Salafija

Salafija

Sunday 29 December 2013

Be abejo, religija yra nuo Dievo (Šarh us Sunnah; psl. 61-75)

Autorius, telaimina jį Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ, pasakė: Žinokite - tebūna Allah jums gailestingas - kad religija yra nuo Dievo, Palaimintojo ir Aukščiausiojo; ji nebuvo atskleista per žmogiškąjį intelektą ir požiūrį. Priešingai, jos supratimas yra su Dievu ir Jo Pranašu صلى الله عليه وسلم  Todėl nesivadovaukite savo supratimu pagrįstu užgaidomis, nes nuklysite nuo religijos ir iškrisite iš islamo rėmų; ir be abejo jūs neturite įrodymų. Dievo Pranašas صلى الله عليه وسلم be abejonės paaiškino sunną savo ummai (musulmonų tautai) ir išskaidrino ją savo pasekėjams-kompanionams, ir jie yra Džamā’ah ir as-Savaūd al -A’dam. Ir as-Savād al -A’dam ir jo pasekėjai yra tiesa (tiesoje). Tie, kurie oponuoja pranašo صلى الله عليه وسلم kompanionams religiniuose dalykuose , tas - be abejo - nėra tikintysis.

Komentaras


Islamo religija yra perduota nuo Dievo, Aukščiausiojo, Jis yra Vienintelis religijos įšventintojas. Ne bet kas gali paskirti religiją, neturėdamas tam Dievo leidimo. Visagalis Allah sako:

“Ar jie turi partnerius lygius Dievui (netikrus dievus), kurie jiems įsteigė religiją, kurios Dievas nepaskyrė?..” (Koranas, 42:21)

 Tai yra nepripažinimas ir įspėjimas. Kadangi religija yra tokia, kokią Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ  paskyrė ir kokia buvo perduota pranašui صلى الله عليه وسلم.  Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ  sako:

“ Allah jums paskyrė tokią pačią religiją, kokią Jis paskyrė Nojui, ir kurią Mes (Allah) atskleidėme tau (Muchammedai), ir tokią, kokia ji buvo perduota Abraomui, Mozei ir Jėzui, kad jie ja sektų-praktikuotų ir nesusiskaldytų į sektas.” (Koranas, 42:13)


Tai yra visų pranašų Šarija (įstatymas), ypač šitų penkių Pranašų, turinčių stiprią valią. Tai yra jų religija. Tai tas, kuris priešinasi-oponuoja jų religijai yra žlugęs ir žarijose. Religija yra pagrįsta vieno Dievo šlovinimu ir Jo vienumu, paliekant visa kita nuošaly šlovinime, išskyrus Jį, griežtai laikantis Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ paliepimų ir atsiribojant (atsisakant) nuo to, kas yra uždrausta. Tokia yra religija.

Jo pasakyme: ji nebuvo atskleista per žmogiškąjį intelektą ir požiūrį.”Religija nėra iš žmogaus požiūros ar tai, kas jo nuomone yra gerai; tokia religija nėra nuo Dievo. Priešingai, tokia religija yra išrasta žmogaus. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ  religija -  Visa Garbė yra tik Jam - yra tokia, kokią Allah paskyrė. Tačiau, kas žmogui atrodo gerai jo nuožiūra, tai nėra Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ  religija, tai yra religija tų, kurie patys ją susikūrė. Todėl, niekas iš religijos neturėtų būti priskiriama Dievui, išskyrus tai, ką Jis (Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ) perdavė per Pranašą صلى الله عليه وسلم  ir negalima priskirti Dievui tai, ką kažkoks asmuo yra perdavęs. Priešingai, tai bus priskiriama asmeniui, kuris tai perdavė, ir Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ  su tuo neturi nieko bendro. Jis سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ  sako:

“ Ar jie turi partnerius lygius Dievui (netikrus dievus), kurie jiems įsteigė religiją, kurios Dievas nepaskyrė?..” (Koranas, 42:21)

Jo pasakyme: “Priešingai, jos (religijos) supratimas yra su Dievu ir Jo Pranašu صلى الله عليه وسلم.”

Religiniai dalykai yra Taukifijah dieviškai apriboti. Religiniuose dalykuose turi būti įrodymai iš Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ  ir Jo Pranašo صلى الله عليه وسلم.  Religiniai klausimai yra apriboti perdavimais Dievo Knygoje  ir Pranašo صلى الله عليه وسلم Sunnoje, paliekant naujai išrastus dalykus ir inovacijas, kurios neturi Dievo įgaliojimo, nors ir inovacijų pasekėjams tai atrodo religija, per kurią  jie priartės arčiau prie Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ. Mes neturėtume į tai kreipti dėmesio ar tikėti jų sukurta religija, kadangi religija yra tokia, kokią Dievas ir Jo Pranašas صلى الله عليه وسلم paskyrė. Taip yra todėl, kad tikroji religija yra perduota iš Dievo ir Jo Pranašo صلى الله عليه وسلم

Todėl nesekite žmonių geismais ir nuomonėmis, tai kuo jie laiko geru ir seka tuo, kas neturi pagrindo Dievo Knygoje ir Sunnoje.


Pranašas صلى الله عليه وسلم pasakė:

“ Tas, kuris pristato tai, kas nėra mūsų religijos dalis, bus atmesta-nepripažinta.”

Ir kitame perdavime:

“ Tas, kuris atliks žygdarbį, kuris neatitinka mūsų religijos, toks žygdarbis bus nepripažintas.”

Todėl, tas, kuris siekia savo žygdarbių pripažinimo ( kad jie būtų teisingi ir duodantys vaisių), turi laikytis šių dviejų taisyklių:

Pirma taisyklė: Paskirti savo religiją Vienam Dievui, nedaryti širko.

Antra taisyklė: Sekti Pranašo صلى الله عليه وسلم sunnah ir apvalyti (išgryninti) savo praktikavimą nuo inovacijų ir naujai išrastų dalykų religijoje.

Vieni gali rasti daug priešingybių Akydoje ir garbinime. Taip yra todėl, kad žmonės vadovaujasi savo norais, troškimais, nuomonėmis ir būdais, kurie yra priešingi sunnai. Tuomet mes neseksime žmonėmis. Priešingai, mes remsimės tais žmonėmis, kurie seka Dievo Knyga ir Pranašo صلى الله عليه وسلم sunnah. Tai kas atitinka Dievo Knygą ir Pranašo صلى الله عليه وسلم sunną yra tiesa, o kas tam yra priešingybė - netiesa.

Jo pasakyme: “Todėl nesivadovaukite savo supratimu pagrįstu užgaidomis”

Tuomet, nesekite vadovaudamiesi savo geiduliais ir norais. Preišingai, jūsų norai ir troškimai turėtų sekti tuo, kas yra perduota iš Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ  ir Jo Pranašo صلى الله عليه وسلم.
Todėl jūs neturėtumėte geisti ar trokšti tai, išskyrus ką perdavė jums Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ  ir Jo Pranašas صلى الله عليه وسلم.


 Toks yra išsigelbėjimo būdas-kelias.
Jeigu jūs vadovausitės savo norais, jūs būsite su tais, kurie vadovaujasi savo norais, kurie nesivadovauja Dievo apreiškimu. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ  sako:

“ Ir jeigu jie tau nepaklus (netikės tavo Monoteistiniu mokymu, Muchamedai), tuomet žinok, kad jie vadovaujasi savo troškimais. Ir kas yra labiau ugnyje negu tas, kuris vadovaujasi savo užgaidomis, be Dievo palydos tieson? Be abejo, Dievas nelydi teisingu keliu tų, kurie yra  Dzalimūn (blogadariai, nepaklusnūs ir politeistai).” (Koranas 28:50)

Aukščiausiasis Viešpatis taip pat sako:

“ Teiskite tarp jų su tuo, ką Allah jums apreiškė, ir nesekite bergždžiomis užgaidomis, nukrypdami nuo jums atskleistos tiesos.” (Koranas, 5:48)

Aukščiausiasis Viešpats sako:  “Tuomet mes tave Muchammedai įpareigojome su paliepimais (islamišku monoteizmu), taip kaip buvo įpareigoti Pranašai prieš tave. Tai sek tuo (islamišku monoteizmu ir taisyklėmis), ir nesek geiduliais tų, kurie neišmano. Be abejo, jie negali tavęs išgelbėti nuo Dievo bausmės ar duoti tau naudos. Be abejo, dzalimūn (politeistai, blogadariai) yra Aulija (saugotojai ir padėjėjai)  vieni kitiems, tačiau Allah yra Vali (padėjėjas ir globėjas) tikinčiųjų (Muttakūn).” (Koranas, 45:18-19) 

Jūs turite pasirinkti: arba jūs sekate teisinga religija, arba užgaidomis; ir nėra trečio pasirinkimo.Jo pasakyme: “nes nuklysite nuo religijos ir iškrisite iš islamo rėmų”

Tas, kuris seka savo norais atsiskirs nuo religijos, nors ir po ilgo laiko tarpo. Pirmasis žingsnis į nuklydimą yra kai asmuo pasidaro atlaidus ir švelnus dalykams, kurie oponuoja (yra priešingybė) Šarijai (islamiškai teisei), tuomet sekimas savo užgaidomis suintensyvėja iki kol, asmuo iškrenta iš islamo rėmų, ir tuomet, jo užgaidos patampa jo religija, ir Aukščiausiasis Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ sako:


 “Ar jūs matėte tą, kuris laiko savo užgaidas lygias dievui (arba aukščiau dievo)? Allah žinodamas  apie juos, paliko juos žarijose (t.y. paliko ir toliau juos eiti nuklydimo keliu), ir užkimšo jiems ausis ir užšaldė širdis, ir užtraukė ant akių šydą (kad nematytų).” (Koranas, 45:23) 

Tas bergždžias troškimas yra kaip kitas dievas. Į širko kategoriją papuola ne tik imidžų ar stabų garbinimas, taip pat ir bevertė užgaida. Galbūt asmuo negarbina stabų, medžių , akmenų ir kapų, bet jis seka užgaidomis. Toks asmuo yra savo užgaidų vergas. Būtent dėl to, asmuo turėtų būti atsargus ir sekti tuo, kas atitinka Koraną ir Sunną.

Jo pasakyme: ir be abejo jūs neturite įrodymų. Dievo Pranašas صلى الله عليه وسلم be abejonės paaiškino sunną savo ummai (musulmonų tautai) ir išskaidrino ją savo pasekėjams-kompanionams”

Tas, kuris oponuoja tiesai ir seka savo norais, jis neturi tam įrodymų. Toks elgesys jį nuveda į žarijas:

“ Ar jūs matėte tą, kuris laiko savo užgaidas lygias dievui (arba aukščiau dievo)? Allah žinodamas  apie juos, paliko juos žarijose (t.y. paliko ir toliau juos eiti nuklydimo keliu).” (Koranas 45:23) 

Toks asmuo nėra neišmanantis, atvirkščiai, jis žino Dievo Knygą ir Pranašo صلى الله عليه وسلم Sunną, taip pat kaip ir “žinojimo žmonių”-ulemos pasisakymus; tačiau tai neatitinka jo troškimų. Tai yra nuklydimas - ir tokiam reiktų  šauktis Dievo سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ  prieglobsčio. Sekimas savo norais yra labai pavojingas. Kiekvienas turėtų būti atsargus su savo norais.
Aukščiausiasis Viešpats yra pasakęs savo pranašui Deividui (Davūd) aleihi-salatu-vasalam:
“ ...Ir nesek savo norais - jie išves tave iš Dievo kelio. Be abejo, tie, kurie išklysta iš Dievo kelio, jų laukia skaudi bausmė, nes jie pamiršo apie Prisikėlimo -Teismo Dieną” (Koranas 37:26)

Ibn Al-Džiauzi (tepasigaili jo Dievas) turi didelį komplektą knygų pavadinimu Dhamm al-Havā (Užgaidų pasmerkimas). Joje yra įrodymai ir pasisakymai “Žinojimo Žmonių” - ulemos šeichų, ir išminties - kaip būti akyliems su užgaidomis. Tai yra privaloma būti atsargiems su  užgaidomis,  kad apsisaugoti nuo stabų, medžių, akmenų ir kapų garbinimo. Galbūt asmuo žino Tauhydą ir Sunną, tačiau jis gali būti neapsaugotas nuo sekimo užgaidomis ir tai yra didelė katastrofa. Dėl to, musulmonas privalo nesekti savo norais ir paversti savo norus į tai, kas yra perduota Pranašo صلى الله عليه وسلم:

“ Nei vienas iš jūsų netiki iš tikrųjų, iki kol jo užgaidos neseka tuo, su kuo aš esu atsiųstas.”

An-Navāvi klasifikavo šį chadisą autentišku  ir pasakė: “Mes užrašėme šį chadisą knygoje al-Hudž-džah (Įrodymas) su autentiška perdavėjų grandine.”
 Pranašas صلى الله عليه وسلم nepaliko nieko nepaaiškinto savo tautai ir apie tai byloja kompanionų chadisas:

“ Pranašas صلى الله عليه وسلم nepasimirė, nors ir paukštis būtų suplasnojęs sparnais danguje, jis mus būtų  informavęs apie tai.”

Jis صلى الله عليه وسلم nepaliko nieko, kas mūsų  nepriartintų prie Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ  šlovinimo arba tai, kas nutolintų nuo netikėjimo ir nuklydimo, išskyrus jis mums apie tai pranešė ir paaiškino. Pranašas صلى الله عليه وسلم pasakė :

“ Be abejo, aš jums palieku tai, jeigu jus to tvirtai laikysitės, jūs niekada nepapulsite į ugnį: Dievo knygą ir mano Sunną.”


Jis paliko savo tautą šviesiame kelyje; jo naktis yra kaip jo diena. Kada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ idealizavo religiją ir ją užbaigė per pranašą صلى الله عليه وسلم,  pranašas صلى الله عليه وسلم perdavė aiškią žinią ir paaiškino sunną savo kompanionams.

  Per Piligrimystės atsisveikinimo ceremoniją jis صلى الله عليه وسلم pasakė:

Ar aš jums perdaviau viską, visą žinią?”

Jie atsakė:

“ Mes liūdijame, kad tu, be abejo, perdavei mūms žinią ir perspėjai mus.”

Tuomet jis صلى الله عليه وسلم pasakė:

“ O Allah, būk mano liūdininku.”

Jo pasakyme:  ir jie yra Džamā’ah ir as-Savād al -A’dam”
Jo kompanionai yra džamā’ah. Jie yra džamā’ah šerdis, po to tie, kurie atėjo po jų, ir po to tie, kurie atėjo po jų, kur apie tai byloja pranašo صلى الله عليه وسلم chadisas:

“ Geriausia iš visų kartų yra mano karta, ir tie, kurie ateis po mano kartos, ir tie, kurie ateis po jų.”

Sachāba (Pranašo صلى الله عليه وسلم kompanionai), Tabijūn (kompanionų pasekėjai) ir atbā’ at-Tabijūn (Tabijūn pasekėjai) yra pačios geriausios kartos. Jie yra Džamā’ah, ir tie, kurie ateis po jų yra pasekėjai, kurie seka tuo pačiu , kuom sekė pranašo صلى الله عليه وسلم kompanionai.


Visagalis Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ sako:

“Pirmieji, kurie  priėmė islamą buvo Muhaadžirūn (tie, kurie imigravo iš Mekos į Mediną) ir Ansaar (Medinos gyventojai, kurie rūpinosi ir suteikė pagalbą Muhaadžirūn) ir taip pat tie, kurie sekė tiksliai jų tikėjimu...” (Koranas, 9:100)

Jie yra džamaa’ah, su kuriais mūms Dievas liepė būti drauge, taip kaip ir pranašas صلى الله عليه وسلم paliepė būti su jais ir uždraudė atsiskirti nuo jų. Jie yra as-Savādul A’dam, kurie yra dori ir vadovaujasi tiesa. Tie, kurie nepaiso sachabos ir šmeižia juos sakydami:” jie yra vyrai ir mes esame vyrai taip pat, ir niekas mūms negali drausti reikšti savo nuomonių religijos klausimais, mes neprivalome sekti jų (sachābos) elgesiu  ir perdavimais-pasakymais”, - tai yra nuklydimas - ir tokiems reiktų šauktis Dievo prieglobsčio .

Toks yra paskutinės kartos sajų nukirtimas nuo pirmosios kartos. Ir jeigu paskutinė karta bus atskirta nuo pirmosios, ji bus sužlugdyta. Islamo priešai siekia sužlugdyti musulmonų tautą, todėl jie ėmėsi tokios gudrybės - nutraukti ryšį tarp paskutinės kartos ir pirmosios kartos.

Kai kurie, užsiima įspėjinėjimu prieš Sachabos metodiką (supratimą)


Šiomis dienomis yra tokių, kurie įspėja prieš salaf  kelią ir jų perdavimus, sakydami, kad tie laikai jau seniai praeityje. Tokie perspėja kitus prieš salaf ir jų praktiką, ir skatina plisti inovacijoms religijoje. Religija yra dieviškai apibrėžta ir pagrįsta sekimu, o ne naujovių įvedimu.


  Išradimai-inovacijos yra leistinos gamyboje ir pasaulinėje rinkoje. Religijoje išradimai neturi vietos po pranašo صلى الله عليه وسلم mirties. Taip yra todėl, kad įstatymų leidyba pasibaigė su jo mirtimi. Todėl mes negalime nieko išradinėti, bet tik sekti ir nieko neįvedinėti  iš savo užgaidų, sakydami: “ Tai yra tai, kas yra tinkama šiam laikotarpiui.” Imamas Mālik (tepasigaili jo Allah) yra pasakęs:

“Niekas neišgrynins paskutinės šios Ummos kartos išskyrus tai, kas išgrynins jos pirmąją kartą.”

Tai, kas išgrynins jos pirmąją kartą yra Dievo Knyga ir Pranašo صلى الله عليه وسلم sunnah. Todėl, paskutinė šios Ummos karta nebus rektifikuota išskyrus Koranu ir Sunnah, ir sekimu vadovaujantis sachāba.

As-Savād al-Adam yra tie, kurie tiesoje, nebūtinai jų yra didelis skaičius

Jo pasakyme: Ir as-Savād al -A’dam ir jo pasekėjai yra tiesa (tiesoje).”

As-Savād al -A’dam yra tiesos žmonės, ir jų žmonės yra tie, kurie laikosi tos tiesos. Nebūtinai as-Savād al-A’dam yra didelis skaičius žmonių. Tai yra tie, kurie laikosi tiesos, nors jų yra ir mažas skaičius. Jie yra As Savād al-A’dam, netgi jeigu tai ir vienas asmuo. 

  Tas, kuris tiesoje yra skaitomas as-Savād al-A’dam. Neieškokite didelio skaičiaus žmonių, svarbiausia kuo jie seka, nes dauguma yra nuklydę. Visagalis Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ sako:

“ Ir jeigu jūs paklusite daugumai žemės gyventojų, jie jus išves toli iš Tiesaus Allah kelio...” (Koranas, 6:116).

 Ir Visagalis Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ  sako:

“ Ir dauguma žmonijos netikės, nors jūs ir labai to trokšite” (Koranas 12:103)“ Ir dauguma jų nesilaikė  savo Sandoros, dauguma jų buvo fasikūn (nepaklusnūs Dievui, maištingi).” (Koranas, 7:102)

“ Iš tikrųjų, dauguma jų yra Fasikūn (nepaklusnūs Dievui, maištingi).” (Koranas, 5:49)

Todėl nebūkite apgauti dideliu žmonių skaičiumi, ir jais negalima sekti, nebent jie tiesoje. Tie, kurie yra tiesoje, jie yra Džamāh, nepaisant to ar jų skaičius mažas ar didelis. Reikia remtis tokiu kriterijumi: Ar tai yra tiesa ar netiesa? Jeigu tai yra tiesa, jie yra Džamāh, netgi jeigu tai ir vienas asmuo. Jeigu tai netiesa, tai yra nuklydimas, nors žmonės ir seka tuo. 

Jo pasakyme: Tie, kurie oponuoja pranašo  صلى الله عليه وسلم  kompanionams religiniuose dalykuose , tas - be abejo - nėra tikintysis.”

Žodis Kafara (jis nepatikėjo,netikėjo) gali reikšti didįjį arba mažąjį netikėjimą priklausomai nuo oponavimo lygio. Jo pasakyme:  “tas - be abejo - nėra tikintysis” , nebūtinai reiškia didįjį netikėjimą, kuris absoliučiai išmeta tokį asmenį už islamo rėmų. Gali būti ir taip, arba gali būti mažasis netikėjimas. Svarbiausia yra pabrėžti, kad oponavimas salafiams  yra netikėjimas. Tai gali būti didysis arba mažasis kufr, priklausomai nuo oponacijos lygio.
Gali būti, kad iš pradžių oponacija bus nežymi, tačiau palaipsniui ji didės ir visiškai išmes tokį asmenį iš religijos. Tokia jo oponacija prives jį prie Kufr. Besikartojanti oponacija gali privesti tokį asmenį iki didžiojo netikėjimo, ir viso to rezultate žmogus atsidurs  už islamo  rėmų. Velnias, bergždi troškimai ir blogiu besidžiaugianti siela palaipsniui jį apgaus, kol toks asmuo visiškai atsidurs už islamo ribų.


Vertimas darytas Noros iš knygos "Sharh as Sunnah By Imam al-Barbahaaree and explained by  Shaykh Saalih Al-Fawzan vol.1."


No comments:

Post a Comment