Salafija

Salafija

Sunday 29 December 2013

Nuklydimas nuo tiesaus kelio yra dviejų tipų (Sunnos paaiškinimas - Šarh us Sunnah; psl. 95-100)Autorius, lai Allah apdovanoja jį, pasakė:Žinokite, kad deviacija (nuklydimas) yra dviejų tipų: pirmas tipas - žmogaus nuklydimas iš tiesaus kelio besiekiant tik gėrio.  Juo negalima sekti klaidoje, nes tai veda į pražūtį. Antras tipas - asmuo, kuris nepaiso tiesos ir nesutinka su prieš jį gyvenusiais tikinčiaisiais. Toks asmuo yra pražūtyje, vedantis kitus į pragaištį. Jis yra maištingas velnias toje ummoje (musulmonų tautoje). Tiems, kurie jį pažįsta , yra  privaloma apie jį įspėti žmones ir paaiškinti jo situaciją tam , kad to pasekoje  niekas nepapultų į tą inovaciją, būtų sužlugdytas.”

Komentaras


Po to kai šeichas ( lai Allah būna jam gailestingas) apibūdino tiesų kelią, kuriuo turėtų sekti musulmonas, kas liečia įsitikinimus religijoje (akydah), jis pažymėjo, kad nuklydėliai yra  šių dviejų tipų:


Pirmasis asmuo:  tas, kuris nuklydo iš tiesaus kelio neturėdamas tam intencijos. Priešingai, toksai asmuo yra linkintis gėrio; bet jis sekė neteisingu keliu. Ižtihaad nepakanka, jeigu tokio ir intencija yra gera, ir tikslas geras. Tai yra būtina, kad kartu su visa tuo asmuo būtų teisingame kelyje. Toks asmuo yra laikomas padariusiu klaidą.Ir tas , kuris sutinka su juo ir seka juo klaidoje yra žlugęs. Todėl, kad tai yra kelias į pragaištį, netgi jeigu toks asmuo ir siekia gėrio , o  ne nuklydimo. 
Tai yra padėtis tų, kurie išranda naujoves iš savęs tikėjime - akydoje. Visa tai yra nei leidžiama, nei yra tuo sekama; ir toks asmuo nėra teisingame kelyje. Allah Šlovingasis sako:
“ Be abejo, tai yra mano Tiesus Kelias, tai sekite juo, ir nesekite visais kitais keliais, kurie atskirs jus nuo Jo Kelio...” ( Koranas 6:153 )

Mes nepripažįstame jokių kitų kelių , kurie mus išveda iš Tiesaus Kelio, netgi jeigu asmuo, kuris išrado tai, siekė gėrio. Mes juo n eseksime tame. Ir jeigu jis ir toliau atkakliai maištauja klaidoje, visa tai nuves jį į pragaištį, kadangi tas, kuris palieka teisingą kelią ir pasirenka klaidingą, yra pražuvęs.

Antrasis asmuo: Tai yra toks asmuo, kuris sąmoningai nuklysta nuo tiesaus kelio; kuris žino tiesą ir žino, kad jis yra neteisingame kelyje. Vis dėlto, jis sąmoningai atsiskiria nuo tiesos su intencija suklaidinti žmones. Pirmo asmens intencija buvo reformuoti  žmones, bet jis tai darė klaidingai. Tačiau antro asmens tikslas yra suklaidinti žmones ir išvesti iš teisingo kelio. Iblys (Šėtonas) pasakė Viešpačiui Dievui: 

“ Be abejo aš lauksiu jų (kad galėčiau juos suklaidinti) tavo Tiesiame Kelyje” 
( Koranas 7:16) 
Iblys ( Šėtonas ) nori išvesti žmones iš Tiesaus Allah Kelio. Pranašas saaw  iliustravo tai brėždamas tiesią liniją ant žemės ir brėždamas aplinkui kitas linijas. Tuomet jis pasakė apie tiesią liniją :
“ Tai yra Dievo kelias”
Ir apibudino kitas linijas:
“ Tai yra neteisingi keliai, kur kiekviename iš jų yra velnias kviečiantis žmones įžengti į tą kelią”.

Tai yra labai aiški iliustracija, kuri patvirtina tai, ką šeichas yra paminėjęs. Nes tie , kurie išveda  žmones iš tiesaus kelio inovacijomis , tos inovacijos neatneša jiems nieko gero. Atvirkščiai, toks asmuo siekia kitiems pražūties ir toks asmuo yra velnias nepaisant, ar jis yra iš džinų, ar žmogiškų velnių. Tai yra privaloma įspėti apie tokius asmenis dar labiau negu apie pirmąjį asmenį, paminėtą anksčiau. Taip yra todėl, kad antrasis asmuo siekia suklaidinti kitus žmones sąmoningai.Jo pasakyme: “ Toksai asmuo yra einantis į pragaištį ir vedantis kitus į pragaištį. Jis yra maištingas šios ummos velnias.”

Tai yra, jis yra pats pragaištyje ir vedantis kitus į pragaištį, ir jis yra maištingas bei nepaklusnus velnias siekiantis išvesti žmones iš tiesaus kelio.


Tai yra neleistina tylėti apie išklydusį nuo tiesaus kelio, tai yra privaloma paviešinti jį

Jo pasakyme: ” Tai yra privaloma įspėti apie jį, kurie jį pažįsta, ir paaiškinti žmonėms apie jo statusą/elgesį, tam kad kiti neįsiveltų į jo inovaciją (naujovę religijoje) ir to dėka , būtų pražūtyje”.

Jeigu toks asmuo sąmoningai  atsisakė tiesos, tai yra neleistina apie tai nutylėti. Atvirkščiai, toks asmuo turi būti viešai minimas ir jo klaidos viešai atskleistos tam, kad žmonės būtų atsargūs jo atžvilgiu. Neturėtų būti sakoma , kad žmonės turi teisę į laisvamanišką nuomonę, laisvą iškalbą, gerbti kitų nuomonę, kas šiomis dienomis dažnai kartojama.  Tai nėra nuomonų klausimas, tai sekimo Koranu, Sunnah ir salaf ( pranašu saaw ir jo kompanionais) klausimas.
Ir mūms musulmonams, Allah “nupiešė”  aiškų kelią ir paliepė tuo keliu eiti sakydamas:

“ Tai be abejo mano tiesus kelias , tai eikite juo...” (Koranas 6:153)

Tai jeigu toks asmuo ateis pas mus ir norės, kad mes nuklystume nuo to kelio, pirmiausia, mes nepripažinsime tokio jo pasisakymo ; ir antra , mes paaiškinsime ir įspėsime žmones apie tokį asmenį. Mes negalime apie jį nutylėti. Jeigu mes apie tą asmenį nutylėsime, žmonės bus apgauti , ypač jeigu tas asmuo yra iškalbus kalbininkas ir yra gabus toje srityje. 
Be abejo, žmonės bus apgauti ir jie sakys, kad šis asmuo yra kvalifikuotas, tačiau jis yra tik mąstytojas , kaip ir liūdija dabartinė situacija apie tokius asmenis. Tai šis reikalas yra labai pavojingas.

Tai yra privaloma oponuoti Sunnos priešininkui 

Tai yra pareiga paneigti asmenį, kuris oponuoja tiesai. Tai yra priešingybė tam, ką tie žmonės sako: “ nustok paneigimus, palik juos, kiekvienas turi teisę į savo nuomonę ir turi būti gerbiamas - laisvė nuomonėms ir laisvė kalboms”.  Taip Ummah ( musulmonų tauta) bus sužlugdyta.  Mūsų kompanionai netylėjo apie tokius asmenis, priešingai, jie juos išviešindavo ir juos paneigdavo pagal savo žinias vardan  pavojaus  Ummai.
Mes negalime tylėti apie jų blogį. Tai yra būtina paaiškinti Dievo apreiškimą, nes kitaip mes pasidarysime iš tų, kurie slepia tiesą ir Allah apie juos sako:

“ Be abejo tie, kurie slepia aiškius parodymus, įrodymus ir tiesą, kurią Mes perdavėme, po to kai mes paaiškinome žmonėms Knygoje, jie yra Dievo prakeikti ir prakeikti prakeikėjų.” ( Koranas 2:159 )

Šis reikalas neapsiriboja vientik  inovatoriais( naujovių įvedėjams religijoje). Taip pat, šis reikalas liečia ir tuos , kurie apie tai tyli; toks asmuo yra įtrauktas pasmerkimui ir bausmei. Taip yra todėl, kad tai yra privaloma paaiškinti ir išskaidrinti (išryškinti) žmonėms tiesą. Ir tai yra žiniomis pagrįstas paneigimas, kuris yra prieinamas musulmonų bibliotekose šiandiena; jose visur ginamas tiesus kelias ir įspėjama apie tuos žmones. Todėl, niekas nepropaguoja tokios minties - minties laisvam sanprotavimui, laisvei kalbėti ir gerbti kitus - iškyrus tuos paklydėlius, kurie slepia tiesą.

Mūsų tikslas yra Tiesa; mūsų intencija nėra sukritikuoti žmones ar juos apkalbėti. Tikslas yra paaiškinti tiesą.  Tai yra Allah pasitikėjimas mokslininkais , kuriuo Jis juos apdovanojo.Todėl yra neleistina tylėti apie paklydėlius.  Tačiau, kai mokslininkas pradeda neigti tokius asmenis, žmonės pradeda sakyti :“ tai yra impulsyvus asmuo” ir panašiai, sakydami kažką panašaus iš Velnio šnabždesių. Kad ir kaip bebūtų, visa tai nesustabdys “Žinojimo Žmonių” nuo paaiškinimo apie šauklius, kviečiančius  į paklydimą. Visa tai jų neatgrasins! 


Veritmas darytas iš Sharh As Sunnah By Imam al-Barbahaaree Explained by Noble Shaykh Saalih al-Fawzan volume 1.

No comments:

Post a Comment