Salafija

Salafija

Sunday 29 December 2013

Sunnah ir Inovacija negali koegzistuoti (egzistuoti kartu) (Sharh us Sunnah; psl. 76-81)

Autorius, telaimina jį Allah, sakė:Žinokite, kad žmonės niekada neatnešė inovacijos po kol,  jie nepaliko  tiek pat sunnos. Todėl būkite akylūs neleistiniems dalykams , kadangi kiekvienas naujai išrastas dalykas religijoje yra inovacija ir kiekviena inovacija yra nuklydimas, ir nuklydimas, ir jo žmonės bus Liepsnoje.

Komentaras

Tame pasakyme slypi  didelė išmintis. Salaf yra perdavę:

“Žmonės niekada nepristatė inovacijos religijoje po kol,  jie neprarado vietoj to  tiek pat sunnos.”

Hassan bin Atiyyah pasakė: “ kad žmonės niekada neatneša inovacijos į savo religiją, išskyrus Allah ištraukia tiek pat sunnos iš jos. Po viso to, ji (sunnah) niekada nesugražinama iki Prisikėlimo Dienos. “
 Šeichas al-Islam Ibn Taymiyyah ( tepasigaili jo Allah) pasakė:
“ Tai pasilieka su inovacijų žmonėmis. Jūs nerasite nei vieno, kuris paliktų dalį sunnos, kuria jis tiki ir praktikuoja, išskyrus tai , kad jis pradeda joje inovacijuoti; arba jūs niekada nerasite inovatoriaus, iškyrus jis atmes kažką iš sunnos kaip yra perduota hadise, “ Žmonės niekada nepristatė inovacijos religijoje po kol,  jie neprarado vietoj to  tiek pat sunnos.” Perduota Imam Ahmed. Visagalis Viešpats sako:
“... tačiau jie paliko nemažą dalį jiems perduotos Žinios. Todėl Mes pasėjome tarp jų priešiškumą ir neapykantą ...”  ( Koranas 5:14)

Kai jie paliko nemažą dalį Dievo apreiškimo, jie pakeitė jį kažkuo kitu ir priešiškumas, ir neapykanta įsivyravo tarp jų pačių. Visagalis Dievas sako:

“ Tie, kurie aklai nusigręžia nuo Aukščiausiojo Dievo paminėjimo (Korano ir Allah garbinimo), Mes paskirsime jam Šėtoną būti jo kompanionu (Qarin).”  (Koranas 43:36)

Taip yra dėl Dievo apreiškimo neminėjimo, apleidimo. Auščiausiasis  Allah sako:
“...tuomet tie, kurie seka mano  pamokymais, nepaklius į žarijas ar bus 
susikrimtę (sugniuždyti). Tačiau tas, kuris nusigręš nuo mano Priminimo ( nei tiki koranu, nei elgiasi pagal jo instrukcijas-paliepimus), be abejo tokiam gyvenimas yra sunkus, ir Mes jį aklą prikelsime  Prisikėlimo dieną.” (Koranas 20: 123-124)

“[ Sakyk (Muhamedai tiems stabmeldžiams (arabams pagonims) ) savo žemiečiams:]
Sekite tuo, kuo jums Viešpats liepė (Koranu ir Pranašo Muhammed saaw Sunnah), ir nesekite jokiais kitais globėjais (kurie priskiria Dievui lygius ir jums liepia taip pačiai elgtis) išskyrus Jį (Allah). Mažai jūs beatsimenat!” (Koranas 7:3)

Jis (Allah) paliepė sekti apreiškimu ir uždraudė tai, kas yra priešingybė tam, t.y. sekti kitais globėjais vietoj Jo. Tas, kuris neseka vienu, seka  kitu. Dėl šios priežasties Jis sako:“ ...ir seka kitu negu tikinčiųjų kelias...” ( Koranas 4:115)

Mokslininkai yra pasakę: “ Tie, kurie nėra jų pasekėjai, yra pasekėjai kitų.” Jie remiasi šia aja kaip įrodymu, kad tai yra privaloma sekti jų keliu ir tai yra faktas. Nei vienas neturėtų nuklysti nuo to, apie ką jie sutaria ( dėl ko mokslininkų nuomonės neišsiskiria ).

Taip yra todėl, kad Sunnah ir inovacija negali koegzistuoti, išskyrus tai, kad viena iš jų eliminuos kitą. Asmuo negali būti inovatorius ir Sunni tuo pačiu metu; arba jis yra inovatorius arba sunni.  Šie abu apibūdinimai negali koegzistuoti viename asmenyje; vienas iš jų eliminuos kitą. Tai yra vienas iš inovacijos pavojų.
Ši perduota išmintis yra patikrinta praktikoje. Įrodymas to,  pasireiškia inovacijos pasekėjų neapykanta autentiškiems hadisams ir sunnose ( arb.Sunan - Pranašo saaw pamokantys keliai ). Bjauriausia jiems yra girdėti : “ Toks ir toks hadisas tai draudžia arba leidžia .’’ Tai yra pats didžiausias jų priešas.

Jie nenori girdėti Hadisų ar Sunnų, kurie prieštarauja jų įsitikinimams. Tai ir yra įrodymas, kad Sunnah ir inovacija negali koegzistuoti ( egzistuoti kartu viename). Sunnos žmogus, išgirdęs pranašo saaw hadisą, jaučiasi laimingas ir tą gėrį prijungia  prie kitų gėrių, ir žinojimą prie jau esamo žinojimo. 
Praktikuojantis sunną asmuo yra laimingas su pranašo saaw adisais, o inovatorius bėga nuo jų. Kai kas yra labai aišku apie inovatorius: jie kariauja prieš sunną, todėl, kad ji slopina jų inovacijas.
 Visa tai neskatina palaikyti inovacijų;  nes inovacijos pakeičia sunnas ir taip pat, ištraukia iš širdies meilę sunnoms.


Jo pasakyme:Todėl būkite akylūs neleistiniems dalykams”
Nėra nieko gero uždraustuose dalykuose, nepaisant ar tas uždraudimas yra širkas (politeizmo įvykdymas) ar Kufr, ar kitos nuodėmės, todėl , kad Dievas neuždraudžia dalykų , kurie mūms yra geri. Jis mūms uždraučia dalykus, kurie mūms yra absoliučiai ar labiausiai blogi, ar kuriuose yra didesnė dalis blogio, negu gėrio. Kada viename iš dalykų koegzistuoja gėris ir blogis, tuomet jeigu jame yra daugiau blogio negu gėrio arba tarp jų yra lygybė, jūs turėtumėte jo vengti, laikytis toliau. Tačiau, jeigu tame dalyke yra daugiau gėrio, tuomet jis nėra draudžiamas. Tokioje situacijoje, maža dalis blogio yra užgožiama gausumu gėrio.Jo pasakyme: “ Kadangi kiekviena įvesta naujovė religijoje yra inovacija ir kiekviena inovacija yra nuklydimas”.
Tai yra pastraipa iš al-Irbad bin Sariyah hadiso. Jis perdavė, kad:

“ Dievo pranašas saaw įspėjo mus pamokslaudamas, kad net mūsų širdyse sukilo baimė ir akys užsipildė ašaromis”. Tuomet mes pasakėme :” O Dievo pranaše, tai nuskambėjo kaip įspėjantis atsisveikinimas, tuomet patarkite mūms”. Jis saaw pasakė:
“ Aš įspėju jus prisibijoti Dievo, klausyti ir paklusti (savo vadams), netgi jeigu Abisinijos vergas jums būtų paskirtas vadu- kitame perdavime- Abisinijos vergas, kurio galva panaši į sudžiuvusią raziną. Be abejo, tas , kuris dar gyvens ilgai man pasimirus, pamatys daug nesutarimų. Todėl tvirtai laikykitės mano Sunnos ir Sunnos teisingai vedamų kalifų po manęs. Tvirtai laikykitės jos krūminiais dantimis. Ir būkite akylūs atsiradusioms naujovėms...”

Tai yra įspėjimas: frazė Iyyaka ( reiškia : būk atsargus) yra įspėjamoji.

“ Būkite akylūs naujai atsiradusiems dalykams, kiekvienas naujai atsiradęs dalykas religijoje yra, be abejo, inovacija ir kiekviena inovacija yra nuklydimas.”
 Kitame pasakyme: “ Ir kiekvienas nuklydimas eis į Pragarą.”
Kiekviena naujai atsiradusi naujovė yra inovacija. Tai yra kalbama apie inovaciją religijoje.
Kalbant apie naujus išradimus muitinėje, naudinguose daiktuose, maiste, gėrimuose ir drabužiuose,tai yra inovacijos  šnekamojoje kalboje, tai nėra inovacijos šarijoje technine prasme. Naujovės religijoje yra uždraustos. Tai yra nuomonės paneigimas tiems, kurie suskirsto inovacijas į geras, blogas ir leidžiamas, teigdami, kad penki Fiqh principai  yra priskiriami joms. Tai yra klaida. Kadangi inovacijos religijoje, anot pranašo saaw, yra nuklydimas:
“ Be abejo, kiekvienas naujai išrastas dalykas yra inovacija ir kiekviena inovacija yra nuklydimas.”
Manau, kad jie priskyrė šnekamosios kalbos inovaciją ir apibūdino ją gera. Inovacijos ne religijoje yra leidžiamos, tokios kaip mokyklų ir koledžų statymas, korano kopijų  spausdinimas ir ženklų sudėjimas ant jo raidžių ar panašiai; jos yra vadinamos geromis inovacijomis.


Tai nėra inovacijos ( techninis žodžio panaudojimas šarijoje), tai yra papildai sunnoms ir sunnų atgaivinimui.
Mokyklų ir koledžų statymas, Koranų kopijų spausdinimas ir taškų sudėjimas ant jo raidžių; visa tai yra tik žinių sutvirtinimui, ir tai yra sunnah. Tai arba jie paėmė vieną iš sunnų ir pavadino ją inovacija, arba jie paėmė paprastą (ne religinį) dalyką kaip inovacinį, kuris nėra priskirtas religiniams reikalams. Kadangi tai yra pasaulietiški reikalai, jie yra nesusiję su religija.
Jo pasakyme: “Nuklydimas, ir jo žmonės bus Liepsnoje.” Kaip ir hadise: 
“ Kiekvienas nuklydimas bus Liepsnoje.”
Taip pat ir hadise apie Ummos susiskaldymą į sektas:

“ Ši Ummah susiskaldys į septyniasdešimt tris sektas, visos bus pragare išskyrus vieną.”

Tai yra įrodymas, kad bidos žmonės bus Pragare. Tačiau jų yra visokių; kai kurie iš jų bus dėl netikėjimo, kai kurie iš jų bus dėl nuodėmių. Kai  kurie iš jų pasiliks amžinai pragare, ir kai kurie ne - tokie  bus teisiami už atliktas didžiasias nuodėmes.

Vertimas darytas Noros iš Sharh as Sunnah By Imam al-Barbahaaree and explained by  Shaykh Saalih Al-Fawzan vol.1.

No comments:

Post a Comment