Salafija

Salafija

Wednesday 9 April 2014

Musulmone, Būk Atsargus Iš Ko Imi Religiją!


Didingas Taabi’ee Muhammad ibn Sireen رحمه الله (D.110AH) pasakė:
“Iš tikrųjų žinojimas yra religija, todėl žiūrėkite iš ko jūs ją imate."

Šeichas Saalih al-Fawzaan حفظه الله, lai Allaah  عَزَّوَجَلَّ  tausoja jį mūms, pasakė: 
“Individai, kurie priskiria save prie darančiųjų davą, jūs privalote juos patikrinti; kur jie studijavo ir iš kur jie sėmėsi žinių ir iš kur jie yra kilę ir kokia yra jų akyda (įsitikinimai). 

Allaah عَزَّوَجَلَّ pasakė korane:

"Argi yra taip, kad jie nežinojo savo pranašo, kad nereiktų pripažinti jo?" 
(Sura al-Mu'minūn: 69) 
Tai yra privaloma atsižvelgti į jų veiksmus ir jų įtaką žmonėms ir ką gero jie atnešė, ir koks buvo rezultatas kuomet jie rektifikavo (išskaidrino) savo veiksmus. Taigi, šie dalykai turi būti išstudijuoti apie juos prieš būnant apgautiems jų teiginių ar išorinių pasirodymų. Šis reikalas yra privalomas, ypač šiuo metu, kada pagausėjo kvieslių į fitnas (išbandymus, inovacijas)."

Šeichas Muchammed Bazmūl حفظه الله, lai Allaah عَزَّوَجَلَّ tausoja jį mūms, pasakė vienoje iš savo paskaitų pavadinimu 
"Tai yra ne iš Salafijos": 
"Imti žinias iš bet ko, pirmiausia neatsižvelgus į jų santykį su Sunnah, tai nėra iš salaf metodikos. Buvo sakoma: "Iš tikrųjų, šis žinojimas yra tavo religija, todėl žiūrėk iš ko jos sieki."
Pranašas , صلى الله عليه وسلم, pasakė apie žmones, kurie pasirodys prieš pat šio pasaulio pabaigą: 

"Kviesliai prie pragaro vartų, tas, kuris paklus jiems, jie jį nutrenks į jį (pragarą)." Pranašas, صلى الله عليه وسلم, vadino juos du’aat.

Daugybė klausimų kyla pas brolius, kurie yra uždaryti kalėti ir kurie klausia - iš kurių asmenų jiems neimti žinių ir dauguma jų prašo "užbaninimo sąrašo", tam kad jie laikytųsi nuo jų toliau. Aš esu jiems sakęs daugybę kartų, kad tokių, kurie yra Allah Knygos, ir Pranašo, صلى الله عليه وسلم , Sunnos ir salaf metodikos oponentai, jų yra nesuskaičiuojamai daug.

Pranašas, صلى الله عليه وسلم, pasakė: 

“Žydai susiskaldys į 71 sektą, Krikščionys susiskaldys į 72 sektas, ir mano Ummah susiskaldys į 73 sektas, visos iš jų pragaran išskyrus vieną. Kas ta viena sekta, o Allah pasiuntiny? Jis atasakė: Džmaa'ah (t.y. Tie, kurie laikosi įsikibę tiesos netgi jeigu jų mažas skaičius)." Kitame perdavime jis صلى الله عليه وسل, pasakė: "Tie, kurie laikosi to, ko laikausi aš ir ko laikosi mano Kompanionai šiandiena."

Šis chadisas aiškiai parodo mažą žmonių skaičių, kurie laikosi teisingo tikėjimo ir kad kurie oponuojantys tiesai, jų skaičius yra daug didesnis palyginus su jais; taigi tų, kurie oponuoja šios ummos salafių teisingam tikėjimui ir atsineša naujas ideologijas yra didelis skaičius.

Dėl šios priežasties aš visuomet patariu broliams išmokti Sunnos mokslinčių vardus ir mokintis iš jų knygų ir audio įrašų, ir jeigu jie abejoja vienu ar kitu individu ar knyga, tuomet: palik tai, kas tau sukelia dvejones iškeisdamas į tai, kas nesukelia dvejonių ir tvirtai laikykis tų mokslinčių, kurie yra žinomi savo teisingu tikėjimu ir kurie yra žinomi savo aiškia akyda ir manhadžu. 
Aš paminėsiu jums keletą svarbių akydos ir manhadžo knygų, kurios jūms duotų daug naudos perskaičius, išstudijavus ir pritaikius tas žinias praktikoje. Aš taip pat paminėsiu keletą vardų iš dabartinių mokslinčių, kurie yra žinomi savo tvirtu teisingu tikėjimu jau daugybę metų, kurie per tą laiką ir pražilo bemokindami Allah عَزَّوَجَلَّ Knygos ir Allaah Pasiuntinio صلى الله عليه وسلم  Sunnos.  

Keletas Svarbių Knygų Anglų Kalba, Kuriose Paaiškinama Akyda ir Salaf Metodika:

 Usoolus Sunnah (Foundations of the Sunnah) by the Imam of Ahlus Sunnah, Ahmad bin Hanbal رحمه الله (D. 241AH).
 The Creed Of The Salaf And The People Of Hadeeth by Imam Abu Uthmaan as- Saboonee رحمه الله (D. 449AH)
 Explanation Of The Creed by Imam Abu Muhammad Barbahaaree رحمه الله (D. 329AH). Its commentary by Shaykh Fawzaan is now available also in two volumes.
 Sharhus Sunnah by Imam Muzani رحمه الله (D. 264AH) with commentary by Shaykh Ahmad Najmee رحمه الله.
 Foundations Of The Sunnah And Tenets Of The Deen by Ibn Abee Haatim رحمه الله (D. 327AH).
 The Aqeedah of Imam Bukhari رحمه الله (D. 256AH)
 The Aqeedah Of The Four Imams by Muhammad Khumayyis
 Mountains Of Knowledge
 The books of Shaykhul Islaam ibn Taymiyyah رحمه الله (Died 728AH) such as
Aqeedatul Wasitiyyah along with the books of his student Ibnul Qayyim al- Jawziyyah رحمه الله (Died 751AH).
 The books of Shaykhul Islaam Muhammad ibn ‘Abdul Wahhaab رحمه الله (Died 1206AH) such as: The Three Fundamental Principles along with its explanations by Ibn ‘Uthaymeen رحمه الله, Ibn Baz رحمه الله and Shaykh ‘Ubayd al Jaabiree حفظه الله. Also Removal Of The Doubts with commentary by Ibn ‘Uthaymeen رحمه الله. Also Kitab at-Tauheed with commentary by Shaykh ‘Abdur Rahman Sa’dee رحمه الله, Shaykh Saalih al-Fawzaan حفظه الله, Shaykh Saalih Aali Shaykh حفظه الله and others.
 All the books of the four great Imams of our time: Shaykh ‘Abdul Aziz bin Baz رحمه الله, Shaykh Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaymeen رحمه الله, Shaykh Muhammad Nasiruddeen al-Albaani رحمه الله, and Shaykh Muqbil bin Haadee al-Waadi’ee رحمه الله.
 The books of the flag bearer of Jarh Wat Ta’deel in our time, Shaykh Rabee’ ibn Haadee al-Madkhalee, حفظه الله  such as Methodology Of The Prophets In Calling To Allaah, Methodology Of Criticizing Individuals, Books and Groups, abidvi šios knygos išverstos į anglų kalbą.

Skirkite didelį dėmesį šioms salafių ir Sunnos imamų knygoms, ir atsisakykite tokių knygų, kurios jums nėra žinomos arba kurios yra inovacijos žmonių knygos. 
Ibn Qudaamah رحمه الله  (D. 600AH) pasakė: “Tai yra sunnah boikotuoti inovatorius, atitolinti save nuo jų, paliekant debatus apie religiją, ir paliekant nuošaly jų knygas ir neklausyti jų kalbos, ir kiekviena išrasta naujovė religijoje yra bidah.” Lum’atul ‘Itiqaad psl. 33

Allah pakelia žinojimo žmonių (ulemos) statusą sakydamas:

 يفرع الله اذلني آمونا مكنم و اذلني وتوأا العلم دراجت

“Allah suteiks aukštą laipsnį tiems, kurie tikėjo, ir kuriems buvo skirtas žinojimas." (Surah al-Mujaadilah:11)

Ir Jis sako:

إنما يخشى الله نم بعهدا العلامء

"Tiktai tie iš tarnų, kurie pasižymi žiniomis, yra tie, kurie iš tikro bijo Allah." (Surah al-
Faatir:28)

Susipažinkime su šių laikų kai kurių mokslinčių vardais, kurie yra dar gyvi ir kurie jau yra mirę, ir kurie yra gerai žinomi savo salafija.

 Shaykh ‘Abdur Rahman bin Nasir as-Sa’dee رحمه الله (D. 1376AH)
 Shaykh Haafidh al Hakamee رحمه الله (D. 1377AH)
 Shaykh ‘Abdur Rahman ibn Yahyaa al Mu’alimee رحمه الله (D. 1386AH)
 Shaykh Muhammad Amin Shinqitee رحمه الله (D. 1393AH)
 Shaykh Muhammad ibn Ibrahim Aali Shaykh رحمه الله  (D. 1398AH)
 Shaykh Humood bin ‘Abdillah at-Tuwayjiree رحمه الله (D. 1413AH)
 Shaykh Muhammad Amman al Jaamee رحمه الله (D. 1416AH)
 Shaykh Badee’ud Deen Sindee رحمه الله (D. 1416AH)
 Shaykh Hammad al-Ansaari رحمه الله (D. 1418AH)
 Shaykh ‘Umar Falata رحمه الله (D. 1419AH)
 Shaykh ‘Abdul Aziz bin Baz رحمه الله (D. 1420AH)
 Shaykh Muhammad Nasiruddeen al-Albaani رحمه الله (D. 1420AH)
 Shaykh Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaymeen رحمه الله (D. 1421AH)
 Shaykh Muqbil bin Haadee al-Waadi’ee رحمه الله (D. 1422AH)
 Shaykh Ahmad bin Yahyaa an-Najmee رحمه الله (D. 1429AH)
 Shaykh Muhammad ibn ‘Abdul Wahhaab al-Bannaa (الله رحمه) (D. 1430AH)
 Shaykh ‘Abdullah al-Ghudayaan رحمه الله (D. 1431AH)
 Shaykh ‘Abdullah al-Aqeel رحمه الله (D. 1432AH)
 Shaykh Zayd bin Muhammad al-Madkhalee رحمه الله (D. 1435H)

Mokslinčiai, kurie yra dar gyvųjų tarpe ( lai Allah juos tausoja mūms):
Keletas salaf mokslinčių iš Saudo Arabijos:

 Shaykh Saalih al-Fawzaan حفظه الله
 Shaykh Saalih al-Luhaydan حفظه الله
 Shaykh ‘Abdul Aziz Aali Shaykh حفظه الله
 Shaykh Rabee’ bin Haadee al-Madkhalee حفظه الله
 Shaykh ‘Ubayd ibn ‘Abdillah al-Jaabiree حفظه الله
 Shaykh ‘Abdul Muhsin al-‘Abbad al-Badr حفظه الله
 Shaykh Muhammad bin Haadee al-Madkhalee حفظه الله
 Shaykh ‘Abdullah bin ‘Abdur Raheem al-Bukharee حفظه الله
 Shaykh Saalih bin Sa’d as-Suhaymee حفظه الله
 Shaykh Alee Nasir al-Faqeehee حفظه الله
 Shaykh Muhammad Bazmool حفظه الله
 Shaykh Ahmad Bazmool حفظه الله

Keletas salaf mokslinčių iš Kuveito:

 Shaykh Muhammad al-Anjaree حفظه الله
 Shaykh Tariq as-Subay’ee حفظه الله
 Shaykh Ahmad as-Subay’ee حفظه الله

Iš Jemeno:

 Shaykh ‘Abdul Aziz al-Bura’ee حفظه الله
 Shaykh Muhammad ibn ‘Abdul Wahhaab al-Wassaabee حفظه الله
 Shaykh Muhammad al-Imam حفظه الله

Iš Egipto:

 Shaykh Hasan ibn ‘Abdul Wahhaab al-Bannaa حفظه الله
 Shaykh Khalid ‘Abdur Rahman حفظه الله
 Shaykh Muhammad Sa’eed Raslaan حفظه الله
 Shaykh Khalid Uthman (Abu ‘Abdul ‘Alaa) حفظه الله


Išmokite šiuos vardus ir mylėkite tuos žmones! Jie yra religijos sergėtojai su Allah عَزَّوَجَلَّ Valia ir jie yra Pranašo صلى الله عليه وسلم paveldėtojai.Vertė Nora.
www.troid.ca
www.bakkah.net

Sąrašas patikimų studentų ir islamo centrų šioje nuotraukoje:


No comments:

Post a Comment