Salafija

Salafija

Wednesday, 21 October 2015

Abu Hureira ėmė žinias iš velnio, tai kodėl aš negaliu jų imti iš inovatoriaus ? Paaiškinimas Šeicho Sālih Al-Fauzān
Klausimas:

Kai kurie inovacijų žmonės naudojasi Abu Hureiros chadisu kaip įrodymu parodyti, kad tai yra leistina imti žinias iš inovatorių, nes Abu Hureira ėmė žinias iš velnio. 

Šeichas Sālih Al-Fauzān:

Jis ėmė žinias iš Allah Pasiuntinio صلى الله عليه وسلم . Jis jų neėmė iš velnio. Tai buvo Allah Pasiuntinys, kuris jį perspėjo apie tai ir jis tai neėmė iš velnio. Ir jis nepasikliovė velnio teigimu; iš tikro jis pasikliovė Allah Pasiuntinio صلى الله عليه وسلم  teigimu (tvirtinimu). 

Allah Pasiuntinys صلى الله عليه وسلم  sakė: "Jis (velnias) pasakė tiesą, būdamas nesiliaujančiu melagiu."

Visa tai yra naudojimasis neteisybe kaip įrodymu. Tokios kalbos yra naudojimasis neteisybe (melagystėmis) kaip įrodymu. 


Iš Arabų Kalbos vertė  Rasheed ibn Estes Barbee

Iš Anglų Kalbos vertė Nora Umm Youcef 
Tuesday, 20 October 2015

Žinių ėmimas iš inovatorių
Klausimas:

Klausimas pateiktas Šeichui Rabee lekcijos metu, kada jis dėstė "Usūl-sunna Imamo Achmed": Ibn Siryn ir Ajūb as-Sagtijāni رحمه الله perdavime, kuriame sakoma laikytis toliau nuo inovatorių ir nesiklausyti jų, netgi jų Korano recitavimo. Kaip tai pritaikyti inovatorių ir hizbių (sektantų) kasėtėms (audio įrašams). Ar mums nesiklausyti jų?

Atsakymas:

Šis įspėjimas neatėjo tik iš Ibn Siryn ir Ajūb as-Sagtijāni رحمه الله. Jis atėjo iš Allah, Jo Pasiuntinio, Sachābos (Kompanionų), ir tų, kurie sekė islamo imamais. Asmenys, kurie yra silpni neturėtų save pastatyti į išbandymus ir jie turėtų nutolinti save nuo bidos (inovacijos) žmonių. 

Šeichas Rabī bin Hādī
Šarh Usūlus-Sunna

Iš Arabų Kalbos vertė Muhammad Elmi
Iš Anglų Kalbos vertė Nora Umm Youcef


Monday, 19 October 2015

Verdiktas asmeniui, kuris susieja save su įvairiausiomis islamiškomis grupėmisKlausimas:

Ar asmuo, susiejantis save su įvairiomis islamiškomis grupėmis, yra laikomas inovatoriumi?

Atsakymas:

Tai priklauso nuo tų grupių kilmės (pobūdžio). Asmuo susiejantis save su tomis grupėmis, kurios oponuoja Koranui ir sunnai, yra laikomas inovatoriumi. 

Šeichas Sālih al-Fauzān

[Al-Ajwibah al-Mufidah, compiled by Jamal bin Farihan al-Harithi]

Iš Arabų Kalbos išvertė Abu Iyaad Amjad Rafiq

Iš Anglų Kalbos išvertė Nora Umm Youcef
Sunday, 18 October 2015

Apie maišymąsį su įvairiomis islamiškomis grupėmis


Klausimas:

Ar asmuo turėtų būti su tomis grupuotėmis ar vengti to?

Atsakymas:

Kuomet maišymasis su jais yra su ketinimu kviesti juos tieson, - ir tai yra daroma tų, kurie turi tam žinias ir išmintį - sekti sunna ir palikti jų daromas klaidas, tuomet tai yra gėris ir kvietimas paklusti Allah. Tačiau jeigu maišymasis su jais yra tik dėl kompanijos ir pramogų, be jokios davos (kvietimo į religiją) ir be jų klaidų paaiškinimo, tuomet tai yra neleistina. Tuomet tai yra neleistina maišytis su oponentais išskyrus tuos atvejus, kada yra siekiama naudos Šarijos būdu, kuomet yra kviečiama į teisingą islamą, išskaidrinant jiems tiesą, kad galbūt jie sugrįš prie jos - kaip kad Ibn Mas'ūd  رضي الله عنه  nuėjo pas inovatorius, kurie buvo mečetėje, atsistojo priešais juos ir paneigė jų inovaciją. Taipogi, Ibn Abbas رضي الله عنه nuėjo pas khavaridžus, pateikė argumentus jiems ir paneigė jų klaidingas teorijas ir dėl to, kai kurie iš jų sugrįžo atgal tieson.
Todėl, tokiais atvejais maišytis su jais yra pageidaujama. Bet jeigu jie atkakliai laikosi savo neteisybės, tada yra privaloma jų vengti ir jų šalintis ir kovoti prieš juos Viešpaties الله labui (vardan Allah).

Šeichas Sālih al-Fauzān رحمه الله 

[Al-Ajwibah al-Mufidah, compiled by Jamal bin Farihan al-Harithi]

Iš Arabų Kalbos vertė Abu `Iyaad Amjad Rafiq.

Iš Anglų Kalbos vertė Nora Umm Youcef.
Saturday, 17 October 2015

Bendradarbiavimas su inovacijų žmonėmis - didesnis gėris? Pagal Sufjān At-Tsaurī -neVardan Allāh, Ar-Rahmān, Ar-Rahym...

Subhan'Allāh - lai Allāh apsaugo musulmonus, ar mus nepasiekė tokie laikai, kuomet tie, kurie teigia kviečiantys pas Allah, nuo jūros iki jūros, tenori sunaikinti religiją sėdėdami kartu, maišydamiesi kartu, kviesdami pas ir bendradarbiaudami su inovacijų žmonėmis.
Iki tokio lygio, kad tie, kurie sugebėjo išlikti po As-Salafī manchādžu  buvo įvardinti esant neabejotinai griežtais/ekstremaliais publikos nuomone ir dauguma! Taigi šiandiena, žmogus teigia esantis salafiu, tačiau jis užima Imamo pareigas ikhvani mečetėje (kuri neslepia, kad yra ikhvani), kurioje skelbiama, kad žmonės kovotų dėl salafi davos (propagavimo) vardan "didesnio gėrio", jie teigia, kad jie "gerai pasvėrė šį reikalą" - "žalą ir pelną", kad žmonės yra "arčiau Sunnos ... negali praleisti šios progos". Deja, taip neatrodė Sufjān'ui At-Tsaurī, kuris mirė 167H . Mes maldaujame Allah apsaugoti mus, kad mes nebūtumėm išbandymu ir vargu musulmonams, amyn!Kilnus Ahlus-Sunnos Imamas Sufjān Al-Tsaurī [m. 167H] sakė:

"Asmuo, kuris sėdi su inovatoriumi negali išvengti vieno iš šių trijų dalykų:

1. Jis yra išbandymas ir vargas kitiems,
2. Jam kažkas gali įstrigti širdyje kas pasiliks su juo ir privers jį įžengti į Pragarą arba jis sakys,
3. "Prisiekiu Allah, man nerūpi apie ką jie kalba ir aš visiškai pasitikiu savimi."

Jeigu asmuo nejaučia poreikio iš Allah savo religijos apsaugojimui net akimirksniui, tuomet Jis atims ją iš jo." 

[Refer to al-Bida' wa al-Nahyu 'anha [p. 104] of Ibn Waddah with the checking of Badr al-Badr]

Ma ša Allah, išmintingas teiginys virš tūkstančio metų senumo - jei tik dabartiniai religijos kviesliai (dajai) suprastų jį ir pritaikytų jį, tai jie nepakenktų nei sau, nei nekaltiems musulmonams, kurie ateina klausytis jų mečetėse ir susibūrimuose, kuriuose jie sėdi su tais, kurie yra paklydimo ir dvejonių žmonės.Thursday, 15 October 2015

Verdiktas moterims dėl #kapo lankymo


(Part No. 5; Page No. 332)

Klausimas: 

Ar moterims leistina lankyti kapus?

Atsakymas: 

Yra autentiškai perduota iš Pranašo صلى الله عليه وسلم , kad jis peikė moteris, kurios lankė kapus, remiantis chadisu perduotu Ibn Abbas, Abu Hureira, ir Hassan ibn Thabit Al-Ansary رضي الله عنهما. Islamo mokslininkai iš šio perdavimo priėjo išvados, kad tai yra draudžiama (charām) moterims lankyti kapus, kadangi papeikimas yra minimas tik tokiais atvejais kai veiksmai yra susiję su tuo, kas yra draustina (charām). Faktiškai, tai parodo, kad tai yra didelė nuodėmė, kadangi mokslininkai yra paminėję, kad nuodėmės susijusios su peikimu ar grasinimu yra laikomos didžiosiomis nuodėmėmis.

Todėl, teisinga nuomonė yra ta, kad kapų lankymas moterims yra charām, ir ne tik kad nepageidaujama - makrū. Priežastis to - ir Allah žino geriausiai - bendrai, moterys turi mažai kantrybės, dėl to tai gali pasibaigti verksmais ir panašiai, ir visa tai yra priešinga privalomam kantrumui šioje situacijoje. Jos taip pat yra fitnos (pagundos ir vilionių) šaltinis, taigi jeigu jos lankysis laidotuvių ceremonijoje (kapinėse), vyrai bus susigundę jomis arba jos susigundę jais. Tobulai visapusiška Islamiška Šarija (Teisė) blokuoja kelius lydinčius į korupciją ir fitną, tai yra iš Allah Malonės Savo tarnams. Yra autentiškai perduota iš Pranašo صلى الله عليه وسلم , kad jis sakė: "Aš nepalieku po savęs vyrams labiau žalingos fitnos nei moterys."
(Sutarta Al-Bukhari Nr. 5096 [1] ir  Muslim Nr. 2741 [2], kad Chadisas yra autentiškas - Sachych  [žmonės, kurie perdavė šį Chadisą yra žinomi savo sąžiningumu ir tikslumu; jiems visiškai nebūdingas ekscentriškumas ir klaidingumas])

 Tai yra privaloma užkirsti visas galimybes prieš tai paminėtai fitnai. Tyroji Šarija taip pat draudžia tabarrudž (kada moteris viešumoje rodo savo puošmenas arba apžavas), draudžia moterims švelniai kalbėti su vyrais, draudžia khulva (būvimas vienai su priešingos lyties atstovu) su ne-mahram (ne vyru ar asmeniu, kuris negalėtų būti kandidatas santuokai), ir draudžia keliavimą be mahram. Visa tai yra tam, kad užkirsti kelią fitnai, kuri gali būti sukelta per jas (moteris). Kai kurių fukaha (musulmonų juristų) nuomone, nėra įrodymų daryti išimtį šiai taisyklei Pranašo صلى الله عليه وسلم ir jo dviejų kompanionų (Abu Bakr ir Umar) kapų lankymui. Teisinga nuomonė yra ta, kad draudimas yra bendras ir apima visus kapus, netgi Pranašo صلى الله عليه وسلم ir jo dviejų kompanionų (Abu Bakr ir Umar رضي الله عنهما) kapus. Ši nuomonė yra patvirtinta ir pagrįsta įrodymais.

Kas liečia vyrus, tai jiems yra geidautina (mustachab) lankyti kapus, įskaitant Pranašo صلى الله عليه وسلم ir jo dviejų kompanionų  رضي الله عنهما
(Part No. 5; Page No. 333)
jeigu tam nėra išsiruošiama keliauti (specialiai tuo tikslu), elgiantis pagal Pranašo صلى الله عليه وسلم  pasakymą, "Aplankykite kapus, nes jie primena jums gyvenimą po mirties."
(Perduota Muslim Nr. 976 [3] jo Sachych Rinkinyje  [Autentiškų Chadisų Knygoje])

 Išvykti į kelionę su tikslu aplankyti kapus yra neleistina. Tačiau, ypač  yra leistina keliauti aplankyti tris mečetes, nes Pranašas صلى الله عليه وسلم sakė, "Neturėtų būti vykstama į kelionę nebent į šias tris mečetes: Masdžid Al -Haram (Mekos mečetę), šią mano mečetę (Al-Masdžid Al-Nabavy Medinoje), ir Al-Masdžid Al-Aksa (Al-Aksa mečetė Jaruzalėje)."(Sutarta esant autentišku (Sachych)  Al-Bukhari Nr. 1189 [4] ir Muslim Nr. 1397 [5]

Jeigu musulmonas aplanko Pranašo صلى الله عليه وسلم mečetę, tai jie gali kaip antraeilį dalyką lankyti Pranašo صلى الله عليه وسلم kapą, dvejus jo kompanionus (sachābius), kankinių kapus, ir Al-Baki okupantus. Jie taip pat gali aplankyti Masdžid Kuba (miestelį netoli Medinos, kur Pranašas صلى الله عليه وسلم įkūrė pačią pirmąją mečetę), jei jie nekeliauja specialiai tik tam tikslui. Tačiau, jei asmuo yra Medinoje, jiems yra leistina (teisėta) lankyti Parnašo صلى الله عليه وسلم ir jo dviejų kompanionų kapus, taipogi lankyti Al-Baki, kankinių kapus, ir Masdžid Kuba. Tačiau keliauti didelius atstumus tik tam, kad aplankyti juos, nėra leistina, remiantis teisingiausia  iš dviejų mokslininkų nuomonių, kadangi Pranašas صلى الله عليه وسلم sakė,  "Neturėtų būti vykstama į kelionę nebent į šias tris mečetes: Masdžid Al -Haram (Mekos mečetę), šią mano mečetę (Al-Masdžid Al-Nabavy Medinoje), ir Al-Masdžid Al-Aksa (Al-Aksa mečetė Jaruzalėje).” [4], [5] Vykstant aplankyti Al-Masdžid Al-Nabavy, Pranašo صلى الله عليه وسلم ir kitų kapų lankymas privalo būti antraeilis dalykas šioje išvykoje. Todėl, atvykęs į mečetę asmuo, turėtų atlikti kiek tik įmanoma  maldų ir tik tada aplankyti Pranašo صلى الله عليه وسلم ir jo bendražygių kapus. Jie turėtų prašyti Allah nusiųsti Jo Palaiminimus Pranašui  صلى الله عليه وسلم , pasveikinti jį su Salam (islamišku pasisveikinimu) ir atlikti dua's (maldavimus) dėl jo. Po to, jie turėtų pasveikinti Al-Siddyk (Abu Bakr رضي الله عنه) ir atlikti dua's dėl jo; ir pasveikinti Al-Farūk (Umar) ir atlikti dua's dėl jo. Tai yra sunna (sekimas Pranašo صلى الله عليه وسلم pamokymais). Tą patį reiktų daryti prie kitų kapo. Taigi, jeigu asmuo lankosi Damaske, Kaire, Rijade, ar kokiame kitame mieste, tai yra pageidaujama jiems lankyti kapus, pasimokant iš to, prisimenant mirtį, ir padaryti paslaugą numirėliui maldaujant jiems iš Allah pasigailėjimo, jei jie yra musulmonai. Pranašas  صلى الله عليه وسلم sakė, "Lankykite kapus, nes jie jums primena gyvenimą po mirties." [3] Jis  صلى الله عليه وسلم mokė savo bendražygius (Sachaba) sakyti šiuos žodžius, kuomet jie lanko kapus: "As-saliamu aleikum kapų gyventojai - tikintieji ir musulmonai. Mes, su Allah Valia, be abejonės seksime paskui jus. Mes maldaujame saugumo iš Allah sau ir jums." Kitoje chadiso versijoje, "Lai Allah būna gailestingas tiems, kurie iškeliavo prieš mus, ir tiems kurie keliaus po jų.” (Sunan Al-Nasa’i Nr. 2037) [6]  Taip elgtis yra sunna, tačiau neišsiruošiant kelionei vien tik dėl šios priežasties. Toliau, draudžiama yra lankyti jų kapus ir atlikti maldavimus jiems išskyrus Allah, nes tai yra širk veiksmas (priskyrimas kitų garbinime lygiagrečiai su Allah Jo Viešpatavime ir Šlovinime) ir taip pat garbinimas kitų nei Jis. 

(Part No. 5; Page No. 334)

Allah paskelbė tai draudžiamu Savo tarnams sakydamas:
"Mečetės yra skirtos Allah Vieno garbinimui: todėl nesišauk kitų lygiagrečiai su Allah."
 Allah taip pat sako:
" Toks yra Allah, tavo Valdovas; Jam priklauso karaliavimas. Ir tie, kurių tu šaukiesi ar maldauji vietoj Manęs, jiems nepriklauso net "kitmyr" (labai plona membrana supanti datulės kauliuką).” 
“ Jeigu tu maldausi jų (ar šauksiesi jų), jie negirdės tavęs; ir netgi jeigu jie galėtų girdėti, jie negalėtų įvykdyti tavo prašymo. Ir Prisikėlimo Dieną, jie paneigs (nepripažins) tavo garbinimą skirtą jiems. Ir niekas negali informuoti tavęs (O Muchammad  صلى الله عليه وسلم) kaip tik Jis, Kuris yra Visa-Žinantis (visko)." 
Allah (tebūna garbinamas Jis) parodo aiškiai, kad tai yra širk šauktis numirėlių tikinčiųjų ir kitų, ir garbinti vietoj Jo kitus. Allah taip pat sako: “Ir jeigu tas, kuris šauksis (ar šlovins) vietoje Allah kitas dievybes, neįrodant, kad jos vertos garbinimo; tuomet jo byla yra tik su jo Valdovu. Iš tikro! Al-Kâfirûn (tie, kurie netiki į Allah Vieną, politeistai, pagonys, stabmeldžiai) nebus sėkmingi.” Kadangi jie maldauja kitų nei Allah, atlikdami kufr (netikėjimą). Musulmonui yra privaloma apie tai žinoti ir mokslininkams yra privaloma paaiškinti tai žmonėms, kad jie žinotų apie širką. Daugybė paprastų žmonių, praeidami pro kapus tų, kuriuos jie dievina, prašydami pagalbos sako: "O toksai ir toksai! Duok man jėgų!", "Aš siekiu tavo pagalbos", "Padėk man", "Išlaikyk (aprūpink) mane", arba "Išgydik mane nuo ligos". Visa tai yra didysis širkas - Allah apsaugok mus nuo to! Šių dalykų galima prašyti tik iš Allah (Visa Šlovė ir Garbė Jam), o ne iš numirėlio ar kokios kitos būtybės.
Kas liečia tuos, kurie yra gyvi, jūs galite jų prašyti, jei jie jus girdi, kalbant su jais tiesiogiai ar raštiškai, per telefoną, ar kitas priemones. Jų galima prašyti, kaip jie galėtų padėti jums namuose ar fermoje ir kituose darbuose, nes jus padedate vienas kitam. Tame nėra nieko blogo, nes Allah sako Mozės istorijoje: “Vyras paprašė pagalbos (iš savo būrio) prieš savo priešą.”

(Part No. 5; Page No. 335)
Bet prašyti numirėlių, kurių jau nebėra, jie nebematomi, arba negyvų objektų, tokių kaip stabai, išgydyti nuo ligos, laimėti pergalę prieš savo priešus, ir panašiai, tai yra didysis Širkas. Tokia pati taisyklė taikoma kai yra prašoma gyvų asmenų atlikti tai, ką gali atlikti tik Vienintelis Allah. Tai irgi yra laikoma širku, kadangi tų, kurių jau nebėra, fiziškai į juos neina kreiptis, ir tai rodo, kad jūs tikite, kad jiems yra žinoma nematomi dalykai (arab. Ghaib) arba kad jie gali išgirsti jūsų prašymus, netgi jeigu jie yra toli nuo jūsų. Toks tikėjimas yra klaidingas, iššaukiantis netikėjimą (kufr) tiems, kurie tai teigia. Allah sako: "Nei vienam esančiam danguje ar žemėje nėra žinomi nematomi dalykai išskyrus Viešpačiui الله." Tokia pati taisyklė taikoma jeigu jūs tikite, kad kažkas turi tam tikrą slaptą jėgą visai visatai, kuria jie gali naudotis, kad galėtų kažkam kažką duoti ar neduoti, kaip kad kai kurie neišmanėliai tiki vadindami juos Aulija (dievobaimingais žmonėmis). Tai yra Širkas Al-Rububija (priskyrimas kitų Allah Viešpatavime), kas yra blogiau nei garbinti stabus. Todėl, islamiškai legalus numirėlio lankymas yra kada mes prašome Allah būti jiems gailestingu, prisimindami gyvenimą po mirties, ruošiantis tam, turint omeny, kad mes patys mirsime ir melsti Allah pasigailėjimo visiems musulmonams. Tai tokia yra kapų lankymo išmintis. 
Lai Allah skiria mums sėkmę.
[6] http://sunnah.com/nasai/21/221

Sunday, 4 October 2015