Salafija

Salafija

Sunday 29 December 2013

Musulmonui yra privaloma patikrinti tai, ką girdėjo (Šarch as Sunnah; psl. 87-94)


Autorius, telaimina jį Allah, pasakė: Žinokite - tepasigaili jūsų Allah - ypač kai girdite kalbas iš savo bendraamžių. Neskubėkite, neskubėkite su išvadomis ir neskubėkite nieko apie tai daryti, kol patys neišsiaiškinote ir nepatikrinote: “Ar apie tai buvo minėta Pranašo   صلى الله عليه وسلم  kompanionų ar nors vieno islamo mokslininko apie tai?” Jeigu jus radote nors vieną perdavimą apie tai, tuomet ir laikykitės jo. Jokiu būdu už nieką jo neiškeiskite. Neiškeiskite to perdavimo į nieką kitą, nes kitaip įkrisite į Ugnį.

Komentaras

Neskubėkite priimti už gryną tiesą tai, ką išgirdote, ypač artėjant pasaulio pabaigai; kadangi yra daugybė kalbininkų, kurie išleidžia religinius verdiktus, iškeldami patys save žinojimo statusui ir užkariaudami besiklausančiųjų širdis, ypačiai per dabartinę modernią žiniasklaidą; ir kiekvienas, kuris kalba vardan mokslo ir religijos, netgi nuklydusios grupės/sektos pasirodė televizijos kanaluose, kalbėdamos vardan religijos. Tas yra labai pavojinga!
Jums yra privaloma išsiaiškinti ir patikrinti tiesą. Išgirdę neskubėkite patikėti, jus privalote patikrinti ir pažinti tą asmenį, kuris apie tai kalba ir iš kur jis atsinešė tokią kalbą ar mintį? Ir koks yra viso to pagrindas? Ar jo įrodymai yra iš Allah Knygos ir Pranašo  صلى الله عليه وسلم   Sunnos?


Tuomet, kur jis pasisėmė tokių idėjų ir ideologijos, kas yra tų idėjų šaltinis? Šie klausimai turi būti verifikuojami (tikrinami) šiais laikais. Ne kiekvieno reikia klausytis, netgi jeigu jis ir yra iškalbus ir išraiškingai - įtikinamai kalba ir tuo patraukia klausytojus.
Nesileiskite apgaudinėjami ir klaidinami, patikrinkite to asmens išsilavinimą ir supratimą, ideologiją. Galbūt jo kalba yra trumpa, tačiau jis yra mokslininkas; ir galbūt jo kalba ilga, tačiau jis yra neišprusęs ir  nieko neišmano. Atvirkščiai, jo stebuklinga kalba yra pakerėti žmones ir jis dedasi supratingu mokslininku ir  mąstytoju, ar panašiu į tokį, kad išvestų žmones iš tiesos.
Svarbiausia yra ne išraiškinga kalba, bet pateikti žinias su įrodymais. Galbūt trumpa šviečiamoji kalba duotų daugiau naudos negu ilga išraiškinga kalba, kurioje yra tik šiek tiek žinojimo. Tai yra realybė šiais laikais, kai yra daug kalbama, bet šviečiamosios medžiagos yra labai mažai. Recituotojų skaičius didėja, o mokslininkų mažėja. Fikh (supratimas, mokslas) nesusideda iš ilgos išraiškingos kalbos.

Vienas poetas yra pasakęs:

“ Žavingos kalbos pristatyme yra visada pagražinta melaginga tos kalbos dalis. Ir tiesa gali  būti išreikšta neteisingai”.
“Jūs galite sakyti, ‘tai yra bičių medus, pagirdami medų ir bites’. Arba jus galite sakyti, ‘tai yra širšių vėmalas’.’’

Jeigu jūs norite pagirti medų, sakysite: bičių medus; o jeigu jus smerkiate medų sakysite vietoj medaus vėmalas. Ir vietoj bitės - širšė. Taigi, iškalbingasis gali tiesą paversti į melą ir melą paversti į tiesą. 

 Dėl to turėtumėte būti atsargūs. Pranašas  صلى الله عليه وسلم  perspėjo apie iškalbinguosius asmenis, kurių liežuvis tarsi gromuliuojančios karvės liežuvis. 

“Allah nekenčia kalbančiojo žavingai, kurio kalba tarsi gromuliuojantis karvės liežuvis.”
(Perduota Imam Achmed, Ibn Abi Šaibah, Abu Davūd, At Tirmidzi, At-Tabarāni, Al-Bazzar ir kitų).

Pranašas  صلى الله عليه وسلم  yra perspėjęs:
“Be abejo, dalis iškalbingumo yra kerai.” (Perduota Al-Bukchāri )

Kadangi, tai pakeri-sužavi klausytojus.

Jo pasakyme: Žinokite - tepasigaili jūsų Allah - ypač kai girdite kalbas iš savo bendraamžių. Neskubėkite, neskubėkite su išvadomis

Tai jau egzistavo autoriaus laikais. Pats autorius vos nepriklausė tai pačiai erai, nes jis  buvo Imam Achmed mokinys. Jo pasakyme: neskubėkite priimti savo bendraamžių kalbos jos nepatikrinę. Tai ką kalbėti apie mūsų erą; erą pilną užgaidų ir tamsos - neišprusimo; erą su susimaišiusiu pasauliu;  kurio dalis susimaišiusi su kita sukelia vargo bangą, blogį ir ideologijas?
Religijos priešai stengiasi apversti viską aukštyn kojomis; jie siekia, kad mes priklausytume nuo jų ir būtume pavergti  jų ideologijų ir strategijų. 

 Dėl to, mes turime verifikuoti šį reikalą ir laikytis kuo toliau nuo įvairiausių gandų. Mes turėtume pradėti mokintis Allah ir Jo Pranašo  صلى الله عليه وسلم  kalbos, ir ją suprasti. Religijos supratimas mus apsaugos nuo vargo ir išbandymų. Ir Fikh reiškia supratimą. Asmuo gali daug atsiminti (mintinai išmokti), bet gali neturėti  supratimo ką iškalė mintinai. Vadinasi, jis ir profanas (tas, kuris nemoka mintinai, yra tik mėgėjas)  yra abudu vienodi. Faktiškai, profanas galbūt yra geresnis už jį, nes jis vengia elgtis pagal tai, ko neišmano, žinodamas savo neišprusimą. Tačiau, asmuo, kuris yra išmokęs daugybę medžiagos mintinai nesusipranta, kad jis yra neišprusęs. Klausimas yra ne apie tai, kas daugiau gali išmokti mintinai medžiagos ir kalbos. Svarbu yra suprasti visa to esmę.  Pranašas  صلى الله عليه وسلم  yra pasakęs:
“ Galbūt tam, kuriam buvo perduota žinia, jis  supras tą žinią labiau negu tas, kuris išgirdo tą žinią tiesiogiai.” (Al-Bukchāri ir Muslim)

Galbūt asmuo yra gabus iškalti mintinai, cituoti ir perduoti, tačiau gali būti kitas asmuo, kuris supras visa tai geriau negu jis.

“ Gali būti, kad asmuo kuris išmoko visą mokslą yra ne mokslininkas”. (Imam Achmed, Abu Davūd, at Tirmidzi ir kiti)

 Jis yra perpasakotojas ir perdavėjas, bet jis nėra Fakych (tas, kuris išmano ar nutuokia)! Supratimas yra Allah dovana; Jis jį duoda iš savo vergų tiems, kam panorėjęs. Jeigu asmuo naudojasi ta Dievo dovana, ugdo ją ir plėtoja, jis tuo ugdo save (tai jam yra į naudą), o jeigu jis ją apleidžia, tuomet jis ją praranda.

Jo pasakyme: neskubėkite nieko apie tai daryti, kol patys neišsiaiškinote ir nepatikrinote: “Ar apie tai buvo minėta Pranašo  صلى الله عليه وسلم  kompanionų ar nors vieno islamo mokslininko apie tai?"

Tai yra labai svarbus patarimas, nepaisant to,  ar  jūs esate sužavėti ta kalba susijusia su religija ar ne. Neskubėkite tos kalbos priimti ar atmesti. Kalba, susijusi su pasaulietiškais klausimais neturi pagrindo diskusijai. Tačiau, jeigu jūs susižavėjote nuostabia kalba apie religiją, neskubėkite tos kalbos priimti ar atmesti nepasvarstę: Ar ta kalba pagrįsta tiesa ir įrodymais? Ar ta kalba yra tik kalbėtojo pamąstymai ir idėjos? Jeigu taip, tai tokio negalima klausyti, jį reikia palikti. Bet jeigu ta kalba yra pagrįsta Dievo Knyga ir Pranašo  صلى الله عليه وسلم  Sunnah, tuomet jis sako tiesą. Tuomet niekada neskubėkite iš karto tą kalbą priimti kaip tiesą, vien dėl to, kad  ji jus sužavėjo savo išraiška, stiprumu ir didingumu.
Neskubėkite neapmąstydami, remkitės Dievo Knyga ir Pranašo Muchammed  صلى الله عليه وسلم  Sunnah, ir atydžiai pagalvokite apie kalbantįjį, ar jis yra religijos mokslininkas ar ne? Prieš priimdami jo kalbą, jūs turite paklausti ‘žinojimo žmonių’ apie šį asmenį ir būti tikri ar ta kalba atitinka salaf (pirmtakų - kompanionų, tabijūn, ankstesniųjų imamų) perdavimus.
Aš apie tai esu įspėjęs, sakydamas: “nepristatykite religinių verdiktų, nuomonių, pasisakymų, kurie nebuvo perduoti ankstesniųjų kartų - salaf. Imkite pavyzdžius ir perdavimus iš  jų-salaf, nes jeigu jūs prasimanysite patys, visa tai sukels daug daugiau žalos negu naudos.

 Kompanionų tvirtinimai yra skalė patikrinti kiekvinam jų (kompanionų)  tvirtinimui ar atliktam veiksmui, kadangi jie yra Pranašo Muchammed  صلى الله عليه وسلم   mokiniai-studentai. Jų pasisakymai susiję su ajato (Korano eilutės) paaiškinimu turi būti paisomi, kaip jie interpretavo; ir kaip jie paaiškino chadisus. Todėl imkite paaiškinimus iš jų, nes jie arčiau tiesos ir taip pat tie, kurie atėjo po jų. Tie, kurie mokėsi iš Pranašo Muhammed  صلى الله عليه وسلم,  kurie girdėjo interpretacijas ir paaiškinimus iš Pranašo  صلى الله عليه وسلم ir suprato pagal jį. Tai jie yra laikomi  žmonėmis, kurie yra arčiausiai tiesos.
Nesiklausykite tų, kurie taip sako: “Nereiktų paisyti kompanionų; jie yra vyrai su savo idėjomis; ir mes taip pat esame vyrai ir turime savo idėjas; laikai pasikeitė”.

Religija išliks tokia kokia buvo iki Paskutinės Valandos. Ji nepasikeis dėka pasikeitusio laiko. Ši religija yra pritaikoma visiems laikams ir visoms vietoms. Žmogus bando praktikuoti religinius nuosprendžius, kurie galbūt teisingi arba ne, kurie keičiasi. Tačiau pati religija nekinta, ji yra tinkama visam laikui ir visoms vietoms, kadangi ji yra apreikšta pačio Viešpačio, Visa-Žinančiojo, Verto Garbinimo.
Dievobaimingieji religijos mokslininkai pataria: “ Tvirtai laikykitės Allah Knygos ir Pranašo  صلى الله عليه وسلم  Sunnos remdamiesi kompanionų samprata. Neišvedinėkite sampratos iš savęs ar ankstesniųjų kartų.

Jo pasakyme: “ar vieno iš religijos mokslininkų”

Tai yra religijos mokslininkų, kurie gyveno su tais Imamais, kurių samprata ir metodika yra tokia pati kaip ir Pranašo  صلى الله عليه وسلم  kompanionų, nes jie yra perdavėjai iš kompanionų; ir kompanionai yra perdavėjai iš Dievo Pranašo  صلى الله عليه وسلم.

Jo paskakyme: Jeigu jus radote nors vieną perdavimą apie tai, tuomet ir laikykitės jo. “

Jeigu jūs radote atitinkamą  paaiškinimą, laikykitės to paaiškinimo, t.y. pripažinkite jį.

Jo pasakyme: Neiškeiskite to perdavimo į nieką kitą, nes kitaip įkrisite į Ugnį.

Neteikite pirmenybės vėlesnės kartos žmonėms (ypač paaiškinimuose) už tuos ankstesnės kartos - salaf, nes įkrisite į Ugnį. 

Taip jūs išvažiuosite iš vėžių vedančių į Rojų, ir kelias į Rojų tiems,

“ Tiems, kuriuos Allah apdovanojo savo Malone, Pranašus, Siddikūn (pirmuosius asmenis, kurie juo patikėjo ir juo sekė, tokius kaip Abu Bakr as-Siddyk), martyrus-kankinius, ir dorus tikinčiuosius. Ir kokie žavingi tie Kompanionai ! “ (Koranas 4:69)

kurie seka jų pavyzdžiu.

Toks yra kelias į Rojų. Ir viskas, kas prieštarauja tam, yra kelias į Pragarą. Visagalis Viešpats sako:

“ Be abejo, tai yra Mano Tiesus Kelias, tai eikite juo, ir neikite visais kitais keliais, nes jie išves jus iš Jo Kelio...” ( Koranas 6:153)
Dievo kelias yra tik vienas, tačiau kitų kelių nei Jo  yra daugybė. Kiekvienas velnias - iš žmonių ir džinų - turi savo klaidinantį kelią. Jų yra labai daug. Asmuo sekantis jais pasimes, papuls į sumaištį. Tiesus Kelias yra Vienas. Jame nėra įvairumo. Eidami tuo Keliu niekada nepralošite.

Veritmas darytas Noros iš "Sharh As Sunnah By Imam al-Barbahaaree Explained by Noble Shaykh Saalih al-Fawzan volume 1."


No comments:

Post a Comment