Salafija

Salafija

Wednesday, 28 December 2016

Skyrius Nr. 46 - Pagarba nuostabiems Allah vardams
Abū Šuraijh (رضي الله عنه) perdavė: 
“Mano pravardė buvo Abul-Hakam*. Tai Pranašas (ﷺ)  man tarė: “Allah yra Al-Hakam (Teisėjas) ir teisimas priklauso Jam.” Aš atsakiau: “Kada mano žmonės nesutaria kažkokiu reikalu, jie ateina pas mane ir aš esu arbitras tarp jų, ir abi pusės priima mano sprendimą (yra patenkintos mano nutarimu).” Pranašas (ﷺ)  pasakė: “Tai yra nuostabu! Ar tu turi vaikų?” Atsakiau: “Aš turiu Šuraijh, Muslim ir Abdullāh.” Jis (ﷺ) paklausė: “Kuris iš jų yra vyriausias?” Atsakiau: “Šuraijh.” Tai jis (ﷺ) man pasakė: “Tuomet tu esi Abū Šuraijh”.” [1]

*Abul-Hakam išskaidyta forma yra Abū Al-Hakam. Abū reiškia  tėvas ir Al-Hakam reiškia teisėjas, kuris vykdo sprendimus. 


Tauchydo svarba skyriui

Pagarbos rodymas Allah nuostabiems vardams ir vardo keitimas dėl šios priežasties yra iš monoteistinės doktrinos veiksmų (rezultatų).

Abū Šuraijh trumpa biografija

Šio kompaniono Abū Šuraijh  pilnas vardas yra Hani’ Ibn Jazyd Al-Kindi. Jis gyveno Kūfoje ir mirė Medinoje 68 metais po Hidžros. Lai Allah būna patenkintas juo.

Žodžių reikšmės ir frazės

 • Pagarbos rodymas Allah nuostabiems vardams: reiškia nuostabių Allah vardų gerbimą.
 • Vardo keitimas: pasirenkant kitą vardą, kuris nėra susietas su Allah.
 • Teisėjas: tai yra vienas iš nuostabiųjų Allah vardų. Jis reiškia, kad Allah yra Aukščiausiasis Teisėjas, kurio sprendimai (nutarimai) nepakeičiami ir neatšaukiami.
 • Ir teisimas priklauso Jam: Jis sprendžia (yra arbitru) tarp Savo tarnų abiejuose gyvenimuose - šiame ir pomirtiniame.
 • Kada mano žmonės nesutaria: šis teiginys pabrėžia, kad Abū Šuraijh savęs pats nepavadino šia pravarde (t.y. Abul-Hakam), bet išties žmonės jį taip pavadino.
 • Tai yra nuostabu!: reiškia, kad tai yra labai gerai išspęsti konfliktus (ginčus) tarp žmonių ir juos išspręsti sąžiningai, teisingai.
 • Tu esi Abū Šuraijh: Pranašas (ﷺ) pavadino vyrą pagal jo vyriausiąjį sūnų, kadangi jis (sūnus) turi didesnę teisę į tai.

Bendra chadiso reikšmė

Pranašas (ﷺ) sukritikavo Abū Šuraijh (رضي الله عنه) dėl jo pravardės “Abul-Hakam” (teisėjas), nes Al-Hakam yra vienas iš Allah nuostabiųjų vardų, kurie privalo būti laikomi pagarboje. Abū Šuraijh (رضي الله عنه) paaiškino pranašui (ﷺ), kodėl jis buvo taip pavadintas: jis spręsdavo ginčus tarp savo žmonių, tarp abiejų konfliktuojančių pusių, išspęsdamas jų nesutarimus taip, kad abidvi pusės likdavo patenkintos jo sprendimu. Dėl to, Allah Pasiuntinys (ﷺ) pripažino šį gerą darbą, tačiau jis (ﷺ) nepripažino jo pravardės. Jis (ﷺ) apkeitė jo pravardę Abul-Hakam į Abū Šuraijh, pavadindamas jį pagal jo vyriausiąjį sūnų. 

Chadiso aktualumas skyriui 

Šis perdavimas yra priminimas musulmonui, kad jis nesumenkintų (nenuvertintų, nepažemintų) nuostabiųjų Allah vardų, pa(si)rinkdamas juos sau ar kitiems. 

Išvados:

 • Šis chadisas draudžia musulmonams menkinti Allah nuostabiuosius vardus ir įspėja prieš tų vardų ir titulų ar pravardžių naudojimą, kadangi tokiuose varduose, kaip pavyzdžiui Abul-Hakam, yra išreiškiama nepagarba Allah vardui Al-Hakam.
 • Al-Hakam “Teisėjas” yra vienas iš nuostabiųjų Allah vardų, visa šlovė Jam.
 • Tai yra leidžiama siekti sprendimų (teisingumo) iš kompetentingo arbitro, jei jo sprendimai teisėti (teisingi), netgi jeigu jis ir nėra paskirtas oficialiu teisėju.
 • Pravardė (kunja) yra parenkama pagal vyriausiąjį sūnų.
 • Skirti pirmenybę vyriausiajam yra teisėta.
 • Tai yra teisėta apkeisti netinkamus vardus tinkamais.

Išnašos:

[1] Abū Davūd (4955), Al-Baihāki (10/145) ir Al-Hākim Mustadrak’e (4/279).


*****

Papildomi šaltiniai Anglų  kalba (Audio): 


Tuesday, 27 December 2016

Skyrius Nr. 45 - Titulo “visų karalių karalius” arba “teisėjas iš visų teisėjų” vartojimas ir panašių titulų į juos vartojimas


Abū Hureira perdavė, kad Allah Pasiuntinys (ﷺ) sakė:
“Pats baisiausias (niekingiausias) iš pa(si)vadinimų Dievo nuožiūra yra “karalius iš visų karalių”, nes nėra Viešpatautojo išskyrus Allah.”

Sufjān sakė: “Toks pa(si)vadinimas  kaip  Šahanša (kuris taip pat reiškia karalių karalius).”

Kitame perdavime, Allah Pasiuntinys (ﷺ) sakė:
“Prisikėlimo Dieną, pats bjauriausias ir blogiausias žmogus Dievo nuožiūra…”. [1]

Šiame skyriuje iliustruojama, kad tokio pa(si)vadinimo (išsireiškimo) ar titulo vartojimas, kuriame  yra asocijacija susijusi su šlovinimu, kuris priklauso tik Allah Vienam, tai toks veiksmas yra  politeistinis. 

Sufjān trumpa biografija

Jo pilnas vardas yra Sufjān ibn Ujajnah ibn Maijmūn Al-Hiliāli. Jis yra patikimas hafiz ir fakyh. Gimė Kufoje 107 metais po Hidžros ir gyveno Mekoje. Sufjān mirė 198 metais po Hidžros. Lai Allah jam būna gailestingas. (amyn)

Žodžių reikšmės ir frazės

 • Panašių titulų į juos vartojimas: tokių kaip valdovų valdovas, sultonų sultonas, šeimininkų šeimininkas (savininkas).
 • Pa(si)vadinimų: būti žinomam šiuo pavadinimu ar titulu, ir būti patenkintam tuo. Kituose perdavimuose minima, kad pasivadinti save tokiu titulu, duoti (pačiam) sau tokį titulą.
 • Nėra Viešpatautojo išskyrus Allah: šis teiginys perspėja (įspėja) tuos, kurie yra patenkinti tokiu titulu kaip ‘karalių karalius’ ar panašiu į jį, kuris demonstruoja tai, kad tas asmuo save priskiria kaip lygiavertį (partnerį) Viešpačiui suteikdamas sau tokį unikalų atributą, kuris priklauso tik Allah Vienam.
 • Šahanša: tai yra persiškas titulas, kuris  reiškia ‘karalių karalius’.
 • Kitame perdavime: kitoje versijoje užrašytoje imamo Muslim jo autentiškame Chadisų rinkinyje (knygoje).

Bendra Chadiso reikšmė

Šiame perdavime Pranašas (ﷺ) tvirtina, kad blogiausias asmuo Dievo nuožiūra yra tas, kuris yra patenkintas vadintis (ar būti pavadintu) vardu ar titulu, kuris  išimtinai pabrėžia Allah didybę (kilnybę)  ir viršenybę (pranašumą), tokiu kaip ‘karalių karalius’ ar panašiu pavadinimu ar titulu, nes toks veiksmas veda prie sulyginimo su Allah. Be to, asmuo, turintis tokį titulą, priskiria save arba jis yra priskirtas kitų į partnerystę su Allah. Todėl, asmuo turintis tokius titulus (įvardinimus) yra pasibjaurėtinas ir iš visų šlykščiausias Dievo akivaizdoje.

Šis perdavimas įrodo, kad tai yra draudžiama vadinti save ar kitus ‘teisėjų teisėjas’ ar panašiai. Ši taisyklė taikoma išvedant analogišką dedukciją iš verdikto su titulu ‘karalių karalius’.  

Išvados:

 • Tai yra draudžiama asmeniui vadinti save ar kitus ‘teisėjų teisėjas’ ir panašiais pavadinimais.
 • Musulmonų pareiga yra rodyti pagarbą Allah geriausiems tobuliausiems vardams.
 • Musulmonai yra skatinami būti droviais ir pasirinkti vardus (įvardinimus) ir titulus  tinkamus žmonėms.

Išnašos:

[1] Al-Bukchāri (6205, 6206) ir Muslim (2143).


*****


Papildomi šaltiniai Anglų  kalba (Audio): 


Monday, 26 December 2016

Skyrius Nr. 44 - Tas, kas prakeikė laiką, priskyrė netobulumą Viešpačiui (Allah)Allah Išaukštintasis sako:

وَقَالُواْ مَا هِىَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ

“Ir jie sako: “Nėra kito gyvenimo išskyrus šito; mes mirštame ir gyvename, ir niekas nepražudo mūsų, bet tik laikas.” Ir jie apie tai nieko neišmano; jie tik taip galvoja (šneka be įrodymų).” (Al-Džaśijah, 45:24)

Tauchydo svarba skyriui

Laiko prakeikimas yra politeistinis veiksmas, nes jeigu asmuo, kuris taip daro yra nuomonės, kad laikas įtakoja dalykus taip, kaip tai daro Allah, tuomet toks asmuo yra politeistas.

Žodžių reikšmės ir frazės

 • Priskyrė netobulumą Viešpačiui: priskyrė netobulumo atributus Jam.
 • Ir jie sako: tie, kurie neigia Prisikėlimą.
 • Nėra kito gyvenimo išskyrus šito: jie neigia gyvenimą po mirties (pomirtinį gyvenimą).
 • Ir jie apie tai nieko neišmano: reiškia, kad jų tvirtinimas yra nepagrįstas (nerastas). Iš tikro, jų tvirtinimą galima atsekti pagal jų protėvius, kurie taip teigė neišmanydami (neturėdami supratimo ar tinkamų žinių).

Bendra Korano eilutės reikšmė

Šioje eilutėje Allah mums praneša apie ateistinę sektą “Ad-Dahrijjah” [1] ir tuos arabų politeistus, kurie išpažino tą pačią doktriną - neigiančią Prisikėlimo realybę (tikrumą). Šių sektų pasekėjai klaidingai laikosi nuomonės, kad nėra gyvenimo po mirties ir kad šis gyvenimas tęsis kaip ir tęsėsi: kad vieni gimsta, kai kiti miršta vien tik dėl praėjusio laiko ir praėjusių dienų ir naktų. Paneigdamas jų pareiškimus, Allah tvirtina, kad jų (Prisikėlimo) neigimas pagrįstas prielaidomis, kurios neturi pagrindo. Asmuo, kuris kažką neigia arba tvirtina privalo pristatyti įrodymus, kad paremtų savo tvirtinimą.

Ši eilutė nurodo, kad asmuo keikiantis laiką atlieka politeizmą būdingą Ad-Dahrijjah sektos atstovams, nors jis ir nepriklauso jų ateistinių įsitikinimų ideologijai. 

Išvados:

 • Korano eilutė įrodo Prisikėlimo realybę ir paneigia argumentus tų, kurie ją neigia.
 • Ši Korano eilutė sukritikuoja tuos, kurie priskiria kasdieninius įvykius (reiškinius) laiko tėkmei (kaitai).
 • Asmuo, kuris kažką neigia arba tvirtina privalo pristatyti įrodymus, kad paremtų savo tvirtinimą.
 • Kas liečia tikėjimą (religiją), tai spėliojimas (galvojimas) nėra patikimas argumentas. 


*****

Abū Hureira (رضي الله عنه) perdavė, kad Pranašas (ﷺ) sakė:

“Allah Aukščiausiasis sakė: “Adomo sūnus sugriauna Mano tobulumą, nes jis kernoja (keikia, plūsta) prieš laiko  tėkmę (kaitą), kai Aš esu Laikas (Tas, kuris valdo laiką), ir Aš kaitalioju dieną į naktį (esu atsakingas už dienos ir nakties keitimasį/kaitaliojimąsį).”

Kitame perdavime, Pranašas (ﷺ) sakė:

“Nekernok (nekeik, neplūsk) laiko (tėkmės, kaitos), nes Allah yra Laikas (Tas, Kuris valdo laiką).” [2]

Žodžių reikšmės ir frazės

 • Sugriauna Mano tobulumą: priskirdamas netobulumo atributus Viešpačiui - Allah.

 • Kernoja (keikia, plūsta) prieš laiko tėkmę (kaitą): reiškia, kad bėdos atveju asmuo smerkia/peikia  laiko kaitą.

 • Kai Aš esu Laikas: kai Man priklauso laikas ir Aš esu Tas, Kuris valdau viską, kas nutinka, nors kiti žmonės klaidingai priskiria tai laikui.

 • Ir Aš kaitalioju dieną į naktį: reiškia, kad Allah keičia dieną į naktį ir visi įvykiai, kurie nutinka dienos ir nakties metu priklauso Jam, ar tai tie įvykiai būtų geri ar blogi.

 • Kitame perdavime: perdavimas užrašytas imamo Muslim (رحمه الله) ir kitų kompiliuotojų.

Bendra Chadiso reikšmė

Pasiuntinys (ﷺ) perduoda, kad Allah Kilniausiasis teigia, kad asmuo kernojantis prieš laiką (laiko tėkmę, kaitą) koneveikia (keikia) Allah, priskirdamas Jam defektinius (netobulumo) atributus, Išaukštintas tebūna Jis. Tai yra Allah, Kurio dėka viskas vyksta ir nutinka, laikas yra sukurtas ir priklausomas nuo Allah valios (valdymo, kontroliavimo), visa šlovė Jam (Vienam).

Šis perdavimas akcentuoja tai, kad asmenys peikiantys laiką (laiko tėkmę) pažemina, koneveikia Viešpatį - Allah, t.y. priskiria Jam netobulumo atributus.

Išvados:

 • Tai yra draudžiama kernoti prieš laiką (laiko tėkmę).
 • Tai yra privaloma tikėti Dieviškuoju Dekretu ir Likimu.
 • Laikas yra vienas iš Allah sukurtų būtybių priklausomų nuo Jo.
 • Sukurtos būtybės gali būti neteisios apie savo Kūrėją priskirdamos Jam netobulumo atributus (taip sumenkindamos Jo statusą), tačiau jos niekada negali pakenkti Jam taip darydamos.

Išnašos:

 [1] Ad-Dahrijjah yra ateistinė sekta charakterizuojama tuo, kad jos atstovai neigia Prisikėlimą, Teismo Dieną, Rojų ir Pragarą.

[2] Al-Bukchāri (4826) ir Muslim (2246).


*****

Šaltiniai Anglų Kalba:

Monday, 12 December 2016

Kaip atpažinti kvieslius į nuklydimą? Šeichas Sālech Al-Fauzān حفظه اللهKlausimas:

Sekantis klausimas yra iš studento Alī Džābir, kuris dėkoja jums ir klausia, kaip mums atpažinti kvieslius, kurie kviečia į nuklydimą šiais  sąmyšio ir neramumų laikais, ypač tie, kurie tai atlieka per žiniasklaidą (media)? 

Šeichas Sālech Al-Fauzān  حفظه الله:

Pirmiausia, asmuo turi žinoti, kur jie  (tie kviesliai) mokėsi ir iš kur jie sėmėsi žinias? Tas yra būtina ištirti pirmiausia (tai yra pirminis dalykas). 

Antra, jūs privalote žinoti jų metodologiją, kurios jie laikosi. 

Kokius asmenis jie imituoja? Kieno pavyzdžiu jie seka? Ar jie seka Islamo imamų pavyzdžiu ir Islamo mokslininkų pavyzdžiu, o ar jie seka kitais nei jie? Tarp tų asmenų privalo būti nustatytas išskirtinumas ir tarp kitų nei jie, išsiaiškinus, iš kur jie sėmėsi žinių, su kuo jie kartu mokėsi ir kas juos švietė (iš ko jie gavo išsilavinimą)? Tas turi būti atliekama dėl to, kad jų kilmė (pradinis šaltinis), metodologija ir istorija būtų žinoma. 


Šaltinis:

Trumpa Šeicho Salih Al-Fauzān biografija Anglų Kalba: