Salafija

Salafija

Monday, 28 December 2015

Skyrius Nr. 37 - Islamo mokslininkų ir vadovų priskyrimas lygiaverčiais su Allah تعالىIbn Abbes رضي الله عنه sakė:

“Akmenimis būtų bepradėja lyti iš dangaus ant tavęs! Aš tau sakau ‘Pranašas صلى الله عليه وسلم sakė taip ir taip, o tu sakai Abu Bakr ir Umar sako (kažką kitą)’.”

Kadangi paklusnumas yra vienas iš garbinimo savybių, knygos autorius pabrėžia, kad jis privalo būti skiriamas tik vieninteliam Allah, visa šlovė Jam. Taip pat autorius pabrėžia, kad niekam negali būti paklustama jokiame reikale, jeigu tai sąlygoja nepaklusnumą Viešpačiui.

Tradicijos Įvykis

Ibn Abbas رضي الله عنه pasakė šį tvirtinimą asmeniui, kuris ginčijosi su juo apie Hadž (hadž at-tamattu: hadžo malonumas). Ibn Abbas رضي الله عنه duodavo instruktažą žmonėms kaip atlikti hadžą pagal Pranašo صلى الله عليه وسلم nurodymus. Tačiau jo oponentas ginčijosi, kad Abu Bakr ir Umar (رضي الله عنهما ) draudė tokį veiksmą. Todėl Ibn Abbas رضي الله عنه sugrįžo prie Pranašo صلى الله عليه وسلم sunnos. 

Bendra Tradicijos Reikšmė

Šioje tradicijoje Ibn Abbas رضي الله عنه perspėjo apie didelę bausmę tiems, kurie skiria pirmenybę Abu Bakr ir Umar (رضي الله عنهما ) ar kitų asmenų teiginiams vietoj Pranašo صلى الله عليه وسلم. Ibn Abbas رضي الله عنه buvo motyvuotas tiesa, kad tikėjimas Muchamedu صلى الله عليه وسلم reikalauja paklusti jam ir skirti pirmenybę jo pasakymams vietoj kitų.

Ši tradicija nurodo draudimą paklusti islamo mokslininkams ir vadovams reikaluose prieštaraujančiuose Pasiuntinio صلى الله عليه وسلم švietimui, nes už tokius veiksmus bus baudžiama.

Išvados:

 • Ši tradicija pabrėžia, kad pirmenybė privalo būti skiriama Pasiuntinio صلى الله عليه وسلم teiginiams vietoj visų kitų.


 • Elgesys pažeidžiantis Pranašo صلى الله عليه وسلم tradiciją sąlygoja bausmę.


*****

Achmad Ibn Hanbal رحمه الله sakė:

“Aš stebiuosi žmonėmis, kurie žino chadiso perdavėjų grandinę ir jo autentiškumą, ir vistiek laikosi Sufijano nuomonės, kai Allah  تعالى sako: ‘...lai žino tie, kurie eina prieš jo (Pranašo صلى الله عليه وسلم ) paliepimus, kad juos ištiks fitna...‘ (Koranas, An-Nur: 63) Ar jūs žinote, ką reiškia fitna? Fitna reiškia politeizmą. Jeigu musulmonas nepripažįsta kai kurių Pranašo صلى الله عليه وسلم žodžių, jo širdis gali nuklysti ir dėl to jis to pasekoje gali sunaikinti save.”

Biografijos

 • Achmed Ibn Hanbal رحمه الله  yra vienas iš gerai žinomų keturių imamų. Keturi imamai yra žinomi pagal keturias islamo mokyklas: Šāfi, Maliki, Hanbali, Hanafi. Jis mirė 241 A.H., lai Allah jam būna gailestingas.


 • Pilnas Sufijan’o رحمه الله vardas yra Abu Abdullah Sufijan Ibn Sa’id At-Tsauri. Jis buvo atsiskyrėlis, dievobaimingas ir patikimas fakyh فقيه (islamo teisės žinovas). Jis mirė 161 A.H., lai Allah jam būna gailestingas.


Žodžių ir frazių reikšmės

 • Kurie žino chadiso perdavėjų grandinę ir jo autentiškumą: Tie žmonės žinojo, kad tam tikro chadiso perdavėjų grandinė yra autentiška, nes grandinės autentiškumas yra ženklu, kad chadisas yra autentiškas. 


 • Kurie eina prieš jo (Pranašo صلى الله عليه وسلم ) paliepimus: tie, kurie elgiasi priešingai Dievo ir Jo Pasiuntinio صلى الله عليه وسلم nurodymams (įsakams).


Tradicijos Įvykis

Imamas Achmed رحمه الله  pratarė šiuos žodžius kada jam buvo pranešta, kad yra tokių žmonių, kurie palieka Pranašo صلى الله عليه وسلم  chadisus ir seka Sufijano nuomone ar kitų fukahā nuomonėmis.

*Fukahā فقهاء - daugiskaita žodžio fakyh, fukahā yra islamo teisės žinovas žinovai, juristai.

Bendra Tradicijos Reikšmė

Šioje tradicijoje, imamas Achmed sukritikuoja asmenis, kuriems yra žinomas chadiso autentiškumas, bet nepaisant to, jie vistiek laikosi kitos nuomonės ir atlieka nusižengimus prieš Pranašo صلى الله عليه وسلم nurodymus (chadisus). Tie žmonės ieško melagingų priežasčių savo požiūroms (nuomonėms) pateisinti. Kaip bebūtų, tikintiesiems yra privaloma paklusti perdavimuose esantiems nurodymams bet kokiais klausimais, jeigu jam yra žinomi įrodymai pateikti iš Allah Knygos ir Pranašo صلى الله عليه وسلم sunnos. Jis privalo paklusti jiems nepaisant to, kad daug žmonių gali būti priešingi jam. Tai yra paliepimas iš Allah, Kuris vertas garbinimo ir šlovinimo, ir tuo pačiu nuo Pranašo صلى الله عليه وسلم . Kas liečia tuos, kurie žino apie tam tikro Pranašo صلى الله عليه وسلم  sunnos praktikavimo autentiškumą ir elgiasi priešingai, Imamas Achmed bijo, kad jų širdys nuklys ir kad jie galiausiai prapuls (jiems gresia pražūtis) abiejuose gyvenimuose: šiame ir pomirtiniame. Sustiprindamas savo požiūrį, Imamas Achmed cituoja viršuje paminėtą Korano eilutę. Yra ir keletas kitų panašių eilučių sustiprinti šiai nuomonei, viena iš jų:

“...Ir kai jie nuklydo, Allah paklaidino ir jų širdis...”

(Koranas, As-Saff:5)

Šioje tradicijoje, musulmonai yra perspėjami nesekti mokslininkų nuomonėmis, kurios nėra pagrįstos legaliais įrodymais, ir nesiliauti elgtis pagal Koraną ir Sunną, kadangi paklusnumas kitiems sąlygoja lygiaverčių partnerių priskyrimą Visagaliui Allah. 

Išvados:

 • Tie, kurie sugeba prieiti prie įrodymų ir išvados, jiems yra draudžiama aklai sekti mokslininkų nuomonėmis.


 • Tiems, kuriems nėra žinomi legalūs įrodymai tam tikrame reikale, tai jiems yra leidžiama sekti patikimais ir dievobaimingais žinojimo žmonėmis. *****

Adij Ibn Hātim رحمه الله  perdavė:

“Aš girdėjau Pranašą صلى الله عليه وسلم  recituojant Korano eilutę: ‘Jie priėmė savo mokslininkus ir vienuolius valdovais vietoj Allah...’ (Koranas, At-Tauba: 31) Todėl aš pasakiau: ‘O Allah pasiuntiny! Mes negarbiname jų.’ Jis صلى الله عليه وسلم  atsakė: ‘Ar jie nedraudžia tai, ką Allah padarė leistinu, ir tada jūs laikote tai draudžiamu, ir argi jie nepadarė leistinu tai, ką Allah uždraudė, ir tada jūs laikote tai leistinu?’ Aš atsakiau: ‘Taip!’ Po to jis صلى الله عليه وسلم  pasakė: ‘Tai yra garbinimas jų’.”

{Perduota Achmed ir At-Tirmidhi, kuris laikė Chadisą geru (chasan). At- Tirmidhi (3104), Ibn Khatir savo tafsyre (2/458) priskiria jį Imamui Achmed, At-Tirmidhi ir Ibn Džaryr.}

Perdavėjas Adij Ibn Hātim رحمه الله

Pilnas perdavėjo vardas yra Adij Ibn Hātim At-Tā’ī. Jis buvo gerai žinomas dorybingas kompanionas. Jis mirė 68 A.H., kai jam buvo 120 metų, lai Allah jam būna gailestingas.

Žodžių ir frazių reikšmės

 • Mokslininkus: Šioje Korano eilutėje turima omenyje žydų mokslininkus.


 • Vienuolius: Krikščionių vienuolius.


 • Mes negarbiname jų: Adij رحمه الله  galvojo, kad garbinimas yra apribotas nusilenkimu ir panašiais veiksmais ketinant priartėti prie tų žmonių.


Bendras Chadiso Paaiškinimas

Šioje eilutėje Allah skelbia, kad žydai ir krikščionys priėmė savo mokslininkus ir vienuolius dievais vietoj Jo. Tie mokslininkai ir vienuoliai priima įstatymus (verdiktus) prieštaraujančius Allah teisei, ir jų žmonės elgiasi pagal juos. Išgirdęs paminėtą Korano eilutę, Adij Ibn Hātim sutriko (suabejojo), nes jis manė, kad garbinimas yra apribotas tokiais veiksmais kaip nusilenkimas (sudžiūd) ir panašiai. Todėl, Pranašas صلى الله عليه وسلم informavo jį, kad sekimas mokslininkais ir vienuoliais tame ką jie draužia leistino ir atvirkščiai, yra tolygu jų garbinimui.

Šis chadisas aiškiai parodo (įrodo), kad paklusnumas kitiems tame, kas sąlygoja nepaklusnumą Aukščiausiajam Allah, ypač išleidžiant įstatymus ir verdiktus oponuojančius tiems Visagalio paskirtiems, yra garbinimas tų asmenų lygiagrečiai su Allah. 

Išvados:

 • Sekimas mokslininkais ar bet kuo kitu, kurie pakeičia islamiškos teisės nuosprendžius (aktus) yra veiksmas, kuris priskiriamas didžiajam politeizmui (didysis širkas) tiktai  tokiu atveju, jeigu pasekėjui yra žinoma, kad tie žmonių pramanyti aktai yra priešingi Allah aktams.


 • Tai yra tik Allah išimtinė teisė kažką uždrausti ar padaryti leistinu.


 • Šiame chadise demonstruojamas dar vienas politeizmo tipas - paklusnumo politeizmas.


 • Raginimas pravesti instruktažą tiems, kurie neapsišvietę.


 • Garbinimo sąvoka turi platesnę reikšmę, kuri apima visus teiginius ir matomus ar nematomus veiksmus (darbus), kuriais Allah Aukščiausiasis yra patenkintas.


Friday, 25 December 2015

Islamas man: Kas tavo Viešpats?

Islamas man: Kas tavo Viešpats?: بسم الله الرحمن الرحيم Bismiliahi Rahmeni Rahym Vardan Allah Maloningiausiojo Gailestingiausiojo "Štai tavo Viešpats išvedė iš Adom...

Islamas man: Iš kur ir kodėl reikia žinoti apie Allah?

Islamas man: Iš kur ir kodėl reikia žinoti apie Allah?: بسم الله الرحمن الرحيم Bismiliahi Rahmeni Rahym Vardan Allah Maloningiausiojo Gailestingiausiojo Tęsinys temos "Kas tavo ...

Islamas man: Kokią priesaiką davė žmonės?

Islamas man: Kokią priesaiką davė žmonės?: بسم الله الرحمن الرحيم Vardan  Allah Maloningiausiojo Gailestingiausiojo Aukščiausiasis Allah - Vienintelis, Išsiskiriantis trij...

Islamas man: Kas įrodo Aukščiausiojo Allah egzistavimą?

Islamas man: Kas įrodo Aukščiausiojo Allah egzistavimą?: بسم الله الرحمن الرحيم Bismiliahi Rahmeni Rahym Vardan Allah Maloningiausiojo,Gailestingiausiojo Pats geriausias Allah  egzistav...

Islamas man: Kas užtars prieš Allah?

Islamas man: Kas užtars prieš Allah?:   بسمي الله الرحمن الرحيم Vardan Allah Maloningiausiojo,Gailestingiausiojo Tauhydas Rububyja susideda iš dvieju stulpų, apie kur...

Du’a (maldavimas) siekiant įgyti daugiau žinių ir supratimo religijojeSurinkta ir išversta iš arabų kalbos į anglų kalbą Abu Jachja (Abu Yahya). Iš anglų kalbos išvertė Laura (Nora Umm Youcef).


 1 – Al-Hafidh Ibn Hadžr al-Asskalani (d.852 A.H.) رحمه الله sakė:

‘Kas liečia šį teiginį: ‘Allah pasakymą:

وَقُل رَّبِّ زِدۡنِي عِلۡمٗا

‘Rabbi Zidni Ilma’

O Allah padidink mano žinojimą (religijos supratimą)

Tai yra aiškus įrodymas  pranašumo žinojime (religijos švietime, jos supratime). Kadangi Allah تعالى neįsakė Pranašui صلى لله عليه وسلم  nurodydamas padidinti nieką kitą kaip žinias.[Paimta iš: ‘Fath al-Bari’ 1/141]

2 – Umm Salma – رضى الله عنها – sakė,  Pranašas صلى الله عليه وسلم  sakydavo rytinėje maldoje šį maldavimą (du’a):


اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعملاً متقبلاً

‘Allahumma innī as’aliuka ‘ilman nafi’an, va rizkan tajjiban, va ‘amialian mutakabbialian.’

‘O Allah, prašau Tavęs  žinojimo, kuris vertingas (naudingas), gero (halal) pragyvenimo, ir darbų, kurie būtų užskaityti.’[Surinkta Tajalisī, Tabrani ir laikomas geru (Hasan) Hafidh Ibn Hadžr]

3 – Iš Anas bin Malik رحمه الله girdėjusio Pranašą صلى الله  عليه وسلم  prašantį/maldaujantį:


اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به

Allahumman fa’nī bi-mā ‘allam-ta-nī va ‘allim-nī mā janfa’u-nī var zuk-nī ‘ilman janfa’u-nī bih.

‘O Allāh praturtink mane su tai kuo išmokei mane  ir  išmokyk mane to kas man duos naudos, ir suteik man  žinonojimą (išprusimą, švietimą) kuris praturtins mane (kuris man reikalingas ir naudingas).


[Rinkiniuose al-Hakim, Baihaki, Tabrani ir autentifikuota Albani, Silsilah No. 3151]

4 – Allah تعالى sakė:

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

<< O mūsų Valdove, duok mums tai kas yra gėris šiame gyvenime ir tai kas yra gėris aname gyvenime po mirties ir apsaugok (išgelbėk) mus nuo bausmės ugnyje (pragare).  >> [2:201]

Al-Hasan sakė: "al-Chasana (gėris) šiame gyvenime yra žinojimas (religijos) ir garbinimas, ir aname gyvenime tai yra Rojus."


Sufijan sakė: “al-Chasana (gėris) šiame gyvenime yra žinojimas (religijos) ir geras aprūpinimas, ir aname gyvenime Rojus.”


[Paimta iš: ‘Lattaif al-Ma’arif p.302]

5 – Abu Bakr Muchammad bin Džafar sakė: 

“Aš girdėjau  Ibn Khuzaimah kuomet jis buvo paklaustas: ‘Iš kur tu ėmei žinias (religijos švietimą)?

Jis atsakė: “Allah Pasiuntinys صلى الله عليه وسلم sakė:


ماء زمزم لما شرب له

“Zam Zam vanduo yra tam ko jūs siekiate gerdami jį.”

Taigi, kuomet aš gerdavau Zam Zam vandenį Aš prašydavau Allah naudingo (religijos) švietimo.


[Paimta iš: ‘Tadhkiratul Huffadh’ 2/721]

Al-Hakim sakė: "Aš gerdavau Zam Zam vandenį ir prašydavau Allah skirti man gebėjimą surinkti tinkamu būdu raštus (užrašus) į knygas." 

[Paimta iš: ‘Tadhkiratul Huffadh’ 3/1044]

Al-Hafidh Ibn Hadžr رحمه الله sakė: ‘Kartą aš atsigėriau Zam Zam, ir meldžiau Allāh, tuo metu aš buvau tik pradedantis studijuoti Chadisus, aš prašiau Allāh skirti man tokį statusą kaip Dhahabi įsiminant chadisus mintinai. Po dvidešimt metų aš atlikinėjau Hadž, ir aš aptikau savyje gabumus pranokstančius šį lygį, todėl aš prašiau Allah تعالى aukštesnio lygio nei prieš tai, ir aš tikiuosi, kad Allah man suteiks aukštesnį lygį (statusą).

[Paimta iš: ‘Džuz chadyth (Mau Zam Zam lema šuriba lahu)’ p.191 – 192]

6 – Islamo Šeichas Ibn Taimijjah رحمه الله (d.728 A.H.)  sakė:

‘Šio reikalo realybė yra ta, kad Allah tarnui yra labai reikalinga prašyti religijos švietimo ir palydos einant tiesiu keliu, siekiant ir klausiant, tuomet prisiminti Allah ir kaip Jo reikia, tada Allah jį ves teisingai ir jam parodys. Kaip kad ir Allah sako:


يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم

"O Mano Garbintojai! Jūs esate visi pražūtyje išskyrus tą, kurį Aš vedu teisingu keliu, todėl siekite to iš Manęs ir Aš jus vesiu teisingai.”


[Perduota Muslim]

Pranašas صلى الله عليه وسلم sakydavo:

اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ. فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ. عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Allaahumma Rabba Džabrā’ylia va Mikā’ylia va Isrāfylia.  Fātir as-samavāti val-ardi. ‘ālim al-ghaibi vaš-šahādati. Anta tahkumu baijna ‘ibādika fimā kiānu fihi jakhtalifūna. Ihdini lima ’akhtulifa fihi min al-hakki bi idhnika, innaka tahdi man taša’u iliā sirātin mustakym. 

‘O Allāh, Gabrieliaus, Israfylio ir Mikaelio (šių angelų) Valdove, Tu esi dangaus ir žemės Iniciatorius, tas, kuris Žinantis visko matomo ir nematomo. Tu teisi tarp Savo garbintojų jų skirtumus, vesk mane su Savo leidimu tieson tame kur jie nesutaria (esą skirtingi), be abejonės Tu esi Tas, Kuris veda tiesiu keliu ką panorėjęs.  

 [Perduota Muslim]

[Madžmū’ Fatava 4/39]

[Paimta iš: ‘an-Nubdha fī Adab Talab al-Ilm’, Muchammad Uthman p.179-181]

Tekstas lengvai pakoreguotas AbdurRahman. Org – pridėta išversta dua’aThursday, 24 December 2015

O Širdžių Valdove, padaryk mūsų širdis tvirtas Tavo Religijoje
Šeichas Salich Luhaidan paminėjo kai ką labai naudingo savo pamokoje šiąnakt Haram'e, Mekoje (7/2/2009). Jis paminėjo: " Jeigu jūs susidursite su asmeniu kuris atlieka inovacijas (religines), prisiminkite pašlovinti Allah Aukščiausiąjį. Prisiminkite pašlovinti Allah Aukščiausiąjį, kadangi Jis neišbandė jūsų su šia inovacija (bida'a). 
Jis taip pat paminėjo: "Nei vienas nėra apsaugotas nuo paklydimo, 
todėl nepamirškite  pastoviai prašyti Allah تعالى , kad Jis vestų jus tiesiu keliu."

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِى عَلَى دِينِكَ

Jā Mukallibal Kulūb Tsabbit Kalbī àliā Dynik.

"O širdžių Valdytojau (Kilnusis Allah), padaryk (išlaikyk) mūsų širdis tvirtas Tavo Religijoje."

Arba


"O širdžių Nukreipėjau (Kilnusis Allah), nukreipk mūsų širdis Tavo paklusnumui."

(Yra keli vertimo variantai)

[Autentifikuota Šeicho al-Albanī, al-Džaam’i as-Saghīr 1323/7988]

Jeigu Allah panorės, Jis gali užtverti kelią širdžiai į tiesų kelią.

Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Aas sakė girdėjęs Pranašą صلى الله عليه وسلم  sakantį: "Adomo vaikaičių (palikuonių) širdys yra tarp dviejų pirštų pačio Maloningiausiojo الله, kaip viena širdis. Jis ją sukioja (bet kokia kryptimi)  kaip panorėjęs. Tuomet Allah Pasiuntinys صلى الله عليه وسلم pasakė: "O Allah! Širdžių Nukreipėjau, nukreipk mūsų širdis Tavo paklusnumui. "

 [Sahih Muslim vol.4, p.1397, no.6418]Maldauti tvirtumo religijoje ir išlikti teisingame tikėjime iki gyvenimo pabaigos svarba


Iš tiesų Pranašas  صلى الله عليه وسلم darydavo tai pats ir mokė mus to daryti, Umm Salamos رضى الله عنها  perdavime, kuriame Šihr sakė: "Aš sakiau Salamai: "O Tikinčiųjų Motina, kokią Du'ą atlikdavo Pranašas صلى الله عليه وسلم labiausiai tavo akivaizdoje? 

Tai ji رضى الله عنها  atsakė: "Jo dažna Du'a būdavo ši:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِى عَلَى دِينِكَ


Jā Mukallibal Kulūb Tsabbit Kalbī àliā Dynik.

"O širdžių Nukreipėjau (Kilnusis Allah), nukreipk mūsų širdis Tavo paklusnumui."

Taip pat perduota Imamo Achmed, iš A'išos رضى الله عنها  chadiso : "Du'a kurią atlikdavo pranašas صلى الله عليه وسلم  dažnai ..." tada ji  رضى الله عنها paminėjo ją.

(Paimta iš  Silsilia as-Sachycha imamo Al-Albānī : 2091)