Salafija

Salafija

Sunday 1 December 2013

Imamo Al-Barbahārī Sunnos Paaiškinimas, pristato Šeichas Achmed Ibn Jachja An-Nadžmī Paimta iš “Irshaad As Saaree ila tawdeeh Sharh us Sunnah lil Barbahaaree” ir paaiškinta šeicho alimo Ahmad Ibn Yahya An NajmeePamoka Nr.1

“Žinokite , kad Islamas yra Sunna, ir kad Sunna yra Islamas ir kad vienas be kito negali būti taikomi.”

Paaiškinimas:

 Knygos autorius yra pasakęs: “ Žinokite, kad Islamas yra Sunna, ir kad Sunna yra Islamas.” Kaip taip gali būti? Tai reiškia, kad teisingas Islamas yra Sunna, tai tas kuris laikysis tvirtai Sunnos ir pritaikys ją sau, tuomet tas yra tikrai pritaikęs Islamą, ir tas kuris nukrypsta nuo Sunnos ir nukeliauja į kairę ir į dešinę, tai jam nepavyko pritaikyti teisingo Islamo dėka deviacijos. Ir šis nukrypimas yra dviejų kategorijų:

1. Visiškas nukrypimas, kada asmuo netiki, ir jis laikomas žmogumi, kuris visiškai paliko Islamą.

2. Dalinis nukrypimas, kada asmuo nėra netikintis ir jis nėra laikomas apostatu  (atskalūnu) ar palikusiu Islamą. Tačiau, jo Islamas yra nepilnavertis ir stokojantis, priklausantis nuo jo nukrypimų , ar jie būtų maži ar dideli.


Kokie yra įrodymai apie tai, ką paminėjome? Įrodymas yra hadise, kuriame minimas tautų susiskaldymas, ir yra  Pranašo  (taika ir ramybė jam) pasakymas:

“ Žydai susiskaldys į septyniasdešimt vieną sektą ir Krikščionys susiskaldys į septyniasdešimt dvi sektas, ir mano tauta (ummah) susiskaldys į septyniasdešimt tris sektas, iš kurių visos bus Pragare išskyrus vieną.” Jie paklausė, “ Ir kas jie tokie, o Allah pranaše? - turint omenyje kas yra ta viena (sekta), ir kurie iš tų žmonių bus apsaugoti nuo Pragaro - Jis (taika ir ramybė jam) atsakė, “ Tai yra tie, kurie laikosi tai, ko aš laikausi ir tai ko laikosi mano Kompanionai”.

Ir žinokite, kad tai nereiškia, kad visos likusios sektos, kurioms gręsia Pragaras, pasiliks Pragare amžinai. Tačiau tie, kurie yra opozicijoje su tuo ką perdavė Pranašas (taika ir ramybė jam)  ir su tuo, ko laikėsi Jis   ir Jo   Kompanionai, ir jeigu jo opozicija yra tokia, kuri iššaukia atskalūnystę- apostazę ir išėjimą iš Islamo rėmų, tai toks žmogus pasiliks Pragare amžinai. Ir tų, kurių opozicija yra dalinė ir jis yra neiškritęs iš Islamo rėmų, tai tokiam gresia Pragaras, ir jis tikisi to paties ko tikisi Tauchydo žmonės, ir kad jie bus išlaisvinti iš Pragaro. Visa tai byloja autentiškame hadise apie tarpininkavimą, kuriame minima, kad Allah pasigailės tų, kurie pasimirė su Tauchydu (t.y. tikėdami Dievo vienumu), netgi jeigu jų Iman (tikėjimas) yra labai mažas.

Tačiau, kokį laiko tarpą toks individas praleis Pragare? Tai žinoma tik Allah subhana vataalia. Bet yra perduota, kad kai kurie iš jų bus užlaikyti   apie keturiasdešimt metų [1] nuo tų įžengusiųjų  į Rojų, ir kai kurie iš jų bus užlaikyti apie penkis šimtus metų ir tai yra tie, kurie bus apsaugoti nuo Pragaro bausmės ir, kurie peržengs Siraat (Pragaro tiltą ) , tai ką begalvoti apie tuos, kurie Įžengs į Pragarą!

Tokia yra reikšmė  autoriaus pasakyme: “ Žinokite, kad Islamas yra Sunna, ir kad Sunna yra Islamas.” Tuomet mes išmokome apie tai ką kalbėjome, kad islamas yra sunna ir , kad sunna yra teisingas islamas , ir jie negali būti pritaikomi vienas be kito.

[1] Muslim 7388 , perdavimas iš Abdullah Ibn Al-Aas.

Linkas į originalų tekstą Anglų Kalba

Pamoka Nr.2a

“ Tai yra Sunna tvirtai laikytis Džamaa’a. Tas, kuris trokšta kita nei Džamaa’a ir nukrypsta nuo jo, tas yra toks, kuris nusimeta Islamo jungą sau nuo kaklo ir yra pražuvęs, lydintis kitus į pražūtį.”

Paaiškinimas:

Autorius sako: “ Tai yra Sunna tvirtai laikytis Džamaa’a. Tas, kuris trokšta kita nei Džamaa’a...’’, reiškia, tai yra toks, kuris yra antipatiškas džamaa’a ir trokštantis kita negu tai, “... ir nukrypsta nuo jo, yra toks, kuris nusimeta Islamo jungą sau nuo kaklo ir yra pražuvęs, lydintis kitus į pražūtį.”

Ką autoriaus žodžiai ,“ Tai yra Sunna tvirtai laikytis Džamaa’a...” duoda suprasti ? Autorius (rachimahulla) pabrėžia faktą, kad tas, kuris tiki leidžiamumu maištauti prieš autoritetingą tvirtinimą (šaltinį), Džamaa’a reiškia Musulmonų Džamaa’a, tie , kurie yra po viena valdžia - tai jeigu jis tiki leidžiamumu maištauti, tuomet jis laikomas nukrypusiu nuo Sunnos, ir nukrypusiu nuo Džamaa’a ir nusimetusiu Islamo jungą sau nuo kaklo ir pražuvusiu, lydinčiu kitus į pražūtį.

Kas yra tas jungas ? Tai yra virvė, kuri yra sujungta kitomis virvėmis išeinančiomis iš jos ir turinčios kilpą už kurios laikomasi. Todėl Islamiška Akyda ir islamiškos Tautos (ummos) vienybė turi statusą būti tarsi viena virvė, jungianti musulmonus. Tai tas, kuris nusipjauna tą virvę, t.y. nusiima tą kilpą sau nuo kaklo, tuomet jis be abejo paliko paklusnumą ir tuo pačiu paliko Džamaa’a, ir jis yra pragaištyje, vedantis kitus su savimi į pragaištį.

O Allah tarne, tai yra tavo pačio nuožiūroje suprasti, kad atsisakymas paklusti Musulmonų lyderio vadovavimui - kurie patys savanoriškai   prisiekė jam būti ištikimi arba dėl kurio jie patys pakėlė kardus versdami kitus jam paklusti - be abejo, yra neleistinas šioje situacijoje ir neleistina prieš jį kovoti.

Kokie apie tai yra įrodymai? Tokių įrodymų yra pilna, tiek Allah Knygoje ir tiek Pranašo  Sunnoje, ir Musulmonų mokslininkų nuomonės tuo reikalu vieningos.

Įrodymai iš Knygos:

“O jūs, kurie tikite! Pakluskite Allah ir Pranašui  , ir tiems , kurie yra valdžioje (musulmonai) “. (An Nisa :59)

Taigi Allah susiejo tuos , kurie valdžioje kartu su Savimi ir Savo Pranašu  , ir Jis padarė privalomu žmonėms paklusti jiems - kartu paklūstant Jam ir Jo Pranašui (taika ir ramybė jam) - paklusti iki ribos, kuri nenuveda į nuodėmę, ir tai rodo, kad paklusti yra privaloma ir , kad neleidžiama maištauti prieš juos, ir neleidžiama rungtis dėl valdžios ar kurstyti prieš juos maištui, raginti sukilti. Ši aja yra aiški ir yra kitos ajos, kurios gali būti panaudojamos netiesiogiai įrodyti šiam akydos klausimui, kur Allah sako:

“ Ir laikykitės stipriai, jūs visi kartu, už Allah virvės, ir neatsiskirkite vieni nuo kitų tarpusavyje...” ( 3:103)

Ir kitur Allah sako:

“ Ir iš tiesų, tai yra mano Tiesus Kelias, tai sekite juo, ir nesekite kitais keliais, nes jie jus atskirs nuo Jo Kelio. Taip Jis jums paliepė, kad jūs būtumėte al-muttakūn (paklusnūs). (An’aam :153)

Šiose ajose Allah liepia laikytis už Jo virvės ir eiti Jo keliu, ir Jis uždraudė susiskaldymą. Jis pasakė pirmoje ajoje:” Nesusiskaldykite tarpusavyje...” ir antroje ajoje: “ Ir nesekite kitais keliais, nes jie atskirs jus nuo Jo Kelio”. Tai parodo neleidžiamumą susiskaldyti ir to nelegalumą.

Tokių įrodumų Sunnoje yra daug. Vienas iš jų yra hadise, perduotame Ibn Abbes (nuo Pranašo ):

“ Tie, kurie nepritaria vadovui dėl tam tikrų dalykų, turėtų būti kantrūs, nes tie , kurie palieka džamaa’a per sprindį, numirs kaip ir tie Džehilijoje (priešislaminis nemokšiškumo laikotarpis). (Al-Bukhari ir Muslim)

Kitame perpasakojime:

“ Išties jis nusimetė Islamo kilpą (jungą) sau nuo kaklo”. (Sahih pagal  Albani, At-Tirmidi sunna Sahih)


Al Bukhari ir Muslim rinkiniuose yra perduota Ubada bin As-Samit:

“ Mes davėme Pranašui  ištikimybės įžadą jo klausyti ir jam paklusti tiek sunkumuose, tiek  lengvume, ir patinkančiuose, ir nepatinkančiuose dalykuose, ir netenkinti jo autoriteto nebent  “ mes matysime jo atvirą netikėjimą (kufr) , kurio įrodymas bus iš Allah”. (Bukhari)

Imam Muslim rinkinyje yra perduota nuo Arfaja Al Kilaabi, kad Pranašas (taika ir ramybė jam)  yra pasakęs:

“ Kas beateitų pas jus, tuo tarpu kai jūs esate susivieniję po vienu žmogumi, siekdamas suskaldyti jūs ir išskirti. Jūs turėtumėte jam nukirsti galvą, kad ir kas jis bebūtų”. (Muslim)

Imam Ahmed (Al-Musnad) perduota Al Harith Al Aš’ari , kad pranašas (taika ir ramybė jam) yra pasakęs:

“ Allah paliepė Jahja Ibn Zakarija penkis dalykus, kurių jam reiktų laikytis ir Izraelio žmonėms buvo  liepta jų laikytis taip pat. Gale to hadiso, Pranašas (taika ir ramybė jam) sako: “ Aš jums paliepiu šiuos penkis dalykus, kuriuos man paliepė Allah: klausyti ir paklusti, laikytis tvirtai džamaa’a, Hidžros (migracijos) ir  Džihado vardan Allah. Iš tikrųjų, tie , kurie palieka Džamaa’a per rankos sprindį, tie nusiėmė Islamo jungą nuo savo kaklo, nebent jie sugrįžo atgal...”

Imam Ahmed rinkiniuose perduota, kad Abu Dar perdavęs nuo Pranašo (taika ir ramybė jam) :

“ Tas, kuris palieka Džamaa’a per rankos sprindį, tas nusiėmė Islamo jungą sau nuo kaklo”. (Sahih pagal  Albani, At-Tirmidi sunna Sahih)

Sahih Muslim rinkiniuose perduota Ibn Omar girdėjusio Pranašą (taika ir ramybė jam) sakantį:

“ Tas, kuris pasišalina su savo grupuote nuo paklusnumo Vadui (amirui), tas nesuras argumentų apsiginti Teismo Dieną prieš Allah, ir tas kuris pasimirs be ištikimybės priesaikos Amirui , tas pasimirs mirtimi tokia, kokia tie pasimirė Džehilijos dienomis.”

Al Bukhari ir Muslim perduota , kad Hudaifa Ibn Al-Jaman sakė:

“ Žmonės klausdavo Pranašo (taika ir ramybė jam) apie gėrį , bet aš klausdavau Jo (taika ir ramybė jam) apie blogį, kad nebūčiau to blogio “pagrobtas”. Tuomet aš paklausiau Pranašo (taika ir ramybė jam): “ O Allah Pranaše! Mes gyvenome neišprusime ir blogyje, tuomet Allah mums atnešė šį gėrį (islamą); ar po viso to gėrio bus koks nors blogis? “ Jis (taika ir ramybė jam) pasakė: “ Taip”. Aš pasakiau: “ Ar po to blogio bus kas nors gero?” Jis (taika ir ramybė jam) pasakė : “ Taip, bet tas gėris bus suterštas (netyras).” Aš paklausiau:” Koks bus tas užteršimas?” Jis (taika ir ramybė jam) atsakė:” Kai kurie žmonės seks kita negu mano Sunna ir skatins kitus ne su mano pamokymais. Tu pritarsi kai kuriems jų veiksmams ir nepritarsi kitiems”. Aš paklausiau: “ Ar po to gėrio bus koks blogis?” Jis (taika ir ramybė jam) atsakė: “ Taip, tuomet bus šaukliai prie Pragaro Vartų, ir tie , kurie atsilieps į jų kvietimą, bus įmesti jų į Pragaro Liepsną.” Aš paklausiau:    “ Tai ką tu man lieptum daryti, jeigu aš gyvenčiau iki to laiko?” Jis (taika ir ramybė jam) atsakė: “ Laikykis prie musulmonų grupės ir jų Imamo (vadovo)”.Aš paklausiau: “ Bet jeigu tuomet nebus nei musulmonų , nei Imamo?” Jis (taika ir ramybė jam) atsakė: “ Tuomet nusigręžk nuo visų tų sektų, netgi jeigu tau reiktų įsikąsti į medžio šaknį iki kol tave ištiks  mirtis tokioje būsenoje.” (Al Bukhari)

Al Haafidh Ibn Hadžr savo knygoje “Fathul Baari” rašo: Al Aswad perdavime yra rastas priedas :


 “ Klausyk ir paklusk, netgi jeigu jis tau išperia nugarą ir atima tavo turtą” ir kitame Khalid Ibn Sabi perdavime rastame At -Tabaraani: “ Jeigu tu matai , kad Allah paskyrė Khalyfą (lyderį musulmonams) Žemėje, tuomet laikykis jo netgi jeigu jis tau ir pliekia nugarą, ir jeigu nėra Khalyfo, tuomet bėk.”Šie yra įrodymai ir jų yra daugiau, kurie liepia klausyti ir paklusti tiems autoritetams jeigu jie yra musulmonai, ir kad nėra leistina maištauti prieš Imamą (lyderį), jeigu jis praktikuoja maldas, nebent tas kuris maištauja pamatys atvirą kufr (netikėjimą) kaip įrodymą. Be to, tai vis tiek yra netinkama maištauti , nebent musulmonai turi pakankamai galios kovoti su lyderiu. Tokia yra Ahlus-Sunnah wal Džemaa’a akyda.

Linkas į autentišką tekstą Anglų kalba PDF


Likusios Pamokos
No comments:

Post a Comment