Salafija

Salafija

Thursday, 31 March 2016

Salafiams klijuojamos etiketės


Yra keletas pramanytų apgaulingų ir klaidingų etikečių, kuriomis yra stengiamasi atitraukti ar atbaidyti žmones nuo ėjimo į tiesų salaf (islamo pirmtakų, pradininkų) kelią. Jos yra:

Salafi Džihādi - Tokia grupė net neegzistuoja. Čia turima omenyje khavāridžus ir jie nėra salafiai.

Neo-salafi - Irgi nėra tokios grupės. Tai yra apgaulinga etiketė, kuri yra taikoma tam tikriems salafiams tam, kad kiti patikėtų, kad Salafija yra kažkoks naujas "judėjimas", išskirtinis klubas, ar neo-kultas. Ši etiketė klijuojama tam tikriems salafiams, kad būtų užtemdomos galimybės kitiems asmenims išsiaiškinti tikrąjį salaf kelią, teisingąjį islamą.

Hizbis - Ir iš tikrųjų hizbiai egzistuoja. Tačiau klaidingai priskiriantys save Salafijai asmenys nesupranta, kad hizbyja yra įstojimas ar savęs priskyrimas organizacijai, grupei, ideologijai, ar tam tikrai asmenybei, oponuojančiai Sunnai; jeigu jie tai žinotų, jie atliktų tabdi' patys sau (t.y. jie paskelbtų inovatoriais patys save).

Vahabiai (Wahabiai) - Iš tikrųjų Allah yra Al-Vahhab. Tačiau nėra tokios grupės su tokiu pavadinimu ar tokių, kurie save taip įvardintų. Paprasčiausiai, tai yra ašarių sufių klijuojama etiketė tiems, kurie suoponuoja jų nuklydimams. Salafī Šeichas Muchammed Abdul Vahhab At-Tamīmi رحمه الله buvo Sunnos atgaivintojas, kuris Tauchydo dėka paneigė paklydusių musulmonų stabus ir jų atliekamas inovacijas. Nepatenkinti tuo asmenys pradėjo vadinti Tauchydo žmones Vahhabiais.


Madkhaliai (Madkhalis) ir Madākhilia - Tokios grupės irgi nėra. Ši etiketė yra pramanyta khavāridžų ar tai takfyrių, Ikhvān Al-Muslimūn, Sajjid Kutb gerbėjų, kurie nekenčia Šeicho Rabī bin Hādī Al-Madkhali حفظه الله ir kitų, ypač Saudo Arabijos šeichų, kurie yra gerai žinomi salaf pasekėjai. Kadangi Rabī bin Hādī Al-Madkhali  حفظه الله  išryškino Sajjid Kutb (Sayyid Qutb) klaidas ir jo judėjimą, tai užrūstino paklydėlius, kurie ėmėsi šmeižto kompanijos.

Remtasi šaltiniais:

Kokia yra žodžio 'Hizbyja' reikšmė ir kas yra 'Hizbis'?

http://www.themadkhalis.com

http://www.wahhabis.com

http://www.takfiris.com

http://www.islamagainstextremism.com

abdurrahman.org (Apie Hizbius ir Hizbijja)

video.dusunnah.com (Apie Hizbius)


Sayyid Qutb


Tuesday, 29 March 2016

Skyrius Nr. 40 - Allah Malonės neigimasSkyrius Nr. 40

Allah Malonės neigimas

Allah Išaukštintasis sako:

"Jie atpažįsta Allah malonę; vėliau jie ją paneigia. Ir dauguma jų yra netikintieji." (Koranas, An-Nahl: 83)

Interpretuodamas šią eilutę Mudžāhid pasakė, ką ji reiškia: "Tai nutinka kada žmogus sako, 'Šitie pinigai priklauso man; Aš paveldėjau tai iš protėvių'." Aun Ibn Abdullāh panašiai sakė: "Kai kurie žmonės sako, 'Jeigu tai nebūtų dėka to ir to, tas ir tas nebūtų nutikę'." Priduriant prie to Ibn Kutaibah sakė: " Kai kurie žmonės sako, 'Mes gavome tokią ir tokią dovaną/malonę dėka mūsų stabų (dievybių)'."

Šiame skyriuje autorius išryškina privalumą padorumo rodymui Rubūbijjai (Allah Vienumui Jo Vadovavime) vengiant išsireiškimų, kuriuose slypi politeizmas, tokių kaip priskyrimas palaiminimų/malonių kitiems nei Allah, kas yra prieštaringa tobulam monoteistiniam tikėjimui.

Profiliai


 • Mudžāhid Ibn Džabr Al-Makkī yra Kilniojo Korano didis egzegetas. Jis buvo atsidavęs imamas ir vienas iš Ibn Abbās رضي الله عنه mokinių (pasekėjų). Jis mirė 104 metais po Hidžros; tebūna Allah jam gailestingas. • Pilnas Aun vardas yra Aun Ibn Abdullāh Ibn Utbah Ibn Mas'ūd Al-Hudhalī. Jis buvo patikimas ir atsidavęs mokslininkas, kuris numirė 120 metais po Hidžros; tebūna Allah jam gailestingas. • Pilnas Ibn Kutaibah vardas yra Abdullāh Ibn Muslim Ibn Kutaibah Ad-Dīnūrī. Jis yra hafiz, kuris išleido daugybę islamiškų veikalų, jis mirė 276 metais po Hidžros; tebūna Allah jam gailestingas.


Žodžių reikšmės ir frazės


 • Jie atpažįsta Allah malonę: Netikintieji gerai žino, kad Allah yra visų malonių pildytojas/tiekėjas. • Aš paveldėjau tai iš protėvių: Tas, kuris kartoja bet kokias prieš tai paminėtas frazes ar panašias į jas, yra nedėkingas Allah malonėms. Toks žmogus yra dieviškųjų malonių nepripažintojas, kadangi jis priskiria jas kitiems nei Jam-Allah. Ta Korano aja kalba apie visus prieš tai paminėtus komentarus iš Mudžāhid, Aun, ir Kutaibah.


Bendras Korano eilutės paaiškinimas

Šioje eilutėje Allah pamini politeistus atpažįstančius Allah malones paminėtas sūroje An-Nahl (Bitės) ir kitose Korano sūrose (skyriuose), tačiau atpažindami tai jie neigia tas malones priskirdami jas kitiems vietoj Allah, jie priskiria jas savo netikroms dievybėms, savo protėviams ir panašiai. Taip politeistai yra sau prieštaraujantys.

Išvados:


 • Politeistai pripažįsta Tauchydur-Rubūbijjah (Tikėjimą Allah Vadovavimo Vienumu). Tai yra privaloma priskirti visas malones tik Allah Vienam, Išaukštintas ir Išgarbintas būna Jis. • Musulmonai yra įspėjami dėl malonių priskyrimo kitiems nei Allah, kadangi tai yra laikoma priskyrimo kitų lygiagrečiai prie Allah (ar vietoj Allah) Jo Išskirtiniame Vadovavime. • Tai yra privaloma rodyti padorumą Allah Vadovavimo Vienumui, ir tai yra draudžiama pasikliauti dalykais, priemonėmis.*****

Komentuodamas kudsī chadisą perduotą Zaid Ibn Khālid, kuriame Allah sako: "Šįryt, kai kurie mano tarnai išliko tikrais tikinčiaisiais ir kai kurie tapo netikinčiais..." Abul Abbās pasakė:

"Yra keletas vietų ir Korane ir Sunnoje, kuriose Allah, Išaukštintas būna Jis, pasmerkia tuos, kurie priskiria Jo malones kitiems ir priskiria Jam lygiaverčius partnerius. Be to, kai kurie salaf sakė: 'Malonių priskyrimas kitiems nei Allah gali būti prilyginamas tokiems išsireiškimams kaip 'Kelionė buvo saugi vardan gero vėjo ir patyrusio kapitono', ir kitiems panašiems išsireiškimams dažnai kartojamiems daugybės žmonių.

Abul-Abbās رحمه الله

Abul-Abbās yra pravardė Islamo Šeicho Achmed Ibn Taimijjah رحمه الله.

Pastaba

Viršuje paminėtas Kudsī Chadisas yra detaliai paaiškintas  Skyriuje Nr. 29 - Lietaus siekimas per žvaigždes (ar per mėnulio fazes)

Bendras Chadiso Paaiškinimas

Kuomet laivai plaukia saugiai dėl gero vėjo, su Allah paliepimu, kai kurie žmonės priskiria saugę kelionę vėjui ir kapitono apsukrumui pamiršdami savo Valdovą, Kurio Malonės dėka laivai plaukė jūra. Tai yra panašu į lietaus priskyrimą žvaigždėms.

Verdiktas dėl Allah Malonių Priskyrimo kitiems

Tam yra keletas detalių sprendimų:

1-Kartojimas prieš tai paminėtų išsireiškimų, kurie yra atliekami tik su intencija, priskiriant tas malones kitiems laikantis tikėjimo, kad tas vėjas, kapitonas ir panašiai elgiasi dėka Allah Valios (Jo Paliepimo), tai toks tikėjimas priskiriamas mažąjam politeizmui, nes Allah Malonė yra priskiriama kitiems nei Jis, kai yra privaloma tai priskirti tik Allah Vienam.

2-Kartojimas tokių išsireiškimų tikint, kad kas įvyksta yra dėl jų valios ir be Allah Valios (Paliepimo), tai yra didysis politeizmas (Širkas).

Tai kas paminėta pirmąjame punkte dažnai cirkuliuoja iš  Musulmonų liežuvių, todėl jie turėtų būti apdairūs.

Visi tauchydo skyriai


Monday, 28 March 2016

Skyrius Nr. 39 - Allah Vardų ir Atributų Nepripažinimas
Skyrius Nr. 39

Allah Vardų ir Atributų Nepripažinimas

Allah Šlovingasis sako:

"...kai jie netiki į Patį Gailestingiausiąjį. Sakyk, 'Jis mano Valdovas; nėra kitos dievybės išskyrus Jį. Pasikliaunu aš Juo, ir pas Jį mano sugrįžimas'." (Koranas, Ar-Ra'd: 30)

Remiantis Islamiška Doktrina, monoteizmas susideda iš trijų didžiųjų elementų, be kurių Tikėjimas nėra išugdomas:


 • Tauchydur-Rubūbijjah (Tikėjimas Allah Vienumu Jo Vadovavime)


 • Tauchydul-Uliūhijjah (Tikėjimas Allah Vienumu Jo Garbinime)


 • Tauchydul-Asmā' va As-Sifāt (Tikėjimas Visais Allah Vardais ir Atributais)


Šiame skyriuje rašytojas plėtoja trečiąjį monoteizmo elementą; t.y. tikėjimą visais Allah Vardais ir Atributais, su tikslu pademonstruoti nuostatus dėl nepripažinimo šio didžiojo elemento.


Žodžių reikšmės ir frazės


 • Kai jie: Kureišių netikintieji.


 • Netiki į Patį Gailestingiausiąjį: Nepripažįsta to Vardo, tačiau jie tiki Dievu - Allah. 'Pats Gailestingiausias' yra vienas iš Allah Vardų, ir 'Gailestingumas' yra vienas iš Jo Atributų.
 • Sakyk: O Muchammedai! Paneik netikinčiųjų nepripažinimą Allah Vardo 'Pats Gailestingiausias' sakydamas, {...Jis yra mano Valdovas, nėra kitos dievybės (vertos garbinimo) išskyrus Jį. Pasikliaunu aš Juo, ir pas Jį mano sugrįžimas.}


 • Jis yra mano Valdovas: Pats Gailestingiausias, visa šlovė Jam, yra mano Valdovas netgi jeigu jūs ir netikite Juo.


 • Nėra kitos dievybės išskyrus Jį: Nėra kitos dievybės vertos garbinimo išskyrus Jį.


 • Pasikliaunu aš Juo: Aš pasiduodu Allah Valiai ir pasitikiu tik Juo.


 •  Ir pas Jį mano sugrįžimas: Visi žmonės sugrįš pas Allah ir Jis yra Vienintelis Kuriam jie turėtų atgailauti.Bendras Korano eilutės paaiškinimas

Allah, šlovinamas ir aukštinamas tebūna Jis, kritikuoja Kureišių netikinčiuosius dėl Jo Vardo 'Pats Gailestingiausias' nepripažinimo. Toliau Jis liepia Savo Pasiuntiniui صلى الله عليه وسلم paneigti tą jų nepripažinimą ir atvirai pareikšti jo tikėjimą Juo-Allah, Jo Vardais ir Atributais, ir kad Jis yra Vienas vertas garbinimo. Asmeniui yra privaloma pasikliauti tik Allah, siekti išeities pas Jį savo reikaluose ir visuomet sugrįšti pas Jį dėl atgailavimo.

Ši eilutė pabrėžia, kad Allah Vardų ir Atributų nepripažinimas yra netikėjimo veiksmas.

Išvados:


 • Bet kurių Allah Vardų ir Atributų neigimas / nepripažinimas yra netikėjimo veiksmas.


 • Tikėti Allah Vardais ir Atributais yra privaloma.


 • Tai yra taip pat privaloma pasikliauti Allah ir sugrįšti pas Jį atgailaujant.


 • Tai yra prievolė skirti visus garbinimo veiksmus tik Allah Vieninteliui.*****

Alī رضي الله عنه sakė:

"Sakyk žmonėms tai, kas jiems yra suvokiama; ar tave tenkintų, jeigu būtų meluojama apie Allah ir Jo Pasiuntinį?"

(Perduota Al-Bukchāri [1] jo Autentiškame Chadisų Rinkinyje)


Al-Bukchāri Profilis

Imamas Muchammed Ibn Ismā'īl Al-Bukchāri buvo pavadintas pagal miesto pavadinimą, esantį Rytuose pavadinimu Bukchara. Al-Bukchāri Autentiška Perdavimų Knyga yra laikoma pačia patikimiausia knyga po Kilniojo Korano.


Bendras Chadiso Paaiškinimas

Tikinčiųjų Vado, Alī Ibn Abū Tālibرضي الله عنه, kalifato laikais padidėjo musulmonų dvasininkų, žinomų savo pasakėlių propagavimu. Todėl jis kreipėsi į tuos dvasininkus, kad jie nekalbėtų eiliniams žmonėms bet tik tai, ką jų protas geba suvokti. Pakanka jiems būti susipažinusiems su (jiems naudingais) religijos stulpais, tokiais kaip Islamo Doktrinos Monoteizmu, tai kas yra leistina ir draudžiama. Dar daugiau, Alī رضي الله عنه patarė tiems musulmonų dvasininkams nekalbėti eiliniams žmonėms apie neaiškius ar mįslingus dalykus, dėl kurių žmonės atmestų tiesą iš jų negebėjimo suprasti.

Išvada:


 • Jeigu tai ir yra tiesa, bet koks mįslingas ar neaiškus dalykas neturėtų būti sakomas eiliniam žmogui, prisibijant to, kad jo įsitikinimai galėtų būti pažeisti (sukrėsti blogąja prasme).


*****

Ibn Tāvūs perdavė iš savo tėvo, kad Ibn Abbas رضي الله عنه pamatė vyrą drebantį iš nepripažinimo, kada jis išgirdo perdavimą apie Kilniuosius Allah Atributus. Todėl Ibn Abbas رضي الله عنه pasakė:

"Kodėl šitie žmonės bijosi tokių dalykų? Jie pripažįsta tai, kas yra aišku (ko reikšmė yra aiški, apibrėžta) ir nuklysta nuo tai, kas yra nespecifiška (ir dėl to jie tai atmeta ar neteisingai interpretuoja)."

(Perduota Abdur-Razzāk)


Profiliai


 • Abdur-Razzāk Ibn Hammām As-San'ānī رحمه الله  buvo žinomas kaip imamas ir hafiz. Jis turėjo daugybę kompiliacijų (rinkinių, užrašų). Jis mirė 211 metais po Hidžros; tebūna Allah jam gailestingas. • Abdullāh Ibn Tāvūs Al-Jemāny رحمه الله yra patikimas, kilnus ir atsidavęs perdavėjas. Jis mirė 132 metais po Hidžros; tebūna Allah jam gailestingas.


Žodžių reikšmės ir frazės


 • Šitie žmonės: Kai kurie eiliniai žmonės, kurie lankydavosi religiniuose susibūrimuose (sesijose).


 • Kas yra nespecifiška: Reikalai, kurie jiems atrodo neaiškūs.Bendras Chadiso Paaiškinimas

Ibn Abbas رضي الله عنه kritikavo kai kuriuos eilinius žmones, kurie dalyvaudavo tose didaktinėse (pamokomosiose) sesijose. Jis sukritikavo jų rodomą baimę išgirdus bet kokį chadisą apie Kilmingus Allah Vardus ir Atributus, ir nepripažinimą jų. Tokia jų reakcija rodo, kad jų tikėjimas buvo nepilnavertis, nes jie neįtikėjo viskuo, kas buvo autentiškai pateikta Pranašo صلى الله عليه وسلم, nepaisant to ar jiems tai atrodė suprantama ar ne. Tie žmonės atsisakė religinės prievolės tikėti Korano eilutėmis, kurių reikšmė jiems yra nežinoma, nors tai yra gerai žinoma, kad visas Koranas yra nenuginčijama tiesa. Dar daugiau, kai kurie iš tų žmonių interpretuoja Korano eilutes su tokia reikšme, kuri nebuvo ketinama Aukščiausiojo Allah, tai jie numiršta atlikę tokią baisią nuodėmę.


Chadiso svarba šiam skyriui

Prieš tai minėtas Alī رضي الله عنه perdavimas teigia, kad turėtų būti pamokslaujama žmonėms taip, kad jiems būtų suvokiama ir suprantama. Autorius cituoja šią tradiciją, kurioje pabrėžiama, kad religiniai tekstai su Allah Vardais ir Atributais nėra draudžiami. Atvirkščiai, šie tekstai privalo būti adresuojami eiliniams žmonėms, nepaisant išreikšto kitų žmonių nepripažinimo. Be to ankstyvais islamo metais, mokslininkai formuluodavo Korano eilutes ir perdavimus su Allah Vardais ir Atributais, su jų esama verte eilinių žmonių akivaizdoje ir tų, kurie buvo pasižymintys.

Išvados:


 • Tai yra leidžiama ištarti eilutes ir chadisus su Allah Vardais ir Atributais žmonėms (eiliniams ir ne) su tikslu juos šviesti.


 • Tas, kuris neigia ar nepripažįsta bet kokius autentiškus tekstus susijusius su Allah Vardais ir Kilniais Atributais, toks žmogus yra tarp pralaimėjusiųjų anapus.


 • Šis perdavimas taip pat kritikuoja tuos, kurie atmeta bet kokį autentišką tekstą su Kilniais Allah Atributais.


*****

Kuomet Kureišiai išgirdo Allah Pasiuntinį صلى الله عليه وسلم tariantį Vardą Ar-Rachmān (t.y. Pats Gailestingiausias), jie paneigė tokį vardą, todėl Allah apreiškė: {...kai jie netiki į Patį Gailestingiausiąjį...} (Koranas, Ar-Ra'd: 30)

Bendras Chadiso Paaiškinimas

Kuomet pirmą kartą buvo užrašyta "Vardan Allah, Pačio Maloningiausiojo, Pačio Gailestingiausiojo" Hudaibijos sutarties dokumente, politeistai pasakė, "Mes nežinome 'Pačio Maloningiausiojo', todėl formuluotė bus 'Tavo Vardu, O Allah'." [2] Ta proga, Allah apreiškė šią ają {...kai jie netiki į Patį Gailestingiausiąjį...} (Koranas, Ar-Ra'd: 30) Taip pat yra sakoma, kad kuomet politeistai išgirdo Allah Pasiuntinį صلى الله عليه وسلم sakantį sudžiūde:

"Tu esi Pats Maloningiausiasis! Tu esi Pats Gailestingiausias!" Jie pasakė: 'Tas žmogus teigiąs, kad jis šaukiasi Vieno (Dievo) kai jis šaukiasi dviejų: Pačio Maloningiausiojo ir Pačio Gailestingiausiojo'."

Tai yra kitas atvejis dėl šios eilutės apreiškimo. Ir galbūt yra daugiau nei vienas atvejis šios vienos ajos apreiškimui.

Išvados:


 • Tradicija patvirtina tikrumą priskyrimui Gražių Vardų ir Didingų Atributų Allah, Išaukštintas tebūna Jis. • Gražiųjų Vardų gausa nereiškia gausos Vienam įvardintam (kitaip tariant, gausybė Gražiųjų Vardų nereiškia, kad pagal tą gausybę tiek ir dievų). Šauktis Allah Jo Vardais ir Atributais teisėtumas.
[1] Al-Bukchāri (127)
[2] Al-Bukchāri (2731-2732)

Visi tauchydo skyriai


Saturday, 26 March 2016

Musulmonai: Geros žinios apie ateinantį Ramadaną skleidimas, ...

Musulmonai: Geros žinios apie ateinantį Ramadaną skleidimas, ...: Abu Hurairah pranešė, kad Allah Pranašas (sallallahu alayhi wasallam) sakė:  “Ramadanas atėjo pas jus – palaimintas mėnuo. Allah padarė jį j...

Thursday, 24 March 2016

Verdiktas dėl plaukų išpešiojimo tarp antakių ir veido

Šeichas Muchammed Nāsir-ud-Dyn Al-Albani رحمه الله apie antakių pešiojimą ir kita nei juos:

Kai kurios moterys pešiojasi antakius iki kol jie įgauna puslankio arba pusmėnulio formą. Jos tai daro, kad atrodytų nuostabios, kaip kad jos teigia! Ir tai yra ką Pranašas صلى الله عليه وسلم draudė ir už ką jis keikė tas, kurios tai darė:

"Allah keikė moteris, kurios tatuiruoja (kitas) ir moteris, kurios prašosi būti ištatuiruojamos; moteris, kurios prisega prie savo plaukų dirbtinius plaukus; moteris, kurios šalina nuo veido plaukus [3] ir moteris, kurios prašosi, kad joms jie būtų pašalinti; ir moteris, kurios prašo padaryti joms tarp dantų tarpą dėl grožio; tas moteris, kurios pakeičia Allah kūrybą." (Psl. 202-203)

Tuomet šeichas رحمه الله paminėjo At-Tabary:

"At-Tabary sakė: 'Tai yra neleistina moteriai nieko keisti jos išvaizdoje, kuri sukurta Valdovo (Allah), siekiant grožio nei pridedant, nei sumažinant; daryti tai nei dėl jos vyro, nei dėl kitų. Tarkim moters, kurios antakiai yra susijungę, tai ji pašalina tai, kas yra tarp jų iš iliuzijos turėti ryškesnį (gražesnį) tarpą tarp jų. Arba kurios plaukai yra trumpi arba nežymūs, tai ji juos padaro ilgesnius ir gausesnius panaudodama ne savo plaukus. Visa tai yra draudžiama, nes tai yra draudžiama pakeisti tai, kaip Allah sukūrė. Ir išimtis yra taikoma tik tada, kada tie plaukai sukelia žalą."
Apibendrinimas iš Al-Fath." (psl. 202-203)


[3] Vertėjo Pastaba: Arabiškas terminas moteriai, kuri tai daro, yra An-Nāmisah. Abū Davūd sakė: "...An-Nāmisah yra ta, kuri dailina antakius iki tol kol jie palieka ploni, reti. (Sunan Abī Dāvud, perdavimas Nr. 4170)

*****
Šeichas Sāleh Al-Fauzān رحمه الله  buvo paklaustas:

Koks yra verdiktas (nutarimas/sprendimas) dėl plaukų išpešiojimo tarp antakių ir plaukų esančių ant (moters) veido?

Jis رحمه الله atsakė:

"Kas liečia antakių plaukus, tai jokiais būdais jų negalima šalinti, nei išpešiojant, nei kerpant, nei šalinant bet kokiais kitais būdais visiškai. Taip yra todėl, kad An-Nams (veido plaukų šalinimas) už kurį Pranašas  صلى الله عليه وسلم keikė tą, kuri tai darė, nes jis iš tikrųjų keikė An-Nāmisah (moterį, kuri pašalina veido plaukus) ir Al-Mutanamisah (moterį, kuri prašo pašalinti plaukus)

An-Nāmisah: Ji yra ta, kuri šalina plaukus iš antakių sau ir kitoms (kitiems).

Al-Mutanamisah: Ji yra ta, kuri prašo kitų, kad jai pašalintų plaukus iš antakių, bet ji pati to sau neatlieka.

Ir tai yra viena iš didžiųjų nuodėmių, nes tai yra nepaklusnumo veiksmas, už kurį yra prakeikimas, todėl jis patampa didžiaja nuodėme. Ir taip pat dėl to, kad tai yra Allah kūrybos keitimas, apie kurį Allah تعالى informavo, kad tai yra iš šėtono paliepimų:

"(Šėtonas sakė) Ir be abejonės aš jiems liepsiu, tai jie be abejo pakeis Allah kūrybą." (Surah An-Nisaa: 119)

Kas liečia plaukų šalinimą kitur veide nei antakiai, tarp mokslininkų tai yra žinoma kaip Al-Haff (pakirpimas). Tai jeigu tie plaukai sudarko veidą, tai juos pašalinti nėra problema. Bet jeigu tie plaukai yra normalūs, tai į juos nereiktų kreipti jokio dėmesio. Mokslininkų nuomonės dėl tokių plaukų šalinimo nuo veido skirėsi. Vieni iš jų priskyrė tai An -Nams, o kiti iš jų ne ir leido juos šalinti..." [4]

Išnašos:

[4] Vertėjo Pastaba: Al-Muntaka Min Fatāva Fadyliatiš-Šeich Sāleh Bin Fauzān Bin Abdullah Al-Fauzān, Vol.3, Psl.431-432, Dār-ul-Muajjid, 1-asis Leidimas, Rijadas, 1425/2004.

Ar galima išpešioti plaukus tarp antakių?

(Part No. 5; Page No. 197)

Pirmas klausimas Fatvos Nr. 8701

Klausimas:

Koks yra verdiktas dėl plaukų išpešiojimo tarp antakių?

Atsakymas:

Visas Garbinimas yra Vienam Allah, ir lai taika ir palaima yra Jo Pasiuntiniui, ir jo šeimai ir jo Kompanionams.
Tai yra leistina išpešioti šiuos plaukus, kadangi jie nėra antakių sudėtinė dalis.

Lai Allah skiria mums sėkmę. Lai taika ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammedui, jo šeimai ir jo Kompanionams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas: Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz

Pirmininko pavaduotojas: Abdul-Razzak Afify

Nariai: Abdullah Ibn Ka'ud, Abdullah Ibn GhudajjanVerdiktas dėl antakių išretinimo, skutimo ir pakirpimoŠeichas Al-Utsaimyn رحمه الله buvo paklaustas:

Koks yra verdiktas pašalinimo arba patrumpinimo truputėlio pertekliaus plaukų iš antakių?

 Tai jis رحمه الله atsakė:

"Pašalinimas plaukų iš antakių, jeigu tai daroma išpešiant, tada be abejonės tai yra An-Nams (veido plaukų šalinimas). 
Ir iš tikrųjų, Pranašas صلى الله عليه وسلم keikė An-Nāmisah (moterį, kuri šalina veido plaukus) ir Al-Mutanamisah (moterį, kuri prašo, kad jai pašalintų plaukus nuo veido) ir  abu šie veiksmai priklauso didžiosioms nuodėmės. Ir Pranašas  صلى الله عليه وسلم specifiškai paminėjo moterį, kadangi pagrinde tai yra ji, kuri tai atlieka pagražinimui savęs. Taipogi, jeigu tai darytų vyras, jis taip pat būtų prakeiktas kaip ir moteris yra prakeikta - ir lai Allah apsaugo mus nuo to. 

Jeigu tai yra atliekama nepešiojant (kitokiu būdu), pakerpant ar skutant,  tai kai kurie mokslininkai yra nuomonės, kad tai yra tas pats kas išpešiojimas, kadangi tai yra keitimas Allah kūrybos. Taigi, tai nėra skirtumo tarp išpešiojimo, kirpimo ar skutimo (remiantis tų mokslininkų nuomone).  Ir be abejonės, ši nuomonė yra labiau apdairesnė (rūpestingesnė), todėl tai yra kiekvieno asmens reikalas laikytis nuo tokių veiksmų atokiai, ar tai būtų vyras ar moteris." [6]

Šeicho buvo taip pat paklausta:

Koks yra verdiktas dėl antakių išretinimo?

Jis رحمه الله atsakė:

Antakių plaukų išretinimas, jeigu tai daroma išpešiojant, tada tai yra draudžiama. Iš tikrųjų, tai yra didelė nuodėmė, kadangi tai yra An-Nams (plaukų šalinimas nuo veido) dėl  kurio Allah Pranašas  صلى الله عليه وسلم keikė tas, kurios tai darė. 
Ir jeigu tai daroma kerpant ar skutant, tai kai kurie mokslininkai nemėgo to ir kai kurie uždraudė tai, ir laikė tai An-Nams (veido plaukų šalinimu) ir sakė: "Iš tikrųjų, An-Nams (veido plaukų šalinimas) nėra specifinis išpešiojimui, bet tai yra bendras kiekvienam pokyčiui (plaukų), kurio Allah neleido, jeigu tai ant veido."

Kaip bebūtų, kuo mes tikime, kas yra be galo svarbu žinoti  moterims - jeigu mes ir teigtume, kad tai yra leistina ar, kad tai yra nemėgstama išretinti antakių pakerpant ar skutant [7]- tai ji neturėtų to daryti, nebent antakių plaukai būtų tokie, kad kristų ant akių ir darytų įtakos regai. Tokioje situacijoje, tai nebūtų problema pašalinti tai, kas kelia žalą." [8]

Šeichas Ibn Bāz رحمه الله buvo paklaustas:

Koks yra verdiktas dėl antakių (ekstra) plaukų išretinimo?

Jis رحمه الله atsakė:

"Tai nėra leistina pašalinti plaukus iš antakių, nei juos praretinti, dėl to, kad yra patvirtinimas iš Pranašo صلى الله عليه وسلم, kad prakeikta yra An-Nāmisah (moteris, kuri pašalina veido plaukus) ir Al-Mutanamisah (moteris, kuri prašo pašalinti plaukus). Ir be abejonės, žinojimo (švietimo) žmonės paaiškino, kad plaukų šalinimas iš antakių yra An-Nams (veido plaukų šalinimas). [5]
Išnašos:


[5] Vertėjo pastaba: Fatāva-ul-Mar’ah (86) kaip paminėta Al-Kauvl- ul-Džamyl Bi-Džami’ Fatāva-il-Mar’ah Fy Zynati Vat-Tadžmyl (p.78-79) sukompiliuoto Umm ‘Abdir-Rachmān Bint ‘Abdillah Al-Asady (Dār-ul-Atsār, 1-asis Leidimas, Kairas, 2007)

[6] Vertėjo pastaba: Fatāva Šeicho Ibn ‘Uthsaimyn (2/830-831) kaip ir paminėta Al-Kauvl- ul-Džamyl Bi-Džami’ Fatāva-il-Mar’ah Fy Zynati Vat-Tadžmyl (p.77-78) sukompiliuoto Umm ‘Abdir-Rachmān Bint ‘Abdillah Al-Asady (Dār-ul-Atsār, 1-asis Leidimas, Kairas, 2007)

[7] Vertėjo pastaba: Ko šeichas ir nedaro, kas ir yra akivaizdu iš jo žodžių.

[8] Vertėjo pastaba: Madžmū’ Fatāva Va Rasāil Šeichas Muchammad Bin Sāleh Al- ‘Utsaimyn, Vol.11, psl. 133, Dāru-Tsurajja, 1-asis Leidimas, Rijadas, 1419/1998.[Būti prakeiktam (prakeiktai) reiškia, kad jam (jai) yra nutrauktas Allah Gailestingumas (Malonė); tai įrodo, kad tokie praktikavimai, už kuriuos yra prakeikimas, jie priskiriami didžiosioms nuodėmėms.]

Moters Aurah - Paaiškinimas


‘Abdullâh b. Mas’ûd – رضي الله عنه sakė:

Moteris yra bet tik Aurah (kažkas privataus būti uždengtai). Moteris galėtų palikti savo namus nesant jokiai problemai (su jos išvaizda, apranga), bet šėtonas siekia jos laukan ir sako (jai), "Tu nepraeisi nei pro vieną vyrą, išskyrus tu sužavėsi/pamaloninsi jį." Moteris apsivelka rūbus ir yra paklausta, kuri ji eina, ji į tai atsako, "Aplankyti sergančiojo", ar "Dalyvauti laidotuvėse", ar "Melstis mečetėje"; tačiau moteris niekada nešlovina Allah taip, kaip ji šlovina Jį savo namuose.

Al-Tabarânî. Klasifikuotas sahîh Šeicho  Al-Albânî  Sahîh'e Al-Targhîbi va Al-Tarhîb Vol. 1, p84.

sayingsofthesalaf.net

Saturday, 19 March 2016

Chadisai apie dirbtinus plaukus ir prakeikimąAsma, Abu Bakr duktė  رضي الله عنها, perdavė, kad atėjo moteris pas Allah Pasiuntinį  صلى الله عليه وسلم  ir pasakė: ‘Aš turiu dukterį, kuri neseniai ištekėjo. Ji apsirgo raupais ir dėl to  nuslinko jos plaukai; ar aš galėčiau uždėti jai netikrus plaukus?’ Allah Pasiuntinys  صلى الله عليه وسلم jai atsakė: ‘Allah prakeikė moterį, kuri prideda netikrų plaukų ir moterį, kuri to prašo.’ (Sachych Muslim Nr. 5295) 

*****

A’iša  رضي الله عنها perdavė, kad Ansarų moteris ištekino savo dukrą, kuriai dėl ligos nuslinko plaukai. Ji atėjo pas Allah Pasiuntinį  صلى الله عليه وسلم  ir pasakė: Jos vyras nori, kad jai būtų uždėti dirbtiniai plaukai ant galvos. Po to Allah Pasiuntinys  صلى الله عليه وسلم  tarė: Moteris, kuri deda dirbtinius plaukus yra prakeikta. Šitas chadisas yra autorizuotas Nafi’ su ta pačia perdavėjų grandine, bet nežymiai skiriasi žodžių variacija. (Sachych Muslim Nr. 5299)

*****

Džabir b. Abdullah perdavė, kad Allah Pasiuntinys  صلى الله عليه وسلم  papeikė moterį, kuri dėjosi ant galvos dirbtinus plaukus. (Sachych Muslim Nr. 5305)

*****

Sa’yd b. Musajjib perdavė:  Mu’avija   رضي الله عنه  atvyko į Mediną ir sakė kalbą, ir ištraukęs kuokštą plaukų tarė: Ką aš matau, kad iš jūsų yra tokių, kurie elgiasi taip, kaip žydai elgėsi?  (Aš gerai atsimenu), kad šis elgesys (netikrų plaukų pridėjimas) pasiekė Allah Pasiuntinį  صلى الله عليه وسلم, jis pavadino tai apgaudinėjimu. (Sachych Muslim Nr. 5308)

*****


Sa’yd b. Musajjib perdavė, kad vieną dieną Mu’avija   رضي الله عنه  sakė:  ‘Ar norit, aš jums papasakosiu apie vieną velnišką prasimanymą. Allah Pasiuntinys  صلى الله عليه وسلم uždraudė apgaudinėjimą (sukčiavimą). Tai buvo tuo metu, kai atėjo asmuo su lazda ir ant jo galvos buvo audinys (drobė), po to Mu’avija  رضي الله عنه pasakė: Tai yra apgaulė. Katada  رضي الله عنه  sakė: Tai duoda suprasti, kaip moterys dirbtinai padidina savo plaukus skudurų (drobės skiaučių) pagalba.’ (Sachych Muslim Nr. 5309)

Autentiškas Šaltinis: sahihmuslim.com


Fatva dėl plaukų šalinimo nuo veido ir galvos (moterims)Punktas Nr.5:

Nuolatinio Fatvų Komiteto buvo paklausta:

Koks yra verdiktas moteriai dėl galvos plaukų skutimosi ir jos antakių skutimo?

Tai komitetas atsakė (prieš tai paminėjęs, kad jai yra neleistina  skusti plaukų nuo galvos išskyrus tik būtinais atvejais):

"...Kas liečia antakių pakirpimą ar pakirpimą tam tikrų vietų (kad išryškint jų formą), ar jų skutimą, ar išpešiojimą dėl grožio, ką daro kai kurios moterys šiandiena, tai visa tai yra draudžiama, nes tai yra keitimas Allah kūrybos, ir sekimas šėtonu, kuris siekia paklaidinti žmogų ir kuris jam liepia pakeisti Allah kūrybą. Allah Kilniausiasis sako:

"(Šėtonas sakė) Ir be abejonės aš jiems liepsiu, tai jie be abejo pakeis Allah kūrybą." (Sura An-Nisā: 119)

Ir Al-Bukchario Sachych'e yra perduota iš Ibn Mas'ūd  رضي الله عنه:

"Allah prakeikia moteris, kurios tatuiruoja ir kurios prašo, kad jas ištatuiruotų; moteris, kurios pašalina plaukus nuo veido ir kurios prašo, kad joms jie būtų nušalinami; ir moterys, kurios prašo padaryti joms tarpą tarp dantų dėl grožio; tokios moterys pakeičia Allah kūrybą."

Tada jis رضي الله عنه pasakė:

"Ar aš neturėčiau keikti to, kurį Allah Pasiuntinys صلى الله عليه وسلم keikė ir tai yra Allah Knygoje - reiškia Jo Aukščiausiojo pasakyme: {Ir ką jums Pranašas duoda (leidžia) - imkite. Ir tai ką jis draudžia, tada laikykitės atokiai nuo to.}" (Sura Al-Hašr: 7)


[Būti prakeiktam (prakeiktai) reiškia, kad jam (jai) yra nutrauktas Allah Gailestingumas (Malonė); tai įrodo, kad tokie praktikavimai, už kuriuos yra prakeikimas, jie priskiriami didžiosioms nuodėmėms.]

Ir su Allah yra sėkmė. Lai taika ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammedui, jo šeimai ir jo Kompanionams. [9]

Nuolatinio Fatvų Komiteto buvo taip pat paklausta:

Koks yra verdiktas dėl antakių pešiojimo ir tai, kas yra tarp jų, jei jie yra tankūs? Ir ar mums yra galima pašalinti plaukus virš viršutinės veido lūpos (ūsiukus) ir veido, ir ar tai įeina į tą patį antakių šalinimo verdiktą? Koks yra verdiktas seseriai, kuri tai atlieka ir ji yra iš praktikuojančiųjų seserų, ir ji tai daro, kad įtiktų vyrui ar ją supančiai visuomenei.

Atsakymas:


"Tai yra neleistina šalinti plaukus iš antakių, todėl kad tai yra An-Nams (veido plaukų šalinimas) už kurį Pranašas صلى الله عليه وسلم  keikė tas, kurios tai darė. Ir tai yra Allah Kūrybos keitimas, kur toks elgesys yra iš šėtono veiksmų. Ir netgi jeigu jos vyras jai liepia tai daryti, tai be abejonės ji neturėtų jam paklusti, nes tai yra nepaklusnumas Allah. Nėra paklusnumo sukurtoms būtybėms per nepaklusnumą Kūrėjui (Allah). Atvirkščiai, paklusnumas yra tame, kas yra gėris, kaip ir Pranašas صلى الله عليه وسلم sakė. Ir veido plaukai neturėtų būti šalinami, nebent jie sudarko jį, taip kaip augantys ūsiukai ar barzda, tuomet moteriai pašalinti tokius plaukus nėra problema.

Ir su Allah yra sėkmė. Lai taika ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammedui, jo šeimai ir jo Kompanionams. [10]

[9] Translator’s note: Fataawa Lajnatu-Daa’imah (5/196-198) as mentioned in Al-Qawl-ul- Jameel Bi-Jami’ Fataawa-il-Mar’ah Fee Zeenati Wat-Tajmeel (page 37) compiled by Umm ‘Abdir-Rahmaan Bint ‘Abdillah Al-Asadee (Daar-ul-Athaar, 1st Edition, Cairo, 2007)

[10] Translator’s note: Fataawa Lajnatu-Daa’imah (17/132-133) as mentioned in Al-Qawl-ul- Jameel Bi-Jami’ Fataawa-il-Mar’ah Fee Zeenati Wat-Tajmeel (Pp 80-81) compiled by Umm ‘Abdir-Rahmaan Bint ‘Abdillah Al-Asadee (Daar-ul-Athaar, 1st Edition ,Cairo, 2007)

Autentiškas Šaltinis PDF: al-athariyyah.com

*****

Plaukų šalinimas iš antakiųKlausimas:

Koks yra verdiktas, jeigu vyras prašo  (reikalauja) pašalinti plaukus iš antakių?

Atsakymas:

Tai yra neleistina pašalinti (išrauti, skusti, šalinti vašku ir tt) plaukus iš antakių su vyro prašymu, kadangi Pranašas صلى الله عليه وسلم sakė:

"Prakeikta yra išpešiotoja [an-nāmisah] (antakių) ir asmuo, kuriam yra daromas išpešiojimas."

     An-nāmisah - tai yra plaukų šalintoja, išpešiotoja.
     An-namas yra asmuo, kuris šalina plaukus iš antakių.

Šeichas Abdul- Azyz Ibn Bāz

[Fataawa al-Mar'ah. Lajnah tawzee' al-Matboo'aat ad-Deeniyyah 'alal-Hujjaaj wal-Mu'tamireen, page 205]

Iš Arabų Kalbos išvertė Abu Khadeejah.

Į Lietuvių Kalba išvertė Nora Umm Youcef.

Autentiškas Šaltinis: fatwaislam.com


Removing Hair From The Eyebrows
Question:

What is the ruling on removing the hair from the eyebrows at the request of one's husband?
Answer:

Removing (plucking, shaving, waxing etc.) the hair from the eyesbrows at the request of one's husband is not permissible, because the Messenger (salallaahu 'alayhi wassallam) said: 
"Cursed is the plucker [of eyebrows] (an-naamisah) and the one who has plucking done." 
And 'an-namas' is the one who removes the hair of the eyebrows. 
Shaykh `Abdul-`Azeez Bin Baz 
Fataawa al-Mar'ah. Lajnah tawzee' al-Matboo'aat ad-Deeniyyah 'alal-Hujjaaj wal-Mu'tamireen, page 205. 
Translated by Abu Khadeejah
http://www.SPubs.com

*****

Ar galima išpešioti plaukus tarp antakių?

(Part No. 5; Page No. 197)

Pirmas klausimas Fatvos Nr. 8701

Klausimas:

Koks yra verdiktas dėl plaukų išpešiojimo tarp antakių?

Atsakymas:

Visas Garbinimas yra Vienam Allah, ir lai taika ir palaima yra Jo Pasiuntiniui, ir jo šeimai ir jo Kompanionams.
Tai yra leistina išpešioti šiuos plaukus, kadangi jie nėra antakių sudėtinė dalis.

Lai Allah skiria mums sėkmę. Lai taika ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammedui, jo šeimai ir jo Kompanionams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas: Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz

Pirmininko pavaduotojas: Abdul-Razzak Afify

Nariai: Abdullah Ibn Ka'ud, Abdullah Ibn Ghudajjan


Autentiškas Šaltinis: alifta.com