Salafija

Salafija

Saturday 28 January 2017

Skyrius Nr. 54 - Prašymas vardan Allah neturėtų būti atmestasIbn Umar (رضي الله عنه) perdavė:

"Allah Pasiuntinys sakė: 'Jeigu kažkas prašo iš jūsų prieglobsčio vardan Allah, suteikite jam prieglobstį. Ir jeigu kažkas jūsų prašo (kažko) vardan Allah, duokite jam. Ir jeigu kažkas jus pakviečia, priimkite jo pakvietimą. Ir jeigu kažkas jums padaro paslaugą, atsidėkokite jam (atsilyginkite jam), bet jeigu jūs neturite kuo atsilyginti, tada pasimelskite už jį Viešpačiui iki kol jūs pajusite, kad atsilyginote jam'. "[1]

Skyriaus aktualumas Tauchydo knygai

Šis skyrius aiškiai nurodo, kad asmuo, kuris nesutinka išpildyti poreikių to, kuris prašo vardan Allah, kad išties toks asmuo nerodo Viešpačiui nei pagarbos, nei šlovinimo, ir tai sumažina jo tikėjimą monoteistine doktrina. 

Žodžių reikšmės ir frazės

  • Prašo iš jūsų prieglobsčio vardan Allah: Bet koks asmuo, kuris siekia prieglobsčio Allah  vardu, kad apsisaugotų nuo kai kurių musulmonų keliamos žalos jam, arba kad jis būtų apsaugotas prieš kitus.
  • Suteikite jam prieglobstį: Atsakykite į jo prašymą iš pagarbos Dievui, nes jis prašė Jo vardu.
  • Duokite jam: Išpildykite jo poreikius, išskyrus tuos atvejus, kada jis prašo nuodėmingų dalykų arba jis prašo, kad jūs nutrauktumėt bet kuriuos savo  kraujo ryšius su kitais. 

Bendra  chadiso reikšmė

Šiame perdavime Pranašas (ﷺ) liepia musulmonams laikytis tam tikro gero elgesio, kad pagerbti Allah teisę, Išaukštintas yra Jis. Tai yra duoti bet kuriam, kuris maldauja vardan Allah ir suteikti prieglobstį bet kuriam prašančiajam, kuris prašo Jo Vardu. Į šias elgesio taisykles įeina musulmonų teisių išpildymas, t.y. priimti pakvietimą ir taip pat, atsakyti tuo pačiu ar daugiau negu tai (jei įmanoma)  už padarytą paslaugą. Jeigu asmuo negali padaryti nei vieno iš šių dalykų, jis turėtų prašyti Dievo, kad Jis skirtų malones tokiam prielankiam žmogui.

Chadiso aktualumas skyriui

Šiame skyriuje iš musulmonų yra reikalaujama, kad jie duotų išmaldą bet kuriam, kuris prašo Allah vardu ir draudžiama, kad jie nusigręžtų nuo tokio prašytojo.

Išvados:

  • Tai yra pagarbos rodymas Viešpačiui nenusigręžti nuo tų, kurie prašo išmaldos Jo vardu. 
  • Musulmonai privalo apsaugoti ir priglausti bet kurį žmogų, kuris prašo Allah vardu.
  • Tai yra teisėta priimti pakvietimą iš musulmono į šventę ar kažkokį panašų renginį.
  • Tai yra teisėta atsilyginti už paslaugą, jeigu yra galimybės.
  • Tai yra taip pat teisėta prašyti malonių iš Allah, kad Jis jas skirtų  prielankiam žmogui, kai nėra galimybės kitaip atsilyginti.

Išnašos:

[1] Abū Davūd (1672, 5109), Abd Ibn Humaid (806), ir An-Nasā'ī (5/82).

*****Papildomi šaltiniai Anglų kalba:

No comments:

Post a Comment