Salafija

Salafija

Friday 9 June 2017

Zakātas: Privaloma dalis to,‘kas priklauso varguoliams‘, kurią turtingi žmonės turi išmokėti neturtingiemsZakātas: Privaloma dalis to,‘kas priklauso varguoliams‘, kurią turtingi žmonės turi išmokėti neturtingiems

Trečiasis islamo stulpas zakātas yra privalomas tik turtingesniems musulmonams, kurių turtas pasiekė minimalią „pradinę sumą“, kurią jie turėjo metus laiko. Kiekvienais metais jie privalo mokėti 2,5% iš savo sukaupto aukso, sidabro ir santaupų vargingesniems bendruomenės nariams. Šiuo būdu jie apvalo savo turtą. Zakāto reikšmė yra „apvalyti“ ar „išgryninti“ asmens halāl (teisėtas) pajamas. Nelegalios pajamos yra nepriimtinosViešpačio, nes Pranašas () pasakė: „Allah yra tyras ir geras ir Jam mylima yra tik tai, kas yra tyra ir gera“.
Kiek? Zakāh yra mokama, kai asmens (vyro ar moters) pajamos pasiekė arba viršyjo specifinę sumą (vadinamą nisāb), kuri yra paminėta Šarijoje. Specifinis turtas, kuriuo galima mokėti zakāh, suskirstomas į keturias kategorijas:
 1. Tai, kas išauga iš žemės derliaus ir vaisių.
 2. Besiganantys gyvūliai.
 3. Auksas, sidabras ir grynieji pinigai.
 4. Produktai, kuriais yra prekiaujama.
Žmonėms, gyvenantiems Europoje, labiausiai paplitę zakāh mokėjimo būdai yra trečiasis ir ketvirtasis. 
Specifinė suma (nisāb), kurią pasiekus turi būti mokamas zakāh, yra:
 1. 85 gramai auksui.
 2. 640 gramų sidabrui.
 3. Paskaičiuota piniginė suma auksui 2015 metais buvo £2227,00 nuo 85 gramų aukso.
Korane mokomos sumos nėra minimos konkrečiai; tačiau tos sumos yra pateiktos Sunoje autentiškais chadisais – labai detaliai, kas įrodo didelę šio stulpo svarbą. Taigi, jeigu kieno nors turtas viršyja nisāb kiekius ir jie turėjo tą kiekį metus laiko, tuomet 2,5% zakātas privalo būti išmokėtas. Zakātas nėra išmokamas nei vieno asmens, kuris turi mažesnį turto kiekį nei nustatytas. Zakātas nėra mokamas ant deimantų, platinos, ar kitos rūšies brangenybių. Jis nėra mokamas nuo automobilių, namų ir nuosavybių (tačiau yra mokamas pagal pinigus gautus už nuomą ir už pelną, gautą iš investicijų). Taigi, kad sužinoti, kokią zakāto sumą reikės išmokėti, sudėkite visas savo grynųjų santaupas ir auksą, kuriuos turėjote metus laiko ir kurie viršyjo nisāb kiekį, atskaičiuokite 2,5% ir duokite labdarai, kuri bus išleista asmenims, paminėtiems Korane (At-Taubah 9:60) ir priklauso bet kuriai iš šių aštuonių kategorijų:
 1. Labai neturtingiems (fuqarā)
 2. Skurstantiems (masakyn)
 3. Tiems, įpareigotiems surinkti Zakātą (kad įgyvendintų jų poreikius)
 4. Pritraukti tokių ne-musulmonų širdis, kurie yra linkę į islamą. 
 5. Išlaisvinti vergus.
 6. Padėti žmonėms, kurie yra tikrai skoloje.
 7. Vyriausybinei musulmonų šalies kariuomėnei.
 8. Padėti keliauninkui pasiekti jam kelionės tikslą.
„As-Sadaqāt (čia reiškia Zakāt) yra skirti tik Fuqara‘ (neturtingiesiems) ir Al-Masakyn (skurstantiesiems) ir tiems įpareigotiems surinkti lėšas; ir pritraukti širdims tų, kurie turi potraukį Islamui; ir vergų išlaisvinimui; ir tiems skolose; ir kovojantiems vardan Allah (t.y. Mudžahidūn, musulmoniškų šalių armijoms); ir keliautojui, kuriam sunku pasiekti kelionės tikslą; tai pareiga nustatyta Allah. Ir Allah yra Viską Žinantysis, Viską Išmanantysis.“ (9:60)

Zakāto paskaičiavimo pavyzdys:

 • Aukso vertė: £1500
 • Grynieji namuose: £50
 • Banko sąskaitoje: £1000
 • Visos metinės santaupos: £2550 
 • Tai viršija nisāb (nustatytą specifinę sumą)
 • Išmokama 2.5% suma = £63.75

Kaip turėtų būti išmokamas zakātas? Kai kurios mečetės surenka  zakātą iš tikinčiųjų bendruomenės ir išleidžia jį pagal Koraną ir Sunną. Kai kurios labdaringos įstaigos taip pat surenka zakātą, bet asmuo gali mokėti ir pats.  Daugelyje islamiškų šalių zakātas yra surenkamas vyriausybės ir paskirstomas atitinkamai. Musulmonai  gyvenantys Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose turi būti atsargūs, kad jų zakātas ar kitokios labdaringos lėšos nebūtų perduodamos organizacijoms, kurios remia teroristines grupuotes, tokias kaip Hamas (Palestinoje), ISIS (Sirijoje ir Irake), Talibanas (Pakistane ir Afganistane), Al-Šabab (Somalijoje), ir panašiai. Jiems perduotas zakātas nėra laikomas galiojančiu (užskaitomu) remiantis Šarijos Teise, kadangi jie nėra tinkami gavėjai. Zakātas negali būti duodamas politinėms kampanijoms, ar kandidatų į parlamentą rinkimams. Zakāt negali būti duodamas mečėčių ar mokyklų statymui. Viršuje galite pasitikrinti tinkamas kategorijas.*
Zakāto svarba Korane:

Ir atlikite maldas (laiku ir nuosekliai, nepraleisdami nei vienos iš jų) ir duokite Zakātą ir nusilenkite (sudžiūde) su tais, kurie nusilenkia [garbindami ir paklusdami].” (2:43)

“Ir atlikite maldas (laiku ir nuosekliai, nepraleisdami nei vienos iš jų) ir duokite Zakātą, ir ką gero atsidėsite į priekį sau (gerais savo darbais) - tai atrasite su Allah. Iš tikrųjų, Allah yra Viską Matantysis iš to, ką jūs darote.” (2:110)

“Ir Allah jau sudarė sandorą su (pranašo) Izraelio Vaikais, ir iš jų Mes įgaliojome dvylika lyderių. Ir Allah pasakė:” Aš esu su jumis. Jeigu jūs melsitės  (laiku ir nuosekliai) ir duosite Zakātą, ir tikėsite Mano pasiuntiniais bei juos paremsite, ir jei duosite Viešpačiui gerulę paskolą, Aš tikrai pašalinsiu jūsų piktadarystes ir priimsiu į sodus, po kuriais teka upės…”(5:12)

“Bet jeigu jie atgailauja, meldžiasi, ir duoda Zakātą, tuomet jie yra jūsų broliai religijoje, ir Mes detalizuojame eiles žmonėms, kurie išmano.”(9:11)

Zakāto svarba:

 • Tai yra garbinimo veiksmas ir įsakyta pareiga Dievui Korane.
 • Tai sumažina vargstančiųjų kančias.
 • Tai sustiprina bendruomenę – tai užtikrina, jog visi žinotų ir rūpintųsi vargingesniais žmonėmis.
 • Tai sustiprina ekonomiką ir verslą bendruomenėje, kada didesnis kiekis žmonių išlaidauja.
 • Tai apvalo halāl turtą ir neleidžia asmeniui tapti turto kaupėju.
 • Tai padaro asmenį dosniu ir rūpestingu, ir mažiau prisirišusiu prie pasaulio.
 • Koranas ir Sunna paaiškina, kad tie, kurie nemoka Zakāt yra nusidėjėliai, kuriems gresia Allah bausmė po mirtiniame gyvenime. Neduoti Zakāto yra labia didelė nuodėmė.
 • Dvi pareigos - Salāh ir Zakāh - yra susijusios Korane. Atlikdami maldą jūs šaukiatės Allah ir prašote Jo pagalbos, bei jaučiate tikėjimo jėgą. Mokėdami zakātą jūs paverčiate tuos jausmus veiksmais.

Iš visų musulmonų yra tikimasi, kad jie bus dosnūs ir duos, ką gali dėl geros priežasties. Zakāto mokėjimas yra privalumas tiems, kurie buvo palaiminti turtais – tai yra mažiausia, kas iš jų tikimasi.

Mažiau turtingiems musulmonams taip pat yra privaloma būti dosniems darant gerus ir labdaringus darbus, tačiau jiems nėra privaloma duoti zakāto, jeigu jų turimas turtas neviršijo nisāb.

Parengė ABU KHADEEJAH ABDUL-WAHIDNo comments:

Post a Comment