Salafija

Salafija

Saturday, 28 January 2017

Skyrius Nr. 54 - Prašymas vardan Allah neturėtų būti atmestasIbn Umar (رضي الله عنه) perdavė:

"Allah Pasiuntinys sakė: 'Jeigu kažkas prašo iš jūsų prieglobsčio vardan Allah, suteikite jam prieglobstį. Ir jeigu kažkas jūsų prašo (kažko) vardan Allah, duokite jam. Ir jeigu kažkas jus pakviečia, priimkite jo pakvietimą. Ir jeigu kažkas jums padaro paslaugą, atsidėkokite jam (atsilyginkite jam), bet jeigu jūs neturite kuo atsilyginti, tada pasimelskite už jį Viešpačiui iki kol jūs pajusite, kad atsilyginote jam'. "[1]

Skyriaus aktualumas Tauchydo knygai

Šis skyrius aiškiai nurodo, kad asmuo, kuris nesutinka išpildyti poreikių to, kuris prašo vardan Allah, kad išties toks asmuo nerodo Viešpačiui nei pagarbos, nei šlovinimo, ir tai sumažina jo tikėjimą monoteistine doktrina. 

Žodžių reikšmės ir frazės

 • Prašo iš jūsų prieglobsčio vardan Allah: Bet koks asmuo, kuris siekia prieglobsčio Allah  vardu, kad apsisaugotų nuo kai kurių musulmonų keliamos žalos jam, arba kad jis būtų apsaugotas prieš kitus.
 • Suteikite jam prieglobstį: Atsakykite į jo prašymą iš pagarbos Dievui, nes jis prašė Jo vardu.
 • Duokite jam: Išpildykite jo poreikius, išskyrus tuos atvejus, kada jis prašo nuodėmingų dalykų arba jis prašo, kad jūs nutrauktumėt bet kuriuos savo  kraujo ryšius su kitais. 

Bendra  chadiso reikšmė

Šiame perdavime Pranašas (ﷺ) liepia musulmonams laikytis tam tikro gero elgesio, kad pagerbti Allah teisę, Išaukštintas yra Jis. Tai yra duoti bet kuriam, kuris maldauja vardan Allah ir suteikti prieglobstį bet kuriam prašančiajam, kuris prašo Jo Vardu. Į šias elgesio taisykles įeina musulmonų teisių išpildymas, t.y. priimti pakvietimą ir taip pat, atsakyti tuo pačiu ar daugiau negu tai (jei įmanoma)  už padarytą paslaugą. Jeigu asmuo negali padaryti nei vieno iš šių dalykų, jis turėtų prašyti Dievo, kad Jis skirtų malones tokiam prielankiam žmogui.

Chadiso aktualumas skyriui

Šiame skyriuje iš musulmonų yra reikalaujama, kad jie duotų išmaldą bet kuriam, kuris prašo Allah vardu ir draudžiama, kad jie nusigręžtų nuo tokio prašytojo.

Išvados:

 • Tai yra pagarbos rodymas Viešpačiui nenusigręžti nuo tų, kurie prašo išmaldos Jo vardu. 
 • Musulmonai privalo apsaugoti ir priglausti bet kurį žmogų, kuris prašo Allah vardu.
 • Tai yra teisėta priimti pakvietimą iš musulmono į šventę ar kažkokį panašų renginį.
 • Tai yra teisėta atsilyginti už paslaugą, jeigu yra galimybės.
 • Tai yra taip pat teisėta prašyti malonių iš Allah, kad Jis jas skirtų  prielankiam žmogui, kai nėra galimybės kitaip atsilyginti.

Išnašos:

[1] Abū Davūd (1672, 5109), Abd Ibn Humaid (806), ir An-Nasā'ī (5/82).

*****Papildomi šaltiniai Anglų kalba:

Friday, 27 January 2017

Skyrius Nr. 53 - Draudimas sakyti "mano vergas" arba "mano vergė"Abū Hureira (رضي الله عنه) perdavė, kad Pranašas (ﷺ) sakė:

"Nei vienam iš jūsų nedera sakyti 'pamaitink savo valdovą (rabb), padėk savo valdovui atlikti apsiprausimą (wudu), arba duok savo valdovui vandens', bet asmuo turėtų sakyti 'mano šeimininkas (sajjid)'* arba 'mano globėjas (maulia)'. Ir asmuo neturėtų sakyti 'mano vergas (abd)', arba 'mano vergė (amah)', bet jis turėtų sakyti 'mano jaunuolis, mano mergelė ir mano bernas'."

*(pvz.: pamaitink savo šeimininką, vietoj sakant valdovą) 

Skyriaus aktualumas Tauchydo knygai

Viršuje paminėtų žodžių vartojimas sudaro neteisingą įspūdį, tokį, kad asmuo turintis šį titulą dalinasi partneryste su Allah Jo Viešpatavime. Todėl tai yra draudžiama asmeniui vartoti šiuos išsireiškimus ir jis privalo rodyti pagarbą  Viešpačiui, ir išsaugoti monoteistinę doktriną užkertant  visus kelius vedančius į politeizmą.

Žodžių reikšmės ir frazės

 • Nei vienam iš jūsų nedera sakyti 'pamaitink savo valdovą (rabb), padėk savo valdovui atlikti apsiprausimą (wudu): Žmonėms yra draudžiamas toks terminas, nes jis nusako panašumą tarp Allah ir to asmens (į kurį kreipiamasi tuo terminu rabb - valdovas).
 • Turėtų sakyti 'mano šeimininkas (sajjid)': Šitas terminas 'šeimininkas - sajjid' būdingas tokiam asmeniui, kuris yra  žmogaus savininkas arba kuris jį kontroliuoja. Tarp žodžių 'rabb' ir 'sajjid' yra šioks toks skirtumas. Kas liečia pirmąjį, tai islamo mokslininkai vienbalsiai sutaria, kad rabb (valdovas) yra vienas iš Allah Vardų, tačiau kas liečia antrąjį terminą sajjid (šeimininkas), tai jų nuomonės išsiskiria, ar tai vienas iš Allah vardų, ar ne. 
 • Mano globėjas (maulia): Maulia yra plačiai naudojamas arabiškas žodis, kuris turi daugybę prasmių. Šiame kontekste jis reiškia 'savininkas'. 
 • Asmuo neturėtų sakyti 'mano vergas (abd)', arba 'mano vergė (amah)': Todėl, kad nėra nei vieno verto garbinimo išskyrus Allah ir šie terminai išreiškia garbinimą, kurio nėra vertas nei vienas iš žmonių tarpo. 
 • Turėtų sakyti 'mano jaunuolis, mano mergelė ir mano bernas': Šie titulai yra parinkti pakeisti žodžius "mano vergas (abd)" ir "mano vergė (amah)".

Bendra chadiso reikšmė

Šiame perdavime Pranašas (ﷺ) draudžia musulmonams sakyti žodžius išreiškiančius politeizmą, ir kad tokie žodžiai nusako pagarbos trūkumą Viešpačiui, kada yra kreipiamasi į žmogų kaip į rabb (valdovą) arba kada yra priskiriamas žmogui vergas (žodžiais ar frazėmis). Taip yra todėl, kad Allah yra vienintelis Rabb (Valdovas) ir Jis vienintelis yra vertas garbinimo. Pranašas (ﷺ) pateikia tinkamus žodžius, kuriais būtų pakeisti abejingi žodžiai tam, kad būtų išlaikytas monoteizmo tyrumas (monoteizmo doktrina).

Chadiso aktualumas skyriui

Šis chadisas išreiškia draudimą sakyti 'mano vergas', 'mano vergė' ir 'mano valdovas'.

Išvados:

 • Musulmonams yra draudžiama sakyti žodžius, kurie išreiškia politeizmą.
 • Musulmonai privalo užkirsti visus kelius vedančius į politeizmą.
 • Kuomet instruktorius laiko tokį ir tokį reikalą neteisėtu, jis turėtų pateikti legaliai tinkamą pakaitalą vietoj jo. 


Išnašos:

[1] Al-Bukchārī (2552) ir Muslim (2249).


*****Papildomi šaltiniai Anglų kalba:
Wednesday, 25 January 2017

Skyrius Nr. 52 - Draudimas sakyti "O Allah atleisk man, jeigu Tu nori"Abū Hureirah (رضي الله عنه) perdavė, kad Allah Pasiuntinys (ﷺ) sakė:

"Nei vienas iš jūsų neturėtų sakyti 'O Allah, atleisk man, jeigu Tu nori; O Allah, būk man gailestingas, jeigu Tu nori', bet asmuo turėtų visada kreiptis pas Allah ryžtingai, nes niekas negali priversti Allah daryti ką nors prieš Jo Valią."

Yra ir kitas perdavimas užrašytas Imamo Muslim (رحمه الله) kitokiais žodžiais:

"... asmuo privalo prašyti iš Allah valingai ir su pilnu atsidavimu, nes Jam nėra nieko sunkaus padaryti." [1]

Skyriaus aktualumas Tauchydo knygai

Toks išsireiškimas "O Allah! Atleisk man, jeigu nori" duoda suprasti, kad asmuo yra nerūpestingas ir jis nėra pilnai suinteresuotas gauti atsaką į prašymą, ir dar daugiau, kad jam nereikalinga Viešpaties pagalba. Šis prašymas nurodo tai, kad Allah būtų verčiamas kažką daryti prieš Savo Valią. Kadangi visi šie išsireiškimai pažeidžia monoteizmo esmę, autorius dedikavo šį skyrių plėtoti šia tema.

Žodžių reikšmės ir frazės

 • Kreiptis pas Allah ryžtingai: Tai nurodo, kad asmuo turėtų kreiptis pas Allah būdamas tikras, kad į jo prašymą bus atsakyta.
 • Valingai ir su pilnu atsidavimu: Tai reiškia, kad asmuo turėtų atkakliai prašyti Jo.

Bendra chadiso reikšmė

Šiame perdavime Pranašas (ﷺ) draudžia musulmonams prašyti Allah atleidimo ir pasigailėjimo iškeliant sąlygas Jo Valiai, ir jis liepia jiems kreiptis pas Allah tvirtai ir ryžtingai, kad į jų maldas ir prašymus bus atsakyta. Jis (ﷺ) paaiškina, kad sąlygos iškėlimas Dievo Valiai prašymo metu, sąlygoja tai, kad Jam būtų užkraunama našta arba kad Jis yra verčiamas įvykdyti Savo tarno poreikius. Be abejonės, tokiuose prašymuose esančios potekstės yra prieštaraujančios tiesai, nes Allah yra Pats Savimi Pasirūpinantis, Vertas Šlovinimo ir Vykdytojas to, ką Jis ketina. Toks prašymas su iškelta sąlyga ("jeigu Tu nori") duoda suprasti, kad prašytojui nelabai rūpi ar jo poreikiai bus išpildyti ar ne, ir kad jis stokoja pasitikėjimo (yra abejingas), ir kad išties jam nereikia Allah pagalbos, nors nei vienas iš mūsų negalėtų apsieiti (išgyventi) be Allah. 

Chadiso aktualumas skyriui

Šis perdavimas draudžia prašytojams kelti sąlygas Allah Valiai kuomet jie prašo Jo atleidimo ir paaiškina kokia to draudimo priežastis.  

Išvados:

 • Prašytojams yra draudžiama iškelti sąlygas Allah Valiai kuomet jie prašo iš Jo ir jiems yra liepta, kad jie prašytų Allah tvirtai ir ryžtingai.
 • Viskas, kas susiję su Allah, kas neatitinka Jo Didybės, privalo būti vengiama ir laikomasi nuo to kuo toliau. 

Išnašos:

[1] Al-Bukchārī (6339) ir Muslim (2679).Papildomi šaltiniai Anglų Kalba:


Tuesday, 24 January 2017

Skyrius Nr. 51 - Draudimas sakyti “tebūna saliām Viešpačiui"
Ibn Mas’ūd (رضي الله عنه) perdavė:

“Mes atlikome kartu su Pranašu (ﷺ) maldą ir mes sakydavome: ‘Tebūna saliām (saugumas) Viešpačiui nuo Jo tarnų ir lai saliām būna tiems ir tiems.’ Todėl Pranašas (ﷺ) pasakė: ‘Nesakyk saliām Viešpačiui’, nes Jis Pats yra As-Saliām.” [1]

Skyriaus aktualumas tauchydo knygai

Kadangi linkėjimas “saliām” nurodo, kad asmuo linki saugumo nuo bet kokio blogio į besikreipiantįjį, tai yra draudžiama sakyti “lai saliām (saugumas) būna Viešpačiui”, kadangi Jis yra Pats Savimi Pasirūpinantis ir kuriam nebūdingi jokie trūkumai. Todėl pagalba yra prašoma iš Allah, bet ne atvirkščiai. Šis skyrius  pabrėžia, kad tai yra prievolė manyti apie Allah Jam esant tobulam, be jokių trūkumų, ir kad tai yra privaloma laikytis nuomonės, kad Jis yra Pats Save Išlaikantis ir kad Jam priklauso patys tobuliausi atributai.

Žodžių frazės ir reikšmės

 • Mes sakydavome: ‘Tebūna saliām (saugumas) Viešpačiui’: Kompanionai išsireikšdavo taip per paskutinį maldos tašahhud [2], kaip yra minima kituose panašiuose perdavimuose. 
 • ‘Nesakyk saliām Viešpačiui’: Šis Pranašo (ﷺ) draudimas yra skirtas jo bendražygiams, kad jie nemaldautų Viešpačiui saugumo “saliām”.
 • Nes Jis Pats yra As-Saliām: As-Saliām yra vienas iš Allah gražiausių vardų.

Bendra chadiso reikšmė

Ibn Mas’ūd (رضي الله عنه) pasakoja, kad kompanionai sakydavo savo maldoje “Lai saliām (saugumas) būna Viešpačiui (Allah)”. Todėl Paranašas (ﷺ) uždraudė jiems tai sakyti ir paaiškino jiems, kad toks maldavimas neatitinka Allah Didybės, nes Jis Pats yra As-Saliām ir kad tai yra Jis Vienas, Kuris skiria saugumą (saliām), todėl yra netinkama  linkėti Jam saugumo, kadangi tai yra Jis, Kuris apsaugo Savo tarnus nuo įvairiausio blogio.

Chadiso aktualumas skyriui

Šis chadisas nurodo, kad tai yra draudžiama sakyti “Lai saugumas būna Viešpačiui (Allah)”.

Išvados:

 • Šis chadisas nurodo, kad tai yra draudžiama sakyti “Lai saugumas būna Viešpačiui (Allah)”.
 • As-Saliām yra vienas iš Allah gražiausių vardų, Išaukštintas yra Jis.
 • Musulmonų pareiga yra mokinti tuos, kurie neturi žinių.
 • Instruktoriai turėtų iliustruoti priežastį pateiktam verdiktui.Išnašos:

[1] Al-Bukchārī (835) ir Muslim (402).
[2] Tašahhud yra tam tikra du’a recituojama per maldos vidurį ar jos pabaigą sėdimoj pozicijoj.
Papildomi šaltiniai Anglų Kalba:


Pranašo Muchammedo (ﷺ) biografija


Trisdešimt dvi audio paskaitos apie Pranašo (ﷺ) gyvenimą. Pristato studentas Abdul Hakeem Bilal Davis (Anglų kalba)
Sunday, 22 January 2017

Skyrius Nr. 50 - Kreipimasis į Allah Jo Gražiausiais VardaisKreipimasis į Allah Jo Gražiausiais Vardais

Skyrius Nr.50 

Autorius Sālich Al-Fauzān 

Allah Išaukštintasis sako:

“Ir Viešpačiui priklauso patys geriausi vardai, todėl kreipkis į Jį su jais. Palik draugiją tų, kurie yra nuklydime, kas liečia Jo Vardus. Jiems bus atlyginta už tai, ką jie darė.” (Al-Arāf 7:180)

Ibn Abū Hātim perdavė iš Ibn Abbas (رضي الله عنه), kad jis sakė: 
“Frazė: ‘…kurie yra nuklydime, kas liečia Jo Vardus…’ reiškia tuos žmones, kurie priskiria partnerius Viešpačiui Jo gražiausiais Vardais.”

Ibn Abbas (رضي الله عنه) taip pat teigė, kad tie žmonės pavadino vieną iš savo stabų Al-Lāt, išgaudami tą vardą iš žodžio Al-Iliāh, arabiško žodžio reiškiančio “Dievas”. Ir jie pavadino kitą dievaitį Al-Uzzā iš arabiško žodžio Al-Azyz, kuris reiškia “Išaukštintas Galia”, ir  Al-Azyz yra vienas iš Allah Gražiausių Vardų. Komentuodamas šią Korano eilutę Al-A’maš (رحمه الله) sakė: “Jie neteisėtai įtraukia (priskiria) tokius vardus Viešpačiui, kurie yra nederami (netinkami ir nepriklauso Jam).”

Skyriaus aktualumas tauchydo knygai

Rašydamas šį skyrių autorius nori paneigti paklydimus tų, kurie siekia artumo su Allah per mirusiuosius. Dar daugiau, autorius nori pabrėžti, kad teisėtas būdas siekiant artumo su Allah yra tiesiogiai kreiptis į Jį Jo nuostabiausiais Vardais ir dieviškaisiais Atributais.

Al-A’maš (رحمه الله) trumpa biografija

Jis yra Suleimān Ibn Mahrān iš Kufos. Jis buvo fakyh ir patikimas ir dievobaimingas chafyz. Jis mirė 147 metais po Hidžros. Lai Allah jam būna gailestingas.

Žodžių frazės ir reikšmės

 • Gražiausi (nuostabiausi, geriausi) Vardai: Vardai, kurie pasiekė aukščiausią grožio laipsnį ir jiems neprilygsta niekas. 
 • Kreipkis į Jį su jais: Kreipkis į Allah ir siek artumo su Juo per Jo Gražiausius Vardus (t.y. kreipkis į Jį panaudodamas tuos vardus).
 • Kurie yra nuklydime, kas liečia Jo Vardus: Tuos, kurie iškreipia Jo Gražiausius Vardus. Tokie žmonės arba jie atmeta tuos Vardus arba jų reikšmes, arba jie įvardina jais kitas sukurtas būtybes. Jie pavadina kitus Allah Vardais lygiai taip pat, kaip jie pavadino vieną iš savo stabų Al-Lāt, paimdami jį iš arabiško žodžio Al-Iliāh, kuris reiškia “Dievas”.
 • Jiems bus atlyginta už tai, ką jie darė: Tai yra siaubingas grasinimas, kad jie neišvengs bausmės.
 • Jie neteisėtai įtraukia (priskiria) tokius vardus Viešpačiui, kurie yra nederami (netinkami ir nepriklauso Jam): Jie pridėjo prie Allah Vardų kitus, nors nei Allah Pats, nei Jo Pasiuntinys nepriskyrė jų Jam.

Bendra Korano eilutės reikšmė

Šioje eilutėje Allah Aukščiausiasis teigia, kad Jo Vardai siekia patį aukščiausią grožio ir tobulumo laipsnį. Dėl to Jis liepia Savo tarnams kreiptis į Jį ir siekti artumo iš Jo, vartojant pačius Gražiausius Jo Vardus. Be to Alah liepia Savo tarnams nesusieti savęs su tais, kurie iškraipo šiuos garbingus Vardus ir kurie ydingai nuklysta nuo tiesos. Tų žmonių laukia neišvengiama bausmė.

Išvados:

 • Ši eilutė įrodo, kad Allah Vardai ir Atributai atitinka Jo Didybę.
 • Allah Vardai yra gražūs.
 • Iš žmonių yra reikalaujama, kad jie kreiptųsi į Allah ir siektų artumo su Juo, naudojant Jo Gražiausius Vardus.
 • Žmonėms yra draudžiama iškreipti bet kurį gražų Allah Vardą: paneigiant juos ar pakeičiant jų reikšmes, ar paskiriant juos kitoms sukurtoms būtybėms.
 • Iš musulmono yra reikalaujama, kad jis nusisuktų nuo neišmanėlių ir tų, kurie yra paklydime, kas liečia gražius Allah Vardus.
 • Šioje eilutėje yra rimtas grasinimas tiems, kurie išdarko Allah Vardus arba Atributus.

(Knygos puslapiai 375-377)Papildoma medžiaga Anglų kalba:


*****Allah dieviškieji vardai ir atributai 

Skyrius Nr. 51

Autorius Muchammed Ibn Abdul-Wahhāb

Vertė į Anglų kalbą Sameh Strauch


51.1 Allah Išaukštintasis sako:

“Ir Viešpačiui priklauso patys gražiausi vardai, todėl kreipkis į Jį su jais. Palik draugiją tų, kurie neigia Jo Vardus. Jiems bus atlyginta už tai, ką jie darė.” (Al-Arāf 7:180)

Allah Šlovingiausiasis šioje eilutėje skelbia, kad Jo vardai yra patys gražiausi ir kad Jis yra pats Tobuliausias ir Išbaigtas visuose Savo dieviškuose atributuose. Po to Jis mums liepia, kad mes turėtumėm kreiptis į Jį panaudojant tuos vardus tam, kad mūsų prašymai ir maldos būtų atsakytos ir kad į jas būtų atsakyta greitai. Aukščiausiasis Allah mums liepia vengti tų žmonių, kurie nepripažįsta Jo vardų arba kurie sąmoningai išdarko jų reikšmes tam, kad jie patenkintų savo iškreiptą Tauchydo supratimą. Po to Allah Visa-Galintis ir Pats Galingiausias įspėja mus apie teisėtą bausmę Prisikėlimo dieną tiems, kurie neigia Jo vardus ir atributus.

Tauchydo aktualumas skyriui

Ši Korano eilutė įrodo, kad tai yra draudžiama paneigti bet kokius dieviškuosius  Allah vardus ir atributus. Į šį paneigimą įeina Allah vardų priskyrimas sukurtoms būtybėms arba sukurtų būtybių vardų priskyrimas  Jam, kadangi tai yra širkas atliekamas su Jo vardais ir atributais.

Svarbios pasatabos

1. Trys situacijos, kurių dėka tikintysis gali patekti į Rojų paminėdamas dieviškuosius vardus:

 1. Ištariant juos žodžiais;
 2. Suvokiant jų reikšmes;
 3. Kreipiantis tais vardais į Allah.

2. Kai kurie Allah vardai yra ištariami po vieną, tokie kaip Al-Hakym (Teisėjas). Kiti Jo vardai yra ištariami kartu, tokie kaip As-Samy' (Visa Girdintis) ir Al-Basyr (Visa Matantis). Ir kiti Jo vardai gali būti ištariami tiktai juos paminint drauge, tokius kaip An-Nāfi' (palankus, duodantis naudą) ir Adh-Dhārr (skiriantis žalą, kančias), kadangi Dievo Išbaigtinumas nėra aiškiai nusakomas nebent su šia (vardų) kombinacija. Ištariant Allah vardą Adh-Dhārr vieną, jis neturės kilnios (teigiamos) prasmės, nebent šalia jo bus minimas Allah vardas An-Nāfi'. 

3. Trečioji taisyklė yra tokia, kad mes nepriskiriam Viešpačiui tokių  vardų ir atributų, kurie nėra paminėti Korane arba autentiškuose Pranašo (ﷺ) perdavimuose. Mes atmetame visus vardus ir atributus, kuriuos atmetė Allah ir Jo Pasiuntinys (ﷺ), ir mes išliekame nebylūs apie dalykus, susijusius su Jo vardais ir atributais, apie kuriuos mes neturime žinių.

4. Tai yra draudžiama parinkti Viešpačiui vardus iš veiksmažodžių naudojamų Korane, kurie apibūdina Jo veiksmus. Todėl mes neturėtume kreiptis į Jį Al-Mun'im (skiriančio malones), nors Korane ir kalbama apie Jo ni'am (malones). Nei mums yra leistina vadinti Jį As-Sattār (uždengiančiu), netgi jeigu Jis yra apibūdinamas kaip As-Sattyr (kurio šaknis yra paimta iš to paties veiksmažodžio) autentiškame perdavime; ir kas taip daro yra klaidingas. 

5. Dieviškųjų Allah vardų ir atributų paneigimas yra penkių tipų:

 1. Vadinant stabus Allah vardais  arba vadinat juos vardais išgautais iš jų (t.y. Allah vardų), taip kaip darė pagonys Kureišiai, kada jie pavadino vieną iš savo dievaičių Al-Lāt, kurio vardą jie išgavo iš žodžio "Allah" šaknies;
 2. Priskiriant Viešpačiui vardus, kurie neatitinka Jo Didybės, kaip tai daro krikščionys, kada jie kreipiasi į Jį kaip į Tėvą, arba kai filosofai vadina Jį  Jėga ar Galia, ir panašiai;
 3. Priskiriant Viešpačiui atributus, kurie neatitinka Jo Didybės, tokius kokius Jam priskyrė žydai sakydami, kad Allah ilsėjosi septintą dieną (šeštadienį). 
 4. Pakeičiant dieviškųjų Allah vardų ir atributų reikšmes ir paneigiant jų tikrąsias reikšmes, kaip tai darė džehmitai (1), kurie teigė kad Allah yra Visa Girdintis, bet Jis negirdi ir kad Jis yra Gyvenantis, bet Jis negyvena (2);
 5. Sulyginant Allah atributus su tais iš Jo kūrinijos, kai išties mes turėtumėm pripažinti tik tai, kas neišreiškia panašumo tarp jų (t.y. tarp Allah ir Jo kūrinijos). 

51.2 Ibn Abbas (رضي الله عنه) sakė: "Tie, kurie iškreipia (neteisingai interpretuoja) arba neigia Jo vardus atlieka širką." (Užrašė Ibn Abi Hātim)


Skyriaus aktualumas tauchydui 

Šis perdavimas įrodo, kad Ibn Abbas (رضي الله عنه) buvo nuomonės, kad  Allah vardų priskyrimas stabams konstatuoja Jo vardų paneigimą ir tai yra patvirtinta, kad tie kurie taip daro yra kalti širko atlikimu.

51.3 Al-A'maš sakė, kad jie priskirdavo Viešpačiui vardus, kurie Jam nepriklausė.

Skyriaus aktualumas tauchydui 

Šis perdavimas yra įrodymas, kad Al-A'maš laikėsi nuomonės, kad vadinti Allah vardais, kurie Jam nepriklauso (nėra Jo vardai) yra neigimas Jo tikrųjų vardų, ir tai yra patvirtinta, kad tai yra širkas neigti Allah vardus.


Išnašos:

(1) Džehmitai yra nuklydusi sekta ir jie iškreipė islamo religiją. Ši sekta praktiškai nebeegzistuoja, jų klaidingus įsitikinimus perėmė kiti.

(2) Kad Allah vardai yra tik vardai, be jokios reikšmės ar prasmės.


(Knygos puslapiai 319- 322)


Trečias Knygos leidimas 2010m.

Visi tauchydo skyriai