Salafija

Salafija

Sunday 29 December 2013

Netoleruokite jokios religinės naujovės, netgi ir nežymios (Šarch as Sunnah; psl. 82-86)Autorius, telaimina jį Allah, sako: Būkite akylūs nežymioms naujai išrastoms naujovėms religijoje, nes tos mažos naujovės susisumuos ir jų pasidarys daug. Naujovės buvo  pristatomos ir anksčiau šioje ummoje (musulmonų bendruomenėje). Iš pradžių naujovė  buvo nežymi, panaši į tiesą. Tas, kuris praktikavo ją, tapo suvedžiotu ir nebesugebėjo išbristi iš to. Taip naujovė pasidarė didelė ir plačiai praktikuojama garbinime. Toks asmuo paprieštaravo teisingam sekimui ir iššėjo iš islamo rėmų.


Komentaras

Jo pasakyme:
Būkite akylūs nežymioms naujai išrastoms naujovėms religijoje

Jis sako, netoleruokite bet kokios formos naujovės religijoje (inovacijos), netgi jeigu ji ir nežymi (labai maža), nes ji pataps žymia- didele ir kiti seks ja (praktikuos). Tai yra viena iš inovacijos blogybių. Jei durys inovacijoms plisti atviros, tai jų daugėja. Dėl tos priežasties, nebūkite atlaidūs jų atžvilgiu sakydami, kad tai mažos inovacijos nedarančios žalos. Inovacija (religinė naujovė) yra kaip žarija; kad ji ir maža, ji patampa didele, galinčia sudeginti  visą namą ar miestą. Tam apibudinti tinka ši poema:

“  Dauguma laužų atsiranda iš nežymios kibirkšties”

Neturėtumėte viso to nepaisyti, durys turi būti pilnai uždarytos inovacijos plitimui. Allah Pranašas  صلى الله عليه وسلم  pasakė:

“Būkite atsargūs naujai išrastiems dalykams religijoje.”

Žodis ijakum ( būkit atsargus) yra absoliutus įspėjimas visoms naujovėms, nepaisant ar jos yra mažos ar didelės. Pranašas  nepadarė jokios išimties naujovių atžvilgiu, Jo   صلى الله عليه وسلم  uždraudimas yra bendras visoms inovacijoms (naujovėms religijoje). Jis   صلى الله عليه وسلم  pasakė:

“ Pats blogiausias iš visų reikalų religijoje yra naujovės (inovacijos).”

Jo pasakyme: Naujovės buvo  pristatomos ir anksčiau šioje ummoje ( musulmonų bendruomenėje). Iš pradžių naujovė  religijoje buvo nežymi, panaši į tiesą. Tas, kuris praktikavo ją, tapo suvedžiotu ir nebesugebėjo išbristi iš to.

Pati pirmoji fitnah (išbandymas-vargas) ištikusi Ummą, buvo sukelta nerūpestingų žmonių, kurie leido plisti korupcijai, praplauti smegenis jaunimui ir eiliniems žmonėms, pripildydami jas blogiu, tuomet juos ištiko vargas ir visa tai yra gerai žinoma.
Viso to priežastis buvo nepaisymas ir palikimas blogadarių, kurie sąlygojo pablogėjimą. Būtent dėl to, yra privaloma būti griežtiems, tvirtos valios ir uždaryti tam duris. Niekas nėra apsaugotas nuo inovacijų, išskyrus tuos su vertingu žinojimu (išmanančius) - po Aukščiausiojo Viešpats apsaugos. Asmuo neturintis žinių bus paveiktas inovacijomis ir manys, kad jos yra geros, nes jis jų nepažįsta, nežino.
 Niekas nėra apsaugotas nuo inovacijų išskyrus tuos, kurie seka Pranašo   صلى الله عليه وسلم  nurodymais ir instrukcijomis:

“ Tvirtai laikykitės mano Sunnos ir Sunnos teisingai vedamų kalifų.”

Vadovaudamiesi  jais (nurodymais ir instrukcijomis) jūs apsisaugosite nuo inovacijų. Visa tam reikalingas pažinimas ir supratimas Dievo religijos. Kadangi ankstesnieji proseneliai-salaf buvo patys išmaniausi šioje Ummoje, todėl jie buvo patys akyliausi prieš inovacijas (naujovių įvedimą) ir patys griežčiausi įspėjimuose apie tai, dėka savo išprusimo ir supratimo apie  tykantį pavojų.
Kada inovacijų liepsna užsiliepsnoja, ji pasiekia jaunus, senus, mokslininkus ir visus žmones. Netgi jeigu jie patys apsaugoti nuo to, tai nereiškia, kad aplinkiniai, jų šeima ir vaikai yra apsaugoti. Uždegus sausus stagarus pasidaro sunku juos užgesinti. Užgesinti yra nesunku, kai jie tik pradeda degti. Sunku yra jau po to, kai jie yra stipriai įsidegę. Tuomet yra privaloma elgtis ryžtingai ir nepalikti šio reikalo.
Ankstesnieji salaf (islamo pirmtakai) neleisdavo plisti naujovėms; jie buvo patys geriausi ir patys tauriausi iš visų šios Ummos kartų. Allah Pranašas Muchammed   صلى الله عليه وسلم  pagyrė juos sakydamas:

“ Patys geriausi iš jūsų yra mano karta, tada tie, kurie bus po mūsų, tada sekantys po jų.”Taip yra todėl, kad jie nebuvo nepaisantys inovacijų. Jie paslėpdavo jas, o inovacijų žmonės slėpdavo jas  nuo  ‘tiesos žmonių’ stiprybės. Kai geriausios kartos pasibaigė (išmirė), inovacijos, inovatoriai ir blogis pasidarė aktyvūs, ir vargas (Fitan) pasklido tarp musulmonų. Tačiau, Visagalis Viešpats užgarantavo apsaugoti šią religiją.

Religija yra apsaugota - visa garbė yra skirta Allah - tačiau religijos pasekėjus ištiks pražūtis. Jie bus klaidinami ir klaidins kitus. Tačiau religija yra apsaugota Valdovo, Jis paskirs tam tikslui žmones, kurie ją tausos ir padarys ją nusistovėjusia. Galingiausiasis Allah sako:

“ ... Ir jeigu jūs nusigręšite (nuo islamo ir paklusnumo Dievui), Jis jus iškeis su kitais žmonėmis, kurie nebus tokie kaip jūs." (Koranas 47:38)
“ ...Allah atves žmones, kuriuos Jis mylės ir jie mylės Jį...” (Koranas 5:54)

Allah nepaliks Savo religijos veltui švaistomos. Tačiau, dėl  savo  nerūpestingumo prarasime (pralošime) tik mes, ypač susisiedami su inovatoriais ir naujovių pasekėjais, nepaisydami jų. Išties mes prarasime. Galbūt, mus ištiks sumaištis ir vargas,  kovojimas ir kraujo praliejimas, ir mes nebūsime nuo to apsaugoti. 

Jo pasakyme: Taip naujovė pasidarė didelė ir plačiai praktikuojama garbinime-religijoje. 

Jeigu inovacijos yra nepaisomos ir paliekamos, jos patampa religija. Autorius tęsia: “ Kai žmonės pristato inovaciją religijoje, tokia pat dalis sunnos yra pašalinama”; kai inovacijos patampa religija toje bendruomenėje, tiek pat sunnos pašalinama (prarandama) vietoj to. Tai nereiškia, kad visa Umma tai patirs. Tai patirs ta visuomenė, kuri leidžia plisti inovacijoms ir tos inovacijos pataps  tų žmonių religija.

Tačiau, tai nereiškia, kad religija nebegalios (pasibaigs tikrasis jos praktikavimas); visada bus kiti žmonės kitose vietose ar miestuose, kurie įtvirtins šią religiją. Allah paskirs kitus žmones tai religijai plėtoti, prižiūrėti ir tausoti. 
Viename chadise yra perduota, kad artėjant pasaulio pabaigai, pranašo   صلى الله عليه وسلم  pamokymai bus laikomi inovacijomis, o inovacijos bus laikomos Sunnah iki tokio lygio, kad jeigu jos bus pakeičiamos, bus teigiama, kad religija buvo pakeista; ir jeigu jūs paneigsite juos, jie sakys, kad jūs neigiate religiją (sunną)!

Jo pasakyme: “Jis prieštaravo teisingam keliui ir išėjo iš islamo rėmų.”

Sekimas inovacijomis prives prie to, kad  visa to pasekėjo religija pasidarys inovacija, viso to rezultatas sąlygos iškritimą iš islamo rėmų, nes nebeliks nieko bendro su Pranašo   صلى الله عليه وسلم  Sunnah.

Veritmas darytas Noros iš "Sharh As Sunnah By Imam al-Barbahaaree Explained by Noble Shaykh Saalih al-Fawzan volume 1."
No comments:

Post a Comment