (teisingais įsitikinimais), taip kaip suprato religiją Salaf-us-Saleh, kaip jau buvo minėta anksčiau.


4. Tai apima ir Pranašo saaw įspėjimą prieš bidą. Ir mes turime saugotis bidos ir įspėti apie bidą ir jos  žmones.


5. Tai, kad jūs suprantate Sunną (visą religiją) taip, kaip suprato ją Salaf-us-Saleh. Tai yra būdas kaip jūs patapsite  vienais iš tų žmonių tarpo, kurie visada stovėjo pasirinkę vidurį, nepuldami į vieną ar kitą kraštutinumą. Taip kaip paminėta Pranašo  saaw pasakyme:


“Bet kuris, kuris iš jūsų pragyvens ilgesnį gyvenimo tarpą, bus liudininku daugybės skirtumų.’’ -Šie skirtumai yra dėl vieno ar kito kraštutinumo-Ghulū ir Džafaa.


6. Įspėjimas prieš susiskaldymą, tą susiskaldymą ir tuos nuomonių skirtumus, kurie yra peiktini. Tai yra paimta iš Pranašo saaw pasakymo: “Bet kuris, kuris pragyvens ilgai bus liudininku daugybės skirtumų…” Taigi, tas kuris tvirtai laikosi Allah Pasiuntinio saaw sunnos, jis yra išgelbėtas nuo nuomonių skirtumo ir susiskaldymo. Ir tame taip pat yra paliepimas būti vieningais tiesoje (laikantis tiesos, vienyjantis vardan tiesos), kur taip pat yra paimta iš Pranašo  saaw  teiginio: Jūs privalote sekti mano sunnah ir sunnah teisingiausiai valdančiųjų kalifų, kurie  valdys po manęs. Įsikąskit į ją (sunną) savo krūminiais dantimis.
Mano mielieji, jūms yra gerai žinoma, jog šios charakteristikos ir šie gražūs skiriamieji bruožai yra Išgelbėtos Grupės bruožai, ir jų neįmanoma pritaikyti, neturint apie tai naudingų žinių. Šeichas Ibnu Taimyja رحمه الله  pasakė:
 “Visas gėris, išgryninimas ir tobulumas yra apriboti naudingomis žiniomis ir teisingais veiksmais.”

Taigi jeigu kas nors nori gėrio ir išgryninimo  ir permainų (reformos), tai yra teisingas noras, kuris turi būti įgyvendinamas pagal ribotą ir nustatytą tvarką, remiantis teisingomis žiniomis ir veiksmais…


Anksčiau, šeichas Abdullah Bukhari حفضه الله  yra pasakęs: 


“Išgelbėtoji grupė yra patenkinta savo Viešpačiu-Allah عَزَّوَجَلَّ, Islamu -kaip savo religija ir Muchammedu saaw kaip savo Pranašu ir Pasiuntiniu.”
Išvertė Sesuo Selma.
Barak Allahu fyki už vertimą.


No comments:

Post a Comment